45/A Sözleşmeli Sağlık Personeli Eş Durumu Yer Değişikliği Kurası İlanı Yayınlandı

663 sayılı KHK 45/A maddesine göre Sözleşmeli 3+1 Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası İlanı Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Başvurular 02.08.2021 Tarihi saat 18:00'e Kadar PBS Üzerinden yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 26.07.2021, 19:54 26.07.2021, 20:06 Güler Sağlam
45/A Sözleşmeli Sağlık Personeli Eş Durumu Yer Değişikliği Kurası İlanı Yayınlandı

2021 YILI 2. DÖNEM SAĞLIK BAKANLIĞI 663-45/A SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİNİN EŞ DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI İLAN METNİ

Bakanlığımıza bağlı hizmet birimlerinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları, Bakanlık Makamı’nın 10.07.2018 tarihli ve 4796 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A Maddesine Tabi Sözleşmeli Sağlık Personelinin Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde 26 Temmuz 2021 – 2 Ağustos 2021 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.

Boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösterir liste yukarıda belirtilen internet adresinde ilan edilmiş olup aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği talebi uygun olanlar, ilan edilen aynı unvanlı boş pozisyon sayısını aşmayacak şekilde talep ettikleri ilin boş pozisyonlarından birine noter tarafından kura ile yerleştirilecektir.

Başvurusu kabul edilip ancak ilan edilen pozisyon sayısının yetersiz olması sebebiyle yerleştirme işlemleri yapılamayanların aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmeleri; başvuru yapılan ilde bir sonraki kura dönemine kadar herhangi bir nedenle boş pozisyon oluşması halinde kurasız, boş pozisyon oluşmaması halinde ise pozisyon ihdas edilmesine müteakip bir sonraki kura dönemine kadar kurasız yapılacaktır.

Bu kuraya başvuruda bulunan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazereti nedeniyle yer değişikliği için; bulunduğu ilde bir yıl görev yapmış olması, eşinin görev yaptığı ilde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon ilan edilmiş olması, eşinin Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşu personeli olması veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olması şarttır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalışanlar bu kuraya başvuramayacaktır.

Bu çerçevede;

1- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında bulunduğu ilde bir yıl görev yapmış sözleşmeli sağlık personelinden,

eşinin;
a) Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşu personeli olduğunu, eğer engelli ise engel durumunu,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olduğunu ve ilgili mevzuatı gereği yer değiştirmesinin mümkün olmadığını veya görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmadığını,
c) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi ve kadrolu personel olarak Türk silahlı kuvvetlerinde veya mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri,jandarma hizmetleri, sahil güvenlik hizmetleri sınıflarından birinde görev yaptığını veya hâkim ya da savcı olduğunu,
ç) Bu maddenin (b) ve (c) bendinde belirtilenler hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olduğunu,
d) Eşi engelli personel olanlardan, eşinin kadrolu personel olduğunu gösterir ilgili kamu kurum veya kuruluşunun atamaya yetkili biriminden alınmış belge ve eşinin engel durumunu gösterir sağlık kurulu raporunun onaylı örneği ile,
belgelendirenler eşinin görev yaptığı ildeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.

2- Hizmet süresinin hesabında; 14 Eylül 2021 tarihi itibariyle fiilen bir yıl çalışma esas alınacak, hizmet sözleşmesinin 8 inci maddesindeki izin süreleri ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışma sayılacaktır.

3- Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgilerinde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır. Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca Bakanlığa gönderilmeyecektir.

4- Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında başvurularını sistem üzerinden kesinleştirdikten sonra PBS üzerinden Ek–1 formunda belirtilen eşinin çalışma durumuna uygun istenen belge/belgeleri temin ederek elektronik ortamda sisteme okunaklı olacak şekilde yükleyeceklerdir. Sisteme yüklenen bu belgeler fiziki evrak olarak ayrıca Bakanlığa gönderilmeyecektir.

5- Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilecek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.

6- Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, istenen belgeyi belirtilen süre içerisinde sisteme yüklemeyen, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

7- Başvurular, anılan mevzuata göre incelenecek, talebi uygun olanların listesi ve uygun olmayanların gerekçesiyle birlikte listesi ile itirazların alınmasıyla ilgili diğer hususlar 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde ilan edilecektir.

8- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir. Sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilenlerin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

EŞ DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDEN 663-45/A SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİNDEN İSTENEN BELGELER (EK – 1)

1- Eşi kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olarak çalışanlardan, eşinin kadrolu personel olduğunu ve ilgili mevzuatı gereği yer değiştirmesinin mümkün olmadığını veya görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmadığını gösterir ilgili kamu kurum veya kuruluşunun atamaya yetkili biriminden başvuru tarihi itibariyle son bir ay içinde alınmış belgenin aslı veya onaylı örneği.

2- Eşi ilgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak Türk silahlı kuvvetlerinde veya mülki idare amirliği, milli istihbarat, *emniyet hizmetleri, jandarma hizmetleri, sahil güvenlik hizmetleri sınıflarından birinde görev yapan veya hâkim ya da savcı olanlardan, eşinin kadrolu personel olduğunu ve görev yerini gösterir, kurumunun atamaya yetkili biriminden başvuru tarihi itibariyle son bir ay içinde alınmış belgenin aslı. Ataması yapıldığı halde henüz yeni yerinde göreve başlamamış olanlardan, atama kararının onaylı örneği ile birlikte kurumunun atamaya yetkili biriminden başvuru tarihi itibariyle son bir ay içinde alınmış ayrılış/başlayış işlemlerinin yapılacağına dair belgenin aslı. (*) Emniyet hizmetleri sınıfında görev yapanların belgelerindeki “Ayrı Durumu” bölümünde “Faal” ibaresi bulunması gerekmektedir.

3- Eşi birinci ve ikinci madde kapsamında olmayanlardan; eşinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olarak çalıştığına dair kurumunun atamaya yetkili biriminden başvuru tarihi itibariyle son bir ay içinde alınmış görev belgesinin aslı veya onaylı örneği,

4- Eşi engelli personel olanlardan, eşinin kadrolu personel olduğunu gösterir ilgili kamu kurum veya kuruluşunun atamaya yetkili biriminden başvuru tarihi itibariyle son bir ay içinde alınmış belgenin aslı veya onaylı örneği ile eşinin engel durumunu gösterir sağlık kurulu raporunun onaylı örneği.

5- Eşi Sağlık Bakanlığı bünyesinde stratejik personel, kadrolu, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli, 4924 sayılı Kanun’a göre sözleşmeli, 5258 sayılı Kanuna göre sözleşmeli veya 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak çalıştığını gösteren başvuru tarihi itibariyle son bir ay içinde alınmış belge. Eşinin engelli personel olması halinde, engel durumunu gösterir sağlık kurulu raporunun onaylı örneği eklenecektir.

AÇIKLAMALAR VE UYARILAR

1-PBS başvurunuzu kesinleştirdiğinizden emin olunuz. PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

2-Başvurunuzu kesinleştirdikten sonra açılacak olan “Belge Ekle” formu üzerinden istenen belge/belgeleri sisteme yüklemeyi unutmayınız. Talebinizin değerlendirmeye alınabilmesi için istenen belgelerin eksiksiz ve usule uygun olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir.

3-Evlilik durumunuza ait bilgilerin doğruluğu, 16/11/2006 tarihli ve 2006/11249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği çerçevesinde Bakanlığımızca kontrol edilecektir. Kimlik Paylaşım Sistemindeki bilgiler esas alınacağından, aile cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt örneği gibi belgeleri göndermeyiniz.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
7
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?