PERSONEL SAĞLIĞIN TELEGRAM Grubu İle Son Dakika Gelişmeleri Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ.

Sorumlu Hemşire Görevlendirmelerinde Mahkemeden Ders Niteliğinde Karar

Hep Sen Sendikası tarafından açılan dava sonucunda, mahkeme sorumlu hemşire görevlendirmeleri ile ilgili mevzuat hükümlerine dikkat çekerek emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Mevzuat 03.12.2022, 18:04 11.12.2022, 15:55 Cansu Polat
Sorumlu Hemşire Görevlendirmelerinde Mahkemeden Ders Niteliğinde Karar

Konya Şehir Hastanesi acil servis sorumlu hemşireliği ile ilgili Hep Sen Sendikası tarafından açılan dava sonucunda, torpilli sendika ataması karşısında hemşirelik kanununun kazandığı vurgulandı.

Sorumlu hemşire görevlendirilmesi için öncelikle görevlendirilecek birimde uzman hemşire olunması şartını gözeten mahkeme, mesleğiyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşan ve diploması Bakanlık tarafından tescil edilen hemşirelerin sorumlu hemşire olarak görevlendirilmesini istedi.

Hep Sen sendikası tarafından açılan dava sonucunda, uzman hemşire bulunmayan birimlerde 3 yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından lisans eğitimine sahip hemşirelerin, bulunmaması durumunda diğer hemşirelerden sorumlu hemşire olarak görevlendirilme yapılabileceğinin açık olduğu belirtildi.

Mahkeme kararı şu şekilde oldu:

DAVACI : C.G. ADINA HEMŞİRELER VE TÜM SAĞLIK PROFESYONELLERİ SENDİKASI (HEP-SEN)
MÜDAHİL (Davalı) : ---------------------------------------------- ADINA SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI
DAVA TARİHİ : 15/11/2021
KARAR TARİHİ : 22/09/2022

DAVANIN KONUSU : Konya Şehir Hastanesi'nde uzman hemşire olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, görev yaptığı hastanede acil servis sorumlusu olarak görevlendirilen --------------------------'in görevlendirmesinin sonlandırılması ve yerine davacı dahil şartları taşıyan bir hemşirenin acil servis sorumlusu olarak görevlendirilmesinin yapılması talebiyle yapılan 14.09.2021 tarihli başvurunun zımnen reddine dair işlemin iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

İDDİA VE SAVUNMANIN ÖZETİ :

Dava dilekçesinde özetle ; Davacının görevlendirildiği birimde hasta sağlığı ve güvenliği için acil ihtiyaç duyulan eksikleri ve ihtiyaçları talep etmesine rağmen başhekim ve servis sorumlusu hemşire tarafından bu talebin yerine getirilmediği, acil servis sorumlusu olarak görevlendirilen ------------------------'in yönetmelikte sorumlu hemşire olabilmek için aranan şartları taşımadığı, görevlendirmenin İl Sağlık Müdürü'nün Olur'u ile yapıldığı, görevlendirmeye yetkili olan makamın Valilik olduğu, yetki devrinin mümkün olmadığı, uzman hemşire olan davacının üyesi olduğu sendikadan dolayı sorumlu hemşire yapılmadığı, davacının mobbing ve manevi eziyete maruz kaldığı, davanın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ihbar edilmesi gerektiği, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ve talep doğrultusunda karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

Savunma dilekçesinde özetle ; Servis sorumlusu görevlendirme yetkisinin İl Sağlık Müdürünün değil, hastane yönetiminin yetkisinde olduğu, servis sorumlusu olan ------------------------'in özlük dosyasından anlaşılacağı üzere Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunu olduğu, acil servis sorumlusu olmasının önünde engel bulunmadığı, servis sorumlu hemşireliğinin idari bir görev (kadro) olmadığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ve davanın reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır.

Müdahil dilekçesinde özetle; Acil servis sorumluluğunu 6 yıldır başarıyla yerine getirdiği, davacının yöneticilik tecrübesinin bulunmadığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ve davanın reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Konya 3. İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü;

MADDİ OLAY:

Dava dosyasının incelenmesinden;

Davacının, Konya Şehir Hastanesi'nde uzman hemşire olarak görev yapmakta olduğu,

Davacı tarafından, görev yaptığı hastanede acil servis sorumlusu olarak görevlendirilen -----------------------'in görevlendirmesinin sonlandırılması ve yerine davacı dahil şartları taşıyan bir hemşirenin acil servis sorumlusu olarak görevlendirilmesinin yapılması talebiyle 14.09.2021 tarihli dilekçe ile idareye başvuruda bulunulduğu,

Başvurunun zımnen reddi üzerine zımnen ret işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

6283 sayılı Hemşirelik Kanunu'nun 9. maddesinde; "Hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde lisans ve lisansüstü eğitime sahip hemşirelerin rüçhan hakları vardır." hükmüne yer verilmiştir.

