Sağlık Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği!

2012 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan "TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ" Sağlık Bakanlığına bağlı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görevli personelin disiplin amirlerinin tespiti ile disiplin cezalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmektedir.

Mevzuat 25.10.2020, 21:15 26.10.2020, 00:00 Güler Sağlam
Sağlık Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği!

23 Kasım 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28476

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görevli personelin disiplin amirlerinin tespiti ile 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personel hakkında disiplin cezalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görevli Devlet memurları ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde çalıştırılan sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinin yedinci fıkrası ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine,

b) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Sağlık Bakanını,

b) Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,

c) Kurum Başkanı: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 

Disiplin Amirlerinin Tespiti ile Disiplin Cezalarının Uygulanmasına İlişkin Esaslar 

Disiplin amirleri ve disiplin cezası verme yetkisi

MADDE 5  (1) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görevli Devlet memurları ve sözleşmeli personelin disiplin amirleri ekli I, II ve III sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

(2) Devlet memuru veya sözleşmeli personelin disiplin amiri ile müşterek fiillerinde, disiplin amiri bakımından ceza tayin edecek olan amir, memur veya sözleşmeli personel hakkında da ceza tayin etmeye yetkilidir.

(3) Disipline aykırı bir fiili gerçekleştiren Devlet memuru veya sözleşmeli personelin soruşturmaya başlanılmadan evvel ya da soruşturma esnasında başka bir yere nakli durumunda disiplin cezası, fiilin gerçekleştirildiği yerdeki disiplin amiri tarafından tespit edilir.

(4) Devlet memuru veya sözleşmeli personelin kadrosunun bulunduğu yerden başka bir yere görevlendirilmesi durumunda görevlendirildiği yerdeki disipline aykırı fiilleri sebebiyle verilecek disiplin cezası memurun görevlendirildiği yerdeki disiplin amirince takdir edilir.

(5) Kurum Başkanı her kademedeki Devlet memuru ve sözleşmeli personelin üst disiplin amiridir. Valiler il, kaymakamlar ise ilçe sınırları içerisinde görevli Devlet memuru ve sözleşmeli personel hakkında, disipline aykırı fiillerinden dolayı doğrudan disiplin cezası vermeye yetkilidir.

4924 sayılı Kanun kapsamında çalışan sözleşmeli personelin disiplin cezalarının uygulanması

MADDE 6  (1) 4924 sayılı Kanun kapsamında çalışan sözleşmeli personele verilecek disiplin cezalarından;

a) Aylıktan kesme cezası, brüt ücretinden 1/30-1/8 arasında kesinti yapılması,

b) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, ücretinin belirlenmesinde esas alınan kıdem süresinde fiilin ağırlık derecesine göre 1-3 yıl arasında indirim yapılması,

c) Devlet memurluğundan çıkarma cezası, sözleşmenin feshedilmesi,

suretiyle yerine getirilir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 7  (1) 4924 sayılı Kanun kapsamında çalışan sözleşmeli personel hakkında bu Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 8  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

I SAYILI CETVEL

MERKEZ TEŞKİLATI

DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLERİ

SIRA NO

BİRİMLER VE PERSONELİ

DİSİPLİN
AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

A)   KURUM BAŞKANLIĞI

1

Kurum Başkanı

Bakan

-

2

Kurum Başkanlığı Sekretaryasında Çalışan Personel

Kurum Başkanı

-

B)   KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

1

Kurum Başkan Yardımcısı

Kurum Başkanı

-

2

Daire Başkanı

Kurum Başkan Yardımcısı

Kurum Başkanı

3

Sağlık Uzmanı, Sağlık Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Kurum Başkan Yardımcısı

4

Diğer Personel

Daire Başkanı

Kurum Başkan Yardımcısı

C)    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

1

1. Hukuk Müşaviri

Kurum Başkanı

-

2

Hukuk Müşaviri

1. Hukuk Müşaviri

Kurum Başkanı

3

Diğer Personel

1. Hukuk Müşaviri

Kurum Başkanı

Ç)    DENETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

1

Denetim Hizmetleri Daire Başkanı

Personel Sağlık Whatsapp grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Kurum Başkanı

-

2

Sağlık Başdenetçisi, Sağlık Denetçisi, Sağlık Denetçi Yardımcısı

Denetim Hizmetleri Daire Başkanı

Kurum Başkanı

3

Diğer Personel

Denetim Hizmetleri Daire Başkanı

Kurum Başkanı

D)       STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

1

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Kurum Başkanı

-

2

Sağlık Uzmanı, Sağlık Uzman Yardımcısı

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Kurum Başkanı

3

Diğer Personel

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Kurum Başkanı

II SAYILI CETVEL

TAŞRA TEŞKİLATI

DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLERİ

SIRA NO

BİRİMLER VE PERSONELİ

DİSİPLİN             AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

GENEL SEKRETERLİK

1

Genel Sekreter

Vali

Kurum Başkanı

2

Başkan

Genel Sekreter

Vali

3

Avukat

Başkan

Genel Sekreter

4

Diğer Personel

Başkan

Genel Sekreter

III SAYILI CETVEL

TAŞRA VE DÖNER SERMAYE TEŞKİLATI

DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLERİ

SIRA NO

BİRİMLER VE PERSONELİ

DİSİPLİN               AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

HASTANE YÖNETİCİLİĞİ

1

Hastane Yöneticisi

Genel Sekreter

Vali

2

Başhekim, Müdür

Hastane Yöneticisi

Genel Sekreter

3

Başhekim Yardımcısı, Eğitim Görevlisi (Eğitim Sorumlusu / İdari Sorumlu)

Başhekim

Hastane Yöneticisi

4

Eğitim verilen Klinik ve Laboratuvarlar bünyesinde çalışan Eğitim Görevlisi, Başasistan, Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Asistan, Eczacı, Biyolog, Psikolog, Diyetisyen, Tıbbi Teknolog, Çocuk Gelişimcisi, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Fizyoterapist, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Sağlık Memuru ve diğer personel

Eğitim Görevlisi (Eğitim Sorumlusu)

Başhekim

5

Kliniklere doğrudan bağlı olmayarak çalışan Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Biyolog, Psikolog, Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Çocuk Gelişimcisi, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Fizyoterapist,

Tıbbi Teknolog, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, Laborant, Sağlık Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni ve diğer personel

Başhekim Yardımcısı

Başhekim

6

Müdür Yardımcısı, Hemşire, Ebe ve müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel

Müdür (Sağlık Bakım Hizmetleri)

Hastane Yöneticisi

7

Müdür Yardımcısı ve müdüre bağlı olarak çalışan diğer personel

Müdür (İdari ve Mali İşler)

Hastane Yöneticisi

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
17
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?