PERSONEL SAĞLIĞIN YENİ TWİTTER HESABINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Hürriyetçi Sağlık Sen: Sağlık Personelinin Ödemelerinin Yüzde 85'i Emekliliğe Yansıtılsın!

Hürriyetçi Sağlık Sen 1. Bölgesel İstişare Toplantısında sağlık personelinin temel aylıklarının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılarak kazancının % 85’inin emekli aylığına yansıtılması talep edildi.

Sendika 28.09.2022, 11:09 Cansu Polat
Hürriyetçi Sağlık Sen: Sağlık Personelinin Ödemelerinin Yüzde 85'i Emekliliğe Yansıtılsın!

Hürriyetçi Sağlık Sen Genel Başkanı ve merkez yönetim kurulu üyeleri, Sinop il başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve işyeri temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen bölgesel istişare toplantısı neticesinde düzenlenen sonuç bildirisi sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının bilgisine sunulmuştur.

HÜRRİYETÇİ SAĞLIK SEN 1. BÖLGESEL İSTİŞARE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ

Merkez yönetim kurulumuz, sendikamızın dönemsel çalışma programını belirlemek üzere 17-18.09.2022 tarihleri arasında Sinop ilinde bir istişare toplantısı gerçekleştirmiştir. Söz konusu toplantıya YİK başkanı, Sinop il başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Sinop ili işyeri temsilcileri iştirak etmişlerdir.

Yapılan istişare toplantısı neticesinde yönetim kurulumuzca alınan bazı kararlar ve sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının talepleri kamuoyu ve çalışanların bilgisine sunulması gerekli görülmüştür. Şöyle ki;

1-Meşruiyet zemini üzerine inşa ettiğimiz HÜRRİYETÇİ SAĞLIK SEN’in işyeri temsilcisinden genel başkanına kadar tüm yönetim kademelerinde görev yapan arkadaşlarımız, aidiyet duygusu ve dava bilinci içerisinde mücadelesini sürdürecektir. Yıl sonuna kadar 50 ilde teşkilatlanmasını tamamlamak üzere seferber olacak ve üye sayısını 5000’e çıkarmak üzere her türlü çaba ve gayreti gösterecektir. Müktesebatımıza uygun bir sendikacılık anlayışını inşa edene değin kararlılıkla mücadelesini sürdürecek ilkelerinden asla taviz vermeyecektir

.

2-Sendikal amaçlarımızın gerçekleştirilmesi için meşru zeminlerde her türlü mücadele yöntemlerini istisnasız kullanacaktır.

3- Sağlık ve sosyal hizmet kolu dahilinde görev yapan çalışanların taleplerinin karşılanması için öncelikle diyalog zeminlerinin oluşturulmasına çalışılacaktır.

4- Diyalog çağrılarımıza kayıtsız kalınması, çalışanların taleplerinin karşılanmaması durumunda çalışanların mücadele süreçlerine dahil edileceği her türlü eylem ve etkinlikler planlanacaktır.

5-Sağlık ve sosyal hizmet kolu çalışanlarını yoksulluğa mahkum eden, gelecek kaygısı içinde mutsuz ve umutsuz bir çalışma yaşamına sürükleyen, adaletsiz ve eşitliksiz politikalara, düzenlemelere ve uygulamalara karşı kararlılıkla mücadele edilecektir.

6-Son dönemde yapılan ek ödeme yönetmeliği düzenlemeleri ile, gerek hastanelerde, gerekse de birinci basamak sağlık hizmeti sunulan işyerlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına reva görülen ek ödeme tutarları çalışanların onurunu zedelemiştir. Bir kez daha gördük ki, enflasyon karşısında alım gücü gün geçtikçe düşen sağlık çalışanlarının derdine derman olunamamış, sahipsiz bırakılmıştır. Buna mukabil ekip anlayışı hiçe sayılmış, çalışma barışının bozulmasına göz yumulmuştur. Sağlık hizmetlerinin yükünü omuzlarında taşıyan başta Hemşire ve diğer sağlık meslek mensubu arkadaşlarımıza onanmaz yaralar açan adaletsiz ve eşitliksiz taban ve teşvik ödeme uygulamasını toptan reddediyor, sağlık bakanlığını sağlıklı düşünmeye ve sağlıklı kararlar almaya davet ediyoruz.

7-İşyerlerinde himaye edilen, kasıtlı ve sistematik bir şekilde uygulana gelen sendikal ayrımcılık, yıldırma ve benzeri mobbing uygulamalarına karşı güçlü bir şekilde mücadele edilecektir.

8-İstişare toplantısı neticesinde yönetim kurulumuzca derlenen sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mali, sosyal ve özlük hakları ve sendikal haklarla ilgili taleplerinin bir rapor haline getirilerek tüm siyasi parti temsilcilerine sunularak kamuoyu oluşturulması sağlanacaktır.

HÜRRİYETÇİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASININ TALEPLERİ 

MALİ HAKLARLA İLGİLİ TALEPLERİMİZ

1-Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının temel aylıklarının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılarak kazancının % 85’inin emekli aylığına yansıtılması,

2-Kamu çalışanlarının tümünü kapsayacak şekilde yılda iki kez birer aylık tutarında ikramiye verilmesi,

3-Aile ve çocuk yardımının arttırılması,

4-Eşi çalışmayan kamu görevlisinin hane halkı gelirinin tespit edilerek aylık gelirinin arttırılması

5-Taban maaş haricindeki tüm ödemelerin gelir vergisinden muaf tutulması,

6-Kamu çalışanlarının gelir vergisi matrahının artırılması veya gelir vergisi kesintilerinin % 10 ile sabitlenmesi

7-Giyim yardımlarının kurumlar arasında uygulama birliği sağlayacak şekilde piyasa şartlarına göre revize edilmesi.

8-Yiyecek yardımının artırılması,

9-Yurt içi geçici ve yurt içi sürekli görev yolluğunun günümüz şartlarına uygun olarak arttırılması.

10-TÜİK ve özel araştırma şirketleri tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ortalaması alınarak enflasyon farkının belirlenmesi ve söz konusu farkın aylık olarak maaşlara yansıtılması,

11-Özel hizmet tazminatlarının arttırılması,

12- Kamuda görev yapan ve sınıf, kadro, unvan, işe giriş yılı ayrımı olmaksızın “1.Dereceye” gelen tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi ve bu göstergeye göre kıdem aylığı ek gösterge aylığı ve yan ödeme aylığının yükseltilmesi, aynı unvana sahip personel arasında tazminat yansıtma oranlarındaki farklılığın giderilmesi,

13-Promosyon sözleşmelerinin toplu sözleşme süresi ile sınırlı tutulması, sözleşme süresi içinde, ücret artışı ve enflasyon farkı gibi aylıklarda meydana gelen artışın kurum idari kurul toplantılarında değerlendirilerek ek sözleşme ile revize edilebilmesine cevaz veren bir düzenleme yapılması,

14- Nöbetlerin hafta içi, hafta sonu ve bayram tatilleri için ayrı ayrı olmak üzere tanımlanması, nöbet ücretlerinin nöbet tutan her bir personelin aylık gelirinin saat başı tutarının hafta içi için % 70, hafta sonu ve bayram günleri için %100 artırımlı olarak ödenmesi konusunda düzenleme yapılması,

15-24 saat esasına göre hizmet veren sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan hekim dışı sağlık çalışanlarına icap nöbeti yazılması durumunda ücret verilmesi hususunda düzenleme yapılması,

16-Asgari ödeme olarak nitelendirilen taban ek ödemenin 1. 2. ve 3. basamak sağlık hizmeti sunulan işyerlerinde aynı unvan ve branşlar için aynı katsayının uygulanması, teşvik ödemelerinde adaletin sağlanması,

17-Sağlık bakanlığı ve üniversite hastanelerini kapsayan ek ödeme yönetmeliği ile hekim grubu ve diğer çalışanlar arasında ortaya çıkan adaletsizliğin giderilmesi için taban ve tavan ek ödeme katsayısının yükseltilmesi, bakanlığa ve üniversite hastanelerinin yönetim kuruluna verilen % 50 eksiltme yetkisinin kaldırılması,

18- Sağlık bakanlığı merkez teşkilatlarında görev yapan personelin sabit ek ödeme tutarlarının il sağlık müdürlüklerinde görev yapan emsali personelin sabit ve teşvik ödeme toplamı seviyesinde artırılması,

19- Kamu görevlileri arasında ağır iş yükü ve çalışma şartları içinde görev yapan ve 10 yılını dolduran sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına “görev tazminatı” verilmesi,

20-Aynı kadro ve unvana sahip olup 5434 sayılı Kanuna tabi çalışanlar ile, 5510 sayılı Kanuna tabi çalışanların emekli aylıklarında eşitliği sağlayacak şekilde gerekli düzenlemenin yapılması,

21-112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personelin tayın bedeli ödemelerinin 24 saat nöbet tutan personel için sabah öğle, akşam ve gece olmak üzere 4 öğün olacak şekilde ödenmesi,

SOSYAL HAKLARLA İLGİLİ TALEPLARİMİZ

1-Çalışanların etkin ve verimli bir şekilde görev yapmalarını temin etmek amacı ile çalışma ortamı dışında yaşam kalitesi ve motivasyon düzeylerini artıracak tedbirlerin alınması,

2-Çalışanların birlik ve beraberliklerinin tesis edilmesi, moral ve motivasyonlarının arttırılması ve iş barışının temin edilmesi amacı ile, her işyerine münhasır olmak üzere her yıl sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi,

3-Çalışanların kreş ve gündüz bakımevi ihtiyaçlarının karşılanması için kreş ve bakım evleri açılması, kreş açılmasının mümkün olmaması durumunda diğer kamu kurumlarının veya özel kreş ve gündüz bakımevleri ile anlaşma yapılması,

4-Yaz ve kış dönemlerini kapsayacak şekilde çalışanların tatil imkanlarından yararlandırılması için kamu kurumları, vakıf ve dernekler, sendika ve özel işletmelerle gerekli anlaşmaların yapılması,

5-Başta büyük illerde olmak üzere sağlık çalışanlarının her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerini ve konaklama ihtiyaçlarını giderebileceği “Sağlık Çalışanları Sosyal Tesisi” adı ile tesislerin yapılması, söz konusu tesislerin yapılmasına kadar diğer kamu, dernek, vakıf, sendika, veya özel tesislerle anlaşma yapılması,

6-Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına sağlanan sosyal ve kültürel haklardan, mesleki niteliğe haiz okullarda okuyan öğrencilerin de faydalandırılması,

ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZ

1-Sağlık meslek mensuplarının görev tanımlarının yapılması,

2-Sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan çalışanlar için branş yönetmeliği çıkarılması,

3-Norm kadro planlaması yapılarak personel eksikliğinin giderilmesi,

4-Mesleği dışında görevlendirmelerin yapılmaması,

5-Hastanelerin özellikli ve riskli birimleri yeniden tanımlanarak söz konusu birimlerde görev yapan ve nöbetli şekilde hizmet veren çalışanlar için ayrı ayrı olmak üzere fiili hizmet zammı sürelerinin belirlenerek geriye dönük olarak hayata geçirilmesi,

6-Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan çalışanların Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil edilmesi,

7-Aynı unvanda görev yapan çalışanlar arasındaki statü farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan mali, sosyal ve özlük hakkı farklılıklarının giderilmesi amacıyla, tüm sözleşmeli, kamu dışı ve taşeron çalışanlarının kadroya geçirilmesi, unvanlı personel alımlarının kadrolu olarak yapılması, statülerin memur ve işçi olarak düzenlenmesi,

8-Döner sermaye bütçesinden aylık ödeme uygulaması kaldırılarak söz konusu personelin aylıklarının genel bütçeden ödenmesi,

9-Yardımcı sağlık personeli kavramının kaldırılması,

10-Lisans mezunu Ebelere aile danışmanlığı ve işyeri hemşireliği gibi sertifika programlarına katılabilme hakkının verilmesi,

11-Üniversite hastanesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli çalışanlara mazeret tayini ve becayiş hakkı verilmesi,

12-Çalışanların unvan değişiklikleri, mesleki bir üst öğrenim niteliğine bağlı olarak çalışma sürelerine göre sınavsız yapılması,

13-Görevde yükselme sınavlarının belli bir takvime bağlanması,

14-Kamu çalışanlarının bakmakla yükümlü olduğu birinci derecede yakınları için ayakta tedavi refakat izni verilmesi hususunda düzenleme yapılması,

15-“Sağlık Çalışanları Meslek Hastalığı Kanunu” çıkarılması,

16-esleği icabı maruz kaldığı hastalıklar nedeni ile vefat eden sağlık çalışanlarının şehit statüsüne alınması

17-Yurt dışı görevlendirmelerin sınavla yapılması,

SENDİKAL HAKLARLA İLGİLİ TALEPLERİMİZ

1-Toplu sözleşme tarihinden on beş gün önce yetkili sendikanın organizasyonu ile hizmet kolunda faaliyet gösteren ve 1000 üyeyi geçen sendikalardan en fazla iki kişinin iştiraki ile toplu sözleşme gündemi üzerinde mutabakat sağlanması hususunda 5 gün süreli bir toplantı yapılması hususunda düzenleme yapılması,

2- İki yılda bir Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmede alınan kararların gerektiğinde revize edilmesine imkan sağlamak üzere her yıl Ocak ayında 8 gün süreli değerlendirme toplantısının yapılması,

3-Kurum idari kurul toplantılarının o kurumda en çok üyeye sahip üç sendikanın katılımı ile gerçekleştirilmesi hususunda yasal bir düzenleme yapılması,

4-Sendikaların kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlamak üzere çalışanları bilgilendirmek, talep, öneri ve şikayetlerini dinlemek amacıyla üyeleri ile işyerlerinde yapacakları toplantı ve faaliyetler için idarece uygun bir fiziki mekan sağlanması,

5-İş bırakma eyleminin sendikal faaliyetler kapsamına alınarak sendikal faaliyetlere katılanlara disiplin soruşturması yapılmaması hususunda düzenleme yapılması,

6-Kamu çalışanlarının sendika üyeliğinden çekilme ve üyelik bildirimlerini e devlet üzerinden yapabilmeleri hususunda düzenleme yapılması,

7-Devletin asli ve sürekli hizmetlerini yürüten çalışanların statülerine bakılmaksızın kamu sendikalarına üye olabilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması,

DİĞER TALEPLERİMİZ

1-Kamu kurum ve kuruluşlarda yürütülen hizmetlerin yerinde izlenmesi ve değerlendirilmesi amacı ile etkin bir denetim mekanizmasının oluşturulması,

2-Sağlık bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarının idari görevlerine Uzman Doktor, Doçent Doktor ve Profesör Doktor gibi unvanlara sahip kişilerin atanmaması, söz konusu idari kadrolarda görev yapan kişilerin asli görevlerini icra etmelerine olanak sağlanması,

3-Sözleşmeli idareciliğe derhal son verilmesi, çalışanlar arasından çalışma yılı esas alınmak sureti ile sınavla atama yapılması, birim sorumlusu görevlendirmelerinin o birimde görev yapan birim personeli tarafından seçimle belirlenerek ehliyet ve liyakat ilkelerinin hayata geçirilmesi,

4-Sağlık ve sosyal hizmet kolunda bulunan kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tüm mevzuat düzenlemeleri hakkında tüm sendikalardan yazılı görüş talep edilmesi, nihai düzenleme sürecinde en çok üyeye sahip üç sendikanın katılımı ile oluşturulan taslak metnin çalışanlara duyurulması,

5-Yönetici kadrolarda görev yapan personelin sendika üyesi olamayacaklar kapsamına alınması,

6-Yöneticilerin her hangi bir sendikaya taraf olmaları, kayırmacı bir yaklaşım sergilemeleri, takdir yetkilerini taraf olduğu sendika lehine kullanmaları, mevzuata ve ahlaki değerlere aykırı davranmaları ve çalışanlara mobbig uygulamaları halinde etkin yasal yaptırımların uygulanması amacı ile gerekli düzenlemenin yapılması,

7-Sağlıkta şiddetin önlenebilmesi için etkin yasal düzenleme yapılmasına ilave olarak sendika ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak çözüm ortağı şeklinde sorumluluk yüklenilmesi, hastanelerde polis ofislerinin oluşturulması, ana giriş ve hastane girişi olarak ayrı kapıların oluşturularak XRAY cihazlarının konulması hususunda gerekli düzenlemenin yapılması,

8-Aynı hizmeti üreten kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanlarına yönelik yapılması ön görülen düzenlemelerin eş güdüm içinde yapılması ve eş zamanlı olarak yayınlanması,

9-Sendika merkez veya şube yönetimlerinde ücretsiz izinli olarak en az iki dönem görev alan yönetim kurulu üyelerinin sendikalardaki görevlerinden ayrılmaları durumunda beş yıl içinde kamu kurum ve kuruluşlarına sınava tabi tutulmadan doğrudan veya hülle yolu ile yönetici olarak atanamamaları konusunda yasal düzenleme yapılması,

10-Aile hekimliğinde güvencesiz istihdama son verilerek kamu dışından istihdam edilen çalışanların kadroya geçirilmesi,

11-Staj sürelerinin borçlanılarak emekliliğe sayılması hususunda düzenleme yapılması,

12-Anayasamızın 42. ve Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 4. Maddeleri hükümlerince sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden sonra mezun olan adayların lisans tamamlama programına başvuru yapabilmeleri hususunda düzenleme yapılması,

13-Hastanelerin personel otoparklarının mesai sonrası ve hafta sonları için acil servis hasta yakınları ile yatan hasta ziyaretçilerine açık tutulması,

14-Kamuda makam aracı saltanatına son verilmesi, her alanda uygulanacak tasarruf tedbirleri ve yaptırımları hakkında hukuki bir düzenleme yapılması.

15-Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına saat 15:00 den itibaren ücretsiz ulaşım hakkı tanınması

Yorumlar (2)
Konuşan sendikalar.... 2 ay önce
İşçilere ödenen ne ücret adı altında olursa olsun ödemelerin hepsi sgk primine tabidir. Eğer işveren el altından para verirse ceza yer. Ama gel gör devletimiz devletin memuruna güvencesiz maaş vermekte. Hiç bir sendikada bu hukuksuzluğu mahkemeye taşımıyor.
Hizmetli 2 ay önce
Sayin site yoneticileri yardımcı hizmetler sınıfına ilgili yazmanızı istiyoruz lütfen kimse bizi duymuyor siz bizi duyun