Son Dakika! Sağlık Bakanlığı Atamaları Durdurdu!

Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yayınlanan Genelge ile istifa, emeklilik, tayin gibi personel ayrılışlarının 3 ay süre ile durdurulduğu açıklandı.

Mevzuat 30.03.2020, 20:22 31.03.2020, 02:18 Güler Sağlam
Son Dakika! Sağlık Bakanlığı Atamaları Durdurdu!

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Müdürlüğü

Sayı: 60438742-929 -1047   30.03.2020
Konu: Personel Ayrılış İşlemleri

Bilindiği üzere; Dünya Sağlık Örgütü tarafından, Pandemi olarak kabul edilen COVID-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görev yapan personeli olası riske karşı koruyabilmek amacıyla, başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere yönelik olarak birtakım düzenlemeler yapılmış ve uygulamaya konulmuştur.

Bu minvalde; Bakanlığımızca, gerek kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde gerekse de Merkez ve Taşra teşkilatımızda görevli personelimizin enfekte olma riskini en aza indirebilmek amacıyla birçok alanda salgınla mücadele kapsamında gerekli tedbirler alınarak teşkilatlarımıza ve kamuoyuna duyurulmuştur.

Gelinen süreçte; Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce; sağlık hizmetinin sürdürebilirliğini etkin, verimli bir şekilde sağlamak amacıyla 27/03/2020 tarihli ve 1049 sayılı makam oluru ile yürürlüğe giren 27/03/2020 tarihli ve 2020/11 sayılı Kapasite Değerlendirme Komisyonu toplantısında “ Ülkemizde Koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından sağlık personelinin, sağlık kuruluşlarında mevcut hali ile istihdamının devamlılığı önem arz etmekte olup sağlık kuruluşlarında çalışan personelin, pandemi süreci kapsamında kararın alınmasını müteakip 3 (üç) ay boyunca kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan/çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararını” alarak ilan etmiştir.

Bu çerçevede; mevcut bazı konulardaki tereddütlerin ortadan kaldırılması ile mezkûr kararın uygulanmasında yaşanabilecek tereddütleri gidermek ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu süreçte sağlık personelinin;.

1-30 Mart 2020  tarihinden önce, bulundugu yerden başka yere  ataması yapılıp da,  atama kararı bu tarihten sonar tekemmül eden personelin ayrılışına 3 (üç) ay süre ile müsaade edilmeyecektir.

2-5434 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesine gore yaş haddinden emekli olacakların ayrılışları yapılacaktır.

3- 5510 sayılı Kanuna gore, malulen emekli olacakların ayrılışları yapılacaktır.

4- Personelin görev yaptığı yerde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü oldugu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirmesi halinde ataması yapıldıktan sonra ayrılışlarının yapılması cihetine gidilecektir.

5-  6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına şiddetin önlenmesine Dair  Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fikrasmm (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin degitirilmesine ilikin koruyucu tedbir kararı alınan personelin ataması yapıldıktan sonra ayrılışları yapılacaktır.

6-    Sağlık Tesislerinde görev yapmakta iken, baka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de, ataması yapılan personelin, bu süreçte ayrılışı yapılmayacak olup, başka yerlere atanma talep eden personele bu süreçte  muvafakat verilmeyecektir.

7-    Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme talebinde bulunan personelin mezkür talebi kabul edilmeyecektir.

8-    3 (üç) ay boyunca; aile birliği mazeretine, saglık mazeretine, eşinden boşanma, eşinin emekliye aynlması, oğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bolgelerine atama ve karşılıklı yer değiştirme ile engelli durumundan herhangi bir atama işlemi tesis edilmeyecektir.

9-    Atama işlemlerine karşı dava ikame edip de davayı kazananların atamalarını müteakip ayrılışları yapılacaktır.saglikpersonelihaber.net

10-    Üniversite, özel sağlık ile  diğer  kamu   kurum  ve  kuruluşlarında çalışıp da Bakanlığımız kadrolarına veya sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşmeye hak kazanan personelin 3 (üç) ay boyunca atamaları yapılmayacaktır. Bu personelin atamaya hak kazandıgı kadrosu veya pozisyonu Bakanlığımızca saklı tutulacaktır. Süreç geçtikten sonra bu kapsamdaki personelin diğer şartları da taşıması kaydıyla atamaları yapılacak  olup personel mağdur  edilmeyecektir.

