PERSONEL SAĞLIĞIN YENİ TWİTTER HESABINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Hekim Birliği, Ek Randevularla İlgili Dilekçe Örneği Yayınladı!

MHRS sisteminde yaşanan sıkıntıların hekimlerin sırtına ek yük eklenerek çözülemeyeceğini belirten Hekim Birliği Sendikası, İl Sağlık Müdürlüklerine sunulmak üzere ek randevularla ilgili dilekçe örneği yayınladı.

Sendika 06.10.2022, 20:25 08.10.2022, 01:57 Cansu Polat
Hekim Birliği, Ek Randevularla İlgili Dilekçe Örneği Yayınladı!

Hekim Birliği Sendikası tarafından yapılan açıklamada; randevusuna gelmeyenlerle ilgili üretilen hukuk dışı yöntemlerin kaosa neden olamayacağı belirtilerek hekimlerin İl Sağlık Müdürlüklerine vermesi için örnek dilekçe yayınladı.

…. Hastanesi Başhekimliğine

(İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMEK ÜZERE) 

Konu: MHRS Randevusu, Ek Randevu hk.

Sağlık hizmetleri adalet ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda, hastanın ihtiyaçlarına uygun faydalanma hakkı tanınarak, tıbbi standartlara uygun, dikkat ve özen yükümlülüğü çerçevesinde sunulmalıdır. Bu sebeple hakkıyla sağlık hizmeti sunma ve hakkıyla görev yapabilmek için hastalarımıza gerekli sürenin ayrılabilmesi gerekir.

Mesleğimizin gerektirdiği nitelikli sağlık hizmetinin sunumu için hastaya ayrılması gereken sürenin ortalama 10-20 dakika olması, bazı branşlarda bu sürenin daha da artırılması gerektiği hem tıp biliminde hem de hukuki düzende kabul edilmektedir.

Poliklinik randevularının belirlenmesi ile ilgili birtakım mevzuat ve içtihatlar şu şekildedir:

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi;

2. maddesi "Tabip ve diş tabibinin başta gelen vazifesi, insan sağlığına, hayatına ve şahsiyetine ihtimam ve hürmet göstermektir. Tabip ve diş tabibi; … muayene ve tedavi hususunda azami dikkat ve ihtimamı göstermekle mükelleftir.", 13. maddesi, "Tabip ve diş tabibi, ilmi icaplara uygun olarak teşhis koyar ve gereken tedaviyi tatbik eder.", 14. maddesi ise, "Tabip ve diş tabibi, hastanın vaziyetinin icab ettirdiği sıhhi ihtimamı gösterir."

Hasta Hakları Yönetmeliği;

6. maddesi, “Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak, sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetinde görev alan personelin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini de içerir.”, 11. maddesi “Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir”; 14. maddesi “Personel, hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir.”.

Nitekim bu Karar doğrultusunda 09.12.2021 tarih ve 2021/12 sayılı Sağlık Bakanı Sn. Dr. Fahrettin KOCA imzalı Genelge’nin 3. maddesi;

Muayene süresi hekime ve ilgili branşın özelliğine göre değişebildiğinden randevu aralıkları en etkili şekilde hekimlerimiz tarafından oluşturulmalı ve başhekimliklerimizce onaylanmalıdır.” şeklindedir. Genelge’de belirtildiği üzere; randevu aralıkları hekim tarafından belirlenmelidir. Başhekimin yetkisi mevzuat ve tıbbi standartlar ile düzenlenen hekimin muayene süresini belirlemek değil, hekim tarafından belirlenen randevu aralıklarını idari usul çerçevesinde onaylamaktır.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 10.03.2022 tarih E-32693113-010.99 sayılı yazıda “MHRS kapsamında verilecek randevu hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar yönerge ile oluşturulmuştur…randevulu ve randevusuz olarak poliklinik hizmetleri sunulacaktır.” şeklindedir.

Sağlık tesislerinde koordinasyon:

Madde 6- (1) Başhekimin, görev yaptığı sağlık tesisinde MHRS'ye ilişkin görev ve sorumlulukları şunlardır:

c) Randevu hastaların randevu saatinde muayene olabilmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alınması, hastaların sağlık tesisinden ayrılmadan önce uygun görülen ilk muayene ve kontrol randevularının verilmesine ilişkin süreçlerin planlanması.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Ek.1:

2.1. “Randevu cetveli, sağlık tesislerinde poliklinik muayene sayısının en az %80’ini, birinci basamak sağlık tesislerinde ve ASM’lerde ise en az %50’sini karşılayacak şekilde oluşturulur.”

2.2. Hekim Çalışma Cetveli; "İlk Muayene", "Devam Eden Muayene" ve "Sağlık Kurulu" olmak üzere üç şekilde sisteme tanımlanır.”

