Personel Sağlık Yıllık İzin Devri Kimleri Kapsıyor? Bakanlığın Genelgesi Ne Diyor?

Bakan Fahrettin Koca'nın Olur’u ile pandemiden dolayı personel sağlık çalışanların yıllık izinleri ikinci bir emre kadar durdurulmuştu. İzinlerin durdurulması sebebiyle çalışanların yaşayacağı mağduriyeti göz önüne alan Bakanlık yeni bir Genelge ile yıllık izinlerin 2021'e devredilmesine karar verdi? Peki yeni Genelge ne diyor?

Mevzuat 10.11.2020, 12:15 10.11.2020, 13:01 Güler Sağlam
Personel Sağlık Yıllık İzin Devri Kimleri Kapsıyor? Bakanlığın Genelgesi Ne Diyor?

6 gün önce saglikpersoneliHABER.NET olarak "Sağlık Personellerinin Yıllık İzinleri Yanacak!" haberimizle yaşanacak mağduriyetleri dile getirmiştik. 

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından az önce 81 İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen "İzinlerin Devri Hakkında" konulu Genelge ile sağlık personellerinin yanacak izinlerini 2021 yılına devredilmesini sağlayacak.

Genelge göre;

- 657 sayılı Kanunun 4/A ve 4/B maddeleri kapsamında çalışanların,

- 663 sayılı KHK’nın 45/A kapsamına göre istihdam edilenlerin,

- Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının,

-Vekil Ebe ve Hemşirelerin,

-Sözleşmeli İl Yöneticileri / Sağlık Tesisi Yöneticilerinin,

daha önce çıkan yıllık izinleri durduran Genelge nedeniyle kullanamayacakları izinlerinin 2021 yılına devredilmesi Bakanlık Makamının Olur’ları ile uygun görüldü. 

Ayrıca yaş haddinden ve malulen emekli olacakların talepleri halinde varolan izinlerinin emeklilikten önce kullandırılması cihetine gidilmesine aynı Olur ile müsaade edilmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 60438742-929
Konu : İzinlerin Devri Hakkında

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Bakanlık Makamının 10/11/2020 tarihli ve 3224 sayılı olurları.

Bilindiği üzere, kamu sağlık hizmetinin kesintisiz, etkin, salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede her alanda yeterli sayıda ve mücadelede tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesini teminen Bakanlık Makamının 27/10/2020 tarihli ve E.3137 sayılı genel yazıları ile Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinlerinin durdurulmasına karar verilmiş ve teşkilatımıza duyurularak uygulamaya konulmuştur.

Bu defa da; Bakanlık Makamının ilgide belirtilen ve yazımız ekinde gönderilen olurları ile 657 sayılı Kanuna göre 4/A ve 4/B kapsamında çalışan personelin, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin ve Aile Hekimleri ile Aile Sağlığı Elemanlarının, Vekil Ebe ve Hemşirelerin, aynı şekilde Sözleşmeli İl Yöneticileri/Sağlık Tesisi Yöneticilerinin, Covid-19 Pandemisi nedeniyle iradeleri hilafına kullandırılmayan yıllık izinlerinin, adil ve elverişli çalışma koşullarından yararlanma hakkı ile dinlenme hakkının temel hak ve özgürlüklerden olması ve söz konusu çalışanlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına bir sonraki yıla (2021 yılı) devredilmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve mezkûr olur çerçevesinde gereğinin ifasını arz/rica ederim.

Mehmet İSLAMOĞLU
Bakan.a.
Genel Müdür

DAĞITIM :
A Planı
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

BAKANLIK MAKAMINA

Bilindiği üzere, kamu sağlık hizmetinin kesintisiz, etkin, salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede her alanda yeterli sayıda ve mücadelede tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesini teminen Bakanlık Makamının 27.10.2020 tarih ve E.3137 sayılı genel yazıları ile Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinlerinin durdurulmasına karar verilerek teşkilatımıza duyurularak uygulamaya konulmuştur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Yıllık izin başlığı altında düzenlenen 102 nci maddesi devlet memurlarının yıllık izin sürelerini düzenlemiş olup, aynı Kanunun Yıllık izinlerin kullanılışı başlığı altında düzenlenen 103 üncü maddesinde ise; “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari y ıl ile bir önceki y ıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her y ıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.” Yıllık izinlerin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenleme altına alınmıştır.

Öte yandan, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmış olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar da yer alan belirlemelere göre, son değişiklikle birlikte 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında herhangi bir statüde geçirdiği toplam hizmet sürelerinin 1 yıldan 10 yıla kadar olan sözleşmeli personele 20 gün 10 yıldan fazla hizmeti olanlara ise 30 gün süre ile ücretli yıllık izin verileceği düzenlemesine yer

verilmiş olup Sözleşmeli personelin, ait olduğu takvim yılı içinde kullanmadığı yıllık izin süreleri, izleyen yıla devredilmez kuralı getirilmiştir.

