Fırat Üniversitesi 50 Sağlık Personeli Alacak

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sağlık personeli alımı için yayınlanan ilanla toplam 50 kişilik alım yapacağını duyurdu.

Personel Alımı 02.05.2020, 02:17 02.05.2020, 02:28
Fırat Üniversitesi 50 Sağlık Personeli Alacak

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır.

UNVANI

KADRO

KODU

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Fizyoterapist

01

2

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun

olmak,

Biolog

02

1

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji,

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve

Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun

olmak,

Biolog

03

1

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji,

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve

Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun

olmak, 3. basamak kamu hastanelerinin

laboratuvarlarının, moleküler biriminde en az 2 yıl

mesleki deneyimi bulunmak,

Hemşire

04

31

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık

Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak,

Hemşire

05

5

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık

Memurluğu Alanı - Ebelik- Hemşirelik Dalının,

Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik

Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı

- Sağlık Memurluğu Dalların birinden mezun olmak,

Sağlık Teknikeri

06

2

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans

programlarının birinden mezun olmak,

Sağlık Teknikeri

07

1

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans

programlarının birinden mezun olmak, (Veteriner

Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde istihdam

edilecektir)

Sağlık Teknikeri

08

1

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans

programlarının birinden mezun olmak, (Diş Hekimliği

TIKLAYIN

Fakültesinde istihdam edilecektir)

Sağlık Teknikeri

09

1

Radyoterapi ön lisans programından mezun olmak, 3.

basamak kamu hastanelerinde radyoterapi alanında en az

5 yıl mesleki deneyimi bulunmak,

Sağlık Teknikeri

10

3

Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans

programlarının birinden mezun olmak,

Sağlık Teknikeri

11

1

Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans

programlarının birinden mezun olmak, (Veteriner

Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde istihdam

edilecektir)

Sağlık Teknikeri

12

1

Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği-

Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği ön lisans programlarının

birinden mezun olmak, (Diş Hekimliği Fakültesinde

istihdam edilecektir)

TOPLAM

50

1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

3- 2018 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. Not: Atanmaya hak kazanan adaylar ihtiyaca binaen hemen göreve başlatılacağından,

göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması gerekir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

1- Başvurular; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren https://basvuru.firat.edu.tr online başvuru formu üzerinden elektronik ortamda, 15 gün içerisinde yapılacaktır.

2- Adaylar formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme okunaklı olacak şekilde elektronik ortamda yükleyecektir.

3- Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, ilanımıza aykırı olarak bu şekilde başvuru yapan aday olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:

Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için 2018/KPSS P94, önlisans mezunları için 2018/KPSS P93 ve lisans mezunları için 2018/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.

Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil olarak atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağrılacakların listesi periyotlar halinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından (http://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon) bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim belgesi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi veya e-devletten indirilecek

mezun belgesi)

2- KPSS sonuç belgesi (ÖSYM Sorgulama Kodu Belirgin Olacaktır)

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- Fotoğraf

5- Görev/Hizmet belgesi (Sadece mesleki deneyim şartı olan kadrolara başvuran

adaylardan istenmektedir.

Bu kadrolara başvuran adaylar görev yapmış oldukları 3. basamak Kamu Hastanelerinin Başhekimliğinden alacakları Başhekim veya Başhekim Yardımcılarının imzaladığı resmi belgeyi sisteme yükleyecektir.) 

Yorumlar (0)
13
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Çalıştığınız birimden memnun musunuz?