Kamu Sen ve Memur Sen’den 91 Başlıkta TİS Ortaklığı

Kamu görevlilerinin ve emeklilerinin 2022 ve 2023 yıllarında alacakları maaş zamlarının, sosyal ve özlük haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri 2 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

Sendika 26.07.2021, 22:38 Güler Sağlam
Kamu Sen ve Memur Sen’den 91 Başlıkta TİS Ortaklığı

Bundan önce gerçekleştirilen 5 toplu sözleşme sürecinin, kamu görevlilerinin ve emeklilerin mali ve özlük haklarına yeterli katkıyı sağlayamadığı gibi adeta bir hayal kırıklığı yarattığını bilinirken,

Gerek toplu sözleşme süresinin verimli kullanılamaması gerekse talepler üzerinde yeterli pazarlık yapılamaması nedeniyle toplu sözleşme görüşmeleri bir kör düğüme dönüşmüş, sorunlara çözüm üretme mekanizması olmak yerine yalnızca sorunların dile getirildiği ama hiçbir önerinin tartışılmadığı bir mecra halini almıştı. Toplu sözleşme sistemine geçilen 2012 yılından beri gerçekleştirilen 5 dönem toplu sözleşme görüşmelerinden farklı olarak bu yıl, Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen, kamu çalışanlarının ve emeklilerin vazgeçilmez talepleri noktasında bir ortaklaşmaya gitmiş, 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde, belirlenen ortak talepler üzerinden birlikte pazarlık yapma kararı aldı. 

Türkiye Kamu Sen ve Memur-Sen arasında gerçekleştirilen teknik çalışmalar neticesinde ağırlığı mali ve sosyal haklarda olmak üzere 51 ana konu başlığı ile geçmiş dönemlerde karar altına alınan 40 konu başlığının revize edilmesi olmak üzere toplamda 91 başlıkta uzlaşmaya varıldı.

Talepleri şöyle sıralandı: 

“Kamu Sen'in öncelikli talebi, 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin "B" fıkrası uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personel ile vekil ebe, hemşire, imam, aile sağlığı merkezlerinde görev yapan kamu dışı sağlık personeli ve usta öğreticilerin memur kadrolarına geçirilmesidir.  Kamuda sözleşmeli ve geçici personel çalıştırılması uygulamasına son verilmeli, idari hizmet sözleşmeli personelin hukuki statülerinin belirlenmesi, 

Üniversite mezunu işçilerin de talepleri halinde memur kadrolarına atanmaları sağlanarak kamuda istikrarlı ve sürdürülebilir bir istihdam rejimi oluşturulmalıdır. 

Türkiye Kamu-Sen, "Hesaplaşma olmadan helalleşme olmaz. Geçmişin hesabı kapanmadan geleceğe bakılmaz." dedi.

Kamu Sen'in bu kriteri ortak talepler belirlenirken ortaya konuldu. Bu nedenle 2022 ve 2023 yıllarının maaş zammı belirlenmeden önce, geçmiş döneme ilişkin olarak ortaya çıkan erimenin giderilmesi, ekonomik olumsuzlukların yarattığı yaraların sarılmasının zorunluluğunu ısrarla vurguluyor, memur ve emeklilerin ekonomik olarak kaybolan yıllarını geri istiyoruz.  Geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan kayıplarımıza mahsuben taban aylığa seyyanen net 600 TL telafi artışı istendi

Taban aylığa yapılmasını istenen net 600 TL artıştan sonra 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin talepler ise şu şekilde sıralandı:

Kamu görevlilerine ve emeklilere 2022 yılının tamamı için ocak ayından itibaren %21 zam ve ayrıca %3 refah payı artışı istendi. 

2023 yılı için ise ocak ayından geçerli olmak üzere tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına %17 zam ve yine Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere %3 refah payı talep edildi.

Enflasyon farkının ise TÜFE'nin maaşlara yapılan oransal artışların üzerine çıktığı aydan itibaren ödenmesini isteniyor. 