11- Askerlik görevi sebebiyle ayrılış yapmayı talep eden personelin askerlikle ilgili belgelerini ibraz etmesi kaydıyla ayrılışlarına müsaade edilecektir.

TIKLAYIN

12-    Sağlık hizmetinde gorevli sağlık işçilerinin,  re' sen emeklilik işlemleri ile malulen emeklilik işlemleri yapılıp işten ayrılmaları sağlanacak, bunun haricinde ayrılmak isteyenlere müsaade edilmeyecektir.

13-    Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının (kamu dışı çalışanlarda dahil) yukanda belirtilen ayrılışa elverişli haller haricinde bu süreçte gorevlerinden aynlmalarına müsaade edilmeyecektir.

14- 3359 sayılı Kanunun  ek  7’ nci  maddesine  gore,  72 yaşına kadar  çalışmasına müsaade edilen tabip, uzman tabip ve aile hekimlerinin çalışmaları sağlanacaktır. Ancak görevini devam ettirmeleri sağlık raporu ile uygun gorülmeyen tabip, uzman tabip  ve  aile hekimlerinin ayrılışları yapılacaktır.

15-    İkinci bir talimata kadar, aile hekimliğine yerleşenlerin işlemleri yapılmayacaktır. Sağlık Tesislerinde gorevli olup da, aile hekimliğine geçmek isteyen personele, bu süreçte izin verilmeyecek olup ayrılışları yapılmayacaktır.

16-    6 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen 9’uncu dönem Devlet  Hizmet Yükümlülüğü kurası ve mazeret kurası ile atamaları gerçekleştirilen uzman tabiplerden, Adli Tip Kurumu, 2547 sayıh Kanuna tabi Universiteler ile Bakanlığımız sağlık tesislerinde gorev yapmakta olup halen ayrılış yapmayanların 30.03.2020 tarihinden itibaren ikinci  bir  duyuruya  kadar ayrılış işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

17- 12 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı ilk defa ve yeniden atama kurasında Bakanlığımız ve diğer kurumlarm kadrolarına yerleşenlerden (herhangi bir yerde çalışmayanlar hariç) 13 Nisan 2020 tarihine kadar teslim etmeleri gereken atamaya esas belgelerini, 01.07.2020 tarihi itibariyle teslim etmeleri kararlaştırıldığından, bu kapsamdaki personelin  atamaları, bu tarihten sonra yapılacaktrr.

18-    Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda Bakanlığımızca zorunlu olarak iller arası geçici gorevlendirilen (re'sen) personelin, seyahat izinlerinin İl Sağlık Müdürlüklerince ivedilikle alınması ve personelin derhal ayrılışlarının yapılarak gorevlendirildigi yere gitmesi saglanacaktır.

19-    Personele, daha önceki genel yazılarımızla verilen izinler, önceki yazılarımız çerçevesinde kullandırılacak olup bu kapsamdaki personele izin verilerek ayrılışları yaptırılacaktır.

20-    Dünya Bankası Projesi kapsamında çalışan danışmanlar, aile hekimliğinde gruplandırma kapsammda çalışankişiler ve vekil ebe/hemşire olarak gorev yapanlara ilişkin özel bir düzenleme öngörülmeyip ilgili oldukları mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmeye devam edilecektir.

21-    Dünya Saglik Orgütü'nün destekledigi sivil toplum kuruluşlan ile yapılan protokoller çerçevesinde sağlık tesislerinde (göçmen sağlığı merkezi vb.) çalışanların ayrılışları yapılmayacaktır.

22-    Bakanlığımız uhdesinde çalışıp da, Tıpta Uzmanlık Sınavı ve Yan Dal Uzmanlık sınavını kazananların, 3 (üc) ay boyunca ayrılışları yapılmayacaktır. Bu  personelin  atamaya  hak kazandıgı kadrosu Bakanlığımızca saklı tutulacaktrr . Sürec geçtikten sonar bu kapsamdaki personelin digger şartları da taşıması kaydıyla atamaları yapılacak olup personel mağdur edilmeyecektir    .

23-    Tıpta veya Diş Hekimliginde uzmanlık eğitimi mevzuatına gore  uzmanlık  eğitimi yapmakta    iken egitimlerini tamamlamadan aynlmak isteyen asistanların ayrılışları yapılacak olup ihtiyaç duyulan yerlere ivedilikle atamalan yapılacaktır.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?