Son Kararnameden Sonra Kamu Personeli Yetkilerinde Hangi Kurumlar Yetkili?

21 Nisan'da yayımlanan 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde kamu personeline ilişkin yetkilerde hangi kurumların yetkili olduğu karara bağlandı.

Mevzuat 22.04.2021, 10:51 Güler Sağlam
Son Kararnameden Sonra Kamu Personeli Yetkilerinde Hangi Kurumlar Yetkili?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sonrasında kamu personeline ilişkin yetkiler şu şekildedir.

(Kanunlarda sayılan yetkilerin bir çoğu buraya alınmamıştır. Özellikle 657 sayılı Kanunda mülga Devlet Personel Başkanlığına yapılan atıfların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler (Mülga) yapılacağı düzenlenmişti. Kanunun CB Kararnamelerinin üstünde olduğu dikkate alındığında kanuni düzenleme yapılarak görevlerin kime verileceği belirlenmelidir.)

CUMHURBAŞKANLIĞI DARİ İŞLER BAŞKANLIĞI

* PERSONEL VE PRENSİPLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

(1) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Devlet Teşkilatının düzenli ve etkin bir şekilde işlemesini sağlayıcı prensiplerin tespit edilmesi, direktiflerin verilmesi, önlemler alınması ve koordinasyonun sağlanması için gerekli işlemleri yapmak,
b) Cumhurbaşkanına vekalet işlemlerini yapmak,
c) Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakan atanmaları ve görevden alınma işlemleri ile vekalet işlemlerini yapmak,
ç) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ait işlemleri yapmak,
d) TBMM seçimlerinin yenilenmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
e) Üst kademe kamu yöneticilerinin atamaları ile Cumhurbaşkanınca yapılacak diğer atama ve seçme işlemlerini Anayasa, kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve hukukun genel ilkeleri açısından inceleyerek gerekli işlemleri yapmak,
f) Devletin sevk ve idaresinde görevli üst kademe yöneticileri hakkında bilgi toplamak, sicil özetlerini ve biyografilerini tutmak,
g) Üst kademe yöneticilerinin hizmet içi eğitimiyle ilgili işlemleri yapmak,
ğ) Kamu yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili hedeflerin, politikaların ve tedbirlerin tespiti için inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bunları değerlendirme amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
h) Bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların Cumhurbaşkanlığı veya bakanlıklarla ilgilendirilmelerine dair işlemleri yapmak,
ı) Kamu personeli ile ilgili mevzuat çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,
i) (Ek:RG-21/4/2021-31461-CK-73/1 md.) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef ve amaçlar çerçevesinde; memur ve diğer kamu görevlilerinin tabi olacakları personel rejimlerinin temel ilke ve esaslarının belirlenmesine, hukuki ve mali statülerinin ve uygulama esaslarının tespit edilmesine, düzenlenmesine, geliştirilmesine, personel rejimleri arasında uyum, denge ve koordinasyonun sağlanmasına ilişkin iş ve işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
j) (Ek:RG-21/4/2021-31461-CK-73/1 md.) Memur ve diğer kamu görevlilerine ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanmasını izlemek, uygulama birliğini sağlayıcı tedbirleri almak, uygulamayı yönlendirmek ve ortaya çıkacak tereddütleri gidermek,
k) (Ek:RG-21/4/2021-31461-CK-73/1 md.) Kamu personel istihdam planlaması ile personel alım ve yerleştirilmesinde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
l)(Ek:RG-21/4/2021-31461-CK-73/1 md.) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde kamu kurum ve kuruluşlarının kadro, pozisyon, atama izni ve açıktan alım izinlerine ilişkin olarak öngörülen iş ve işlemleri yapmak, uygulamaları izlemek ve yönlendirmek,
m)(Ek:RG-21/4/2021-31461-CK-73/1 md.) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının personeli ile kadro ve pozisyonlarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak, uygulamaları izlemek ve yönlendirmek,
n)(Ek:RG-21/4/2021-31461-CK-73/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve unvan standardizasyonu, iş analizleri ve görev tanımları ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu konularda gerekli koordinasyonu sağlamak,
o) (Ek:RG-21/4/2021-31461-CK-73/1 md.) Kamu personelinin yurtiçinde ve yurtdışında eğitim ve yetiştirilmeleri ile ilgili çalışmaları yapmak, uygulamayı izlemek, değerlendirmek ve denetlemek,

Personel Sağlık Whatsapp grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

ö)(Ek:RG-21/4/2021-31461-CK-73/1 md.) İç ve dış seyahat yevmiyeleriyle sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan memurların maaşlarına tatbik edilecek ödeme misillerinin tespitine ilişkin iş ve işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
p)Cumhurbaşkanının özlük işlerini yürütmek, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatının personel politikasına yönelik önerilerde bulunmak ve tespit edilen politikaları uygulamak, personelin tayin, nakil, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işleri yapmak ve personelin yetiştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
r) Devlet protokolünün belirlenmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak,
s) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

İNSAN KAYNAKLARI OFİSİNİN GÖREVLERİ

(Ek:RG-24/10/2019-30928-CK-48/9 md.)

(1) İnsan Kaynakları Ofisinin görevleri şunlardır:
a) Türkiye'nin insan kaynakları envanterini çıkarmak ve ihtiyaç duyulan alanlarda yetenek gelişim faaliyetlerini yürütmek.
b) Türkiye'nin vizyonu, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda insan kaynağının geliştirilmesini sağlamaya yönelik projeler üretmek.
c) Özel yeteneklerin keşfini sağlamak ve yetenek yönetimi projelerini yürütmek.
ç) Politika kurullarının öncelediği alanlarda küresel düzeyde insan kaynağının tespitini yaparak milli projelere kazandırılmasını sağlamak.
d) Kamuda kariyer yönetimi, performans yönetimi ve diğer modern insan kaynağı yönetim modellemelerinin hayata geçirilmesi için projeler geliştirmek.
e) Kamu istihdamında liyakat ve yetkinliğin artırılması için gerekli projeleri üretmek ve çalışmalar yapmak.
f) Verimliliğin artırılması için insan kaynakları planlamasına yönelik çalışmalar yapmak.
g) Cumhurbaşkanınca verilen diğer görevleri yapmak.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Çalışma Genel Müdürlüğü

f) Personel ve teşkilata ilişkin mevzuat tasarılarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
g) İstihdam fazlası personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil işlemlerini yürütmek,
ğ) Kamu görevlileri sendikalarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında personel konularında uygulama birliğini sağlayacak tedbirleri almak, kamu işverenini temsilen yetkili kurullar ile kamu görevlileri sendikaları ve üst kuruluşları arasında yürütülen çalışmalarda danışma, destek ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek,

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü
ğ) İlgili mevzuatı çerçevesinde şehit ve gazi yakınlarının öncelikli istihdamına yönelik uygulamaları koordine etmek,
h) (Ek:21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında yer alanların istihdamına ilişkin iş ve işlemleri kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kurum ile gerekli koordinasyonu sağlayarak yürütmek,

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü:
j) (Ek:21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında yer alanların istihdamına ilişkin iş ve işlemleri kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kurum ile gerekli koordinasyonu sağlayarak yürütmek,

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü:
ı) (Ek:21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi kapsamında engellilerin istihdamına ilişkin iş ve işlemleri kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kurum ile gerekli koordinasyonu sağlayarak yürütmek,

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Bütçe Genel Müdürlüğü
b) (Ek:RG-21/4/2021-31461-CK-73/50 md.) Kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak, personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak, kurumlar arası veri paylaşımı ve değişimi için gerekli teknik koordinasyonu sağlamak.
2 sayılı CBK'nın 8. Maddesinde de, "Boş kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar, atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilir." Hükmü yer almaktadır.

DİĞERLERİ

5393 sayılı Belediye Kanunu

Norm kadro ilke ve standartları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.

375 SAYILI KHK

Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde bu maddenin üçüncü fıkrasında sayılan niteliklerin tespiti ve uygulanması, istihdam türüne bağlı sözleşmeli bilişim personeli sayısı ile ödenecek sözleşme ücretinin tespiti, aranılacak diğer özellikler, istihdama dair hususlar ile sözleşme usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenir. (ek madde 6)

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuatı uyarınca kadro karşılıksız, 657 sayılı Kanunun ek geçici 16 ncı maddesi ile yükseköğretim mevzuatı uyarınca sözleşme ile çalıştırılacak personelin belirlenmesine ilişkin herhangi bir işlem yapılmadan önce Maliye Bakanlığından izin alınması şarttır. Bu idare, kurum ve kuruluşlarda mali yılla sınırlı olmak üzere sözleşmeyle çalıştırılacak personel pozisyonlarına ilişkin birim, unvan, nitelik, sayı ve/veya isim, ücret ile sözleşme örneği; kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmeli personel için sadece sözleşme örneği Maliye Bakanlığının vizesine tabidir. (ek madde 7)

Kaynak: Kaynak: Memurlar.Net

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
17
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?