Temel mali talepler; 

2022 yılının tamamı için refah payı dahil kümülatif %24,6 artış ve ocak ayından geçerli olacak şekilde taban aylığa seyyanen 600 TL net zam olmak üzere en düşük memur maaşına toplam %43,71; ortalama memur maaşına toplam %38,98;

2023 yılının tamamında ise refah payı dahil tüm maaşlara %20,51 zam olarak özetlenebilir.    

Mali taleplerin karşılanması durumunda;

Bugün 3.918 lira düzeyinde olan 15'in 1'indeki en düşük dereceli memur maaşı 2022 yılında 5.632 liraya; 2023 yılında 6.787 liraya;

5.212 lira düzeyinde olan ortalama memur maaşı ise 2022'de 7.244 liraya; 2023'te de 8.730 liraya çıkacaktır. 

Önümüzdeki yıl için en düşük memur maaşına 1.713 lira, ortalama memur maaşları için ise 2.031 lira zam isteniyor.

  # Personel Sağlık'ın Whatsapp Haber Bültenine abone olmak için tıklayın. Detaylı Bilgi için tıklayın.

Ayrıca; 

Covid-19 salgını sürecinde görev yapan memurların bu süreleri fiili hizmet süresi zammı olarak kabul edilsin ve bu sürelerde esnek çalışma şartlarından faydalanamayan memurlara telafi ücreti verilsin diyoruz.   

Covid-19'un illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmesini, bu nedenle hayatını kaybeden başta sağlık çalışanları olmak üzere kamu görevlilerinin şehit statüsünde değerlendirilmesini istiyoruz.     

Verilen sözlere uygun olarak bütün kamu görevlilerini kapsayacak ve tüm beklentileri karşılayacak bir ek gösterge düzenlemesine ihtiyaç vardır, bu konudaki adaletsizlikler giderilsin, Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personele de ek gösterge verilsin dendi.

Ortalama memur maaşının yıllık toplam tutarı dikkate alınarak gelir vergisi tarifesine yeni düzenleme getirilsin, kamu görevlilerinin yaşadığı vergi adaletsizliği son bulsun diyoruz. 
Yılda iki kez dini bayramlar öncesinde tüm kamu görevlilerine "Bayram İkramiyesi" ödenmesini istiyoruz. 

Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye, ek ders, fazla mesai, ikramiye gibi tüm ödemelerin emekli keseneğine dâhil edilerek, emekli olacak memurların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz. 

Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personelin bir defaya mahsus olarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesini; Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan memurlara eğitim durumlarına göre yükselebilecekleri derecelerin kadrosunun verilmesini talep ediyoruz.  

Aile kutsaldır. Aile birliği sağlansın, eş durumu, sağlık ve öğrenim özrü önündeki engeller kaldırılsın istiyoruz. 

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının boş kadro bulunması durumunda derhal yapılmasını zorunlu kılacak mevzuat değişikliği talep ediyoruz. 

Görevde yükselmelerde ve ilk atamalarda her türlü istismara açık olan sözlü sınav uygulamasının kaldırılmasını, bu tür atamaların objektif bir şekilde gerçekleştirilecek yazılı sınavlar aracılığıyla yapılmasını istiyoruz. 
Özel hizmet tazminatında yaşanan adaletsizliklerin giderilmesi, özel hizmet tazminat oranlarının unvan bazında eşitlenerek tüm memurlar için yükseltilmesi, çalışma barışına katkı sağlayacaktır diyoruz.   

Ek ödeme sorunları çözülsün,  

Şefler, müdürler ve şube müdürlerinin özlük hakları hakkaniyete uygun bir şekilde yeniden düzenlensin,

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan uzmanlar arasında oluşturulan kariyer uzmanlığı- normal uzmanlık, merkez-taşra uzmanları gibi farklılıklar giderilsin, aynı unvanlı personelin özlük hakları eşitlensin, 

Zorunlu rotasyon uygulamasına son verilsin, kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan personel için mahrumiyet yeri ödeneği gibi teşvikler getirilsin diyoruz. 

Fazla mesailerin insan haklarına dahi aykırı bir şekilde ücretlendirilmesine karşı çıkıyor, fazla mesai ücretinin çalışanın normal çalışması karşılığında aldığı saat başı ücretten az olmayacak şekilde artırılmasını istiyoruz. 

