Mutemedin Hatalı Maaş Ödemesinin Tahsil Edilmesine Danıştay Dur Dedi!

Danıştay verdiği kararla mutemetler tarafından hatalı maaş veya benzeri ödemelerde Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre memurdan geri ödememe alınmamasına karar verdi.

Mevzuat 08.10.2019, 14:57 09.10.2019, 02:47
Mutemedin Hatalı Maaş Ödemesinin Tahsil Edilmesine Danıştay Dur Dedi!

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesine dayanılarak hazırlanan hatalı maaş ve benzeri ödemelerin memurdan tahsil edilmesi işleminde uygulanan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerini iptal etti.

Mevzuata dayalı hatalı maaş, ek ödeme, nöbet ücreti vb. ödemelerde hangi mevzuat uygulanacaktır?

Kamuda genel olarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır.

Yönetmeliğin dayanağı olan 5018 sayılı Kanunun 71. maddesi şu şekildedir:

"Madde 71 - Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. 
Kamu zararının belirlenmesinde;
a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,
b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,
c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,
d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,

TIKLAYIN

e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,
f) (Mülga bend: 22.12.2005 - 5436 S.K/Madde 10) 
g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,
esas alınır.
Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir.
Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış; sağlanmamış hizmetleri sağlanmış; yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibi gösteren gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin hükümleri uygulanır. Ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verilir.
Kamu zararının, bu zarara neden olan kamu görevlisinden veya diğer gerçek ve tüzel kişilerden tahsiline ilişkin usul ve esaslar, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir"

Danıştay 12. Dairesi sağlık personelinin hatalı ödenen nöbet ücretlerine dair kararında, Yönetmeliğin dayanağı olan maddenin sadece mal ve hizmet alımlarına ilişkin olduğunu, mevzuata dayalı maaş vb. ödemeleri kapsamadığını belirtmiştir.

Danıştay Hukuki Değerlendirme bölümünde, mezkur maddenin 2. fıkrasında, mevzuatın yorumunda hataya düşülmek veya ihmal ve kasıt yoluyla personele fazla ödeme yapılması hallerinin kamu zararı olarak sayılmadığına dikkat çekilmiştir.

İlgili karar için tıklayınız.

Kaynak: Kaynak: Memurlar.Net
Yorumlar (0)
12
açık
Günün Anketi Tümü
Çalıştığınız birimden memnun musunuz?