2020 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu! - Avukat

Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personele ihtiyaç duyulan 35 (otuz beş) adet Avukat kadrosu için 17.04.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda Unvan Değişikliği Sınavı yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı 15.11.2019, 11:35 14.12.2019, 01:55 Güler Sağlam
2020 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu! - Avukat

GENEL AÇIKLAMALAR

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personele ihtiyaç duyulan 35 (otuz beş) adet Avukat kadrosu için 17.04.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.

Unvan değişikliği yazılı sınavı için başvurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresindeki Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinde yer alan başvuru ekranından 02-13 Aralık 2019 tarihleri arasında, adayların Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu belgeleyen diploma, çıkış/mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi ile avukatlık ruhsatnamesi eklenerek elektronik ortamda yapılacaktır.

A- İLAN EDİLEN MÜNHAL KADROLAR

Avukat kadrosu unvan değişikliği sınavı için ilan edilen münhal kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

B- KAPSAM

Avukat kadrosu unvan değişikliği sınavına; Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca sınav başvurusunun son günü itibariyle (13 Aralık 2019) Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi devlet memuru olarak görev yapan ve öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş personelin tümü başvurabilecektir. Sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmayacaktır.

4924 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilenler, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi olarak çalışanlar, geçici personel, sürekli işçiler, vekil ebe ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeli bu sınava giremeyeceklerdir.

C- AVUKAT KADROSU UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 9/a maddesine göre unvan değişikliği sınavına tabi Avukat kadrosuna atanacaklarda unvan değişikliği sınavında başarılı olmanın yanında aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1- Hukuk Fakültesi mezunu olmak

2- Avukatlık ruhsatına sahip olmak

D- BAŞVURU ESASLARI

D.1) Avukat kadrosu unvan değişikliği sınavına Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilâtı personeli başvuru yapabilecektir. Diğer Kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar başvuru yapamayacaklardır.

D.2) Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 10’ uncu maddesine göre; başvuru tarihinin son günü (13 Aralık 2019) itibariyle gerekli şartları taşıyan personel, Avukat kadrosu unvan değişikliği sınavına başvuruda bulunabilecektir.

D.3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da sınav başvurusunda bulunabilecektir.

D.4) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve sınav duyurusunda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. Başvuru formunu eksik veya yanlış dolduranlar ile son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

D.5) Yazılı sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar sınav başvurusunda bulunurken engel durumu ve almak istediği hizmet ile ilgili başvuru formunda uygun olan seçeneği seçerek beyanda bulunacak, beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumlu olacaktır.

D.6) Sınav başvurusunda kişi beyanı esas kabul edilecek, gerçeğe aykırı ve yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

D.7) Adayların, sınava başvuru kabul/ret durumları 18 Aralık 2019 Çarşamba günü Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ve adaylar kabul/ret durumlarına 23 Aralık 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yazılı olarak itiraz edebilecektir. İtiraz dilekçesi “T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mahallesi 6001. Cadde No: 9 - 06800 Çankaya/ANKARA” adresine gönderilecektir. Belirtilen tarih itibariyle Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaşmayan itiraz dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

D.8) Başvurusu kabul edilen adayların listesi 27 Aralık 2019 tarihinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

E- YAZILI SINAV

E.1) Yazılı sınav, Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde yazılı test usulünde yapılacaktır. Yazılı sınavda 50 soruluk çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli testten oluşan soru kitapçığı kullanılacaktır. Yazılı sınav 60 dakika sürecek ve tek oturum halinde uygulanacaktır.

E.2) Yazılı sınav mahalline; kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar alınmayacaktır.

E.3) Adaylar sınava gelirken yanlarında siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.

TIKLAYIN

E.4) Özel kimlik belgesi yanında olmayan aday yazılı sınava alınmayacaktır.

E.5) Yazılı sınavda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

E.6) Yazılı sınavda değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak en az 60 (altmış) ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

E.7) Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

E.8) Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun kurul kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

E.9) Değerlendirme veya itiraz sonucu iptal edilen soru/sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

E.10) Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarı 28 Ocak 2020 Salı günü Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

E.11) Yazılı sınav konu başlıkları ve konulara göre soru sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

F- SÖZLÜ SINAV

F.1) Avukat kadrosu unvan değişikliği yazılı sınavı sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar arasından puan üstünlüğü esasına göre (en yüksek puan alan adaydan başlamak kaydıyla) ilan edilen kadro sayısının iki katı kadar aday (son adayla aynı puana sahip olan bütün adaylar sözlü sınava alınacaktır) sözlü sınava çağrılacak, sözlü sınav aday listesi http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

F.2) Sözlü sınav yeri ve takvimi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilerek duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. F.3) Sözlü sınavda adaylar, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

F.3.a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
F.3.b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
F.3.c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
F.3.ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
F.3.d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
F.3.e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı tespit edilecek, sözlü sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

F- SINAV BAŞARI PUANININ BELİRLENMESİ

Unvan değişikliği sınav başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir.

F.1) Sınav başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;
F.1.a) Hizmet süresi fazla olanlara,
F.1.b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
F.1.c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

NOT: Hizmet süresinin hesabında; Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4’ üncü maddesinin (ı) bendi uyarınca “aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’ inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreler dikkate alınacaktır.”

G- YEDEK LİSTE BELİRLEME

Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde; unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenecektir.

H- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

H.1) Yazılı sınav sonuçları, yazılı sınav kuruluna bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. H.2) Sözlü sınav sonuçları ise sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

5 I- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sonuçların duyurulmasından itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. Beş iş günü içinde Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İtiraz dilekçesi beş iş günü içerisinde “T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mahallesi 6001. Cadde No: 9 - 06800 Çankaya/ANKARA” adresine gönderilecektir. İtirazlar, Sınav Kuruluna intikalinden itibaren en geç on iş günü içerisinde sonuçlandırılarak sonucu ilgililere yazılı olarak ya da http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet sitesi vasıtasıyla bildirilecektir.

İ- TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip tercih işlemleri Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek takvim çerçevesinde http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacak, yerleştirme işlemleri ise adayların tercihleri doğrultusunda kura yolu ile yapılarak atanmaya hak kazananlar aynı internet adresi üzerinden ilan edilecektir.

J- ATAMA ESASLARI VE ŞARTLARI

J.1) Tercihleri doğrultusunda ilan edilen kadrolara atanmaya hak kazanan adayların atamaları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
J.2) Atanmaya hak kazananların atamaları mükteseplerine uygun kadrolara yapılacak, ancak sınavda başarılı olup da mükteseplerine uygun yeterli kadro bulunmaması nedeniyle atamaları yapılamayanlara yönelik iptal ihdas işlemleri neticesinde kadro tahsisi yoluna gidilecek ve kadro tahsisi yapıldıktan sonra atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde adı geçenlerin sınav sonucuna göre atamaya esas her türlü hakları saklıdır.
J.3) İlan edilen kadrolardan; atanma şartlarını taşımadıkları için sınavları geçersiz sayılan veya bu sebeple atamaları iptal edilenler, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamayanlar ya da atanma hakkından vazgeçenler ile emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma gibi sebeplerle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren 6 (altı) aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, ihtiyaç üzerine Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilecektir.
J.4) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. J.5) Unvan Değişikliği sınavı sonucunda atananlar, atandıkları yerlerde en az iki yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça tayin talebinde bulunamayacaktır.

İLETİŞİM: T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mahallesi 6001. Cadde No: 9 - 06800 Çankaya/ANKARA Tel: 0 312 585 17 42 – 585 17 45 Bu duyuruda yer alan kurallar, bu duyurunun yayımı tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenir. İlgililere duyurulur.

Yorumlar (0)
3
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?