Başta aile yardımı ve çocuk parası olmak üzere tüm sosyal yardım ve ödemelerin yükseltilmesini; tüm kamu görevlilerine giyim, kira, evlenme, ulaşım, doğum, ölüm ve eğitim yardımı ödenmesini, sosyal devlet ilkesinin gerçek anlamda hayata geçirilmesini talep ediyoruz. 

Ek ders ve nöbet ücretleri artırılmalı, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen öğretmenlik yapan personele ek ders ücreti, nöbet tutan öğretmen, sağlık personeli gibi tüm personele nöbet ücreti verilmelidir diyoruz. 

Geçtiğimiz dönemlerde karar altına alınan konular ilerletilerek sürdürülsün istiyoruz. 

Bunun yanında; 

399 sayılı KHK'ya tabi olarak çalışan personelin ek ödeme, kurum değişikliği, nakil, vergi adaletsizliği gibi sorunlarının çözülmesi,
Askeri işyerleri ile Emniyet teşkilatında çalışan sivil memurlar ile koruma ve güvenlik personelinin sorunlarının çözülmesi,
Tüm kamu görevlilerinin işçilerde olduğu gibi yemeklerden ücretsiz yararlanması ve yemek hizmeti sunulmayan işyerlerinde yemek ücretinin nakit olarak ödenmesi,
Vatani görevini yapmak üzere ya da doğum yapması nedeniyle ücretsiz izne ayrılan kamu görevlilerinin sosyal güvenlik primlerinin kurumları tarafından yatırılmaya devam etmesi, söz konusu personele izinleri süresince maaşlarının belli oranında destek ödemesi yapılması,
Bayramlarda ve hafta sonlarında tatil yapamayan kamu çalışanlarının çalışma şartlarının yeniden gözden geçirilmesi, 
Fiili hizmet zamlarının yeniden belirlenmesi,
Mobbing uygulamasına maruz kalan personelin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılması, 
Çocuklarımızın öğrenimlerine devam edememeleri durumunda ödemek zorunda kaldıkları Genel Sağlık Sigortası Primi uygulamasına son verilmesi, yaş sınırının yükseltilmesi,
Engelli personelin daha kolay hizmet üretebilmeleri ve çalışma hayatında kendilerine yeterince yer bulabilmeleri için her türlü pozitif ayrımcılık yapılması, 
Kadın çalışanlarımızın sorunlarının çözülmesi, 

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (3)
Sağlık memuru 5 ay önce
Dr dışı sağlıkçıların yıllardır özlük hakları iyleştirilmedi. Covid döneminde en fazla sağlılçılar yıprandı. Kurumlar arası en düşük ücret sağlıkta. Diğer kurumlardan ayrı olarak 2000 tl taban maaşa iyleştirme ve verilecek %38 almalıdır, seyyanenen ve refah payı verilmelidir.
3600 her unvana yıl ayrımı yapılmadan verilmeli, sabitler sigortaya yansımalı. Yıpranma her unvana 4/1 şeklinde verilmelidir
f..... 5 ay önce
benim anlamadığım en düşük memur maaşına neden fazla oran? amaç memur maaşlarını eşitlemek mi? kimseyi küçümsemiyorum ama bir memur, hizmetli ile bir sağlık personelinin maaşını eşitlemek mi amaç? kademeli oran değil herkese eşit oran olsun...
SAĞLIKÇILAR 5 ay önce
SENDİKALAR OLMASA EMINİZKİ REİSİMİZ MEMURU MUTLU EDER AMA GEL GÖRKİ BINLAR KENDİLERİNİ BİR ŞEY SANIP YAPARIZ EDERİZ DİYORLAR AMA 19 YILDIR BİR ESERİNİZ BİR İCADINIZ BİR KAANIMINIZ VAR YÜZSÜZ SENDİKACILAR BIKTIK YALANLARINIZDAN .SİZ GİDİN ÖNCE DENETİMSİZ TOPLADIĞINIZ AİDATLARIN HESABINI VERİN GÖLGE ETMEYİN YETERRRRRRRRRRRRRRR
6
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?