Jandarma Genel Komutanlığı'nda sivil memur statüsünde avukat olarak görev yapan bir davacı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin yapılan işlemin iptali istemiyle dava açtı. İlk derece mahkemesi, yapılan işlemin hukuka uygun olduğunu belirterek iptal talebini reddetti.

Ancak davaya temyizen bakan Danıştay 12. Dairesi Başkanlığı, davacının işleme esas alınan tarihlerde raporlu olduğunu belirtti. Bu durumda, dava konusu işlemin iptali yolunda hüküm kurulması gerektiğini vurguladı. İdare Mahkemesi'nin kararında, davacının işleme esas alınan tarihlerde izinsiz ve mazeretsiz olarak göreve devam etmediğinin sabit olduğu belirtilmesine rağmen, bu duruma ilişkin idarece tesis edilmiş bir işlem bulunmadığına dikkat çekti.

Dolayısıyla, İdare Mahkemesi'nin davanın reddi yolunda verdiği kararda hukuki bir isabet bulunmadığına hükmetti.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2019/3424 E. , 2022/1545 K.

"İçtihat Metni"

T.C. D A N I Ş T A Y ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2019/3424 - Karar No : 2022/1545

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem : Jandarma Genel Komutanlığı ... Bölge Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Bölümünde sivil memur statüsünde avukat olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu' nun 94. maddesi uyarınca görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; Danıştay Onikinci Dairesinin 06/12/2017 tarih ve E:2017/1928, K:2017/6237 sayılı kararı ile, 11/02/2017 tarihinde kabul edilerek değiştirilen Anayasa hükmü gereği askeri yargının kaldırıldığı ve askeri mahkemelerde derdest olan dosyaların ilgisine göre adli veya idari yargı mercilerine gönderilmesine karar verildiği görülmekle; Anayasa'da yapılan değişiklik göz önüne alınarak yapılan değerlendirme ile söz konusu davanın idari yargının görevine girdiği anlaşıldığından, dava dosyasının İdare Mahkemesince incelenip karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle İdare Mahkemesi kararının bozulması üzerine, bozma kararına uyularak, uyuşmazlıkta, dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde; davacının, 21/08/2015-31/08/2015 tarihleri arasında kesintisiz olarak 10 (on) gün göreve gelmediği her bir gün için ayrı ayrı düzenlenen tutanaklar ile tespit edilse de, davacı tarafından dosyaya sunulan sağlık raporları incelendiğinde, davacının, 24/08/2015 tarihinden 28/08/2015 tarihine kadar istirahatli olduğuna ilişkin aile hekimliğinden aldığı ancak bahsedilen dönemde davalı kuruma sunmadığı tek hekimli bir istirahat raporunun bulunduğunun görüldüğü, bu haliyle 657 sayılı Kanun'un 94. maddesinde belirtilen "kurumca kabul edilen bir mazereti olmaksızın kesintisiz 10 (on) gün göreve gelmeme" şartının anılan tarihler arasında gerçekleşmediği düşünülse de; bundan sonraki süreçte, davacının, ilişiğinin kesildiği 31/08/2015 tarihinden 04/09/2015 tarihine kadar istirahatli olduğuna ilişkin sağlık raporunun bulunduğu, bu tarihler arasında Trakya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olduğu, tedavisinin bittiği 04/09/2015 tarihinden 15/09/2015 tarihine kadar istirahatli olduğuna ilişkin anılan hastanede tek hekimli bir sağlık raporunun düzenlendiği ve en son 15/09/2015 ila 25/09/2015 tarihleri arasında, 25/09/2015 tarihinden itibaren çalışabileceğine ilişkin düzenlenen istirahat raporundan sonra, dosyadaki bilgi ve belgeler ile davacının beyanlarından anlaşıldığı üzere davacı hakkında düzenlenmiş bir sağlık raporunun bulunmadığı, davacının, ameliyatı sonrasında nükseden rahatsızlıklarından dolayı 2015 yılı Kasım ayının sonuna kadar işe gidemediğini, bu süre zarfında sağlık raporlarının davalı idareye ulaşıp ulaşmadığını teyit etmek için ve zor durumda olduğunu en azından sözlü olarak da olsa idareye bildirmek için idareyi aradığını, ancak yetkili kimseye ulaşamadığını, Kasım ayının sonunda maaşının yatıp yatmadığını kontrol etmek amacıyla bankamatiğe gittiğini ve maaşının yatmadığını görünce ilişiğinin kesilmiş olabileceğini düşünerek davalı idareyi ısrarla aramaya devam ettiğini belirttiği, dolayısıyla söz konusu ifadelerden de anlaşılacağı üzere, davacının, en son aldığı sağlık raporuna göre istirahat süresinin bittiği tarih olan 25/09/2015 tarihinden davalı kurumla ilişiğinin kesilmiş olabileceğini düşündüğü Kasım ayı sonuna kadar işe gitmediğinin ve bu yönde bir iradesi olmadığının kendi beyanlarıyla sabit olduğu açık olup, bununla birlikte, Kasım ayından itibaren davalı idareyi bir çok kez aradığını, ancak kendisine açık ve net bir cevabın verilmediğini, en son 27/01/2016 tarihinde kendisine, "ilişiğinin kesildiği" yönünde tesis edilen dava konusu işlemin bildirildiğini belirten davacının, Kasım ayının sonundan, dava konusu işlemi öğrendiğini beyan ettiği 27/01/2016 tarihine kadar, görevle ilişiğinin kesilmiş olabileceğini düşündüğünden dolayı işe gitmediği yönündeki mazeretinin de geçerli bir mazeret olarak kabul edilemeyeceği dikkate alındığında, davacının, en son aldığı sağlık raporunda belirtilen istirahat süresinin son günü olan 25/09/2015 tarihinden itibaren işe gitmeme süresinin 657 sayılı Kanun'un 94. maddesinde öngörülen süreyi aştığı anlaşıldığı, bu durumda, en son aldığı istirahat raporunda belirtilen istirahat süresinin bittiği ve çalışabileceği tarih olarak belirtilen 25/09/2015 tarihinden sonra işe başlaması gerekirken, kabul edilebilir bir mazeret sunmaksızın işe gitmediği kendi beyanlarıyla da sabit olan davacının, yukarıda da bahsedildiği üzere, işe gitmeme süresinin 657 sayılı Kanun' un 94. maddesinde öngörülen süreyi aştığı açık olup, anılan Kanun maddesi uyarınca memuriyetten çekilmiş sayılmasına ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde sonucu itibariyle hukuka aykırılık bulunmadığı kanaatine varıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