8.3.2010 tarih ve 27515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hemşirelik Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 4/e maddesinde, mesleği ile ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşan ve diploması Bakanlıkça tescil edilen hemşirenin uzman hemşire olarak tanımlanacağı ifade edilmiş; aynı Yönetmeliğin "Sorumlu Hemşire" başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasında ise; "Sorumlu hemşire yatan hasta üniteleri/klinikleri, yoğun bakım üniteleri, ayaktan tanı ve tedavi birimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde başhemşireye karşı sorumlu olup, öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler, yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından başhemşire tarafından görevlendirilir. Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir. Sorumlu hemşire görevlendirildiği alanda öncelikle gündüz mesai saatlerinde görev yapar" kuralına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE:

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca; bir hemşirenin sorumlu hemşire olarak görevlendirilebilmesi için, öncelikle görevlendirilecek alanda uzman hemşire olunması bir başka deyişle mesleği ile ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaşan ve diploması Bakanlıkça tescil edilen hemşire olması gerekmektedir. Ancak, çalışmak istenilen alanda uzman hemşire bulunmaması halinde, üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından, kurum veya kuruluşta hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde ise, diğer hemşirelerden de sorumlu hemşire olarak görevlendirme yapılabileceği açıktır.

Uyuşmazlık konusu olayda, dosya kapsamında bulunan bilgi ve belgeler incelendiğinde, Konya Şehir Hastanesi'nde acil servis sorumlu hemşiresi olarak görev yapan müdahil ----------------'in uzman hemşire olmadığı gibi, hemşirelikte de lisans mezunu olmadığı, davacının ise uzman hemşire olduğu, bu haliyle, davacı tarafından, acil servis sorumlusu olarak görevlendirilen --------------------------'in görevlendirmesinin sonlandırılması ve yerine davacı dahil şartları taşıyan bir hemşirenin acil servis sorumlusu olarak görevlendirilmesi talebiyle yapılan başvuruya yönelik olarak davalı idarece ilgili yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak acil servis sorumlusu olarak görevlendirilen ------------------------'in görevlendirmesinin sonlandırılması suretiyle öncelikle alanında uzman hemşirenin acil servis sorumlusu yapılması, uzman hemşire bulunmaması halinde, üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından birinin acil servis sorumlusu yapılması suretiyle işlem tesis edilmesi gerekirken başvurunun zımnen reddi yönünde tesis edilen dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

KARAR :

Açıklanan gerekçelerle;

DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE,

Davacı tarafından yapılan ve aşağıda dökümü gösterilen 453,80-TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 5.500,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,

Müdahil tarafından yapılan ve aşağıda dökümü gösterilen 127,20-TL yargılama giderinin müdahil üzerinde bırakılmasına,

Artan posta ücretinin daha önce talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra re'sen davacıya ve müdahile iadesine,

Kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne sunulmak üzere Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 4'üncü maddesinde belirtilen yerlere verilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere, 22/09/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar (6)
Ceren 2 ay önce
Danışayım kimin sorumlu hemşire olacağına karar veremez ya Uzman hemşirenin sorumluluk yapacak kabiliyeti yoksa, psikolojisi bozuksa illaki Uzman diye sorumlusu olacak buna Hemşirelik hizmetleri Müdürü karar verir
cerenin meslektaşı 2 ay önce
ah ceren Hemşirelik hizmetleri Müdürü yetkin mi müdürlük yapacak kabiliyeti yoksa, psikolojisi bozuksa :))
Daha başka isteğin var mı? 2 ay önce
Kendine zemin hazırlıyorsun. İddian her meslek için geçerli olmalı . Diploması olanın yetkinliği yoksa ne demek? Diploma belirleyici olmalı. Diploma kolay alınmıyor boşuna emek vermiyor insanlar bir karşılığı olmalı. Diploma sahipleri harıl harıl ders çalışırken siz yatıyordunuz. Yata yata mı yeterlilik sahibi oluyorsunuz. Müdür seçemez keyfine göre . Nokta.
Hepsen 2 ay önce
Aynı haberi isitip ısıtıp yayinliyorsunuz
Sami 2 ay önce
Hepsen bile sizden bu haberi defalarca yayınladığı kız için utaniyordu. Ama satılık kalemler satılık editorler utanmaz.
byyyy 2 ay önce
yönetici atamalrında da yükseklisans öncelik verilir diyor ama mahkemeyi dinlemezler ki onun için bunlar gidecek hak hukuk tanımıyorlar onun için byyyy
Günün Anketi Tümü
Yılbaşında Maaşlara Sizce Yüzde Kaç Zam Yapılacak?
Yılbaşında Maaşlara Sizce Yüzde Kaç Zam Yapılacak?
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.