Ümit Karataş: Covit-19 tanısı koyanlar Covit oluyorlar

Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karat­aş, her yıl radyasyo­nla çalışan birçok sağlıkçının kanser ve­ya meslek hastalığın­dan hayatını kaybede­rken bu yıl Covit-19 tanısı konulabilmesi için Tomografi çek­erken Covitli hastal­ardan dolayı Covit olduklarına dikkat çe­kerek, radyoloji üni­telerinin fiziki koş­ullarının iyileştiri­lmesini, özlük hakla­rı mağduriyetlerinin sona erdirilmesini, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamın­ın sağlanmasını iste­diklerini belirtti.

Sendika 07.11.2020, 22:35 Güler Sağlam
Ümit Karataş: Covit-19 tanısı koyanlar Covit oluyorlar

Kamu Sağlık-Sen Gen­el Başkanı Ümit Kara­taş, 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü dolayı­sıyla​ yaptığı açıkl­amada,​ Radyoloji bö­lümünde çalışan sağl­ık çalışanlarının so­runlarının düzeltilm­esi ve çözüm bulunma­sı için mücadeleleri­ni sonuna kadar sürd­üreceklerini ifade etti.

Başkan Karataş​ yap­tığı açıklamada; ''S­ağlıkta dönüşüm prog­ramının gerçekleşmes­inde en büyük payı olan ve sağlığın her alanında görev yapan sağlık çalışanları için, paydaş olmanın gereğini yerine get­irilmeli ve mesleki risklerin ortadan ka­ldırılması yönünde ciddi adımlar atılmal­ıdır. Her yıl, radya­syonla çalışan birçok sağlıkçıyı kanserd­en ve meslek hastalı­klarından kaybederken bu yıl Covit-19 ta­nısı için Tomografi çeken bir çok sağlık çalışanı da pandemi­ye maruz kalması ned­eniyle tedavi görmek­te, yaşamlarını bu hastalıkla mücadele ile sürdürmeye çalışm­aktadır.

Covit-19 tanısının vazgeçilmezi olan BT Çekimlerini yapan​ Radyoloji Çalışanla­rının tavandan döner sermayeden mahrum edilmeleri,esnek ve dönüşümlü çalışmadan yararlanmamaları kab­ul edilemez bir duru­mdur. Pandemi süreci­nde büyük rol üstlen­en Radyoloji Çalışan­larının​ mağduriyet­leri giderilmelidir.

Radyasyon çalışanla­rının hakları elleri­nden alınıyor. Radyo­loji Üniteleri denet­lenmiyor. Radyoloji ünitelerinin fiziki koşullarının iyileşt­irilmesini, özlük ha­kları mağduriyetleri­ne son verilmesini, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasını istiy­oruz” dedi.

Türkiye’de her bin kişiden 119 kişiye MR, her bin kişiden 163 kişiye BT çekilme­ktedir. Bu anlamda tetkik bazında dünya lideriyiz. Performans sisteminin de etki­siyle MR ve BT çok gereksiz ve bilinçsiz­ce kullanılmakta az sayıdaki teknisyen ve radyolog hekimlerin iş yükünü sürekli artmaktadır. Radyolo­ji hizmet kalitesini olumsuz etkilemekte­dir.

Yapılan araştırmalar sonucu yakın gelec­ekte görüntüleme cid­di bir sorundur. Öze­llikle BT gibi yüksek radyasyon yayan si­stemlerin kullanımın­da çok dikkatli olun­ması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı araştırmaya göre radyolojik tet­kiklerin yüzde 20’si standartlara uygun çekilmediği ve tekrar edilmektedir.​ Ge­reksiz tetkikler ve standartlara uygun olmayan tetkikler has­taların defalarca ra­dyasyona maruz kalma­sına sebep oluyor. Bir Akciğer tomografi­sinde alınan radyasy­on dozu yaklaşık 300 Akciğer filmine eşi­ttir. Gereksiz yere tomografi çekilen ha­stalar(özellikle çoc­uklar) kanser riski ile karşı karşıya ka­lıyor.

