Sağlık Sendikaları Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, 21 sağlık sendikanın güç birliği yaparak ortak eyleme hazırlandığını duyurdu. Bu birlikteliği gerekçelendiren nedenler arasında, yetkili ve hükümete yakın sendikaların toplu sözleşmelerde etkin olamaması, memurların sürekli ekonomik kayıplar yaşaması ve sosyal haklarda ilerleme kaydedilememesi yer alıyor. Doğruyol, yaptığı açıklamada, bu birlikteliğin gelecekte Sarı sendikaların sonunu getireceğine inandıklarını belirtti.

21 SAĞLIK SENDİKASI GÜÇ BİRLİĞİ YAPIYOR

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, 21 sağlık sendikasının bir araya gelmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu birliktelik, sarı sendikaların geleceği için dönüm noktası olacak. Siyasetin etkisindeki sarı sendikaların, diğer sendikaları engellemek için uyguladığı yüzde 1 ve yüzde 2 barajlarına karşı bu birliktelikler doğuyor. Bu dayatılan engeller, sarı sendikaların sonunu getirecek. 21 sendikanın ortak paydada birleşerek ve asgari müştereklerde buluşarak ortak eylem planları yapmaları son derece önemli. Bugün Ankara'da gerçekleşen toplantı, bu birlikteliğin tüm illere yayılacağına olan inancımızı güçlendiriyor" şeklinde konuştu.

TÜİK VATANDAŞ GÖZÜNDE İNANDIRICILIĞINI YİTİRMİŞTİR

Bu güne dek yapılan toplu sözleşmelerde, maalesef vatandaş gözünde inandırıcılığını yitirmiş olan TÜİK’in sözde enflasyon oranlarında verilen zammın sıfır zam demek olduğunu da ifade eden Başkan Doğruyol, “21 sendikanın asgari müştereklerde birleşmesi ve ortak açıklamada bulunarak ortak taleplerini dile getirmesi oldukça önemli. SABİM (Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu) Platformu Anayasayla belirlenmiş Türkiye Cumhuriyeti değerleri ve Atatürk ilke ve inkılapları dışında hiçbir siyasi ideolojisi yoktur. Platform, demokrasiye, milli egemenliğe saygı duyuyor. SABİM Platformu olarak; Şiddet, Mali Haklar, Özlük Hakları, Çalışma Koşulları ve Liyakat şeklindeki 5 temel başlık altında, 5’er madde olmak üzere toplam 25 ortak talebimiz” diye konuştu.

ŞİDDET

Sağlık Bakanlığı bünyesinde ilgili tüm meslek örgütleri ve sendikaların da temsil edildiği Şiddetle Mücadele Kurulu kurulması gerektiğinin belirtildiği açıklamanın devamı şöyle:

* Kamu çalışanlarına yönelik şiddet vakalarının önlenmesinde etkin yasal düzenlemelerin yanı sıra işyerlerinde de gerekli teknik önlemler alınmalı, ilgili birimler kurulmalıdır.

* Beyaz kod veren sağlık çalışanı olayın olduğu gün idari izinli sayılmalıdır.

* Aile sağlığı birimlerinde güvenlik görevlisi bulundurulmalıdır. Bu güvenlik görevlilerinin mali ve sosyal hakları Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmalıdır.

* Şiddet kadar, kurumlarda yaşanan mobbingin de önemi kavranmalı, buna ilişkin yasal mevzuat düzenlenmelidir.

MALİ HAKLAR

* Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ücretleri, en düşük devlet memuru aylığı yoksulluk sınırı üzerine çıkarılarak, emekli aylığına yansıyacak şekilde tek kalem maaş olarak ödenmelidir. Uzman hekim maaşı yoksulluk sınırının üç katı olacak şekilde düzenlenmeli; tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının maaşları da eğitim düzeyi, hizmet yılı, mesleki sorumluluklar ve riskler gözetilerek yeniden belirlenmelidir. Tüm çalışanların vergi oranı yüzde 15 olarak sabitlenmelidir.

* Nöbet ücretleri, aylık ücretin saat başına düşen tutarın en az 2 katı olacak şekilde ödenmelidir. Bu nöbet ücretleri, riskli birim, gece çalışma ile resmi ve dini bayramlar için yüzde 100 arttırılmalıdır. Nöbet ücretlerinin takip eden ayın en geç 15’inde genel bütçeden ödenmesi hüküm altına alınmalıdır.

* Tüm kamu sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına kendi bayram ve mesleki kutlama günlerinde (14 Mart Tıp Bayramı, Hemşireler Günü, Ebeler Günü, Sağlıkçılar Günü vb.) bir maaş tutarında tediye verilmelidir. Ayrıca, tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yılda iki kez bir maaş tutarında ikramiye verilmelidir.

AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI

* Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarından yıllık izin, ölüm izni ve hastalık raporlarında maaş kesintisi yapılmamalıdır. Aile sağlığı çalışanlarının 1,5 olan tavan ücret katsayısı 3’e çıkarılmalıdır. ASM gider ödeneği kalemi oranları; Sosyo-gelişmişlik ödemesinde, bölge oranları ve deprem bölgesi öncelikli olarak güncellenmeli ve çarpan katsayısı; Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde yer alan ilk 1000 puana kadar olan hak ediş kalemi katsayısı yüzde 100 arttırılmalıdır. ASM’ler güvenlikli fiziki koşulları uygun olacak şekilde, kamu tarafından inşa edilmelidir. Bunlar gerçekleşinceye kadar ASM’lerin kira, personel ve her türlü giderleri merkezi bütçeden karşılanmalıdır.

* Aile hekimliği dahil tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına; giyim yardımı, aile yardımı, çocuk yardımı, kira yardımı, ölüm yardımı ve ulaşım yardımı güncel ekonomik rakamlara ve hizmet bölge ve gruplarına göre belirlenip ödenmelidir. Afet bölgelerinde görev yapan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının barınma ihtiyaçları acilen karşılanmalıdır.

ÖZLÜK HAKLARI

* Fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı hakkı) yıl başına 90 gün olarak, tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını kapsayacak ve geçmişe de dönük olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

* Kamuda sözleşmeli istihdama ve hizmet alım sözleşmelerine son verilmeli, kadrolu, güvenceli çalışma biçimi sağlanmalıdır. Lisansüstü eğitimini tamamlayarak YÖK tarafından tanınan alanlarda uzmanlığını alanlar için kadro açılmalı ve istihdam edilen çalışanlara uzmanlık tazminatı verilmelidir.

* Yüz yüze veya uzaktan gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlerin süresi mesaiden sayılmalı ve mesai saatleri sonrası yapılan eğitimler için nöbet ücreti ödenmelidir.

* 5510 ve 5434 sayılı kanunlara göre emekli olanlar ile çalışanlar arasındaki emekli aylığı farklılığı giderilmelidir.

* Sağlık ve sosyal hizmet kolu dahilinde bulunan kurum ve kuruluşlarda mazeret atamalarında aile birliğinin sağlanmasına engel teşkil eden sınırlamalar ortadan kaldırılmalıdır. Üniversite hastaneleri arasındaki tayin sorunu çözülmelidir.

ÇALIŞMA KOŞULLARI

* Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, kendi kadro ünvanlarına uygun pozisyonlarda çalıştırılmalıdır.

* Eşi ölen veya boşanma sebebi ile çocuğunun velayeti verilmiş olan sağlık çalışanına, isteği dışında gece nöbeti verilmemelidir.

* Nöbet tutulan hastanelerde 10 yaşından küçük çocuğu olan sağlık çalışanları için, nöbette çocuklarının bakım ve gözetimi için 7/24 hizmet veren kreş imkânı, idare tarafından sağlanmalıdır.

* Sağlık çalışanlarının iş yükünü artıran personel eksikliği giderilmeli, gerekli personel istihdamı sağlanmalıdır.

* Kamudaki farklı istihdam modelleri ortadan kaldırılmalıdır.

* OECD verileri ile hasta başına düşen sağlık çalışanı verileri göz önüne alınarak ve ortalamalara dikkat edilerek sağlık çalışanı atamaları yeterli düzeyde yapılmalıdır.

LİYAKAT

* Görevde yükselme sınavlarında mülakat kaldırılmalıdır.

* Sözleşmeli yöneticilik modelinden vazgeçilmeli; tüm yöneticiler ehliyet ve liyakat kriterlerine göre, merkezi bir şekilde atanmalıdır.

* Tüm birim amirlerinin belirlenmesinde; objektif ve liyakate uygun kişilerin aday olabileceği ve işyeri çalışanlarının da görüşünün alınacağı, belirli bir süre için seçileceği bir sistem, yönetmelik ile düzenlenmelidir.

* Yönetici pozisyonunda görev yapan çalışanlar, sendika üyesi olamayacaklar kapsamına alınmalıdır.

* Sendika üyeliği ve üyelikten çekilme işlemleri E-Devlet üzerinden yapılmalıdır.