İhale Başvuruları Hakkında Tebliğ De Değişiklik İhale Başvuruları Hakkında Tebliğ De Değişiklik

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : 03/08/2015-21/08/2015 tarihleri arasında yıllık iznini kullandığı, izin bittikten sonra rahatsızlandığı, 21/08/2015 tarihinde işe gidemediği, 24/08/2015 - 28/08/2015 tarihleri arasında istirahat raporunun bulunduğu, 31/08/2015 tarihinde ameliyatının yapılacağı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine yatışının yapıldığı ve 01/09/2015 tarihinde ameliyat olduğu, 04/09/2015 tarihinde hastaneden çıkışının yapıldığı ve 04/09/2015-14/09/2015 tarihleri ile 15/09/2015 - 25/09/2015 tarihleri arasında istirahat raporunun bulunduğu, raporları PTT ile kuruma gönderdiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Dava konusu işlemin mevzuat hükümlerine uygun olduğu belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile usul ve yasaya aykırı olan kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince; Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, ilk derece Mahkemesince davacının adli yardım isteminin kabulüne karar verildiği görüldüğünden ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 335. maddesinin 3. fıkrasında, adli yardımın, hükmün kesinleşmesine kadar devam edeceği belirtildiğinden, davacının adli yardım istemi hakkında yeniden karar verilmesine gerek görülmeyerek işin gereği görüşüldü

İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY :

Dosyanın incelenmesinden; Jandarma Genel Komutanlığı ... Bölge Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Bölümünde sivil memur statüsünde avukat olarak görev yapan davacının, 03/08/2015 - 21/08/2015 tarihleri arasında yıllık iznini kullandığı, 21/08/2015 - 31/08/2015 tarihleri arasında kesintisiz olarak 10 (on) gün süre ile mazereti bulunmaksızın işe gelmediğinin ve bu süreçte kendisinden haber alınamadığının, her bir gün için ayrı ayrı düzenlenen tutanaklar ile tespit edildiği, bunun üzerine Jandarma Genel Komutanlığının 30/09/2015 tarih ve 2015/241 sayılı işlemi ile davacının Devlet memurluğundan çekilmiş sayılmasına karar verildiği ve anılan işlemin iptali istemiyle bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT :

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Çekilme" başlıklı 94. maddesinde, "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır." hükmü yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesinde belirtildiği üzere bir memurun görevden çekilmiş sayılabilmesi için mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi gerekmektedir.

İdare Mahkemesince dava konusu görevden çekilme işleminin tesisinde esas alınan tarihlere ilişkin davacıya ait sağlık raporunun bulunduğunun görüldüğü, bu haliyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesinde belirtilen "Kurumlarınca kabul edilen bir mazereti olmaksızın kesintisiz 10 (on) gün göreve gelmeme" şartının gerçekleşmediği düşünülse de, en son alınan istirahat raporunda belirtilen istirahat süresinin bittiği ve davacının çalışabileceği tarih olarak belirtilen 25/09/2015 tarihinden sonra işe gitmeme süresinin 657 sayılı Kanun'un 94. maddesinde öngörülen süreyi aştığı anlaşıldığından memuriyetten çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de; davacının 657 sayılı Kanun'un 94. maddesi uyarınca görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işleme esas alınan tarihlerde raporlu olduğu açık olduğundan, dava konusu işlemin iptali yolunda hüküm kurulması gerekirken, dava konusu işlem tarihine esas alınan tarihten sonraki tarihlerde göreve devam etmediğine ilişkin idarece tesis edilmiş herhangi bir işlem bulunmadığı halde anılan tarihlerde izinsiz ve mazeretsiz olarak göreve devam etmediğinin sabit olduğu gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Öte yandan, davacı hakkında idare tarafından temyize konu kararda davanın reddine dair hükme esas alınan 25/09/2015 tarihinden itibaren göreve gelmediği sürelere ilişkin de ayrı bir işlem tesis edilebileceği de açıktır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1.2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 30/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.