Tabip Dışı Personelin Sürüntü Alma İtiraz Dilekçesi Örneği!

Bir idare tarafından tabip dışı personelere özelikle laborant ve hemşire unvanına görev yapan çalışanlara görev tanımlarına aykırı olarak sürüntü alma görevi veriliyor. Hemşire ve Laborant sağlık personelleri için hazırlanan itiraz dilekçesini haberimizin ekinden indirebilirsiniz.

Tabip Dışı Personelin Sürüntü Alma İtiraz Dilekçesi Örneği!

TIKLAYIN

HEMŞİRELER İÇİN;

İdareniz uhdesinde ………………… olarak görev yapmaktayım. Görev tanımlarıma aykırı olarak ve ayrıca mevcut durum itibariyle laboratuar testlerinden iyi sonuçlara ulaşabilmek amacıyla hekimlerce alınması gereken sürüntü/numunelerin tarafımca hastadan doğrudan almam istenmektedir. İşbu durum öncelikle çalışan sağlığı açısından ve ayrıca kamu görevlisi olarak görev ve sorumluluklarım dışında yer alması sebebiyle söz konusu görevlendirmenin iptal edilmesi ve ilgili mevzuat hükümlerince hekimler tarafından alınmasının sağlanması gerekmektedir. Şöyle ki;

Bilindiği üzere, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 2018/22 Sayılı ve “Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi” konulu genelgesinde; “Bulaşıcı hastalıklar, halk sağlığını etkileyen, zamanında müdahale edilmediğinde istenmeyen sosyal ve ekonomik sonuçları da olan hastalıklardır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de değişen çevre ve iklim koşulları, bölgesel düzeyde değişen hijyen uygulamaları, gıda işleme uygulamaları, alt yapı sorunları gibi birçok faktör, solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlar, su ve gıda kaynaklı enfeksiyonlar, zootonik ve vektörel enfeksiyonlar gibi geniş bir yelpaze bulaşıcı hastalıkların ve salgınların ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

            Bulaşıcı hastalıklara hazırlıklı olma ve bulaşıcı hastalıkların erken tespiti ile müdahale ve kontrol önlemlerinin alınması aşamalarında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalara yol gösterici olması amacıyla hazırlanan “Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi” yeniden güncellenmiştir.

            …

            Bu kapsamda işbu Genelge ekinde yayımlanmış olup Genel Müdürlüğümüz … adresinde yer alan “Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi”nin tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliği ile il düzeyinde uygulamalarının mezkur Rehber’e uygun olarak yürütülmesi hususunda;

            Bilgilerini ve gereğini rica ederim.” Denilerek mevcut COVİD-19 salgını dahil tüm bulaşıcı hastalıkların tespiti ve etkin bir müdahale yöntemini anlatan ilgili rehberin “KLİNİK VE ÇEVRESEL NUMUNE ALMA KILAVUZU” başlıklı maddesinin alt başlığı olan “KLİNİK ÖRNEKLERDE NUMUNE ALMA KILAVUZU” listesinde yer alan “SOLUNUM” yolu enfeksiyonları numunelerinin numune alın yönteminin en önemli ve başta yer alan maddesinde “Solunum yolu enfeksiyonlarının tanısında alınan örneğin kalitesi çok önemlidir. Örnekler hekim tarafından alınmalıdır.” Denilmekte olup bulaşıcı hastalıklar ile mücadelenin en etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesinin temel koşulu örneğin kalitesidir. Bunun sağlanabilmesi ise alanında uzman hekimler tarafından örnek alınması ile mümkün hale gelmektedir.

            Ayrıca 25.03.2020 tarihli “COVID-19 (SARS-CoV2 ENFEKSİYONU) REHBERİ” başlıklı Bilim Kurulu Çalışması’nın 14. Sayfasında yer alan “IV. NUMUNE ALIMI, SAKLANMASI VE NAKLİ”  başlı altında belirtilen “Numune alımı ve gönderilmesi sırasında güvenlik prosedürleri:”de de açıkça görüldüğü üzere;

            “-Laboratuarla iyi iletişim kurulmalı ve ihtiyaç duyulduğunda bilgi edinilmelidir.

            -Numune göndermeden önce mutlaka laboratuara bilgi verilmelidir.” Denilerek alınan numunelerin uzman tarafından alınarak incelenmesi ve gerektiği zaman laboratuarlara bilgi vermesi gerekliliği açıktır.

            Ülkemizde de görülen ve etkin bir şekilde mücadele edilmeye çalışılan COVİD-19 salgınına karşı alınacak önlemler, tedbirler ve bulaşıcı hastalığın tespitinde en önemli rolü oynayan numunelerin kaliteli olması, ilgili uzman hekimler tarafından alınması gerekliliği yukarıda yer alan genelge ve diğer hükümlerde açıkça belirtimli olup tarafıma verilen laboratuarı terk ederek hastadan doğrudan sürüntü/numune alınması görevinin iptali ile gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

            T.C. Anayasamızın 49. Maddesinde de, “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” Hükmünde de açıkça görüldüğü üzere devletin asli sorumlulukları arasında çalışanların her yönü ile çalışma ortamlarını ve koşullarını koruyup geliştirmekle ve çalışma barışını sağlamakla yükümlüdür.

            Bu itibarla, yukarıda yer alan genelge ve konuya ilişkin yayımlanan rehberler göz önüne alındığında tarafıma verilen hastadan doğrudan sürüntü/numune alınması işlemi açıkça hukuka ve mevcut düzenlemelere aykırı olup, öncelikle çalışan sağlığının korunması ve akabinde COVİD-19 ile etkin, verimli bir mücadelenin verilmesinin sağlanması amacıyla söz konusu görevlendirmenin iptal edilerek yukarıda yer alan düzenlemeler ışında söz konusu işlemlerin yürütülmesinin sağlanmasını saygılarımla arz ve talep ederim. …/04/2020

Ad-Soyad

İmza

Adres  :

Tel       :

LABORANTLAR İÇİN;

İdareniz uhdesinde ………………… olarak görev yapmaktayım. Görev tanımlarıma aykırı olarak laboratuara herhangi bir başvuru olmamasına rağmen ve ayrıca mevcut durum itibariyle laboratuar testlerinden iyi sonuçlara ulaşabilmek amacıyla hekimlerce alınması gereken sürüntülerin alınması için, tarafım görev yerini terk etmek suretiyle laboratuar dışında gönderilmekte ve hastadan doğrudan sürüntü/örnek almam istenmektedir. İşbu durum öncelikle çalışan sağlığı açısından ve ayrıca kamu görevlisi olarak görev ve sorumluluklarım dışında yer alması sebebiyle söz konusu görevlendirmenin iptal edilmesi ve ilgili mevzuat hükümlerince hekimler tarafından alınmasının sağlanması gerekmektedir. Şöyle ki;

            Bilindiği üzere, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 2018/22 Sayılı ve “Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi” konulu genelgesinde; “Bulaşıcı hastalıklar, halk sağlığını etkileyen, zamanında müdahale edilmediğinde istenmeyen sosyal ve ekonomik sonuçları da olan hastalıklardır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de değişen çevre ve iklim koşulları, bölgesel düzeyde değişen hijyen uygulamaları, gıda işleme uygulamaları, alt yapı sorunları gibi birçok faktör, solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlar, su ve gıda kaynaklı enfeksiyonlar, zootonik ve vektörel enfeksiyonlar gibi geniş bir yelpaze bulaşıcı hastalıkların ve salgınların ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

            Bulaşıcı hastalıklara hazırlıklı olma ve bulaşıcı hastalıkların erken tespiti ile müdahale ve kontrol önlemlerinin alınması aşamalarında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalara yol gösterici olması amacıyla hazırlanan “Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi” yeniden güncellenmiştir.

            …

            Bu kapsamda işbu Genelge ekinde yayımlanmış olup Genel Müdürlüğümüz … adresinde yer alan “Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi”nin tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliği ile il düzeyinde uygulamalarının mezkur Rehber’e uygun olarak yürütülmesi hususunda;

            Bilgilerini ve gereğini rica ederim.” Denilerek mevcut COVİD-19 salgını dahil tüm bulaşıcı hastalıkların tespiti ve etkin bir müdahale yöntemini anlatan ilgili rehberin “KLİNİK VE ÇEVRESEL NUMUNE ALMA KILAVUZU” başlıklı maddesinin alt başlığı olan “KLİNİK ÖRNEKLERDE NUMUNE ALMA KILAVUZU” listesinde yer alan “SOLUNUM” yolu enfeksiyonları numunelerinin numune alın yönteminin en önemli ve başta yer alan maddesinde “Solunum yolu enfeksiyonlarının tanısında alınan örneğin kalitesi çok önemlidir. Örnekler hekim tarafından alınmalıdır.” Denilmekte olup bulaşıcı hastalıklar ile mücadelenin en etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesinin temel koşulu örneğin kalitesidir. Bunun sağlanabilmesi ise alanında uzman hekimler tarafından örnek alınması ile mümkün hale gelmektedir.

            Ayrıca 25.03.2020 tarihli “COVID-19 (SARS-CoV2 ENFEKSİYONU) REHBERİ” başlıklı Bilim Kurulu Çalışması’nın 14. Sayfasında yer alan “IV. NUMUNE ALIMI, SAKLANMASI VE NAKLİ”  başlı altında belirtilen “Numune alımı ve gönderilmesi sırasında güvenlik prosedürleri:”de de açıkça görüldüğü üzere;

            “-Laboratuarla iyi iletişim kurulmalı ve ihtiyaç duyulduğunda bilgi edinilmelidir.

            -Numune göndermeden önce mutlaka laboratuara bilgi verilmelidir.” Denilerek alınan numunelerin uzman tarafından alınarak incelenmesi ve gerektiği zaman laboratuarlara bilgi vermesi gerekliliği açıktır.