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun, Personelin statüsü ve malî haklar başlığı altında düzenlenen 3 üncü maddesine 2018 yılında eklenen ek fıkraya göre; “Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının yıllık izinleri, yıl içinde çalışılan süre ile orantılı olmak ve ait olduğu sözleşme döneminde kullanılmak üzere otuz gündür. Ayrıca beş gün kongre ve seminer izni ile yıllık izin bitiminden sonra mazeretleri nedeniyle beş gün idari izin verilebilir. Evlenme, ölüm, doğum ve emzirme hâllerinde, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personele ilişkin izin süreleri uygulanır. Hastalık durumunda, bir malî yılda en çok on günlük dönemler halinde toplam kırk güne kadar hekimin uygun görmesiyle hastalık izni verilebilir. Bir defada on günü aşan hastalık izni ancak sağlık kurulu raporu ile verilebilir. Sözleşmeli aile hekimi iken aile hekimliği uzmanlık eğitimi almakta olanlar, bu eğitimleri kapsamındaki hastane rotasyonu süresince izinli sayılır.” Aile
Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının izin hakları düzenlenmiş ve yürürlüğe konulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının; “Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü” başlığı altında düzenlenen 11 inci maddesine göre; Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare
makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz hükmünü havi olup, Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması başlığı altında düzenlenen
13 üncü maddesinde ise “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar,
Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” düzenlemesine yer verilerek yapılan sınırlamalarda hakların özüne
dokunulamayacağı kural altına alınmıştır. saglikpersonelihaber.net

Anayasanın, “Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı” başlığı altında düzenlenen 50 nci maddesinde ise “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.” denilmek suretiyle çalışanların dinlenme hakkını düzenlemiştir.

657 sayılı kanunun 103. Maddesinde cari yıl ve bir önceki yılın izinlerinin yıl içinde kullanılacağı, önceki yıllardan kalan izinlerin kullanılmaması halinde devredilemeyeceği düzenlenmiştir. Aynı şekilde, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar da ve Aile Hekimliği Kanununda da personelin kendi rızası ile kullanmadığı izinlerin devredilemeyeceği düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu personel ile 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre
istihdam edilen sözleşmeli personelin ve Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının, Vekil Ebe ve Hemşirelerin, aynı şekilde sözleşmeli il yöneticileri/sağlık tesisi yöneticilerinin Covid-19
pandemisi nedeniyle iradeleri hilafına kullandırılmayan yıllık izinlerinin, adil ve elverişli çalışma koşullarından yararlanma hakkı ile dinlenme hakkının temel hak ve özgürlüklerden olması ve söz
konusu çalışanlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bir sonraki yıla (2021 yılı) devredilmesi,

Ayrıca yaş haddinden veya malulen emekli olacakların talepleri halinde var olan izinlerinin emeklilikten önce kullandırılması cihetine gidilmesi hususunu tensiplerinize arz ederim.

Dr. Fahrettin KOCA
Bakan

Kaynak: SaglikPersoneliHaber.Net/ÖZEL HABER

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (10)
bilginnnn32 11 ay önce
bunu önümüze kazanım olarak koyarlarsa oturur ağlarım....
Aaaas 11 ay önce
Bize izin versin napayim devri.çocuğuma bakacak kimse yok iznimi çocuğuma bakayim diye sakladım esim saglik bakanliginda çalışmak zorunda mi adam 7/24 calisiyor bu çocuğa kim bakacak
Fatmaa 11 ay önce
Bari küçük bebeği olanların halkına karışmasalardı. Bebeğim için sakladığım izinler yandı bide devretmiyor..
Ömer 11 ay önce
Çok büyük kazanç Allah razı olsun
Metin Çetin 11 ay önce
Haberde kullanılan fotoğrafın izinsiz kullanılmaması için 40 yerine adınızı yazıyorsunuz. Haksızmısınız? Haklısınız. Aynı hassasiyeti başka sitelerden haber aşırırken de göstermenizi bekliyoruz.
iiiiiii 11 ay önce
bu senelik izin deviredilmesi durumu ün. hastaneleri için de geçerli mi yoksa onların sevgi dolu gönüllerine mi kalmış.
4 c mağdur 11 ay önce
4 c çalışanları insan mı
sağlıkcı 11 ay önce
mevzuaten uygunmu bu acaba iki yıl birden mi aktarılacak yani...hem 2019 hem 2020 anlamadım şimdi..
emrah 10 ay önce
üniversite hastanesi yıllık izinleri ne olacak? yök neden açıklama yapmıyor?
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
25
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?