2.4. “Poliklinik hizmeti veren her hekim için "İlk Muayene Cetveli", devam eden tedavi süreçleri ve kontrol muayeneleri için de "Devam Eden Muayene Cetveli" tanımlanır.”

2.5. “Cetvel tanımlaması yapılırken, randevu kapasitesinin en az %70'i "İlk Muayene Cetveli" için, en fazla %30'u ise "Devam Eden Muayene Cetveli" için ayrılır. Sağlık tesislerinin talepleri doğrultusunda polikliniklerin hizmet gerekleri değerlendirilir ve ilgili Genel Müdürlüklerce bu oranlarda değişiklik yapılabilir.

05.10.2022 tarihinden itibaren MHRS üzerinden, aynı saat dilimine 2 farklı hastaya (birisi EK RANDEVU açıklaması ile) MHRS randevusu verilmektedir.

MHRS ile ilgili hiçbir mevzuatta aynı zaman dilimine iki farklı hastaya RANDEVU verilebilmesine izin veren bir hüküm olmadığı açıktır EK RANDEVU verilmesi işleminin hukuka aykırılığı aşikardır.

Bu durumun sağlık kuruluşunda hastaları hem birbiri ile hem de hekim ve yardımcı sağlık personeli ile karşı karşıya getirebilecek şiddete sebebiyet olabilecek bir durum olduğu ortadadır.

Hekim tarafından hastalara yeterli vakit ayrılmasını engelleyen her türlü girişim hasta hakkı ihlali ve hastaların tedavi olma hakkını engelleyen bir durumdur. Bir hastanın muayene olması gereken süreye başka bir hastayı ortak etmek hastalarımızın temel anayasal hakkı olan hakkı ile sağlık hizmeti alma süresini gasp etmektir.

Genel hukuk ilkeleri, tıbbi standartlar, mevzuat ve konuyla ilgili yargı içtihatları bir arada değerlendirildiğinde; dikkat ve özen yükümlülüğü ile hasta haklarına uygun bir şekilde sağlık hizmeti sunarak hekimlik meslek ve görevimi hakkıyla yerine getirebilmem için:

  1. Yukarıdaki mevzuat hükümlerine istinaden, bir hastanın hakkıyla muayene ve tedavi işlemlerini ….. dakikada gerçekleştirebileceğimden, günlük hizmet verebilecek hasta sayısının …. olarak belirlenmesini,

  2. MHRS yönergesine göre belirlenen bu sayının sağlık tesisinde en az %80’ini hastaların MHRS randevu sisteminden randevu alabilmesinin sağlanmasını, %20’si ayaktan gelecek hastalar için ayrılacağı için MHRS sisteminde hastalık bölümünün randevuya kapatılmasını,

  3. MHRS yönergesine göre randevusu alanların en az %70'ini "İlk Muayene Cetveli" için, en fazla %30'unun ise "Devam Eden Muayene Cetveli" için ayrılmasını (2. maddede açıklandığı üzere toplam hasta kapasitesinin %80’ni kadar MHRS randevusu alabilecek hastaların en az %70'lik kısmının “İlk Muayene Olacak” hastalara %30'luk kısmının ise "Devam Eden Muayene” olacak hastalara ayrılacak şekilde düzenlenmesini),

  4. Bilgim ve onayım dışında, mevzuata aykırı olarak aynı zaman dilimine birden fazla hastaya MHRS randevusu verilmesi olan EK RANDEVU işleminin uygulanmamasını ve hali hazırda randevu listemde aynı zaman dilimine birden fazla hastaya EK RANDEVU verilmiş ise EK RANDEVULARIN da iptal edilmesini,

Talep eder,

Özellikle EK RANDEVU başta olmak üzere mevzuata aykırı şekilde düzenlenen MHRS randevu listesi sebepli olarak oluşacak kargaşa, şiddet ve hastaya yeterli zamanı ayıramamaktan dolayı yanlış tanı veya eksik tedavi nedenli her türlü adli idari konu olacak istenmeyen olayların sorumlusunun tarafım olmadığını bu dilekçeme istinaden gerekli düzenlemeleri yapmayan ve önlem almayan, dilekçeme muhatap idareciler olduğunu

Sayın makamınıza ayrıca arz ederim.

Saygılarımla

Dr.

DİLEKÇEYİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Yorumlar (11)
Vatandaş 2 ay önce
Bol hekim yetiştirecen başka çözüm yok...şimdi hekim 10 hasta bakıyım 100bin maaş verin istiyor ama hasta çok..devlette ortada kalıyor bir taraftan vatandaş baskısı bir taraftan dr baskısı..dr istifa ederim diyor özele geçiyor sonra yeniden devlete dönüyor işine nasıl gelirse..ozaman sayıyı artıracan başka çözüm yok
Doktor 2 ay önce
Yetiştirmekle olsaydı dükkan sizin. Mısır sağlık bakanının sözleri "Ülkedeki doktorların %67 si ülkeden ayrıldı". Doktor bu, kasiyer ya da kurye değil. Dünyadaki bütün ülkeler istiyor. Yetiştirmek işin kolay kısmı, çocuklar zaten zeki ver kitabı okusun, çalışsın öğrensin. Elde tutmak işin zor kısmı.

