Sağlıkta Çalışan (GİH) Memurlar Sağlıkla İlgili Lisans Bitirdiğinde Ek Göstergesi Ne Olur?

Sağlık Bakanlığında genel idare hizmetleri sınıfının değişik kadrolarında görevli memurların, sağlıkla ilgili bir lisans programı bitirmeleri durumunda hangi ek göstergeden yararlanacağına sabah gazetesi haberinde açıklık getirdi.

Sağlıkta Çalışan (GİH) Memurlar Sağlıkla İlgili Lisans Bitirdiğinde Ek Göstergesi Ne Olur?
banner71

Sağlık Bakanlığında genel idare hizmetleri sınıfının değişik kadrolarında görevli memurların, sağlıkla ilgili bir lisans programı bitirmeleri durumunda hangi ek göstergeden yararlanacağına sabah gazetesi haberinde açıklık getirdi.

SORU:

Bir bakanlıkta personel biriminde müdürüm. Bakanlığımızda genel idare hizmetleri sınıfında çeşitli kadrolarda görev yapmakta olan personel var. Sağlıkla ilgili lisans bitiren personelin, diğer sağlık bilimleri kapsamında değerlendirilerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli I sayılı Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan veya Aylık Alınan Derecelere Göre Ek Göstergeler Cetvelinin "III-Sağlık Hizmetleri Sınıfında" bölümünün (b) bendinde belirlenen ek göstergelerden yararlanması mümkün mü?

CEVAP

Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında? "Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları? hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz…" hükmüne yer verilerek, Devlet memurlarının maaşa esas ek göstergeleri 657 sayılı Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde düzenlenmiştir. Mezkur madde ile ek göstergenin memurun yer aldığı sınıf ve görevlerde bulunduğu sürece ödeneceği ifade edilmiş olup, ek göstergenin kadroya bağlı olduğu belirilmiştir. Zira, 657 sayılı Kanun kapsamında kadro memurun çalıştığı belli bir görev yerini ifade etmekte olup, yapacağı işle bağlantısının da kurucu unsurudur. Aynı zamanda kadro personelin sayısının, niteliğinin, görev yerinin, unvanının, sınıf ve derecesinin, yükselmesinin, parasal ve özlük haklarının da genel olarak belirleyicisidir.

Nitekim, benzer bir konuya ilişkin olarak Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 7/12/2007 tarihli ve E:200/2, K:2007/1 sayılı Kararında? "İçtihadın birleştirilmesi istemine konu olan kararlarda uyuşmazlığı, kimya mühendisi unvanına sahip olmakla beraber, teknik hizmetler sınıfında kimyager kadrosunda görev yapanların ek göstergelerinin tespitinde tahsil durumunun mu, yoksa kadro unvanının mı esas alınacağı, buna göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3'üncü maddesi ile eklenen (I) Sayılı Cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfı bölümünün (a) bendinde öngörülen (3600) ek gösterge rakamından mı, yoksa (b) bendinde öngörülen (3000) ek gösterge rakamından mı yararlandırılacağı hususu oluşturmaktadır…

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43'üncü maddesinde, ek göstergelerin bir takım görevlerin önem ve niteliklerinden ötürü kabul edildiğini, memura yapılacak aylık ödemenin gösterge tablosundaki rakama bu ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle bulunacak gösterge rakamı üzerinden hesaplanacağını belirten hükümler, bunların kesinlikle göreve bağlı, sunulan hizmetin ve yapılan görevin karşılığı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ek gösterge, kadro görevini yürüten personele verilen önemin göstergesi, yetki ve sorumluluğunun karşılığıdır. Yetki ve sorumluluk ise, eğitim sonucu elde edilen unvana göre değil, kadro unvanına bağlı olarak kullanılır.

Anılan Kanunun 33'üncü maddesinde ise, kadrosuz memur çalıştırılamayacağının hükme bağlandığı, ek göstergeden yararlanabilmek için cetvellerde karşılığı gösterilen kadroların birine atanmış ve bu görevi fiilen ifa ediyor olma şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği, ayrıca 147'nci maddesinde de aylığın hizmetlerin karşılığında kadroya dayanılarak ay itibarıyla ödenen parayı ifade ettiği belirtilmiştir. Bu itibarla anılan hükümler dikkate alınmaksızın 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı ek gösterge cetveli tek dayanak alınmak suretiyle ek göstergenin unvana göre uygulanması gerektiği sonucuna varmak mümkün değildir.

Kadro ve bunun karşılığı ödenen parayı ifade eden aylığın ve bunun bir parçasını oluşturan ek göstergenin, başka bir anlatımla memurun parasal haklarını düzenleyen kuralların, yorum yoluyla kapsamlarının genişletilmesi veya boşluklarının doldurulması mümkün değildir. 657 sayılı Kanunun 43'üncü maddesi, ek gösterge konusunda bu Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellere atıf yaptığından, ilgililere uygulanacak ek göstergenin tespitinde söz konusu cetvellerin yanında 43'üncü maddede yer alan düzenlemelerin de (unvana ilişkin görevdekadroda? bulunma koşulunun da) göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Buna göre, Devlet memurlarının fiilen görev yapmakta oldukları kadro unvanları için ek gösterge öngörülmesi halinde bundan yararlanacakları, kadro unvanında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece mezuniyet diplomasında yer alan unvan, başka bir anlatımla tahsil durumu dikkate alınarak ek gösterge uygulamasından yararlanamayacakları sonucuna ulaşılmaktadır." ifadelerine yer verilerek kimyager kadrosunda bulunmakta iken, kimya mühendisliğini bitirenlerin, mühendis kadrosuna atanmaksızın, mühendis kadrosu için öngörülen ek göstergeden yararlanmalarının mümkün bulunmadığı belirtilmiştir

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli I sayılı Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan veya Aylık Alınan Derecelere Göre Ek Göstergeler Cetvelinin "III-Sağlık Hizmetleri Sınıfında" bölümünün (b) bendindeki? "Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri" ile (c) bendindeki; "Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan?1. Yükseköğrenim? görenler,…" ifadeleri için kadroya atanma şartı aranmamış, kadrosu sağlık hizmetleri sınıfında bulunmak kaydıyla sağlık bilimleri lisansiyeri sayılmak veya herhangi bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olmak yeterli sayılmıştır.

Bu itibarla; ek göstergenin kadroya bağlı olduğu ve memurun yer aldığı sınıf ve görevlerde bulunduğu sürece ödeneceği, bu nedenle genel idare hizmetleri sınıfındaki kadrolarda çalışmakta olup, sağlık bilimleri lisansiyeri olan personelin 657 sayılı Kanuna ekli I sayılı Cetvelin "III-Sağlık Hizmetleri Sınıfında" bölümünün (b) bendindeki " Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri" için belirlenmiş olan ek göstergelerden yararlanamayacakları değerlendirilmektedir.

Kaynak:Sabah

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER