PERSONEL SAĞLIĞIN TELEGRAM Grubu İle Son Dakika Gelişmeleri Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ.

Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçi Alımı 2022 Duyurusu!

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için duyuru yayınladı. Bakanlık, Taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 11.317 sürekli işçi alımı açıklamasında bulundu.

Personel Alımı 28.11.2022, 12:01 28.11.2022, 15:29 Cansu Polat
Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçi Alımı 2022 Duyurusu!

Sağlık Bakanlığı 2022 yılı sürekli işçi alımı ile ilgili İŞKUR'un yayınlayacağı duyuru beklenirken Resmi Gazete'de ilan yayınlandı. Resmi Gazete'nin hemen ardından Sağlık Bakanlığı "TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 11.317 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI" yayınladı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı branş dağılımlarının nasıl olacağına dair sorular yanıt buluyor.  Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için başvuru şartlarının da yer aldığı duyuru yayınladı. 11.317 kişilik sürekli işçi alımına dair detaylar nihayet belli oldu. Sürekli işçi alımı kadrosunda alımların İŞKUR aracılığıyla yapılacağını kaydedilirken, alımla ilgili yaş sınırı getirilerek "Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (28/11/1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir)." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı duyurusunda, “4857 sayılı İş Kanunu kapsamında "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre alımın yapılacağı kaydedildi. Her adayın, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacağı duyurulurken, "İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir." ifadelerine yer verildi.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 11.317 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

AÇIKLAMALAR

 1. 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 11.317 sürekli işçi alımı yapılacaktır.
 2. Adayların, başvuru işlemlerini tamamlamadan önce iş bu ilan metninde belirtilen açıklamalar ve başvuru şartlarını dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu ilanda belirtilen şartları taşımayanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine ait olacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
 3. İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 28/11/2022 – 02/12/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir.
 4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde, alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
 5. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır.
 6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.
 7. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.
 8. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
 9. 9. Bakanlığımızca ilan edilen kadrolara asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
 10. Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
 11. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
 12. Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans) mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecektir.
 13. Halihazırda, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda görev yapanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. İş bu ilan metninin 2 nci maddesinde belirtilmesine rağmen çalıştığını belirtmeyerek başvuru yapan adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza isimleri bildirilse dahi kuraya alınmayacaklardır.
 14. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.
 15. Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
 3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
 4. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (28/11/1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
 5. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
 6. Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
 7. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
 8. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
 9. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

* Sürekli işçi kadroları (çalıştırılacağı ili, meslek adı, kadro sayısı ve diğer bilgiler dahil) ekte gösterilmiştir.

*Adaylar, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden ilan sorgulaması yapabilirler.

Sağlık Bakanlığı Temizlik Görevlisi Alımı 2022 içeriğimizden temizlik görevlisi alımı şartları, kura tarihi gibi tüm detaylara,  Sağlık Bakanlığı Tercih Kılavuzu Yayınlandı - ÖSYM Duyurdu! ve Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı 2022 Resmi Gazete'de haberlerimizden de Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı ve sürekli işçi alımı detaylarına ulaşabilirsiniz.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

MESLEK, ÖĞRENİM DURUMU VE ÖZEL ŞARTLAR
S.N. MESLEK ADI ÖĞRENİM DÜZEYİ MEZUN OLUNAN BÖLÜM/PROGRAM ÖZEL ŞARTLAR
1 TEMİZLİK GÖREVLİSİ EN AZ 5 YILLIK İLKOKUL (YETİŞKİNLER II. KADEME EĞİTİMİ BAŞARI BELGESİNE SAHİP OLANLAR DAHİL) İLKÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN (5 YILLIK İLKOKUL MEZUNU İLE 8 YILLIK İLKÖĞRETİM OKULUNDAN 6., 7. VE
8. SINIFI TERK EDENLER DE DAHİL) VEYA ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA
ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA
LİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.
2 GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ) ORTAÖĞRETİM ÖN LİSANS LİSANS ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA LİSANS BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK. 1. 5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN GEREĞİNCE GEÇERLİLİĞİ DEVAM EDEN ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP OLMAK. (SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP OLANLAR DA BAŞVURU YAPABİLİR.)
2. ENGELLİ VEYA ESKİ HÜKÜMLÜ
OLMAMAK.
3 ELEKTRİKÇİ
(GENEL)
ORTAÖĞRETİM ÖN LİSANS ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARININ BİRİNDEN VEYA ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANININ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK DALINDAN VEYA ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANININ ENDÜSTRİYEL KONTROL DALINDAN VEYA DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK
VEYA
ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ;ELEKTRİK
TEKNOLOJİSİ, ELEKTRİK,ELEKTRONİK, ELEKTRİK- ELEKTRONİK, ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK, ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNİKERLİĞİ  ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK VEYA DENGİ PROGRAMLARDAN MEZUN OLMAK.
4 BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME ELEMANI ORTAÖĞRETİM ÖN LİSANS ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
ALANI VE DALLARININ BİRİNDEN VEYA DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK VEYA
ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ, BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ, BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ, BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ, BİLGİSAYAR DONANIMI, BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ, MUHABERE VE ELEKTRONİK BİLGİ SİSTEMLERİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK VEYA DENGİ PROGRAMLARDAN MEZUN OLMAK.
5 MARANGOZ ORTAÖĞRETİM ÖN LİSANS ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; AHŞAP TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI VEYA MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI VE DALLARININ BİRİNDEN VEYA DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK
VEYA
ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; AĞAÇ İŞLERİ VEYA
MOBİLYA VE DEKORASYON ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA DENGİ PROGRAMLARDAN MEZUN OLMAK
S.N. MESLEK ADI ÖĞRENİM DÜZEYİ MEZUN OLUNAN BÖLÜM/PROGRAM ÖZEL ŞARTLAR
6 ISITMA VE SIHHİ TESİSATÇI ORTAÖĞRETİM ÖN LİSANS ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI VE DALLARININ BİRİNDEN VEYA DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK
VEYA
ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; YAPI DONATIM
TEKNOLOJİSİ, SIHHİ TESİSAT, TESİSAT TEKNOLOJİSİ, YAPI TESİSAT TEKNOLOJİSİ, YAPI İNŞAAT, DOĞALGAZ,ISITMA VE SIHHİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ, SIHHİ TESİSAT VE DOĞALGAZ, DOĞALGAZ VE ISITMA, DOĞAL GAZ VE ISITMA, DOĞALGAZ VE BORU HATLARI TEKNOLOJİSİ, GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ, DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA DENGİ PROGRAMLARDAN MEZUN OLMAK.
7 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ SERVİS DESTEK ELEMANI ORTAÖĞRETİM ÖN LİSANS ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI VE DALLARINDAN VEYA DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK
VEYA
ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; BİYOMEDİKAL CİHAZ
TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS PROGRAMINDAN VEYA DENGİ
PROGRAMDAN MEZUN OLMAK.
8 İNŞAAT BOYACISI/ BOYACI ORTAÖĞRETİM ÖN LİSANS ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ; İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI VE DALLARI VEYA AHŞAP TEKNOLOJİSİ ALANI - AHŞAP YAPI (DOĞRAMACILIK) DALINDAN VEYA DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK
VEYA
ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; BOYA TEKNOLOJİSİ, İNŞAAT VE SANAYİ BOYA UYGULAMA TEKNOLOJİSİ, BOYA VE İZOLASYON UYGULAMA TEKNİKLERİ, YALITIM TEKNOLOJİSİ, YAPI YALITIM TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS PROGRAMINDAN VEYA DENGİ PROGRAMINDAN MEZUN OLMAK
9 KLİNİK DESTEK ELEMANI (HASTANE) ORTAÖĞRETİM (LİSE VE DENGİ) ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI - HEMŞİRE YARDIMCILIĞI, EBE YARDIMCILIĞI, SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.
10 HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖEVLİSİ ORTAÖĞRETİM ÖN LİSANS LİSANS ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI VE DALLARININ BİRİNDEN VEYA DENGİ ALAN/DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK
VEYA
HALKLA İLİŞKİLER, HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.
HALKLA İLİŞKİLER, HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK, REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM LİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.

Sağlık Bakanlığı Temizlik Görevlisi Alımı 2022 içeriğimizden temizlik görevlisi alımı şartları, kura tarihi gibi tüm detaylara,  Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı 2022 Resmi Gazete'de Yayımlandı ve Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı 2022 Resmi Gazete'de haberlerimizden de Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı ve sürekli işçi alımı detaylarına ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı branş dağılımları

Bu kapsamda edinilen bilgiye göre,

 • Temizlik Görevlisi,
 • Güvenlik görevlisi(silahsız),
 • Klinik Destek Elemanı,
 • Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi
 • Elektrikçi (Genel)
 • İnşaat Boyacısı/Boyacı
 • Marangoz,
 • Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,
 • Bilgisayar Sistem Kur Bak. Onarım ve Arıza Giderim Elemanı,
 • Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı,

 1. 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 317 sürekli işçi alımı yapılacaktır.
 2. Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iskur.gov.tr adresinden ulaşabilir.
 3. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iskur.gov.tr adresi üzerinden 28/11/2022 – 02/12/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.
 4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.

 1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır.
 2. Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.
Kaynak: SaglikPersoneliHaber.Net/ÖZEL HABER
Yorumlar (32)
Osman çetin 3 ay önce
kpss olmadan bedavaya doldurduğunuz taşeronların hesabını soracak olana oy vereceğim
Hakkı 3 ay önce
InşAllah hak edenler alınır
Kartal 3 ay önce
Bu sistem olduğu sürece hakeden kişilerin yine mağdur olacağını üzerine basa basa söylüyorum
Fındık 3 ay önce
Yaş şartı olmasın
Siyasetle atanan personel 3 ay önce
Siyasetle atanan personelin klişe lafı O BENİM GÖREVIM DEĞIL ya da ASLINDA O İŞ BENİM GÖREVİM DEĞIL ya da YAPTIRABİLİYORSA YAPTIRSINLAR KİM YAPARSA YAPSIN ARKADAŞ BEN YAPMAM kadro güvenlik cpr odasına girene müdahele etmez hasta yakınından hastaya yaklaşamazsın damaryoluna ikinciyi dene 5 kişi taciz ederek bakar öfler püfler dışarıya çıkın desen ipleyen olmaz tutanak tutsan güvenliğe işini yapmıyor diye onu işe alan la yöneticiyi atayan kişi aynı kişi İT İTİ ISSIRMAZ devam iyi bir yoldasınız.
dr 3 ay önce
doktor yok mu onlar da kamu işçisi
Rose 3 ay önce
Yanılıyorsunuz onlar kraliyet işçisi!
Sağlık çalışanı 3 ay önce
Eğitimsiz insanlarla dolu sağlık yerlerde sürünüyor yazık
sağlıkçalışanı2 2 ay önce
sağlık senin gibi egoyist insanların yüzünde yerlerde malesef kendini beğenmiş ukala insanlar bitmedikce bu devran böyle dönecektir üzügünüm ki okumakla adam olunmuyor malesefki örnek isteyecek olursan mesela sen
bir görüş... 3 ay önce
HANİ BAKAN 85 BİN DİYE HER YERE REKLAM YAPTIYDIN. YİNE ALGI OYUNLARI BAŞLADI..BİR KEZ DE SÖZÜN ARKASINDA DUR SÖYLEDİĞİNİ YAP. 85 BİN ALIM YAPMAYACAKSIN MADEM İLK ETAPTA KAÇ KİŞİ ALACAKSAN ONU SÖYLE..
vatandaş 3 ay önce
git kpss ye çalış hakkınla atan!!!
Kral 3 ay önce
Sayın bakan teşekkürler
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Günün Anketi Tümü
Yılbaşında Maaşlara Sizce Yüzde Kaç Zam Yapılacak?
Yılbaşında Maaşlara Sizce Yüzde Kaç Zam Yapılacak?
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.