Ömrünü çürütmesinin karşılığını ve saygısını vermen lazım.
saglikci 2 ay önce
bigün tecrübesiz ve eğitimsiz bir hekime düşünce anlarsın. sanki bal yetiştiriyon dağda. hekim yetiştirmek çok kolaydı. tarlada domates yetiştiriyon sanki.
Vatandaş 2 ay önce
Tarlada mı yetişiyor hekim, hekim sayısı çok olacak diye alt yapısı oluşturulmadan tıp fakültesi açıp eğitimsiz hekimler yetiştirilmesi doğru mu ,iyi eğitim almayan arkadaşlar nasıl baksın bize kim anne babasına kendisine böyle bakılmasını ister ortalama uzman hekim eğitim süresi sınavlar hariç on yıl
Asd 2 ay önce
Önce denetim olmalı kactane Dr poliklinik günü poliklinik yapıyor yada zamanında işe gelip gidiyor bir çok branş kendi arasında of yapıyor bunu bilmeyen mi var
İŞÇİ 2 ay önce
HEKİM SAYISI ARTIRILACAK ALT YAPISI HAZIRLANACAK 10 YILDA SÜRSE SAYI ARTIRILACAK...HASTA SAYISI ARTARKEN HEKİM SAYISI ARTMAZSA SORUN ÇÖZÜLMEZ..ZAMANINDA SAGLIK OCAGI DÖNEMLERİNİDE BİLİRİZ 6 HEKİM OLURDU 2Sİ ÇALIŞIR GERİSİ ORTADA YOK..20-30 HASTA BAKIP BIRAKIRLARDI,HASTANEYE GİDERDİK MUAYENEHANENİN YOLUNU GÖSTERİRLERDİ..YANİ SORUN HEP VARDI..SURİYELİ DR ÇALIŞABİLİYORSA BİZDEDE SAYI ARTIRIMINA GİDİLEBİLİR..
boş işlerle uğraşmayın 2 ay önce
sizin sağlık sistemi çöktü sağlıkta yeniden dönüşüm çöktü bu neyin inadı keçi inadı gibi siz hala boş işlerle uğraşıyorsunuz sağlık ocaklarını açın aile hekimliğine son verin ve salğık ocaklarının lab röntgen birimlerini güçlendirin sorun ortadan nasıl kalkıyor görün hala niye inat ediyorsunuz ha ben boş birii değilim sağlık sistemlerini çok iyi bilirim sizin ki ingiltere almanya abd israil karma kopyala yapıştır modeli hadi ingiltere ve finlandiya israil modelini uygla görelim
Sağlık personeli 2 ay önce
Mantığı halen kavrayamanlar için açıklamak isterim. Usulüne uygun kabul edilmiş uluslararası anlaşmalar anayasa üzeridir. Bitti. Bu nedenle? Amsterdam bildirgesi madde 5 ve alt satırları demek. 5.5.Özellikle tedavi bakımdan hizmet sınırlılığı olan durumlarda sağlık personelinin hasta seçimi yapması gerekiyorsa, bu seçimin bütün hastaların hakkı dikkate alınarak eşit bir şekilde yapılması gerekir. Bu seçim tıbbi ölçütlere göre ve ayırım yapılmaksızın yapılmalıdır. Anlayan istediği gibi yorumlar. Mesela teşhis ve tedavide gecikme gibi. Saygılarımla.
göksema 2 ay önce
Siz bunlardan önce kurumları tanıyın.Ek hizmet binalarına temsilci görevlendirerek yazı gönderiyorsunuz.Hadin ordan teşvik alınca ağzınızı kapattınız
Dr acil 2 ay önce
Sayı artmalı buna karşı çıkanlar rahatı bozulacak olanlar..işini ciddş yapan rahatsız olmaz 10 yıl alacaksa 10 yıl sonra rahat edilir..biz vayandaşa hizmeti sunmamız gerekir zaman alır ama olur
Türk 2 ay önce
Randevu almak için haftalardır bekliyorum , polikliniğin önünde saatimi beklerkende Doktorların boş boş beklediğini görüyorum bu nasıl bir tezattir. Randevu demek hastaya zulüm demektir, randevu olsun ama randevusu olmayanda arada muayene edilsin. Biraz idealist olun asker polis hayatını ortaya koyup halka hizmet ediyor doktorlar kadar ağlamıyor
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın