Memurun Esnek Çalışmasında Uygulanan Örnek Usul ve Esaslar!

Bugün itibariyle yeniden uygulamaya geçilen Kamu'da esnek çalışma Cumhurbaşkanlığının 2020/11 sayılı Genelgesiyle yürürlüğe girdi. Peki memurlara esnek çalışma uygulamasında uygulanacak örnek usul ve esaslar neler? Haberimizde..

Mevzuat 26.08.2020, 12:07 26.08.2020, 12:19 Güler Sağlam
Memurun Esnek Çalışmasında Uygulanan Örnek Usul ve Esaslar!

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak Kamu'da esnek çalışma resmen yeniden başladı. Sırada Genelge çerçevesinde Bakanlıkların kendi kurumsal genelgelerini yayınlaması gerekiyor. Ancak çoğu kamu kurumu, Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin aynısını yazarak Genelge çıkarmaktadır. Oysaki hizmet sunumunda aksama olmaması için yayımlanacak Genelge veya Usul Esaslarda bazı kuralların belirlenmesi gerekmektedir.

Aşağıda örnek bir usul esas taslağı yer almaktadır. Kamu kurumu yöneticilerine yararlı olmasını umuyoruz.

PANDEMİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA ......................................... GÖREVLİ PERSONELİN ESNEK ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç

MADDE - 1 (1) Bu usul ve esaslar, pandemi düzeyindeki salgınların ülkemizde yayılımının en aza düşürülmesi, bu salgınla mücadeleyi ve etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personel bulundurulması şartıyla devlet memurlarının idari izin verilmesi süreçlerine dair usul ve esasların belirlenmesini amaçlar.

Kapsam

MADDE - 2 (1) Bu usul ve esaslar, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın .............................. görev yapan tüm personeli kapsar.

Dayanak

MADDE - 3 (1) Bu usul ve esaslar, 26 Ağustos 2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE - 4 (1) Bu usul ve esaslarda geçen;

a) COVID-19 : Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen Coronavirüs adlı küresel salgını,

b) Birim Amirleri : ..............................

c) Dönüşümlü Çalışma : Pandemi süresince asgari sayıda personel bulundurulması şartıyla devlet memurlarının idari hizmetlerini dönüşümlü olarak yürütmesine dair yöntemini,

d) Esnek Çalıştırma : Dönüşümlü ya da uzaktan çalıştırılma yöntemlerini,

e) Pandemi : Dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıkları,

f) Uzaktan Çalışma : Pandemi süresince ikamet ettiği evde bilişim altyapısı bulunan personelin idari hizmetleri yürütebilmesine imkan veren yöntemi,İfade eder.

BİRİNCİ BÖLÜM

Uzaktan Çalışma ve Dönüşümlü Çalışma

Uzaktan Çalışma veya Dönüşümlü Çalışma Yöntemi

MADDE - 5 (1) Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın her düzeydeki personel hakkında uzaktan çalışma veya dönüşümlü çalışma esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir.

(2) Birim amirleri, ihtiyacı karşılayacak seviyede asgari sayıda personel bulundurmak şartıyla birimlerindeki personel planlamasını yapmaya yetkilidir. Bu planlamanın haftalık/ondörtgünlük/aylık yapılması esastır.

(3) Personelin ikamet ettiği evde idari hizmetlerini sunmak için gerekli bilişim altyapısı bulunması halinde öncelikle uzaktan çalışma yöntemiyle çalıştırılması esastır. Ancak, evinde bu imkanı bulunmayan kişiler, birimdeki personel sayısı da gözetilerek dönüşümlü çalışma yoluyla çalıştırılır. (Öneri)

(4) 60 yaş ve üzeri birinci derece yakınları ile ikamet eden veya ikamet ettiği evde birinci derece yakınları arasında kronik hastalığı ve engelli hastası bulunanların kendi istekleri üzerine uzaktan çalışma yöntemiyle çalıştırılması esastır. Bu durumda olan personel idari hizmetleri için zorunlu olan bilişim alt yapısını sağlamakla yükümlüdür. (Öneri)

(5) Eşi sağlık hizmeti sunan resmi ve özel kuruluşlarda çalışan personel, kendi isteği üzerine uzaktan çalışma yöntemiyle çalıştırılabilir. Bu durumda olan personel idari hizmetleri için zorunlu olan bilişim alt yapısını sağlamakla yükümlüdür. (Öneri)

(6) Sağlık, temizlik, ulaştırma (şoförler), ısınma, güvenlik ve teknik hizmetlerde çalışan personelin dönüşümlü çalıştırılması esastır.

(7) Dönüşümlü olarak çalışanlar, fiilen göreve gelmedikleri günler için idari izinli sayılırlar.

(8) Bu usul ve esaslar kapsamında dönüşümlü veya uzaktan çalışma yöntemiyle görevlerine devam eden personel ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar.

(9) Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir.

(10) Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır. İşçiler için mevcut sözleşme hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(11) 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında idari izin kullananlardan hizmetine ihtiyaç duyulanlar birim amirlerinin uygun görmesi halinde göreve çağırılabilir. Ayrıca, bu kişiler idari izin kullandıkları süre zarfında birim amirleri tarafından verilen iş ve işlemleri uzaktan çalışma yöntemiyle ikametlerinde yürütür. (Öneri)

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli Hükümler

MADDE - 6 (1) İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorundadır. Ayrıca, hizmetin durumuna göre birim amirleri haftalık personel planlamasında doğrudan değişiklik yapma yetkisine haizdir.

(2) Pandemiyle mücadele kapsamında idari izin kullanan, dönüşümlü veya uzaktan çalışma yoluyla görevine devam eden personelin bu durumun amacına uygun hareket etmediği, keyfi şekilde evini terk ederek salgının yayılımını engelleyeme yönelik alınan veya ilerleyen süreçte alınacak her türlü tedbire aykırı hareketleri tespit kurumun adli, idari ve cezai işlem uygulama hakkı saklıdır.

(3) Uzaktan çalışanlar mesai saatleri içerisinde ofis telefonlarının kişisel cep veya sabit telefonlarına yönlendirilmesi veya cep telefonlarına doğrudan ulaşılabilir olacağını, internet erişimi ile görev tanımlarında belirtilen sorumlulukları yerine getireceğini, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve diğer kullandığı modüllerle ilgili olarak üzerine düşen görevleri süresi içerisinde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

(4) Salgının yayılmasını önlemek amacıyla zorunlu olan Kurul, Komisyon türündeki toplantıların telekonferans veya mobil uygulamalar üzerinden ilgili mevzuat içerisinde yapılması esastır.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE - 7 (1) Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde ilgili kanun ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Bu usul ve esasların uygulanmasında tereddüt olması halinde ................ görüşü esas alınır.

Yürürlükten Kaldırılan Düzenleme

MADDE - 8 (1) 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile uygulamaya konan ".........................." yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE - 9 (1) Bu usul ve esaslar, ................ Makamının .../.../2020 tarih ve ...... sayılı Onayıyla yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE - 10 (1) Bu usul ve esasları ...... yürütür.

Kaynak: Kaynak: Memurlar.Net

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (1)
3nokta 12 ay önce
turizim sezonu kapandı pandemiye devam ekonomi şehitlerine Allah rahmet etsin
35
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?