Sağlık Bakanlığına Ait Kurumların Üniversitelerle Birlikte Kullanım Yönetmeliği ve Protokolü Yayımlandı!

Sağlık Bakanlığına Ait Kurum Ve Kuruluşlar İle Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı İle İşbirliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayınlandı.

Mevzuat 14.05.2020, 11:51 15.05.2020, 23:49
Sağlık Bakanlığına Ait Kurumların Üniversitelerle Birlikte Kullanım Yönetmeliği ve Protokolü Yayımlandı!

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE ……… ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARASINDA BİRLİKTE KULLANIM PROTOKOLÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Taraflar ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Protokol; Sağlık Bakanlığı ile ……… Üniversitesi Rektörlüğü arasında eğitim, araştırma ve uygulama hizmetlerinin yürütülebilmesi ve bölgede ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin daha etkin, kaliteli, verimli ve ulaşılabilir bir şekilde sunulabilmesi için, Üniversitenin ilgili birimleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı ………...Eğitim ve Araştırma/Devlet Hastanesinin/Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi/Merkezinin birlikte kullanılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Protokol birlikte kullanım kapsamındaki;

a) …….. Üniversitesinin ilgili birimlerini, sağlık tesisinde sözleşme ile çalışacak öğretim elemanları ve diğer personeli;

b) Sağlık Bakanlığına bağlı ……… Eğitim ve Araştırma/Devlet Hastanesini/ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi/Merkezi ve bağlı birimleri ile bu birimlerde görev yapan personeli,

c) …….. Üniversitesi Tıp/Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ile üniversitenin sağlık bilimleri alanında eğitim veren diğer birimlerinde öğrenim gören öğrencilerin teorik ve uygulamalı eğitimlerini,

ç) Uzmanlık öğrencilerinin tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatı çerçevesindeki eğitimlerini,

d) Öğretim elemanlarının, eğitim görevlilerinin, başasistanların ve uzmanların teorik ve uygulamalı eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve sağlık hizmeti sunulabilmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde görevlendirilmelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu Protokol, 07/05/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 9 uncu maddesi ile 04/03/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Taraflar

MADDE 4-(1) Bu Protokolün tarafları, Sağlık Bakanlığı ile ………………………. Üniversitesi Rektörlüğüdür.

Tanımlar

MADDE 5- (1) Bu Protokolde geçen;

Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

Başhekim: Sağlık Bakanlığı …………………… Hastanesi/....................….. Ağız

Ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimini,

c) Dekan: …………….Üniversitesi ……………………… Fakültesi Dekanını

ç) Ek Ödeme Yönetmeliği: Sağlık bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmeliği,

d) Fakülte: ……….Üniversitesi Tıp/Diş Hekimliği Fakültesini,

e) İlgili birim : ………….Üniversitesi …………….. Fakültesi ile …………’ni

f) Öğrenci: …………………. Üniversitesinin birlikte kullanım ve/veya işbirliği kapsamındaki birimlerinde öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini

g) Öğretim Elemanı: …… Üniversitesinin bu protokol kapsamında birlikte kullanımdaki sağlık tesisinde sözleşmeli olarak görev yapan öğretim elemanlarını,

ğ) Rektör: …………………………………………….Üniversitesi Rektörünü,

h) Sağlık Tesisi: Birlikte kullanımdaki Sağlık Bakanlığına bağlı …………...…Eğitim ve Araştırma/Devlet Hastanesi/ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi/Merkezini,

ı) Sözleşme: Birlikte kullanım kapsamındaki sağlık tesisinde görev yapmak üzere üniversite personeli ile yapılan sözleşmeyi,

i) Uzman: Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uzmanlık belgesi almış kişiyi,

j) Uzmanlık öğrencisi: Yabancı uyruklu öğrenciler de dahil, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatı hükümlerine göre uzmanlık eğitimi gören öğrenciyi,

k) Üniversite: ………………………………………Üniversitesini,

l) Üniversite hastanesi: Üniversiteler tarafından işletilen hastane veya sağlık tesislerini veyahut üniversitelerin birlikte kullanım protokolü imzaladığı hastane veya sağlık tesislerini,

m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim, Organizasyon ve Planlama ile Sağlık Tesisinin İşletilmesi ve Nöbet Hizmetleri

Yönetim, organizasyon ve planlama esasları

MADDE 6- (1) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisinde, tesisin hangi üniversiteler ile birlikte kullanımda olduğunu belirten tabela/logo bulundurulur.

(2) Bu protokol kapsamındaki sağlık tesisi, Bakanlık için eğitim ve araştırma hastanesi, üniversite için ise üniversite hastanesi olarak kabul edilir.

(3) ………………..... Hastanesi ile ………………... Fakültesinin döner sermaye hesapları, bu protokol kapsamındaki birimlerle sınırlı olmak üzere birleştirilir.

(4) ……………………. Üniversitesinin sağlık uygulama ve araştırma merkezleri/ağız ve diş sağlığı uygulama ve araştırma merkezlerinin uygulamaları, bu protokol kapsamındaki sağlık tesisinde yapılabilir.

(5) Bu protokol kapsamında öğretim elemanı/eğitim görevlisi/başasistan ihtiyacı Bakanlıkça yapılan planlamalara uygun olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterler de dikkate alınmak suretiyle Dekan ve Başhekim tarafından birlikte belirlenir; Bakanlık ve Rektörlüğün görüş ve onayına sunulur.

(6) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisinde, aşağıdaki bentlerde belirtilen üniversite personelinden Rektörün/Dekanın görüşü alınmak suretiyle Başhekim tarafından bireysel sözleşme imzalananlar ile Sağlık Bakanlığı personeli çalışır;

a) ……………… Üniversitesi ……………….Fakültesi öğretim elemanları.

b) ……………. Üniversitesinin tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi dışındaki diğer üniversite öğretim elemanı ve personeli.

c) İlgili mevzuatına göre kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilen üniversite personeli.

ç) Maliye Bakanlığı vizeli geçici ve daimi işçi statüsündeki üniversite personeli.

d) Sağlık Bakanlığı personeli.

e) Uzmanlık öğrencileri.

(7) Birlikte kullanılacak sağlık tesislerine ait özellikli planlama gerektiren sağlık hizmet birimleri ve planlamaya tâbi tıbbi ekipman yatırımlarında, tıp/diş hekimliği fakültesi ya da tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrencilerinin eğitimleri ile ilgili standartları gereği rektörlüğün görüşleri alınır ve Bakanlıkça belirlenmiş olan sağlık planlamaları çerçevesinde işlem tesis edilir.

(8) Sağlık tesisindeki, Bakanlıkça yapılan sağlık hizmet planlamasına göre belirlenmiş olan kapasiteyi aşabilecek nitelikteki bina, fiziki altyapı ve benzeri yatırım talepleri, fakültenin gelişimi ve standartları dikkate alınarak değerlendirilir. Eğitim hizmetlerinin yürütülmesi için gereken fiziksel mekânların oluşturulması ve eğitim materyallerinin temininden başhekim sorumludur.

(9) Sağlık tesisinde yeni yapılan binalar, birimler ve düzenlemelerin ilgili anabilim dalı formatına uygun yapılması hususundaki Üniversite talepleri Bakanlık tarafından değerlendirilir.

(10) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde sunulacak sağlık hizmetleri, Başhekimin yetki ve sorumluluğundadır.

Sağlık tesisinin işletilmesi

MADDE 7- (1) Bu protokol kapsamındaki sağlık tesisi, Bakanlığın tâbi olduğu mevzuat uyarınca işletilir.

(2) Bu protokol kapsamındaki sağlık tesislerinde üretilen mal ve hizmetlere ait faturalandırma işlemleri, gelir ve giderlerin takibi ve muhasebe kayıtları, ilgili mevzuata uygun olarak İl Sağlık Müdürlüğü ve/veya sağlık tesisi bünyesinde oluşturulan muhasebe birimi tarafından gerçekleştirilir.

(3) Birlikte kullanılan sağlık tesislerinin otomasyon sistemine entegrasyonu ile Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi işlem sistemine (MEDULA) bildirimi birlikte kullanıma uygun olarak yapılır.

(4) Sağlık tesisindeki her türlü sağlık ve destek hizmeti, üniversite öğretim elemanları ve diğer personelinin sağlık hizmeti sunumu da dâhil olmak üzere Başhekimin sorumluluğundadır. Başhekim, eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksamadan ve verimli şekilde yürütülmesi için, ilgili mevzuat çerçevesinde, her türlü tedbiri almaya yetkilidir ve bu konuda dekan ile işbirliği içinde çalışır.

TIKLAYIN

(5) Bu protokol kapsamındaki sağlık tesisinde görevli personel, öğretim elemanları ile eğitim görevlileri ve başasistanlar dâhil tüm tabipler, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanında, ilgili mevzuatında öngörülen nöbetlerle birlikte, sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürekli ve etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaları yerine getirmekle yükümlüdürler.

Eğitim ve araştırma faaliyetleri

MADDE 8- (1) Bu protokol kapsamındaki sağlık tesislerinde; Bakanlık uzmanlık öğrencilerinin eğitimi de dahil olmak üzere tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre verilecek eğitimler ile ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler, ilgili mevzuata uygun olarak dekanın yetki ve sorumluluğunda yürütülür.

(2) Dekan ve Başhekim, eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde işbirliği içinde çalışarak gerekli tedbirlerin alınmasından ve planlamaların yapılmasından sorumludur.

(3) Başhekimin sağlık hizmetlerini aksatmadan yürütebilmesi ve planlama yapabilmesi için Dekanlık, eğitim görevlilerinin ve öğretim elemanlarının, öğrenci ve araştırma görevlileri için hazırlanan yıllık eğitim ve araştırma programını Başhekime bildirir; Başhekim bu programa uygun olarak eğitim görevlilerinin, başasistanların, öğretim elemanlarının ve uzmanların aylık randevulu çalışma sistemindeki MHRS çalışmalarını planlar. Eğitim ve araştırma programında değişiklik olması halinde, bu durum Dekan tarafından Başhekime en az bir hafta önce bildirilir. Başhekim de Sağlık Bakanlığı kadrosunda olup eğitim faaliyetlerinde görevli olan eğitim görevlisi ve başasistanların çalışma planında bir değişiklik olması halinde en az bir hafta önce Dekanlığa bilgi verir.

(4) Dekan, her yıl sonunda eğitim programına uyum değerlendirmesini Başhekime; Başhekim de, yıl sonunda performans hedeflerine ulaşmadaki başarı değerlendirmesini Dekana karşılıklı olarak bildirir.

(5) Üniversitelerin sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile ağız ve diş sağlığı uygulama ve araştırma merkezlerinin uygulamaları, üniversiteler tarafından işletilen hastanelerde ve sağlık tesislerinde veyahut üniversitelerin birlikte kullanım protokolü imzaladığı hastanelerde veya sağlık tesislerinde yapılabilir.

(6) Bu protokol kapsamındaki sağlık tesisinde görev yapan eğitim görevlileri ve başasistanlar ile öğretim elemanları mezuniyet sonrası eğitim yetki ve sorumluluğunu taşırlar. İhtiyaç duyulması halinde, dekan tarafından başhekimin görüşü alınarak mezuniyet öncesi eğitimlerde eğitim görevlilerine ve başasistanlara da sorumluluk verilebilir.

(7) Sağlık tesisinin düzenleyeceği kongre, sempozyum, konferans ve benzeri eğitim düzenlemelerinde eğitici talepleri Dekanlık görüşü alınarak sağlanır.

Nöbet hizmetleri ve konsültasyon

MADDE 9- (1) Öğretim elemanları da dahil, bu protokol kapsamındaki sağlık tesisinde görevli tüm tabipler, ilgili mevzuatı gereği ihtiyaç duyulan tıbbi ve bilimsel danışmanlık, nöbet, konsültasyon ve diğer sağlık hizmetlerini yerine getirmekle ve bu kapsamda kendilerine yapılan davete icabet etmekle yükümlüdürler.

(2) Uzmanlık öğrencilerinin nöbetleri, ilgili eğitim sorumlusu tarafından düzenlenir. İdari sorumlu, uzmanlık öğrencilerinin nöbet çizelgesini de dikkate alarak konsültasyon ve nöbet hizmetlerini düzenler ve başhekimin onayına sunar.

(3) Branş nöbeti tutulmayan klinik/laboratuvarlarda öğretim elemanları dahil bütün hekimler normal hastane nöbetine katılırlar. Hekimlerin nöbet hizmetleri idari görev, kıdem ve çalışma programındaki diğer görevleri de dikkate alınarak düzenlenir.

(4) Bakanlık uzman tabiplerine uygulanan nöbetlerden muafiyet hakkından öğretim elemanları da yararlandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hususlar ve Personelin Özlük İşlemleri

Mali hususlar

MADDE 10- (1) Üniversitenin bu Protokol kapsamındaki sağlık birimlerinin geri ödeme kurumlarından alacakları pay, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde Bakanlık için belirlenen götürü hizmet bedeline eklenir.

(2) Bu protokol kapsamındaki sağlık tesisi ile üniversitenin ilgili birimlerinin döner sermaye hesapları, sadece birlikte kullanılan birimlerle sınırlı ve birlikte kullanıma geçildikten sonraki tasarruflara etkili olmak kaydıyla birleştirilir. Ancak, borcun mevcut bir taşınıra ilişkin olması durumunda protokolün imza tarihinden önceki borçlar, sağlık tesisinin döner sermaye bütçesinden karşılanır. Birlikte kullanım sona erdiğinde döner sermaye hesabı, hukuki ve fiziki olarak ayrılması ve bölünmesi mümkün olmayanlar hariç olmak üzere yeniden ayrılır.

(3) Protokol imzalanarak birlikte kullanıma geçildikten sonra taşınmazların kiraya verilen alanları ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında imzalanan protokol hükümlerine göre hareket edilir.

(4) Üniversite tarafından temin edilen makine, teçhizat ve benzeri tıbbi cihaz listesi protokol ekinde imzalandıktan sonra hastane demirbaşına kaydedilir. Tamir ve bakım giderleri döner sermaye hesaplarından karşılanır.

(5) Öğretim elemanlarının kongre, seminer, konferans ve benzeri etkinliklere katılmaları halinde Ek Ödeme Yönetmeliği ve Bakanlığın ilgili mevzuatı uygulanır.

(6) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde mesai sonrası hizmetler için 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan ilave ücret alınamaz.

(7) Üniversitenin eğitim sorumluluğunda olan ilgili birimlerin sağlık tesisindeki uygulamalı eğitimle ilgili giderleri sağlık tesisinin döner sermaye gelirlerinden karşılanır.

(8) Bu Protokol kapsamındaki üniversite personelinin, birlikte kullanım öncesi üniversite özel bütçesinden yapılan ücret ve diğer ödemeleri özel bütçeden karşılanmaya devam eder. Daha önce döner sermaye bütçesinden yapılan ödemeler ise yine döner sermaye bütçesinden ödenmeye devam eder. Döner sermayeden ödenecek ücretler, sağlık tesisi tarafından tahakkuk ettirilerek personele ödenir. Gelir vergisi, damga vergisi, sosyal güvenlik primi gibi ücretlerden yapılacak kesintiler sağlık tesisi tarafından yapılır ve ilgili kurumlara ödenir.

Personelin disiplin ve özlük işlemleri

MADDE 11 – (l) Bu protokol kapsamındaki sağlık tesisinde görev yapan personel disiplin ve tüm özlük işlemleri ile sosyal güvenlik mevzuatı bakımından kadrosunun bulunduğu kurumun ilgili mevzuatına tâbidir.

(2) Bu protokol kapsamında görevli öğretim elemanları ve uzmanlık öğrencileri ile eğitimde görev alan Bakanlığa bağlı personel ve doğrudan kliniklere/laboratuvarlara bağlı olarak çalışan sağlık personelinin kongrelere gidişleri de dahil olmak üzere izin ve benzeri özlük işlemleri sırasıyla klinik/laboratuvar idari sorumlusu, eğitim sorumlusu ve hastane başhekiminin uygun görüşü alınmak kaydıyla kadrosunun bulunduğu kurumun mevzuatına göre yürütülür. Diğer personel bakımından ise çalıştığı birim amirinin onayı alındıktan sonra kadrosunun bulunduğu kurumun mevzuatına göre yürütülür.

(3) Öğretim elemanları, Başhekimin bilgisi dahilinde üniversitenin diğer yüksek öğretim kurumlarında görevlendirilebilir. Bu görevlendirmelerde geçen süreler protokol kapsamındaki ilgili fakültedeki ders görevlendirmeleri hariç fiilî çalışma kapsamında değerlendirilmez ve sağlık tesisinde aktif çalışılan günlerden sayılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Protokolün süresi

MADDE 12- (1) Protokolün süresi …………… yıldır.

(2) Birlikte kullanım protokolünün imzalanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde fiilen birlikte kullanıma geçilir. Bu süre içerisinde fiilen birlikte kullanıma geçilmemesi halinde protokol kendiliğinden sona erer. Döner sermaye hesaplarının birleştirildiği tarih, fiilen birlikte kullanıma geçildiği tarihtir.

(3) Sürenin bitiminden 6 ay önce taraflardan biri yazılı olarak sona erdirme bildirimi yapmadıkça protokol aynı süreyle uzatılmış sayılır.

Protokolün sonlandırılması

MADDE 13 – (1) Tarafların bir yıl önceden yazılı olarak bildirmesi şartıyla protokol gerekçe aranmaksızın sona erdirilebilir. Fesih ya da protokolün sona erdirme kararı alındığında protokoller, içinde bulunulan mali yılın sonunda sona erdirilir.

(2) Birlikte kullanım protokolü feshedildiğinde;

a) Döner sermaye nakit hesabında yer alan tutar, birlikte kullanıma geçildiği tarihteki aktif ve pasif oranları dikkate alınmak sureti ile ayrılır ve Üniversitenin payı döner sermaye hesabına aktarılır.

b) Taşınır mal varlıkları, demirbaş kaydının olduğu tarafa devir tutanağı ile devredilir.

Sözleşmelerin niteliği, süresi ve feshi

MADDE 14 - (1) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisi tarafından, üniversitenin tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi öğretim elemanları ve bunların kadrosunda bulunan öğretim elemanı dışındaki diğer personel ile ilgili fakülte dekanının görüşü alınarak, ayrı ayrı bireysel sözleşme imzalanabilir.

(2) Birlikte kullanımdaki üniversitenin tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi dışındaki üniversite personeli ile de rektörün görüşü alınarak sözleşme imzalanabilir.

(3) Birlikte kullanım kapsamında imzalanacak sözleşmelere esas teşkil etmek üzere ilgili fakültenin öğretim elemanı ve diğer personelinin listesi dekan tarafından görüşüyle birlikte kullanımdaki hastanenin başhekimliğine gönderilir.

(4) Sözleşmesi sona erdirilen veya yenilenmeyen üniversite personelinin hastanedeki görevi sona erer ve bu personel üniversitedeki diğer görevlerini yürütmeye devam eder.

(5) Süresinden önce hastane yönetimi tarafından sözleşmeler feshedilebileceği gibi, dekanın uygun görüşü ile öğretim elemanı tarafından da sözleşme feshedilebilir. Bu talebe ilişkin işlemler hastane yönetimi tarafından eğitim ve sağlık hizmet sunumunda aksamalara sebebiyet vermeyecek şekilde en geç üç ay içerisinde tamamlanır.

Özel hükümler

MADDE 15 - (1) ………………………………

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu protokol taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17– (1) Bu protokol hükümlerini Sağlık Bakanlığı adına Kamu Hastaneleri Genel Müdürü ve ……..…………………………….. Üniversitesi Rektörü yürütür.

Protokolü incelemek için tıklayınız.

SAĞLIK BAKANLIĞINA AİT KURUM VE KURULUŞLAR İLE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN İLGİLİ BİRİMLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin tıp ve diş hekimliği alanında lisans ve uzmanlık eğitimi veren  kurumlarının birlikte kullanımına ve Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin sağlık bilimleri alanında eğitim veren birimleri arasında yapılacak işbirliği ile döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemeye ve diğer hususlarda yapılacak işbirliğine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,

 1. Birlikte kullanılan Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin tıp ve diş hekimliği alanında lisans ve uzmanlık eğitimi veren kurumlarını;
 2. Birlikte kullanım kapsamında, tıp ve diş hekimliği fakülteleri dekanlarının görüşü alınarak sözleşme imzalanan öğretim elemanları ile bu fakültelerin kadrosunda bulunan öğretim elemanı dışındaki diğer personelden sözleşme imzalanan personeli,
 3. (b) bendinde belirtilen fakülteler dışındaki üniversite personelinden sözleşme imzalanan personeli,

ç) Birlikte kullanım kapsamında görev yapan Sağlık Bakanlığı personelini,

 1. İşbirliği protokolü yapan Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin sağlık bilimleri eğitimi veren birimlerini ve protokol uyarınca bu tesis ve birimlerde görev yapan personeli,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 372 nci maddesi ile, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
 2. Başhekim: Birlikte kullanım protokolü bulunan sağlık tesisinin, ilgili üniversitenin görüşü alınarak profesör veya doçent unvanını haiz veyahut doktor öğretim üyesi veya eğitim görevlisi kadrosunda bulunan tabiplerden Bakanlıkça atanan başhekimini; aynı yerleşke içinde birden fazla hastane bulunması durumunda bu hastanelerin müşterek yönetimi için görevlendirilmiş koordinatör başhekimini,
 3. Birlikte kullanım: Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin tıp ve diş hekimliği alanında lisans ve uzmanlık eğitimi veren kurumlarının eğitim, araştırma ve sağlık hizmet sunumu için insan gücü, mali kaynak, fiziki donanım, bina, tıbbi cihaz ve diğer kaynaklarının imzalanacak protokol çerçevesinde birlikte kullanılmasını,

ç) Dekan: Üniversitenin birlikte kullanım ve/veya işbirliği protokolü kapsamındaki ilgili fakülte  dekanını;  aynı  sağlık  tesisi  için  birden  çok  üniversite  ile  birlikte  kullanım  ve/veya

işbirliği protokolü imzalanması halinde birlikte kullanımdaki sağlık tesisinde görev yapan öğretim elemanı sayısı en fazla olan ilgili fakültenin dekanını, klinik veya branş bazlı işbirliği protokolü imzalanması halinde ilgili klinik veya branşta görev yapan öğretim elemanı sayısı en fazla olan ilgili fakültenin dekanını,

 1. Eğitim sorumlusu: Tıpta ve Diş Hekimliğinde ilgili programdaki lisans ve uzmanlık eğitiminin yürütülmesinden sorumlu olan her bir klinik/laboratuvar için dekanın görüşü alınarak Başhekim tarafından bir yıllık süreyle görevlendirilen öğretim üyesini veya eğitim görevlisini,
 2. Ek ödeme yönetmeliği: Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmeliği,
 3. İdari sorumlu: İlgili klinik/laboratuvarda sunulan sağlık hizmetinin yirmi dört saat esasına göre kesintisiz olarak yürütülmesinden sorumlu, başhekim tarafından görevlendirilen en az uzman hekim unvanlı hekimi,
 4. İlgili birim: Birlikte kullanımda üniversitelerin tıp ve diş hekimliği alanında lisans ve uzmanlık eğitimi veren kurumlarını; işbirliğinde üniversitelerin sağlık bilimleri eğitimi veren birimlerini,

ğ) İşbirliği: Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin ilgili birimlerinin görev ve hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, ortak gaye ve menfaatlerinin gerçekleştirilmesi için döner sermayeleri ayrı olmak üzere sağlık hizmet sunumu, eğitim, araştırma, halk sağlığını geliştirme ve kurumların diğer faaliyet alanlarında imzalanacak protokol çerçevesinde tarafların birlikte hareket etmesini, yardımlaşmasını ve çalışmasını,

 1. Kurum: Birlikte kullanım ve/veya işbirliği protokolü imzalanan kurum ya da kuruluşu,

ı) Kurum Eğitim Sorumlusu: Tıpta ve Diş Hekimliğinde lisans ve uzmanlık eğitiminin yürütülmesinden sorumlu, başhekimin görüşü alınarak dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

 1. Sağlık tesisi: Sağlık Bakanlığına ait sağlık tesislerini,
 1. Üniversite: Devlet üniversitelerini,
 2. Üniversite hastanesi: Üniversiteler tarafından işletilen hastaneler veya sağlık tesislerini veyahut üniversitelerin birlikte kullanım protokolü imzaladığı hastane veya sağlık tesislerini,
 1. YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Birlikte Kullanıma İlişkin Planlama ve Uygulama Esasları Planlama esasları

MADDE 5 – (1) Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin ilgili birimlerinin, sağlık hizmeti sunumu ile eğitim, araştırma ve uygulama hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla imzalanacak birlikte kullanım protokolleri, aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre planlanır ve uygulanır.

 1. Büyükşehir olmayan illerde eğitim, araştırma ve uygulama hizmetleri, Bakanlık eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanelerinden yalnızca biri tarafından verilebilir.
 2. Büyükşehir olan illerde eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumu için, sağlık tesisi ve üniversitenin ilgili birimleri arasında birlikte kullanım protokolü yapılabilir.
 3. Birlikte kullanım protokolleri, birden fazla üniversite ile de yapılabilir. Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri ile üniversitelerin birlikte kullanım kapsamına alınan hastanelerinin döner sermaye hesapları, birlikte kullanılan birimlerle sınırlı olmak üzere birleştirilir.

ç) Birlikte kullanılacak sağlık tesislerine ait özellikli planlama gerektiren sağlık hizmet birimleri ve planlamaya tabi tıbbi ekipman yatırımlarında, tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ya da tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrencilerinin eğitimleri ile ilgili standartları gereği rektörlüğün görüşleri alınır ve Bakanlıkça belirlenmiş olan sağlık planlamaları çerçevesinde işlem tesis edilir.

Birlikte kullanılan sağlık tesislerinin statüsü

MADDE 6 – (1) Birlikte kullanılan sağlık tesisleri, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanesi, üniversiteler için ise üniversite hastanesi olarak kabul edilir.

Protokolün imzalanması, feshi ve diğer uygulama esasları

MADDE 7 – (1) Bakanlık ve YÖK tarafından, birlikte kullanıma ilişkin olarak müştereken tip protokol hazırlanır.

(2) Birlikte kullanım protokolü imzalanacak sağlık tesisinin insan gücü ve diğer tüm kaynakları hakkında, hastanenin bulunduğu İl’in İl Sağlık Müdürünün başkanlığında, Başhekim ve Dekandan oluşan komisyon tarafından ön değerlendirme raporu hazırlanır. Ön değerlendirme raporu, protokol imzalanacak sağlık tesisi için alınacak uygun görüş yazısı ekinde yer alır.

 1. Birlikte kullanım protokolü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır. Rektör protokol imzalamadan önce YÖK’ün uygun görüşünü alır.
 2. Protokolün süresi altı yıldan az olamaz.

(5) Birlikte kullanım protokolünün imzalanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde fiilen birlikte kullanıma geçilir. Bu süre içerisinde fiilen birlikte kullanıma geçilmemesi halinde protokol kendiliğinden sona erer. Döner sermaye hesaplarının birleştirildiği tarih, fiilen birlikte kullanıma geçildiği tarihtir.

 1. Sürenin bitiminden altı ay önce taraflardan biri yazılı olarak sona erdirme bildirimi yapmadıkça protokol aynı süreyle uzatılmış sayılır. Tarafların mutabakatı ile bir yıl önceden yazılı olarak bildirmek şartıyla protokol sona erdirilebilir. Fesih ya da protokolün sona erdirme kararı alındığında protokoller, içinde bulunulan mali yılın bitiminde sona erdirilir.
 2. Birlikte kullanım protokolü feshedildiğinde;
 1. Döner sermaye nakit hesabında yer alan tutar, birlikte kullanıma geçildiği tarihteki aktif ve pasif oranları dikkate alınmak sureti ile ayrılır ve Üniversitenin payı döner sermaye hesabına aktarılır.
 2. Taşınır mal varlıkları, demirbaş kaydının olduğu tarafa devir tutanağı ile devredilir.
 1. Birlikte kullanımdaki sağlık tesisi tarafından, üniversitenin tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi öğretim elemanları ve bunların kadrosunda bulunan öğretim elemanı dışındaki diğer personel ile ilgili fakülte dekanının görüşü alınarak, ayrı ayrı bireysel sözleşme imzalanabilir. Birlikte kullanımdaki üniversitenin tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi dışındaki üniversite personeli ile de rektörün görüşü alınarak sözleşme imzalanabilir.
 2. Sözleşmelerde, sunulacak hizmetin niteliği, performans hedefleri ve süresi ile varsa eğitim ve hizmete ilişkin idari görev ve sorumluluklar yer alır. Öğretim elemanlarıyla yapılan sözleşmelerde mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitim ile bilimsel çalışmalara ilişkin yetki ve sorumluluklar ayrıca belirtilir.
 3. Sözleşme süresi en fazla üç yıldır. Süre sonunda tekrar sözleşme imzalanabilir. Sözleşme bitiminden bir ay önce tarafların aksine yazılı bildirimi yoksa sözleşme kendiliğinden birer yıllık sürelerle uzar. Ancak sözleşme şartlarına aykırı davranılması halinde veya performans hedeflerindeki gerçekleşmeler dikkate alınarak süresinden önce de sözleşmeler feshedilebilir. Sözleşmesi sona erdirilen veya yenilenmeyen üniversite personelinin hastanedeki görevi sona erer ve bu personel üniversitedeki diğer görevlerini yürütmeye devam eder.
 4. Süresinden  önce  hastane  yönetimi  tarafından  sözleşmeler  feshedilebileceği  gibi,

dekanın uygun görüşü ile öğretim elemanı tarafından da sözleşme feshedilebilir. Bu talebe ilişkin işlemler hastane yönetimi tarafından eğitim ve sağlık hizmet sunumunda aksamalara sebebiyet vermeyecek şekilde en geç üç ay içerisinde tamamlanır.

 1. Birlikte kullanım kapsamında imzalanacak sözleşmelere esas teşkil etmek üzere ilgili fakültenin öğretim elemanı ve diğer personelinin listesi dekan tarafından görüşüyle birlikte kullanımdaki hastanenin başhekimliğine gönderilir.
 2. Bakanlıkça ilgili sağlık tesisine yapılacak eğitim görevlileri ve başasistan atamalarında eğitim ve araştırma hizmetleri açısından üniversitenin görüşü alınır.

Eğitim hizmetleri

MADDE 8 – (1) Tıp ve diş hekimliğinde lisans ve uzmanlık eğitimleri, birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde dekanın yetki ve sorumluluğunda yürütülür. Dekan ve başhekim eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde işbirliği içinde çalışarak gerekli tedbirlerin alınmasından ve planlamaların yapılmasından sorumludur.

(2) Birlikte kullanımdaki lisans ve uzmanlık eğitimleri, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yürütülür. İlgili sağlık tesisinin eğitim görevlileri Dekanın daveti üzerine, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

 1. Birlikte kullanılan sağlık tesisinde görev yapan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, eğitim görevlileri ve başasistanlar tıpta uzmanlık eğitim yetki ve sorumluluğunu taşırlar. Ancak, Dekan tarafından ihtiyaç duyulması halinde birlikte kullanılan sağlık tesisinde bulunan eğitim görevlileri ve başasistanlara lisans eğitiminde de sorumluluk verilebilir.
 2. Üniversitenin sağlık alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencileri, uygulamalı eğitimlerini birlikte kullanılan sağlık tesisinin yanı sıra işbirliği protokolü imzalanan diğer sağlık tesislerinde de yapabilir.
 3. Eğitim hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için Dekan, başhekim görüşünü alarak varsa profesör yoksa doçent unvanlı öğretim üyelerinden birini, doçent de yoksa doktor öğretim üyesi veya eğitim görevlilerinden birini kurum eğitim sorumlusu olarak görevlendirir. Dekan veya kurum eğitim sorumlusu, yıllık lisans ve lisansüstü eğitim planlarını hazırlayarak performans hedeflerinde değerlendirilmek üzere başhekime sunar. Klinik derslere ilişkin zaman çizelgesi  Başhekimce planlanır.
 4. Üniversitelerin sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile ağız ve diş sağlığı uygulama ve araştırma merkezlerinin uygulamaları üniversiteler tarafından işletilen hastanelerde ve sağlık tesislerinde veyahut üniversitelerin birlikte kullanım protokolü imzaladığı hastanelerde veya sağlık tesislerinde yapılabilir.
 5. Birlikte kullanım ve/veyabirliği protokolü yapılan sağlık tesisinde görev yapan sağlık personeli, ihtiyaç halinde ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencilerin klinik uygulamalarında başhekimin uygun görüşü ile üniversite tarafından görevlendirilebilir.

Sağlık tesisinin işletilmesi

MADDE 9 (1) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisi, Bakanlık tarafından bu Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Bakanlığın tabi olduğu mevzuat uyarınca işletilir.

  1. Sağlık tesisindeki her türlü sağlık ve destek hizmeti, üniversite personelinin sağlık hizmeti sunumu da dâhil olmak üzere Başhekimin sorumluluğundadır. Başhekim, eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksamadan ve verimli şekilde yürütülmesi için ilgili mevzuatı çerçevesinde her türlü tedbiri almaya yetkilidir ve bu konuda Dekan ile işbirliği içinde çalışır.
  2. Birlikte kullanılan sağlık tesisleri ve ilgili birimlerde görevli öğretim elemanları ve eğitim görevlileri ile başasistanlar eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanında, ilgili mevzuatında

öngörülen nöbetler dâhil, sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürekli bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaları yerine getirmekle yükümlüdürler.

Eğitim sorumlusu ve idari sorumlunun görev ve yetkileri

MADDE 10- (1) Eğitim sorumlusu, müfredata uygun olarak ilgili mevzuat çerçevesinde tıpta ve diş hekimliğinde lisans ve uzmanlık eğitimlerinin planlanması, yürütülmesi ve denetiminden dekana karşı sorumludur. Birden fazla Üniversite ile birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinin bütün klinik/laboratuvarlarında ilgili çekirdek eğitim müfredatına uygun tek bir program uygulanır.

(2) İlgili klinik ve laboratuvarda sunulan sağlık hizmetinin yirmi dört saat esasına göre kesintisiz olarak yürütülmesi ve verimlilik ölçütlerinin gerektirdiği yönetsel önlemlerin alınması, mevcut kaynakların müşterek ve verimli bir şekilde kullanılması ile diğer birimler ve hastane yönetimiyle olan ilişkileri yürütmekle görevli olmak üzere bir idari sorumlu görevlendirilir. İdari sorumlu, bu görevlerin yürütülmesinden başhekime karşı sorumludur. Eğitim sorumlusuna aynı zamanda idari sorumluluk görevi de verilebilir.

Mali hususlar

MADDE 11 – (1) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri, sundukları sağlık hizmetleri bakımından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 72 nci maddesinin uygulanmasında, üniversite hastanesi statüsündedir.

 1. Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesislerinin döner sermaye hesapları, sadece birlikte kullanılan birimlerle sınırlı ve birlikte kullanıma geçildikten sonraki tasarruflara etkili olmak kaydıyla birleştirilir. Birlikte kullanım sona erdiğinde döner sermaye hesabı, hukuki ve fiziki olarak ayrılması ve bölünmesi mümkün olmayanlar hariç olmak üzere yeniden ayrılır.
 2. Ek Ödeme Yönetmeliğinin uygulanmasında, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin

(c) fıkrasının (1) numaralı bendinde sayılan ve ilgili fakültenin temel tıp bilimlerinde görev yapan öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ile birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde fiilen görev yapan personelden; üniversite personeli için 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları, Bakanlık personeli için ise 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları dikkate alınır.

 1. Birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin döner sermaye gelirlerinden; ilgili mevzuatı gereğince Hazine payı, 25/4/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrılır. Kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmeyecek şekilde Ek Ödeme Yönetmeliği hükümlerine göre personele ek ödeme olarak dağıtılır.
 2. Rektör, rektör yardımcıları ve üniversite genel sekreterine, ilgili birimin dekan ve dekan yardımcılarına 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince yönetici payı olarak yapılacak ek ödeme, dağıtılabilecek tutardan olmak kaydıyla üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği karara dayalı olarak sağlık tesisinin/sağlık tesislerinden birisinin döner sermaye hesabından yapılır. Birden fazla üniversite ile birlikte kullanılan sağlık tesislerinde görev yapan öğretim elemanı sayısı en fazla olan üniversitenin rektör, rektör yardımcıları ve genel sekreteri ile ilgili fakülte dekan ve dekan yardımcılarına aynı usul çerçevesinde yönetici payı ödenir.
 3. Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde üniversitenin eğitim sorumluluğunda olan uygulamalı eğitimle ilgili giderler sağlık tesisinin döner sermaye gelirlerinden karşılanır. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili sorunlar rektörün önerisi üzerine Bakanlık tarafından giderilir.

 1. Birlikte kullanım protokolü yapılan üniversite sağlık birimlerinin Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları tutar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlık için belirlenen götürü hizmet bedeline eklenir.
 2. Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde Ek Ödeme Yönetmeliğinin uygulanmasında; Ek Ödeme Yönetmeliğine göre gelir getirici faaliyeti ve tıbbi işlemler puanı üretme imkânı bulunmayan personelin kadro-unvan katsayıları; profesörler için 1,5, doçentler için 1,2, doktor öğretim üyesi için 1,0, tıpta uzmanlık mevzuatına göre atanan araştırma görevlileri için bakanlık kadrosunda görevli asistanlara uygulanan oran ve tıpta uzmanlık mevzuatına tabi olmaksızın atanan araştırma görevlileri için 0,4 olarak uygulanır. Ek Ödeme Yönetmeliğine göre puan üretme imkanı bulunan üniversite kadrosundaki profesör ve doçentler için eğitim  görevlisi kadro- unvan katsayısı, doktor öğretim üyesi için başasistan kadro-unvan katsayısı kullanılır. Üniversite kadrosunda bulunan personelden yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamış olan ve bu alanda çalışanlar için, Ek Ödeme Yönetmeliğinde yan dal unvanları için öngörülen kadro-unvan katsayıları uygulanır. Birlikte kullanım kapsamında görev yapan üniversite kadrosundaki diş hekimi unvanlı personelin kadro-unvan katsayıları; profesörler için 1,8, doçentler için 1,7, doktor öğretim üyesi için 1,5 olarak uygulanır.
 3. Ek ödemelerin hesaplanmasında bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Ek Ödeme Yönetmeliği hükümleri esas alınır.
 4. Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde mesai sonrası hizmetler için 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan ilave ücret alınamaz.

İşbirliğine ait esaslar

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliğine İlişkin Uygulama Esasları

MADDE 12 – (1) Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin sağlık bilimleri eğitimi veren birimleri arasında, birlikte kullanım dışında döner sermayesi ve kurumları ayrı ve bağımsız olmak suretiyle eğitim, araştırma, sağlık hizmeti üretimi ve kamu sağlığını geliştirme gibi alanlarda işbirliği yapılabilir.  Sağlık  tesisi,  üniversiteler  ile  işbirliği  protokolünü  klinik  ya da branş bazlı da yapabilir.

(2) Eğitim alanında yapılacak işbirliği, birlikte kullanım protokolleri kapsamı dışında kalan ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler, doktora sonrası araştırma ve hizmet içi eğitimleri ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimlerini kapsar

 1. Sağlık   hizmeti   sunumu   kapsamı    dışında,    tıbbi    ve    bilimsel    danışmanlık ile konsültasyon hizmeti verilebilir. Araştırma kapsamında; bilimsel araştırma ve geliştirme ile proje çalışmaları yapılabilir.
 2. İşbirliği kapsamında sağlık hizmeti sunumu için görevlendirilen personele ilgili mevzuatı çerçevesinde ek ödeme yapılır.

İşbirliği protokolünün imzalanması, feshi ve diğer uygulama esasları

MADDE 13 – (1) İşbirliği protokolü, Bakanlığın ve YÖK’ün uygun görüşü alınarak Vali ve Rektör tarafından imzalanarak yürürlüğe girer ve Bakanlığa ve YÖK’e bildirilir. Gerekli görülmesi halinde Bakanlık ve YÖK çerçeve işbirliği protokolü hazırlayabilir.

 1. Protokolün imzalanmasından itibaren altı ay içerisinde fiilen işbirliğine başlanır. İşbirliğinin fiilen başlama tarihi bir tutanak ile tespit edilerek Bakanlığa ve YÖK’e bildirilir. Bu süre içerisinde fiilen işbirliğine başlanmaması halinde protokol feshedilmiş sayılır. İşbirliği protokolleri, protokol hükümlerinde yer alan sürelerde geçerlidir.
 2. İşbirliği protokolünün feshi halinde; taşınır mal varlıkları, taşınırın kaydının olduğu tarafa devir tutanağı ile devredilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Personelin disiplin ve özlük işlemleri

MADDE 14 – (l) Birlikte kullanılan sağlık tesisinde görev yapan personel disiplin ve tüm özlük işlemleri ile sosyal güvenlik bakımından kadrosunun bulunduğu kurumun  ilgili mevzuatına tabidir.

 1. Sağlık tesisinde hizmet veren üniversite personeliyle ilgili hasta hakları başvuruları Hastane Hasta Hakları Kurulu tarafından değerlendirilir. Hasta hakları başvurusu ile ilgili ihlal kararı verilmesi durumunda, başvuru hakkında işlem yapılabilmesi için dosya ilgili Rektörlüğe gönderilir. Disiplin ve ceza hükümlerinin uygulanması bakımından personelin kadrosunun bulunduğu kurumun tabi olduğu mevzuat hükümleri geçerlidir.
 2. Birlikte kullanım protokolü imzalanan sağlık tesisinde görevli öğretim elemanları ve uzmanlık öğrencileri ile eğitimde görev alan Bakanlığa bağlı personel ve doğrudan kliniklere/laboratuvarlara bağlı olarak çalışan sağlık personelinin kongrelere gidişleri de dahil olmak üzere izin ve benzeri özlük işlemleri sırasıyla klinik/laboratuvar idari sorumlusu, eğitim sorumlusu ve hastane başhekiminin uygun görüşü alınmak kaydıyla kadrosunun bulunduğu kurumun mevzuatına göre yürütülür. Diğer personel bakımından ise çalıştığı  birim  amirinin onayı alındıktan sonra kadrosunun bulunduğu kurumun mevzuatına göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 16/7/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Ait Kurum Ve Kuruluşlar İle Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı İle İşbirliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Protokollerin uyumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce imzalanmış olan protokoller bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliği incelemek için tıklayınız.

Yorumlar (0)
6
açık
Günün Anketi Tümü
Çalıştığınız birimden memnun musunuz?