663 sayılı KHK’nın mülga geçici 4 ve 5’inci maddeleri uyarınca “Araştırmacı” unvanı kadrolara geçirilen personelin yararlanması gereken ek göstergede rakamlarına yönelik tereddüt giderildi.

Görüşte özetle; 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 13 üncü maddesi, hükümlerini icra edene kadar yürürlükte kabul edildiğinden; mezkûr Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca araştırmacı unvanlı kadrolara atanmış sayılan personelin, araştırmacı kadrolarına atanmadan önceki kadrolarına ait ek gösterge rakamlarından yararlandırılması gerektiği belirtildi.

T.C.CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

21.02.2023
Sayı : E-74073113-010.99-137727

Konu : Görüş (663 sayılı KHK - Araştırmacı)

SAĞLIK BAKANLIĞINA

İlgi : 06.02.2023 tarihli ve E-93377465-869-208832988 sayılı yazınız.

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga geçici 4 üncü ve mülga geçici 5 inci maddeleri uyarınca araştırmacı unvanlı kadrolara atanmış sayılan personelin yararlandırılması gereken ek gösterge rakamlarına ilişkin görüş talep edilen ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde 657 sayılı Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personel hakkında uygulanacak ek göstergenin, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınacağı ve terfi bakımından kazanılmış hak sayılmayacağı kuralı belirlenmiş olup ilgililerin işgal ettikleri kadrolar için öngörülen ek gösterge rakamlarının dışında farklı ek gösterge rakamlarından faydalandırılabilmeleri için ilgili mevzuatında ayrıca bir düzenleme yapılmış olması gerekmektedir.

Bu minvalde, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;

Mülga geçici 4 üncü maddesi, "Bu maddenin yayımı tarihinde görevde bulunan, Sağlık Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığının merkez, taşra ve döner sermaye kadrolarına atanmış olan ve kadroları iptal edilen personelden; Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Müstakil Daire Başkanı, Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başkan Yardımcısı, Döner Sermaye Merkez Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ile Müdür ve Müdür Yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri, bu maddenin yayımı tarihinde sona erer.

Bu fıkra uyarınca görevleri sona erenlerden Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Müstakil Daire Başkanı, Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başkan Yardımcısı ve İl Sağlık Müdürü kadrolarında bulunanlar ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına; diğerlerinden merkez teşkilatında bulunanlar ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Araştırmacı, taşra teşkilatında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Araştırmacı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır " hükmünü,

Mülga geçici 5 inci maddesi, "Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Bakanın onayıyla Kamu Hastane Birlikleri oluşturulur. Birlik teşkiline ilişkin onayın alındığı tarihte ilgili birlik kapsamındaki sağlık kurumlarında bulunan baştabip, baştabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ve başhemşire kadrolarında bulunanların bu görevleri sona erer. Görevleri sona eren personelden hastane müdür ve müdür yardımcıları ekli (3) sayılı listede ihdas edilen Kurumun taşra teşkilatı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır " hükmünü,

Mülga geçici 13 üncü maddesi, "Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu kadrolara atanmadan önceki kadrolarına ait mali haklar, bu kadroda kaldıkları sürece ödenir. ..." hükmünü, amirdir.

Diğer taraftan, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yukarıda yer alan geçici maddeleri, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Buna karşın, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 7 nci maddesi hükümleri uyarınca yürürlükten kaldırılmış olan mezkûr geçici maddeler, uygulamalarının tamamlanacağının belirtildiği tarihlere kadar veya hükümlerini icra edene kadar yürürlükte kabul edilmiştir.

15/1/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (ı) bölümünde, "Bölge müdür yardımcısı, il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, daire başkan yardımcısı, başkan yardımcısı, şube müdürü, sayman, şube müdür yardımcısı, müdür yardımcısı, sayman yardımcısı, hazine sayman yardımcısı, yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri, merkez sekreteri, kurum sekreteri, birlik sekreteri, savunma sekreteri, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, sivil savunma uzmanı kadrolarında bulunanlar, diğer müdür ve başkan unvanlı kadrolar ile bunların yardımcıları, (II) sayılı Cetvelde sayılan unvanların birinci derece dışındaki kadrolarında bulunanlar" hakkında uygulanacak ek gösterge rakamları tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar muvacehesinde, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 13 üncü maddesi, hükümlerini icra edene kadar yürürlükte kabul edildiğinden; mezkûr Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca araştırmacı unvanlı kadrolara atanmış sayılan personelin, araştırmacı kadrolarına atanmadan önceki kadrolarına ait ek gösterge rakamlarından yararlandırılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.