Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçi Toplu Sözleşme Yevmiye Ücret Zammı Uygulamayın Dedi - Bakanlık Yazısını Yayınlıyoruz

Sürekli işçi toplu sözleşme süresinin 31 Ekim'de tamamlanmasıyla Sağlık Bakanlığında görevli 180 bin sürekli işçinin gözleri imzalanacak toplu iş sözleşmesine çevrildi. Çalışma Bakanlığının 10 Ağustos 2020 tarihli sözleşmeden yararlanabilirler dediği 696 KHK'ya tabi sürekli işçilere Sağlık Bakanlığı yayınladığı yazıyla günlük brüt çıplak ücretlerine (yevmiyelerine) herhangi bir ücret zammı uygulanmaması talimatını 81 İl Sağlık Müdürlüğüne gönderdi. İşte detaylar.

Mevzuat 04.11.2020, 11:27 08.11.2020, 00:43 Güler Sağlam
Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçi Toplu Sözleşme Yevmiye Ücret Zammı Uygulamayın Dedi - Bakanlık Yazısını Yayınlıyoruz

Bakanlık yayınladığı yazıda, 696 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçilerin Yüksek Hakem Kurulu tarafından kararıyla toplu iş sözleşmelerinin 31.10.2020 tarihinde sona ereceğini hatırlattı. Aynı zamanda Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Sağlık Bakanlığı işyerlerinde görevli işçiler için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili Öz-Sağlık İş arasında yapılan görüşmeler neticesinde, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilen ( İŞ-KUR aracılığıyla işe yerleşen ) işçilere ilişkin 01.01.2019 – 31.12.2020 yürürlük süreli İşletme Toplu İş Sözleşmesi 10.08.2020 tarihinde imzalandığı da hatırlatıldı. 

Bu Bakanlık Sağlık Bakanlığının Aksine 4D'li Sürekli İşçilere Yeni TİS'e Göre Ödeme Yapacak!

Sendika Üyelikleri konusunda ise; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa atıfta bulunularak "Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikasının üyeleri yararlanır" maddesi uyarınca "Toplu iş sözleşmesinden, sözleşmenin imzalanması tarihinde taraf sendikaya üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanır… Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, talep tarihinden geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur.” hükümleri de yazıya eklendiği görüldü. 

Ayrıca 696 KHK ile taşerondan sürekli işçi statüsüne geçirilen işçilerin 31.10.2020 tarihinde toplu iş sözleşmelerinin sonlandığı aktarılarak, Sağlık Bakanlığınca 10 Ağustos tarihinde İŞKUR aracılığıyla yerleşen işçilerle imzalanan ve yürürlük süresi 01.01.2019 - 31.12.2020 tarihleri olan Toplu İş Sözleşmesinden 696 KHK'lı sürekli işçilerin yararlanıp yararlanamayacağı konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından görüş yazısı istendiği ve gelen görüş yazısında, "yetkili sendikaya üye olarak veya dayanışma aidatı ödeyerek anılan toplu iş sözleşmesinden yararlanabilecekleri değerlendirilmektedir." denildiği de sağlık müdürlüğüne hatırlatılan başka bir konu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından görüş yazısı için tıklayınız.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan sürekli işçilerin 01.01.2019 – 31.12.2020 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesinden ( İŞKUR'DAN ALIM YAPILANLARLA İMZALANAN TİS ) yararlanma işlemleri aşağıda belirtilen hususlara göre yürütülecek denilerek maddeler halinde talimatlar sıralandı. 

10 AĞUSTOS TARİHLİ TİS'İN YARARLANMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

1. Yararlanma hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak;

a) 01.11.2020 tarihinden önce yetkili işçi sendikasına üye olanlara, İşletme Toplu İş Sözleşmesinde yer alan haklara ilişkin hükümlerin 01.11.2020 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanması,

b) 01.11.2020 tarihi ve sonrasında yetkili işçi sendikasına üye olanlara, İşletme Toplu İş Sözleşmesinde yer alan haklara ilişkin hükümlerin üyeliklerinin yetkili işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya başlanması, 

c) Yetkili işçi sendikasına dayanışma aidatı ödeyerek İşletme Toplu İş Sözleşmesinden yararlanmak amacıyla 01.11.2020 tarihinde ve öncesinde dilekçe veren işçilere, İşletme Toplu İş Sözleşmesinde yer alan haklara ilişkin hükümlerin 01.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanması,

d) 01.11.2020 tarihinden sonra İşletme Toplu İş Sözleşmesinden dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanmak isteyen işçiler için, dilekçelerine göre işlem yapılması, İşletme Toplu İş sözleşmesinde yer alan haklara ilişkin hükümlerin dilekçe/talep tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya başlanması,

10 AĞUSTOS TARİHLİ TİS'İN ÜCRET HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

2. Üyelik aidatı veya dayanışma aidatı ödemek suretiyle İşletme Toplu İş Sözleşmesinden yararlanacakların ücretlerine ilişkin olarak;

a) 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan ve halen görev yapan işçilerin 31.10.2020 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine (yevmiyelerine) herhangi bir ücret zammı uygulanmaması (UY-GU-LAN-MA-MA-SI), 

b) 31.10.2020 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretleri (yevmiyeleri) üzerinden ücretlerinin hesaplanmasına devam edilmesi,

c) İşletme Toplu İş Sözleşmesi kapsamında öngörülen ücret ve ücret zammı hariç diğer hakların, işçinin üyelik tarihi/dayanışma aidatı ile yararlanma talep tarihine bağlı olarak ödenmesi,

  # Personel Sağlık'ın Whatsapp Haber Bültenine abone olmak için tıklayın. Detaylı Bilgi için tıklayın.

d) Yetkili işçi sendikasına üye olmayanlar ile yetkili işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemek suretiyle işletme toplu iş sözleşmesinden yararlanmak istemeyenlere,Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan 375 Sayılı KHK'nın Geçici 23. Maddesi Uyarınca İdarelerce Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücret İle Diğer Mali ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmaya devam edilmesi (01.01.2019 – 31.12.2020 yürürlük süreli İşletme Toplu İş Sözleşmesi haklarından hiçbir şekilde faydalandırılmamaları),

10 AĞUSTOS TARİHLİ TİS'İN SENDİKA AİDATI KESİLMESİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

3. Yetkili işçi sendikasına üyelik aidatlarının kesilmesine yönelik olarak;

a) 01.11.2020 tarihinden önce yetkili işçi sendikasına üye olanlar için 01.11.2020 tarihinden itibaren sendika üyelik aidatlarının, İşletme Toplu İş Sözleşmesinin “Sendikal Aidatlar” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca yetkili işçi sendikasının ekli yazısında belirtilen hesabına yatırılması ve yetkili işçi sendikasına ilgili madde kapsamında listelerin gönderilmesi,

b) 01.11.2020 tarihinden sonra yetkili işçi sendikasına üye olanlar için sendika üyelik tarihinden itibaren sendika üyelik aidatlarının, İşletme Toplu İş Sözleşmesinin “Sendikal Aidatlar” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca yetkili işçi sendikasının ekli yazısında belirtilen hesabına yatırılması ve yetkili işçi sendikasına ilgili madde kapsamında listelerin gönderilmesi,

c) Yetkili işçi sendikasına dayanışma aidatı ödeyerek İşletme Toplu İş Sözleşmesinden yararlanmak amacıyla 01.11.2020 tarihinde ve öncesinde dilekçe veren işçilerin 01.11.2020 tarihinden itibaren dayanışma aidatlarının, İşletme Toplu İş Sözleşmesinin “Sendikal Aidatlar” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca yetkili işçi sendikasının ekli yazısında belirtilen hesabına yatırılması ve yetkili işçi sendikasına ilgili madde kapsamında listelerin gönderilmesi,

d) 01.11.2020 tarihinden sonra İşletme Toplu İş Sözleşmesinden dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanmak isteyen işçiler için, İşletme Toplu İş Sözleşmesinin “Sendikal Aidatlar” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca dayanışma aidatlarının, dilekçe/talep tarihi itibariyle yetkili işçi sendikasının ekli yazısında belirtilen hesabına yatırılması ve yetkili işçi sendikasına ilgili madde kapsamında listelerin gönderilmesi,

e) Yetkili işçi sendikasına üye olan işçiler için yetkili işçi sendikasının, sendika üyelik aidatının ödenmesi hakkında 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 18 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü kapsamında Genel Müdürlüğümüze, Müdürlüğünüze veya sağlık tesisine doğrudan müracaat etmesi durumunda, işçilerin üyelik kabul tarihlerinin kontrol edilerek İşletme Toplu İş Sözleşmesinin “Sendikal Aidatlar” başlıklı 13 üncü maddesi hükümlerinin uygulanması,

f) Yetkili işçi sendikasına üyelik tarihinin kontrolünde, yukarıda anılan mevzuat kapsamında işçinin üyelik talebinin e-Devlet kapısı üzerinden yetkili işçi sendikası tarafından kabul edildiği tarihin esas alınması,

4. İlgili mevzuat gereği Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması,

5. Yazımızda belirtilen açıklamaların Müdürlüğünüze bağlı tüm sağlık tesislerine bildirilmesi, hususlarında;

Bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen hizmetleri yürütmekle görevli personele tebliği ile gereğini önemle arz ve rica ederim.
Mehmet İSLAMOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür

Kaynak: SaglikPersoneliHaber.Net/ÖZEL HABER

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (11)
ahmet 1 yıl önce
Bence derhal taşeronluk sistemine geri döndürülsünler
adem 13 ay önce
senın ben amınakoyum
bencede 1 yıl önce
ASLINDA DOKTOR HARİÇ HEMŞİRELERİ VE GERİYE KALAN HERKESİ TAŞERONA ÇEKMELİLER
KARA KARTAL 1 yıl önce
BU NE ARKADAŞ???
KANUN VAR NİZAM VAR. DEREYİ GEÇERKEN AT MI DEĞİŞTİRİLİR?VERİN ŞU GARİBANLARIN HAKLARINI.2016 DAN BU YANA BEKLENEN KADRO BU MU?
SEN TUT ADAMLARA " AMASIZ FAKATSIZ GERÇEK KADRO VERDİK DE" SONRADA OLANA BAK!!!
Bjk 1 yıl önce
En dogrusu bedavadan aldıkları kadro dedikleri işler peki emek verenlerin günah i nedir kpss çalışıp atananlarin
kibir insanı yok eder 1 yıl önce
kps ile giren b o k temiz ler mi hep si aç işe girdimi..hava sın dan gecil miyor
MEHMET 1 yıl önce
UNİVERSİTE MEZUNU BİNLERCE İŞSİZ VARKEN KADRO UYGULAMASI TAM BİR SAÇMALIK ,KEŞKE SINAVLA ALINSALARDI EN BAŞTA
kardaş böyle 1 yıl önce
kps diyor. 100 kişi 80 alıyor 3 kişi işe giri yor.. gel temiz lik yap deniyor ben tuvalet temiz lemem diyor hasta taşı midem bulanı yor diyor oku dum diye
işçi 1 yıl önce
arkadaş la devlet..mahkuma..yurta kalana sokakta yatana cahile iş vermek mej buruyetin de yoksa devlet olmaz....memur 5 gün işçi 6 gün calışıyor asgari üçret alıyor..memur okumanın kps nin ödülü 6 bin aylık
123 1 yıl önce
bu haberi yapanlar ya 2019 - 2020 dönemine ait sözleşmeyi okumamış yada yukarıda belirtilen yazının 2nci maddesinin c kısmını
Ragıp 1 yıl önce
He dediğin c maddesi bu. (Toplu İş Sözleşmesi kapsamında öngörülen ücret ve ücret zammı hariç diğer hakların, işçinin üyelik tarihi/dayanışma aidatı ile yararlanma talep tarihine bağlı olarak ödenmesi,) ücret ve ücret zammı hariç diğer hakların ödenmesi diyor. Nerenle okuyorsun acaba haberi. Bende umutlanarak bişey mi yakalamış dedim, herbolokolog çıktın sende
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
10
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?