Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan ve Saadet Partisi Grubu Milletvekilleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılmasını talep ederek, TBMM Başkanlığına kanun teklifini sundular.

Teklifin Amacı ve Gerekçeleri

Kanun teklifi, Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin iş barışını sağlamak ve kamuda adaleti tesis etmek amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere aynı dereceli Genel İdari Hizmetler Sınıfı’na (GİH) alınmasını amaçlıyor. 

Teklifte belirtilen gerekçeler arasında, yaklaşık 80 bin kişiyi kapsayan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin görev tanımının net olmaması ve bu görevlerin çoğunlukla kamu işçileri, sözleşmeli personel ve Toplum Yararına Programlar kapsamındaki işçiler tarafından yürütülmesi yer alıyor. 

Bu durum, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin fiili olarak işlevini yitirdiğini gösteriyor.

Teklifin Getirdikleri

Teklifin tam metni şu şekildedir:

                  1.             Geçici Madde Eklenmesi: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na geçici bir madde eklenerek, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapan personelin, sınavsız olarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’na dahil edilmesi ve memur unvanlı kadrolara geçirilmesi öngörülüyor. Bu değişiklikle, hakkaniyet ve eşitlik ilkelerine uygun olarak mağduriyetlerin giderilmesi hedefleniyor.

                  2.             Yürürlük Maddesi: Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

                  3.             Yürütme Maddesi: Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

Detaylı Gerekçeler

Kanun teklifinin gerekçesinde, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin düşük ek göstergeye tabi olması nedeniyle, aylık ücretlerinin ve emeklilik haklarının diğer memurlara kıyasla oldukça düşük olduğu belirtiliyor.

Bu durum, personelin hem çalışma hayatında hem de emeklilik döneminde maddi kayıplar yaşamasına neden oluyor. Anayasa’nın 49. maddesi uyarınca devletin çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alması gerektiği hükmü hatırlatılarak, bu düzenlemenin iş barışını sağlamaya yönelik önemli bir adım olduğu vurgulanıyor.

Yorumlarınızı Bekliyoruz

İşte YHS Personeli için hazırlanan kanun teklifinin gerekçesi ve tam metni:

GEREKÇE

Maliye Bakanlığı’ndan Sıkı Denetim: Fiş Almayan ve Hesabını Kullandıranlara Ceza! Maliye Bakanlığı’ndan Sıkı Denetim: Fiş Almayan ve Hesabını Kullandıranlara Ceza!

Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli unvanlarda fiili olarak (teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı vb.) görev yapan ve sayıları yaklaşık 80 bin olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli, tabii oldukları hizmet sımfmdan dolayı çeşitli mağduriyetler yaşamaktadırlar. Söz konusu unvandaki personelin net bir iş tammı bulunmamaktadır. Günümüzde Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin görevlerini (temizlik, teknik destek vb. gibi) kamu işçileri, sözleşmeli personel ve Toplum Yararına Programlar kapsamındaki kamu işçileri yapmaktadır. Bu durum fiili olarak Yardımcı Hizmetler Sınıfına ihtiyaç duyulmadığı sonucunu vermektedir. Bu fiili duruma rağmen sürdürülen Yardımcı Hizmetler Sımfma dahil personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda bahsedilen hizmet sımfları arasında en düşük ek göstergeye tabidir. Buna bağlı olarak ilgili personelin aylık ücretleri ve emeklilik hakları (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) diğer memurlar arasında oldukça düşük seviyede yer almaktadır. Bu durum Yardımcı Hizmetler Sımfmdaki personellerin hem çalışırken hem de emeklilikte maddî kayıplar yaşamalanna sebep olmaktadır.

Anayasamn 49'ncu maddesinde devletimizin diğer gereklilikler yanı sıra "çalışma banşmı sağlamak için gerekli tedbirleri alma"sı gerektiği hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda ve 06 Şubat 2019 tarihinde 30678 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkam Kararı ile mübaşirlerin Genel İdari Hizmetler (GİH) sınıfına geçişlerinin sağlanmasmda olduğu gibi fiilen işlevini yitirmiş Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personelin iş barışını sağlamak ve kamuda adaleti tesis etmek maksadıyla bir defaya mahsus olmak üzere aynı dereceli Genel İdari Hizmetler (GİH) sımfma alınması amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na geçici bir madde eklenerek Kamu kurum ve kuruluşlanna ait Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapan personelin bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız olarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil edilmesi ve memur unvanlı kadrolara geçişlerin sağlanması öngörülmekte, böylece hakkaniyet ve eşitlik ilkesine uygun bir şekilde mağduriyetin giderilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 657 Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 51- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait Yardımcı Hizmetler Sımfı kapsamında görev yapanlardan lise ve üstü eğitimi bulunanlar bir defaya mahsus olmak üzere bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlük tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, aym dereceli Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil memur unvanlı kadrolara geçirilir."

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HABERİMİZE YORUMLARINIZI BEKLİYORUZ

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.