Plan ve Bütçe Komisyonunda AK Parti, MHP ve CHP milletvekillerinin "evet" oyu kullandığı teklife göre, Meclis Genel Kurulundan geçmesi durumunda sağlık çalışanlarının özlük haklarında hangi değişiklikler yaşanacak? Madde 4’te tabip ve diş tabipleri için ödemeler genel bütçeye aktarılıp mahsup edilmeyecek diyor. Tabip dışı personel ibaresinin bulunmaması dikkat çekti.

Yasa açıklandı. İlk izlenim olarak maalesef hekimler için çok az bir iyileştirme olmaktan öteye geçemeyen yasa teklifinde hekim dışı personel için için bir düzenleme bulunulmadi.

Sabitlerin emeklilige yansıması yönünde de bir düzenleme teklifte yer almıyor. Yasa her kesim için hayal kırıklığı olmakla beraber hekimler için küçük düzenlemeler içermekte. Onlar açısından da tatmin edici olduğu söylenemez.

Hekim emekli maaşlarinda 2008 öncesi ile sonrası arasındaki fark eritilmeye çalışılmış, ek ödeme tavanları artırılmış. Bakan Koca'nın ilk günden beri savunduğu sabit dışı ek ödemenin daha etkin hale getirileceği yönündeki beyanı yönunde reaktif düzenleme yoluna gidilmiş diyebiliriz.

1) Emekli Uzman Tabiplerin ilave ek ödemesi 6121,57 TL oldu. Emekli Pratisyenlerin 4708.90 tl oldu.Daha önce bu haktan 2008 sonrası hekimler faydalanamıyordu artık 2008 sonrası da faydalanacak artık hekimlerde 2008 öncesi ve sonrası mağduriyeti yarı oranda çözüldü.

2) Sabit ek ödemeler artık genel bütçeden ödenecek ama mahsup edilmeye devam edecek buda çok fazla bir getirisi olmayacak.Ayrıca Sabit ek ödemeler genel bütçeden ödense bile prim yine kesilmeyecek prim kesilmeyince emeklilikte anlamı olmayacak

3) Pratisyen ve diş hekimlerinin 375 KHK ödemesi 5800 TL oldu

4) Tabip dışı çalışan diğer sağlık personelleri için bir gelişme yok. Anladığım kadarı ile sadece sabitler genel bütçe maaş tarafına geçirildi.

5) 2,5 sayfa kanun teklifi 100 kere oku anlamazsın. Tam anlamak için yine detaylara ihtiyaç kanun kabul edilsin sonra bakanlık yeniden iç yönetmelik yayınlar o zaman her şey daha net olur ama emekli hekimler dışında öyle bir ahım şahım kazanım göremedim ben. (Uzman Mutemet)

EK ÖDEME İNCELEME HEYETİ KURULACAK

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerinde ek ödeme işlemlerini denetlemek üzere inceleme heyetlerinin oluşturulması teklifte yer alıyor. 

SAĞLIK BAKANLIĞINA EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ YETKİSİ

Performansa dayalı ödemeyle ilgili sağlık kuruluşlarında bakanlığın belirlediği hizmet sunum şartları ve kriterleri, görev yapan personelin ünvanı, disiplin durumu, çalışma şartları ve çalışma süresi, verilen hizmete katkısı, performans, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat gibi özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma unsurlarının dikkate alınması suretiyle sağlık Bakanlığınca ek ödemenin oranı çıkarılacak olan yönetmelikle belirlenecek teklifte yer alan bir diğer husus olarak karşımıza çıkıyor.

DÖNER SERMAYE GELİR KALEMLERİ SIRALANDI

Faiz başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı’na yapılan bağış, kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri ile SGK’dan elde edilen tüm kaynaklar ve diğer nakit kaynakları personele dağıtılacak olan ek ödeme tutarında kullanılabilmesi kanunda yer alan bir diğer madde.

EK ÖDEME MERKEZİ BÜTÇEDEN SAĞLANACAK

Teklifte yer alan ek ödemeyle ilgili en önemli madde ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı personelin Merkezi Yönetim Bütçesinden ek ödeme almasının önü açılıyor. Sağlık personeline dağıtılacak ek ödeme tutarının belirlenmesi aşamasında sağlık kurum ve kuruluşlarının tahakkukları veya gelirlerinin yerine Sağlık Bakanlığının toplam geliri ve nakit imkanları esas alınmak suretiyle personele ek ödeme yapılabilecek.

Teklife göre, 1 Ocak 2029’a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek.

DİŞ TABİPLERİ GÖSTERGESİ DEĞİŞİYOR

Tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara, 26.000 gösterge rakamının, uzman olmayanlara 20.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak.

AYLIK GAYRİ SAFI GELİRİN BAKANLIĞA YÜZDE 6'SI AKTARILACAK

Bakanlık döner sermaye işletmeleri, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkanlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi; eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi amacıyla yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 6’sını geçmemek üzere bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktaracak.


İşte Sağlıkçıların 14 Maddelik Yasa Teklifi! - TIKLAYINIZ


DOKTORLARA GENEL BÜTÇEDEN EK ÖDEME YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanan ve döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine yüzde 335’i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise yüzde 265’i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın, merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılacak.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONDA GÖREV YAPANLAR DA KAPSAM İÇİNDE

İl sağlık müdürlüğünün ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen tabipler ile bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrosunda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılanlar için de bu hüküm uygulanacak.

ALACAK TAHSİLATI

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerince, sağlık sigortasından yararlanamayanlara sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının yüzde 50’sinin, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde defaten veya taksitle ödenmesi halinde, geri kalan kısmı ferileriyle birlikte terkin edilecek. 

Alacak tutarı 5 bin lira ve altında ise tamamı resen, alacak tutarının yarısının 5 bin liranın altında olması halinde 5 bin lira terkin edilerek bakiye kısım tahsil edilecek.

Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişikle, üniversite hastanelerinde görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile paralel düzenleme yapılması öngörülüyor.

GENEL BÜTÇEDEN EK ÖDEME DAĞITILMASI

Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme alması sağlanacak. Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığının toplam gelirleri ve nakit imkanları esas alınarak personele ek ödeme yapılabilecek.

Teklifle öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetlerinden dolayı aldıkları ilave ücretler için belirlenen tavan yükseltilecek.

Adli Tıp Kurumu personelinin sabit ek ödemeleri de merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak.

Teklifle, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak ilk defa veya yeniden atamalar ile yer değiştirmeye ve kuraya ilişkin şartlar da düzenleniyor.

Kuraya ilişkin usul ve esaslar ile bunların Sağlık Bakanlığındaki atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi, ilgili dalda tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, eğitim görevlisi ve başasistanlar tarafından verilecek. Doktor öğretim üyesi ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitim verebilmeleri için uzmanı oldukları alanda fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şart olacak.

Teklifle, Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da değişiklik yapılıyor.

Buna göre, ilgili kanun kapsamında devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, bulundukları ilde ilgili kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışabilecek.

Pozisyon yetersizliği sebebiyle sözleşmeli personel istihdamında güçlük yaşandığında, bu güçlüğü aşmak üzere pozisyon sayısı artırılacak.

Teklifle, eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri ve eğitim görevlilerine asıl kurumlarında da ödeme yapılacak.