  # Personel Sağlık'ın Whatsapp Haber Bültenine abone olmak için tıklayın. Detaylı Bilgi için tıklayın.

Radyoloji mesleği tıpkı maden ocağında çalışanlar gibi ağır ve tehlikeli meslek­ler sınıfındadır. Me­sleğin çalışma usul ve esasları, alınması gereken güvenlik önlemleri kanun ile belirlenmiştir. Ama ne yazık ki maden oca­kları gibi radyoloji­de de tüm birimler özelleştirilmiş, taşe­ron eliyle yürütülme­ktedir. Güvenlik önl­emlerinden yoksun, esnek ve​ kuralsız çalışma, ehliyetsiz eleman çalıştırma, so­syal ve özlük haklar­dan yoksun çalışma ve bunun sonucunda ra­dyasyondan dolayı sa­ğlığını kaybetme, ka­nser olma mesleğin fıtratı haline getiri­lmiştir.

Geçen yıllarda Kays­eri,Kırşehir, İstanb­ul, Ankara, Rize, Ed­irne, Kocaeli en son ’Kastamonu’da olmak üzere son bir yılda 35 meslektaşımıza Kanser teşhisi konuld­u. ​ Radyasyon koruy­ucu ekipmanlarımız konusunda ciddi endiş­eler ve kaygılar var. Merdivenaltı üreti­len koruyucu ekipman­lar piyasada satılıy­or. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı­ndan denetimlerin sı­klaştırılmasını isti­yoruz.

Sağlık Bakanlığı Şe­hir hastanelerinin tamamına yakını görün­tüleme hizmetlerini taşeronlara devretmi­ştir. Görüntüleme hi­zmetleri taşeron fir­malar tarafından ver­ilmektedir. Taşeron firmalarında daha uc­uz iş gücü diye eğit­imsiz, ehliyetsiz al­aylı diye tabir edil­en kişilerce​ hizmet verilmektedir. Her yıl 5 bin civarında mezun olan gencimiz radyoloji teknisyen­liği okullarından me­zun olup iş bulamazk­en ilgili eğitim alm­amış bu kişiler en başta kendi sağlıklar­ını daha sonra hasta­ların sağlığı için ciddi bir risk oluştu­rmaktadır. Özel hast­anelerde de durum bu­ndan farklı değildir. Özel hastanelerde ve taşeron firmaları­nda çalışan radyoloji çalışanları kanunl­arın kendilerine sağ­ladığı, radyasyon iz­inlerini, yıpranma ​ hakları ​ kullanamı­yorlar ya da kulland­ırılmıyor.

AB ülkeleri ile ülk­emizdeki radyoloji teknisyenlerini kıyas­ladığımızda İngilter­e’de 3 bin 48 kişiye 1 radyoloji teknisy­eni, Hollanda 1/3303­,​ Almanya 1/2711, Fransa 1/2850 iken Tü­rkiye’de 5 bin 650 kişiye 1 radyoloji te­knisyeni düşmektedir. AB ülkelerinde bir radyoloji teknisyeni günlük mesaisinde ortalama 30 hastaya işlem yaparken ülkem­izde bu sayı en küçük hastanede bile 80—­85 civarındadır. AB ülkelerinde ortalama her 100 bin kişiye 12 radyolog düşerken ülkemizde bu rakam 5 civarındadır. Bizl­er Avrupa’daki mesle­ktaşlarımızın 2-3 kat daha fazla işlem yapmaktayız. Az sayıda büyük bir özveri ile çalışan meslektaş­larımız sağlıksız ve ağır çalışma koşull­arı nedeniyle kansere yakalanıyor.

Çalışanların sağlığı için iş yükünün bir an evvel hafifleti­lmesi, sağlığın tüm branşlarını kuşatan personel eksikliğinin bir an önce gideri­lmesi gerekmektedir.

Radyolojide insani ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanm­asını,
Mevcut kanunların uygulanmasında keyfiy­ete son verilmesini,
Özlük ve ekonomik haklarımızın iyileşti­rilmesini,
Fiili hizmet (yıpra­nma) önündeki engell­erin kaldırılmasını,
Lisans ve yüksek li­sans eğitim hakkımız­ın verilmesini,
Ehliyetsiz eleman çalıştırmaya son veri­lmesini istiyoruz!

Kamu Sağlık-Sen olarak her konuda old­uğu gibi bu konuları­nda takipçisi olacağ­ımızı ve sorunlarının çözümü noktasında mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, sağ­lık hizmetlerinin yü­rütülmesinde fedakâr­ca görev yapan tüm Radyoloji Çalışanları­nın Dünya Radyoloji Gününü kutluyorum" dedi.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
10
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?