            Ülkemizde de görülen ve etkin bir şekilde mücadele edilmeye çalışılan COVİD-19 salgınına karşı alınacak önlemler, tedbirler ve bulaşıcı hastalığın tespitinde en önemli rolü oynayan numunelerin kaliteli olması, ilgili uzman hekimler tarafından alınması gerekliliği yukarıda yer alan genelge ve diğer hükümlerde açıkça belirtimli olup tarafıma verilen laboratuarı terk ederek hastadan doğrudan sürüntü/numune alınması görevinin iptali ile gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

            T.C. Anayasamızın 49. Maddesinde de, “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” Hükmünde de açıkça görüldüğü üzere devletin asli sorumlulukları arasında çalışanların her yönü ile çalışma ortamlarını ve koşullarını koruyup geliştirmekle ve çalışma barışını sağlamakla yükümlüdür.

            Bu itibarla, yukarıda yer alan genelge ve konuya ilişkin yayımlanan rehberler göz önüne alındığında tarafıma verilen hastadan doğrudan sürüntü/numune alınması işlemi açıkça hukuka ve mevcut düzenlemelere aykırı olup, öncelikle çalışan sağlığının korunması ve akabinde COVİD-19 ile etkin, verimli bir mücadelenin verilmesinin sağlanması amacıyla söz konusu görevlendirmenin iptal edilerek yukarıda yer alan düzenlemeler ışında söz konusu işlemlerin yürütülmesinin sağlanmasını saygılarımla arz ve talep ederim. …/04/2020

Ad-Soyad

İmza

Adres  :

Tel       :

SaglikPersoneliHaber.Net/ÖZEL HABER

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2020, 22:09

saglikpersonelihaber.net IOS ve Android Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel haberlerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

SaglikPersonelHaber.Net Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

SaglikPersonelHaber.Net IOS Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

Instagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

TeleGram Kanalımıza Buradan Üye Ol

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE
YORUMLAR
Yazıklar olsun
Yazıklar olsun - 2 ay Önce

Şu anda bir savaş halindeyiz. Benim görevim değil şımarıklığı yapılacak dönem mi Allah aşkına. Bir de buna ön ayak olup itiraz dilekçesi hazırlamışsınız. Tebrik ederim.

Muhammet sezgin
Muhammet sezgin @Yazıklar olsun - 2 ay Önce

sana yazıklar olsun. Savaş halinde isek doktorlar niye ellerini taşın altına koymuyor.Biz can ve başla zaten hastaların tedavisini en yakın temasla yapıyoruz.Fakat maksat doktoru temastan ve riskten kollayıp bizi öne sürmek olunca bu durum zorumuza gidiyor. esnek çalışmada da doktorlara tolerans gösterilip 5 veya 6 günde bir mesai yaptırılmasına rağmen bizlerin nöbet sayısı artırıldı. Açıkçası doktorlar kollanıyor tabip dışı sağlık personelleri mağdur ediliyor.

Kaan kara
Kaan kara - 2 ay Önce

Hemsire mutemetlik yaparken sesiniz cikmiyo rontgenci mutemetlik yaparken sesiniz cikmiyo is riske girdimi benim gorevim degil saglikcilarin hepsini masa basi gorevden cekmek lazim saygilarimla

Vah vah...
Vah vah... - 2 ay Önce

Şu an pandemi durumu mevcut. Onu ben yapmayım bunu ben yapmayayım bu nedir Allah aşkına. Şu an bütün hekimler pandemi ile savaşıyor siz ise tutmuşsunuz itiraz dilekçesi hazırlıyorsunuz. Bu ülkede milyonlarca hekim mi var sanıyorsunuz. Bu nasıl bir aymazlıktır. Yazıklar olsun sizlere. Klavuzları örnek göstermişsiniz, klavuzlar her zaman güncellenebilir!!
Şu an 'herkes elinden geleni yapmalı' demek varken itiraz dilekçesi örneği veriyorsunuz. Vah ki ne vah...

Ayıp
Ayıp - 2 ay Önce

İş para konusuna gelince adaletsizlik diyenler, riske gelince görevim değil diyor. O zaman kimse almadığı riskler üzerinden maaş yarıştırmasın bundan sonra.

Eyyuem
Eyyuem @Ayıp - 2 ay Önce

????????????

ilginç yorumlar
ilginç yorumlar - 2 ay Önce

doktorlar sürüntü almayımı reddediyor anlamadım ki.. doktorun görevi bu.. bazıları da dilekçe örneği falan paylaşılmış diyerek linç kampanyasında..çok yazık..

Sezai  sansarci
Sezai sansarci - 1 ay Önce

20 04 2020 tarinde bahcesehir liv hospitl hastanesinde suruntu aldilar bu gun 4 mayis 2020 hala tahlil sonucu gelmedi hastaneyi aradim saglik bakanligini arayin diyorlar.

SIRADAKİ HABER