Yalçın, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu’nun, kadın kamu görevlilerinin beklentilerini gerçekleştirmek için her düzlemde mücadele ettiğini vurguladı.

Kadın Kamu Görevlilerinin Taleplerini Sıraladı

Yalçın, kadın kamu görevlilerinin çalışma hayatına olan katkılarının görülmesi gerektiğini, aynı zamanda iş-aile hayatı uyumlu taleplerinin de dikkate alınmasının önemli olduğunu ifade etti.

Memur-Sen olarak değerleri önceleyen bir bakış açısına sahip olduklarını dile getiren Yalçın, doğum oranlarının düşmesi, nüfus artış hızının yavaşlaması, güvencesiz istihdamın yaygınlaşması ve kimliksiz toplum oluşturma hedeflerine karşı on başlıkta belirttikleri taleplerin hayata geçirilmesi için bütüncül politikaları desteklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Vurgusu

Türkiye’nin 20 yıllık kalkınma sürecinde sosyal ve çalışma hayatında kadınların rolünü güçlendiren bakış açısının son derece olumlu olduğunu belirten Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ifade edilen kadına ve kadın emekçilere verilen değeri gösterecek düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Yalçın, “Kadın kamu görevlilerinin teşvik ve muafiyetlerini artıracak, iş-aile hayatı uyumunu gözetecek düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmeli, aile kurumu güçlendirilmelidir,” dedi.

Kadınların Çalışma Hayatındaki Rolü

Ali Yalçın, Memur-Sen olarak, doğum oranlarının düşmesi ve güvencesiz istihdamın yaygınlaşması gibi sorunlara karşı mücadele edeceklerini ve kadınların sosyal ve çalışma hayatındaki rollerini güçlendirecek politikaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Yalçın, kadın kamu görevlilerinin beklentilerini karşılamak için çalışmaya devam edeceklerini ve bu sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Kadın Kamu Görevlilerinin Beklentilerine Yönelik Tekliflerimiz

Kadın kamu görevlilerinin, çalışma hayatında istihdamını korumak, çalışma şartlarını kolaylaştırmak, çalışma ortamında güvenliğini artırmak, iş-aile hayatı uyumunu sağlamak, doğum oranı artışını teşvik etmek ve anne-çocuk ilişkisini güçlendirmek için düzenleme, destek ve muafiyetler hayata geçirilmelidir.

1.  Analık İzin Süreleri Artırılmalı

Doğum sonrası anne-bebek ilişkisinin daha sağlıklı kurulabilmesi amacıyla kadın kamu görevlilerinin doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olan Analık İzin süreleri; doğumdan önce 16, doğumdan sonra 16 hafta olarak artırılmalıdır.

2. Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Fiiliyata Dönüşmeli

6663 sayılı Kanun ile 2016 yılında düzenlemesi yapılan “Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma” hakkının kullanımıyla yönelik usul ve esaslar aradan geçen 8 yıla rağmen halen düzenlenmemiştir. Bu süre zarfında, bu haktan yararlanamayan kamu görevlilerinin aile düzeni olumsuz etkilenmiş ve telafisi olmayan hak kayıpları ortaya çıkmıştır. İlgili Kanun düzenlenerek; mali, sosyal ve özlük hakları tam olarak ödenmesi sağlanmalı, bu haktan bütün kamu görevlileri yararlandırılmalıdır.

3. Doğum Yardımı Ekonomik Gelişmelere Göre Güncellenmeli

6637 sayılı Kanun ile 2015 yılında yürürlüğe giren ve birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL ödenmesi öngörülen Doğum Yardımı tutarı; ekonomik veriler göz önünde bulundurularak 10.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarın ilave edilmesi suretiyle ödenmelidir.

 4. Mevzuat Düzenlenmeli Kreş ve Gündüz Bakımevi Açılmalı

Çocukların bakımı ve özellikle kadın kamu görevlilerinin çalışma hayatında sürekliliğinin korunması; kreş ve gündüz bakımevi gibi sosyal desteklerle doğrudan ilişkilidir. Çocuk Bakımevleri Yönetmeliği hükümleri düzenlenerek Kreş-Bakımevi açılması zorunlu olmalı, kamu görevlilerinin ücretsiz yararlanması sağlanmalı, hizmetin sunulamadığı durumlar için kreş desteği verilmelidir.

5. Süt İzni Süreleri Artırılmalı

Doğum yapan kadın kamu görevlilerine analık izninin bitim tarihinden itibaren verilen Süt İzni süreleri artırılmalıdır. Bu süre; analık izni süresinin bitiminden itibaren birinci yıl için 3 saat, ikinci yıl için 1,5 saat olarak uygulanmalıdır.

6. Aile Dostu Politikalar Hayata Geçirilmeli

Doğum oranlarının artırılması ve iş-aile hayatının uyumlaştırılması amacıyla çocuk sayısına göre kadın kamu görevlilerine yönelik; gelir vergisi muafiyeti, haftalık çalışma sürelerinin düzenlenmesi, yıllık izinlerin artırılması ve es durumu tayini gibi aile birliğini sağlayıcı Aile Dostu Politika araçlarının hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.

Türkiye’den Doktor Göçü ve Yabancı Sağlık Çalışanlarının Artışı Türkiye’den Doktor Göçü ve Yabancı Sağlık Çalışanlarının Artışı

7. Emekler Görülmeli, Karşılığı Verilmeli

Kadın kamu görevlilerinin, çalışma hayatında yaşadığı zorluklar ile çalışma hayatına sunduğu katkı ve birikimi dikkate alınarak; ilave prim gün sayısının eklenmesi, sosyal güvenlik primlerinin düzenlenmesi, emeklilik yaş haddinin indirilmesi ve benzeri politika araçları hayata geçirilmelidir.

8.  Çalışma Esnek Olmalı, İstihdam Güvenceli Olmalı

Esnek, uzaktan ve dönüşümlü gibi çalışma modellerinin güvence ile istihdama sağlanması, engelli ve emekli geçici görev yapanların hayatına geçirebilmesi gerekmektedir. Özellikle kadın kamu görevlilerinin istihdamı, iş-aile, kariyer ve diğer sorumlulukları nedeniyle esnek çalışma modellerini tercih etme imkanı ve fırsatı göz önünde bulundurulmalı; bu imkan güvencesiz istihdamla ilişkilendirilmemelidir.

 9. Sosyal Koruma Kalkanı Sağlanmalı

Kadın kamu görevlilerine yönelik pozitif ayrımcılık sağlanmalı; kariyer-liyakat odaklı temsil ve sorumlulukların sağlanması, karar mekanizmalarına katılımının gerçekleştirilmesi, ayrımcılığın önlenmesi ve benzeri Sosyal Koruma Kalkanları hayata geçirilmelidir.

 10. Mobbing Kurulları Oluşturulmalı, Sendika Temsilcisi Bulundurulmalı

Çalışma hayatında güvenliğin ve güvenliğinin sağlanması, mobbing-şiddet gibi tehditlerin/faktörlerin engellenmesi amacıyla; sendika temsilcisinin bulunduğu Mobbing Kurullarının oluşturulması ve takibinin yapılması sağlanmalıdır.