Sağlık Bakanlığı Ulusal Beslenme Konseyi Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Ulusal Beslenme Konseyi Yönetmeliği 09.02.2019 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mevzuat 09.02.2019, 11:38 09.02.2019, 11:38
Sağlık Bakanlığı Ulusal Beslenme Konseyi Yönetmeliği

ULUSAL BESLENME KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal Beslenme Konseyinin kuruluş amacını, oluşumunu, görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendine, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Başkan: Ulusal Beslenme Konseyi Başkanını,

c) Bakan Yardımcısı: Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısını,

ç) Genel Müdür: Halk Sağlığı Genel Müdürünü,

d) Konsey: Ulusal Beslenme Konseyini,

ifade eder.

Konseyin kuruluş amacı

MADDE 4 - (1) Konsey, sağlıklı beslenme, beslenme ile ilişkili hastalıkların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevcut şartların iyileştirilmesi, sağlıklı beslenme kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması, ülke genelinde doğrudan veya dolaylı olarak beslenme ve yiyecek içeceklerden kaynaklı sağlık durumu ve hastalıklarla ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulur. Konsey, çalışmalarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını göz önünde bulundurur. Toplum ve bireylerin sağlıklı beslenme ile ilgili mevcut şartlarının iyileştirilmesi, ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla üyelerin işbirliği içinde çalışmasını esas alır. Sağlıklı beslenme alanında ülke politikalarını oluşturmada tarafların görüş ve düşüncelerinin alınmasını sağlar.

Konseyin oluşumu

MADDE 5 - (1) Konsey, Bakan Yardımcısının başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Halk Sağlığı Genel Müdürü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü ve İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığından bir başkan yardımcısı,

b) Tarım ve Orman Bakanlığından Gıda ve Kontrol Genel Müdürü, Hayvancılık Genel Müdürü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürü veya genel müdür yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından birer genel müdür veya genel müdür yardımcısı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kurum Başkan Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bir daire başkanı,

c) Yükseköğretim Kurulu Başkanının belirleyeceği bir üye,

ç) Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu, Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu, Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Tüketici Dernekleri Federasyonu, Türkiye Diyetisyenleri Derneği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi,

d) İhtiyaç duyulması halinde Halk Sağlığı Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen, beslenme ve yiyecek içecekler konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla iki temsilci.

(2) Birinci fıkranın (d) bendi kapsamında belirlenen Konsey üyeleri, iki yıl için seçilir ve üst üste iki olağan toplantıya katılmadıkları takdirde ilgili kurum veya kuruluşun üyeliği sona erer.

Konseyin görevleri

MADDE 6 - (1) Konseyin görevleri şunlardır:

a) Ulusal sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi için politika ve strateji önerileri geliştirmek, önerilerin kurumlarda uygulanmasını tavsiye etmek ve uygulamayı izlemek,

b) Sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi için ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alarak hazırlanan ulusal program, hedef ve eylem planları kapsamında geliştirilen çalışma programlarını desteklemek ve uygulamaları izlemek,

c) Toplumun sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi ile ilgili konularda eğitimleri, bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri ile sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi konusunda görüş bildirmek,

ç) Sağlıklı beslenme, sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması ve beslenme konularında araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler önermek,

d) Ülke çapında yapılacak sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması ve beslenme konularında seminer, konferans gibi faaliyetleri gerektiğinde planlamak ve değerlendirmek,

e) Sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması ve beslenme konusunda toplum yararını gözeterek, Bakanlık ve diğer kurumlar arası koordinasyon, bilgi paylaşımı ve işbirliğine katkı sağlamak,

f) Sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması ve beslenme konularında izleme ve inceleme çalışmalarında bulunmak,

g) Konsey toplantılarında alınan kararlara göre Konsey üyelerinin temsil ettikleri kurum ve kuruluşlarda, ilgili mevzuatlarda gerekli değişikliklerin yapılmasını ve Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı gibi ulusal programların uygulamasını izlemek, görüş ve önerilerde bulunmak,

ğ) Doğrudan veya dolaylı olarak beslenme ve yiyecek içeceklerden kaynaklı hastalıklarla ilgili gerekli hallerde bilimsel komisyon kurulmasına karar vermek,

h) Her yıl Nisan ayı sonuna kadar, politika belgesi ve eylem planı kapsamında bir önceki yıla ait konsey üyesi kurumların beslenme ile ilgili faaliyetler raporunu Konsey sekretaryasına iletmek,

ı) Sağlıklı beslenme, yiyecek ve içecekler konusunda tüketicileri ve özellikle de çocukları yanlış yönlendiren aldatıcı, yanıltıcı algı oluşturucu reklamlar, tanıtımlar konusunda gerekli önlem ve önerilerde bulunmak,

i) Her tüketicinin yeterli ve sağlıklı gıdaya erişme hakkının gerçekleşebilmesi konusunda ekonomik ve sosyal önlemlerin alınması için görüş ve önerileri oluşturmak.

Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 7 - (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Konsey toplantılarına başkanlık yapmak,

b) Konseyin toplanma tarihi ve yerini belirlemek,

c) 10 uncu maddeye uygun olarak Konsey gündemini belirlemek,

ç) Bilimsel komisyonlarda yer alacak üyeleri onaylamak ve görevlendirmek,

d) Konseyin ve bilim komisyonlarının faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

e) Konseyde alınan kararları Sağlık Bakanına sunmak,

f) Konseyin faaliyetleri ile ilgili toplantı ve görüşmelerde Konseyi temsil etmek ve kamuoyunu bilgilendirmek.

Konsey sekretaryası

MADDE 8 - (1) Konseyin sekretaryası, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(2) Sekretaryanın görevleri şunlardır:

a) Bilimsel komisyonlarda görev alacak uzmanların belirlenmesi için kriter ve esasları belirlemek,

b) Komisyonlarda yer alacak uzmanların başvurularının kabulü ve/veya görevlendirmelerini yapmak üzere Başkanın onayına sunmak,

c) Toplantı tarihini, yerini, gündemini ve gündemle ilgili dokümanları içeren davet yazılarını hazırlamak ve Konsey üyelerine bildirmek,

ç) Konsey çalışmalarının tutanak, dosyalama, evrak işlemleri ile arşiv faaliyetlerini yürütmek,

d) Konsey ve bilimsel komisyonların toplantıları için gerekli organizasyon ve koordinasyonu sağlamak,

e) İlgili kurum ve kuruluşlarla iletişim ve bilgi akışını sağlamak,

f) Oluşturulan görüş, öneri ve faaliyet raporlarını Başkana sunmak,

g) Bilimsel komisyonlardaki üyeler arasındaki koordinasyonu sağlamak, çalışmalarının ilerlemesini ve faaliyetlerini izlemek.

Konseyin çalışma usul ve esasları

MADDE 9 - (1) Konsey, yılda iki defa olağan toplanır. Bu toplantılar her yılın Haziran ve Aralık aylarında yapılır. Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir.

(2) Konsey üyesi olarak Bakanlığa bildirilmiş olan üyenin toplantılara katılımı esastır.

(3) Konsey üyeleri ihtiyaç duymaları halinde toplantılara ilgili uzman personel ile katılabilir. Bilim komisyonu üyeleri de gerek duyulduğunda toplantıya davet edilebilir.

(4) Konsey üyelerine, olağan toplantıya davet yazısı, toplantı gününden en az bir ay olağanüstü toplantıya ise en az üç gün önce gündem taslağı ile birlikte gönderilir.

(5) Yıllık olağan toplantılar öncesinde Konsey üyeleri, gündem maddesi önerilerini ve toplantıya katılıp katılamayacaklarını en geç yedi gün önce Konsey sekretaryasına yazılı olarak bildirirler.

(6) Konsey üyeleri dışındaki gerçek ya da tüzel kişiler, beslenme ve yiyecek ve içecekler ile ilgili ele alınması ve üzerinde çalışılmasını gerekli gördüğü konuları yazılı olarak Konsey sekretaryasına bildirebilir.

(7) Toplantı yeter sayısı temsilcilerin üçte iki çoğunluğudur.

Gündem

MADDE 10 - (1) Konseyin toplantı gündemi; Konsey üyelerinden, bilimsel komisyonlardan veya Konsey üyeleri dışındaki gerçek ya da tüzel kişilerden gelen öneriler doğrultusunda Genel Müdürün teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenir.

Karar alma

MADDE 11 - (1) Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Konsey üyeleri dışındaki temsilcilerin oy hakkı yoktur. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

(2) Alınan kararlar toplantı tutanağı ile kayıt altına alınır ve tutanak toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayan üye, gerekçelerini tutanakta belirtir.

Bilimsel komisyonların oluşumu ve görevleri

MADDE 12 - (1) Bilimsel komisyonlar, Konsey üyesi kurum ve kuruluşlar ile Konsey dışındaki gerçek ya da tüzel kişilerin önerdikleri konu başlıkları ile ilgili olarak Konseyce uygun bulunması halinde kurulur.

(2) Bilimsel komisyonların üyeleri; uzmanlık alanlarına göre üniversite öğretim üyelerinden oluşur. Üyeler; üniversitelerin yetişkin ve çocuk endokrinoloji/metabolizma bilim dalı, iç hastalıkları anabilim dalı, çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı, sosyal pediatri bilim dalı, toksikoloji bilim dalı, onkoloji bilim dalı, eczacılık, ziraat mühendisliği ve gıda mühendisliğinden öğretim üyeleri ile beslenme ve diyetetik bölümlerinin çocuk ve toplum beslenmesi ile besin biyokimyası ve gerektiğinde ilgili bilim dalları öğretim üyelerinden oluşur.

(3) Bilimsel komisyonlar, Konsey tarafından karar verilen çalışma konusu ve süresi ile ilgili çalışma planını hazırlayarak sekretaryaya gönderir.

(4) Bilimsel komisyon, yürüttüğü çalışmalar hakkındaki bilgileri toplantı tarihinden on beş gün önce sekretaryaya bildirir.

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
35
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?