Sağlık Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı - Avukat

25 Ocak 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan "2020 Yılı Avukat Kadrosu Unvan Değişikliği Yazılı Sınav" Soruları ve Cevap Anahtarı ile Sınav Sonuçlarına haber detayımızdan ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı 29.01.2020, 12:58 29.01.2020, 13:49 Güler Sağlam
Sağlık Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı - Avukat

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada;

"Bakanlığımız personeli için 25 Ocak 2020 tarihinde yapılan Avukat kadrosu unvan değişikliği yazılı sınav soruları ve cevap anahtarı ile sınav sonuçları ilan edilmiştir. Sözlü sınav tarihi daha sonra ilan edilecektir." denildi.

1-  663  sayılı  Sağlık  Alanında  Bazı  Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, sözleşmeli uzman çalıştırılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olarak verilmiştir?
A) Bu şekilde çalıştırılacak personel sayısı ikiyüzelliyi geçemez.
B) Bu uzmanların Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına da- ğılımı Bakan yardımcısı tarafından belirlenir.
C) Ödenecek ücret 657 sayılı Kanunun 4 üncü mad- desinin (B) fıkrasına göre çalıştırılanlar için uygulan- makta olan sözleşme ücreti tavanının beş katını ge- çemez.
D) Bu uzmanların nitelikleri, alınma usûlü ve söz- leşme ücretlerinin tespiti ile sözleşme usûl ve esas- ları Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.
2-  Sağlık Bakanlığı’nın mer’i  kuruluş mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı’nın görevleri arasında yer almaz?
A) Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hasta- lık risklerinin azaltılması ve önlenmesi için çalışmalar yapmak.
B) Sağlık insan gücünün ülke sathında dengeli dağılı- mını sağlamak.
C) Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerini geliştir- mek.
D) İlaç fiyatlarının belirlenmesine ilişkin usûl ve esas- ları belirlemek.
3- “Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap gelişti- rilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak” Bakanlığımızın aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisinin görevleri arasında yer alır?
A) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
C) Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
D) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
4-  Mer’i mevzuata göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A) Sağlık Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkila- tından oluşur.
B) Tıpta Uzmanlık Kurulu, Sağlık Meslekleri Kurulu ve Yüksek Sağlık Şurası Bakanlığın kurullarındandır.
C) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu ile Türkiye Hu- dut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bakanlığın bağlı kuruluşlarıdır.
D) Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi Sağ- lık Bakanlığının ilgili kuruluşudur.
5- Mer’i mevz uata göre Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatı  ile  ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bakanlığın taşra teşkilatı il sağlık müdürlükleri ile aile hekimlerinden oluşur.
B) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bakanlığın taşra teşkilatında yer alır.
C) Bakanlığın il ve ihtiyaca göre kurulacak ilçe yöne- tim birimleri il ve ilçe sağlık müdürlükleridir.
D) Bakanlığın taşra teşkilatı sadece il sağlık müdür- lüklerinden oluşur.
6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sadakat, tarafsızlık ve Devlete bağlılık Devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları arasındadır.
B) Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kur- tulamaz.
C) Devlet memurları, kendilerine, eşlerine ve ana- babalarına ait taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili ola- rak mal bildiriminde bulunur.
D) Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında ba- sına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon ku- rumlarına bilgi veya demeç veremezler.
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Devlet memurları için her türlü kazanç getirici fa- aliyette bulunmak yasaktır.
B) Kadrosuz memur çalıştırılamaz.
C) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet Devlet me- murluğuna engeldir.
D) Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz.
8- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşa- ğıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İzinsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti
olmaksızın görevini kesintisiz 10 gün terk eden Dev- let memuru çekilme isteğinde bulunmuş sayılır.
B) Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini memurlukları sırasında kaybeden Devlet memuru- nun memurluğu sona erer.
C) Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mah- kemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez.
D) Kınama, aylıktan kesme ve Devlet memurluğunda çıkarma cezaları disiplin amirleri tarafından verilir.
9 - Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesine göre memurların özellikle- rinden biri değildir?
A) Memurlar ile idare arasındaki ilişkiler özel hukuk kurallarına göre düzenlenir.
B) Memurlar, devlet ve diğer kamu tüzel kişilikle- rinde görev yaparlar.
C) Memurlar, genel idare esaslarına göre yürütül- mesi gereken kamu hizmetlerini yürütürler.
D) Memurların yürüttükleri görevler aslî görevler- dir.
10-  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, bir sınıftan başka bir sınıfa geçme ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Memurlar eşit dereceler arasında sınıf değiştire- bilir.
B) Memurlar derece yükselmesi suretiyle de sınıf değiştirebilir.
C) Sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için 657 sayılı Kanunda, kuruluş kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde belirtilen nite- liklere sahip olmaları şarttır.
D) Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıf- tan genel idare hizmetleri sınıfına, görev ve unvan eşitliği gözeterek kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.
11 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre;disiplin cezaları konusunda yapılan itirazlarda, iti- raz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren kaç gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar?
A) 30 gün                         
B) 15 gün
C) 20 gün
D) 25 gün
12- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,sözleşmeli personele ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Sözleşmeli personel, Cumhurbaşkanınca belirle- nen esas ve usuller çerçevesinde, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.
B) Yabancı uyruklular, zorunlu hallerde sözleşme ile istihdam edilebilir.
C) Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyeleri her durumda sözleşme ile istihdam edilebilir.
D) Dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat is- tihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlar söz- leşme ile istihdam edilebilir.
13- 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A) Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez.
B) Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri an- cak kanunla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle konulur.
C) Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakın- larını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
D) İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu do- ğuran bir müeyyide uygulayamaz.
14- 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanu- nun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir.
B) Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işle- dikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuştur- ması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlıdır.
C) Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelik- leri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yüküm- lülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri ka- nunla düzenlenir.
D) Uyarma cezası hariç disiplin kararları yargı dene- timi dışında bırakılamaz.
15- 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Herkes, ailesiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.
B) Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir.
C) Kişisel veriler, Cumhurbaşkanlığı kararnamele- rinde öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir.
D) Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usul- ler yönetmelikle düzenlenir.
16- Kuvvetler ayrılığı, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?
A) Yasama ve yürütme güçlerinin yasama meclisinde birleşmesiyle
B) Yürütmenin üstünlüğüyle
C) Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrı organ- lara verilmesiyle
D) Yargının diğer iki kuvvete üstünlüğüyle
17- Adil yargılanma hakkına ilişkin aşağıdaki haklardan hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne 7 No'lu protokol ile eklenmiştir?
A) Ceza  mahkumiyetinde üst  yargı  organına  baş- vurma hakkı
B)  Suçlama hakkında sanığın bilgilendirilmesi hakkı
C) Savunmanın hazırlanması için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olma hakkı
D)  Sanığa  ücretsiz  tercüman  yardımı  sağlanması hakkı
18- 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden han- gisi yanlıştır ?
A) Kanunların ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri- nin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak kaydıyla yönetmelik çıkarılabilir.
B) Yürütme organı tüzük çıkarabilir.
C) Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımla- nacağı kanunla düzenlenir.
D) Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konu- larda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarabilir.
19- 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangi- sinin kanunla düzenlenmesi şart değildir?
A) Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri
B) Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelik- leri, atanmaları, görev ve yetkileri
C) Memurların görev yerlerinin değiştirilmesine iliş- kin esaslar
D) Düzeltme ve cevap hakkı
20- 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A) İdari mahkemeler, idari eylem ve işlem niteli- ğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak bi- çimde yargı kararı veremezler.
B) İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hu- kuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır.
C) Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahke- meleri ve vergi mahkemelerinde yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır.
D) İdari eylemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan davalar, iptal dava- larıdır.
21- 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu’na göre sürelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A) Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahke- melerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.
B) İdari uyuşmazlıklarda dava açma süresi yazılı bil- dirimin yapıldığı gün başlar.
C) İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar.
D) Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen ça- lışma gününün bitimine kadar uzar.
22- 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A) İvedi yargılama usulünde dava açma süresi otuz ve savunma süresi onbeş gündür.
B) İvedi yargılama usulünde yürütmenin durdurul- ması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemez.
C) Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usu- lünde dava açma süresi onbeş ve savunma süresi yedi gündür.
D) Kamu görevlileri hakkında tesis  edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idarî işlemlerde ida- renin savunması alınmadan yürütmenin durdurul- ması kararı verilemez.
23- 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu’na göre; yetkiye ilişkin aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır ?
A) Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesidir.
B) Kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile ilgili dava- larda yetkili mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir.
C) Bu Kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yer- deki idare mahkemesidir.
D) Taraflar yetki sözleşmesi ile yetkili idare mahke- mesini belirleyebilirler.
24-  Türk  İdare  Hukuku’na  göre  aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kanunlar düzenleyici idarî işlemlerdendir.
B) İdarî işlemlerin beş unsuru yetki, şekil, sebep, konu ve maksattır.
C) Geri alma, bir idarî işlemi tesis edildiği andan iti- baren bütün hukuki sonuçları ile hukuk âleminden kaldırır.
D) Kaldırma, bir idarî işlemi kaldırma tarihinden iti- baren hukuk âleminden kaldırır.
25-  Türk  İdare  Hukuku’na  göre  aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından il- lere; iller de diğer kademeli bölümlere ayırılır.
B) Birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı ku- rulamaz.
C) İllerin idaresi yetki genişliği ilkesine dayanır.
D) Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere seçi- lerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir.
26- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre, kamu görevlileri hakkında tesis edilen aşağı- daki idari işlemlerden hangisi uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden sayılmaz?
A) Atama, naklen atama
B) Görev ve unvan değişikliği
C) Geçici veya sürekli görevlendirme
D) Hepsi
27- Ceza Hukuku açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.
B) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygu- lanmasında kıyas yapılamaz.
C) İradi olarak alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisinde suç işleyen kişiye ceza verilmez.
D) Bileşik suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz.
28- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu kaldıran hallerden değildir?
A) Kanunun hükmünü yerine getirmek
B) Meşru savunma ve zorunluluk hâli
C) Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası
D) Fiilin taksirle işlenmesi
29- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içerisinde itiraz edebilir?
A) 7 gün            
 B) 15 gün
C) 2 hafta           
D) 1 ay
30- “Kimse bir suç nedeniyle kanunda öngörülmeyen bir ceza ile veya kanunda öngörülen bir ceza- dan daha ağır bir ceza ile cezalandırılamaz.” kuralı, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilebilir?
A) İnsanilik ilkesi
B) Cezada kanunilik ilkesi
C) Derhal uygulanırlık
D) Kıyas yasağı
31- Medeni hukuk açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A) Hakim her zaman örf ve adet hukukuna göre ka- rar verebilir.
B) 1876'da çıkarılan Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye me- deni hukuk hükümlerini de içerir.
C) Türk Kanunu Medenisi, İsviçre Medeni Kanunu mehaz alınarak 1926'da kabul edilmiş ve 2002 yılına kadar yürürlükte kalmıştır.
D) Türk Medenî Kanunu, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır.
32- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulu- namaz.
B) Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraf- lardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlı- ğını ispatla yükümlüdür.
C) Bir gerçek kişinin aynı zamanda birden çok yerle- şim yeri olabilir.
D) Ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur.
33- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre eşler veya mirasçılar arasında bir mal rejiminin tasfiye- sine ilişkin davalarda, aşağıdaki mahkemelerden hangisi yetkilidir?
A) Mal rejiminin ölümle sona ermesi durumunda ölenin son yerleşim yeri mahkemesi
B) Boşanmaya, evliliğin iptaline veya hâkim tarafın- dan mal ayrılığına karar verilmesi durumunda, bu davalarda yetkili olan mahkeme
C) Diğer durumlarda davalı eşin yerleşim yeri mah- kemesi
D) Hepsi
34- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kişisel durum, bu amaçla tutulan resmî sicille be- lirlenir.
B) Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması nisbî butlan sonucunu doğurur.
C) Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesin- den başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter.
D) Kural olarak, cinsiyetini değiştirmek  isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir.
35- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her er- gin kişinin fiil ehliyeti vardır.
B) Onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve veli- sinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir.
C) Ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur.
D) Bir kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden vazgeçebilir.
36- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbi- rine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İrade açık- laması, açık olmak zorundadır.
B) Bu Kanun, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun beşinci kitabı olup, onun tamamlayıcısıdır.
C) Ceza hâkiminin kusurun değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine ilişkin kararı hukuk hâkimini bağlar.
D) Borcun ifa yeri ancak kanunla belirlenir.
37- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)  İfa  zamanı  taraflarca  kararlaştırılmadıkça  veya hukuki ilişkinin özelliğinden anlaşılmadıkça her borç, istenildiğinde muaccel olur.
B) Borcun ifası için bir ayın başlangıcı veya sonu be- lirlenmişse, bundan ayın birinci ve sonuncu günü; ayın ortası belirlenmişse, bundan da ayın onbeşinci günü anlaşılır.
C) Gün olarak belirlenmiş süre, sözleşmenin kurul- duğu gün sayılmaksızın, bu sürenin son günü dolmuş olur.
D) Hafta olarak belirlenmiş süre, son haftanın söz- leşmenin kurulduğu güne ismen uyan gününde dol- muş olur.
38- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Taşınır satış sözleşmesine göre alıcı, satış bedelini ödemek ve kendisine sunulan satılanı devralmakla yükümlüdür.
B) Taşınmaz satışı herhangi bir şekle bağlı değildir.
C) Sözleşmenin devri, sözleşmeyi devralan ile devre- den ve sözleşmede kalan taraf arasında yapılan ve devredenin bu sözleşmeden doğan taraf olma sıfatı ile birlikte bütün hak ve borçlarını devralana geçiren bir anlaşmadır.
D) Kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olma- dıkça alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alaca- ğını üçüncü bir kişiye devredebilir. Alacağın devrinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır.
39- Aşağıdakilerden hangisi resmi şekle bağlı sözleşmelerden biri değildir?
A) Taşınmaz rehni sözleşmesi
B) Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi
C) Taşınmaz satışı sözleşmesi
D) Kefalet sözleşmesi
40- Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren nedenlerden biri değildir?
A) Borçlunun ölümü
B) İbra
C) Asıl borca bağlı hak ve borçların sona ermesi
D) Yenileme
41- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre, icra ve iflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında ka- nuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bu- lunmamasından dolayı, muamelenin öğrenildiği tarihten itibaren kaç gün içerisinde icra mahkeme- sine şikâyette bulunulabilir?
A) 5
B) 7
C) 10
D) 15
42- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi ilam niteliğinde belgelerdendir?
A) Mahkeme huzurunda yapılan sulhler
B) Mahkeme huzurunda yapılan kabuller
C) İcra Dairesindeki kefaletler
D) Hepsi
43- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi ihalenin feshi için dava açamaz?
A) Yalnız satış isteyen alacaklı
B) Tapu sicilindeki ilgililer
C) Pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler
D) İcra dairesindeki ilgililer

44- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre icra dairelerini bir arada bulundurmaya ve aynı icra mah- kemesine bağlamaya yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adalet Bakanlığı
B) Bölge Adalet Komisyonu
C) İcra Hakimi

D) Hakimler ve Savcılar Kurulu

45- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre, iflasın kapanmasına  karar  veren  merci  aşağıdakilerden hangisidir?
A) İflas İdaresi
B) Ticaret Mahkemesi
C) İcra Mahkemesi
D) Sulh Ceza Hakimliği
46- Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren ……. hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla ……hafta uzatılabilir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi ifadeler gelmelidir?
A) 4-2
B) 3-1
C) 6-2
D) 4-1
47- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır aşağıda- kilerden hangisinin kararı ile belirlenir?
A) Cumhurbaşkanı kararıyla
B) Adalet Bakanı kararıyla
C) TBMM Başkanı kararıyla
D) Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu kara- rıyla
48- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, ticaret sicili ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Ticaret sicili, ticaret sicili müdürü tarafından yönetilir.
B) Ticaret sicilinin içeriğini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeleri inceleyebilmek için mah- keme kararı gereklidir.
C) Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zarar- lardan Devlet ve ilgili oda müteselsilen sorumludur.
D) Odalar tarafından ticaret sicili müdürü ve müdür yardımcıları ile ticaret sicil işlemlerinde görevli per- sonele görevleri dışında başka bir görev verilemez.
49- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan; pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumlu olan şirket aşa- ğıdakilerden hangisidir?
A) Kollektif şirket
B) Komandit şirket
C) Anonim şirket
D) Limited şirket
50- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, kıymetli evrak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olarak verilmiştir?
A) Kıymetli evrakın borçlusu, ancak senedin teslimi karşılığında ödeme ile yükümlüdür.
B) Kıymetli evrakın içerdikleri hak, senetten ayrı ola- rak ileri sürülebildiği gibi başkalarına da devredilebi- lir.
C) Hile veya ağır kusuru olsa bile borçlu, vade geldi- ğinde, senedin niteliğine göre alacaklı olduğu anlaşı- lan kişiye ödemede bulunmakla borcundan kurtulur.
D) Mülkiyet veya sınırlı bir ayni hak kurulması ama- cıyla kıymetli evrakın devri için her hâlde senet üze- rindeki zilyetliğin devri gerekmez.

CEVAP ANAHTARI

1- C 26- D
2- D 27- C
3- A 28- D
4- B 29- B
5- C 30- B
6- C 31- A
7- A 32- C
8- D 33- D
9- A 34- B
10- D 35- D
11- A 36- B
12- C 37- A
13- B 38- B
14- D 39- D
15- B 40- A
16- C 41- B
17- A 42- D
18- B 43- D
19- C 44- A
20- D 45- C
21- B 46- C
22- C 47- A
23- D 48- B
24- A 49- C
25- B 50- A
Kaynak: SaglikPersoneliHaber.Net/ÖZEL HABER

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
32
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?