Memurların Refakat İzni Konusunda Bilmesi Gerekenler!

Kamu görevlisi memurların Refakat İzni konusunda mutlaka bilmesi gereken başlıkları derledik. Memur hangi yakınları için refakat izni alabilir, Memur refakat izni almak için aldığı raporda olması gerekenler

Mevzuat 15.10.2020, 13:10 Güler Sağlam
Memurların Refakat İzni Konusunda Bilmesi Gerekenler!

Memurun Refakat İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan düzenlemeye göre memurların kanun maddesinde belirlenen yakınları için refakat izni kullanma hakları bulunmaktadır.Bu yazımızda refakat iznine ilişkin olarak merak edilen hususları açıklamaya çalışacağız.

Memurun Refakat İzin Hakkı Ne Kadardır?

657 sayılı kanunda yer alan düzenlemeye göre memurun aynı yakınının aynı hastalığı için 3+3 olmak üzere toplamda 6 ay refakat izni kullanma hakkı bulunmaktadır.Kanun maddesinde aynı hastalık ve aynı kişi için tek seferde 6 ay sınırlaması bulunmaktadır.Ancak memurun örneğin babası için bir hastalık için 6 ay refakat izni kullanmasından sonra tekrar babasının ağır kaza geçirmesi durumunda tekrardan 3+3 olmak üzere 6 ay refakat izni kullanma hakkı vardır.Daha sonra babasının başka bir hastalıktan dolayı rahatsızlanması halinde bu hastalık içinde 3+3 toplamda 6 ay refakat izni kullanması mümkündür.İlgili örneklerde görüleceği üzere aynı kişi ve aynı hastalık veya ağır kaza için 6 ay kullandıktan sonra memur diğer durumların varlığı halinde yeniden refakat izni alabilir.

Memur Hangi Yakınları İçin Refakat İzni Alabilir?

Kanun maddesinde memurun refakat izni alabileceği kişiler memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinin hastalık veya ağır kaza geçirmeleri durumundan bahsedilmiştir.Buna göre memur eş ve çocukları ile anne baba veya kardeşlerinin kanunda belirlenen durumlarda olması halinde refakat izni alabilecektir.Kanunda sayılanlar dışındaki kaynana kayınbaba v.b akrabalar için memurun refakat izni kullanması mümkün değildir.

Refakat Raporunda Yer Alması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir?

Devlet Memuru olarak görev yapanların refakat izni kullanabilmek için kurumlarına ibraz edecekleri sağlık kurulu raporunda aşağıda yer alan bilgilerin  bulunması  zorundadır.

-Refakati gerektiren tıbbi sebeplerin neler olduğu

-Refakat edilmediği takdirde hastanın hayati tehlikesinin  bulunup bulunmadığı

-Hasta İçin sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği

-Üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel niteliklerin yer alması gerekmektedir.

Refakat izni için alınacak olan sağlık raporunda yukarıda yer alan hususların yer almaması haline memura refakat izni verilmemesi gerekmekte olup refakat izni kullanmak isteyen memurdan idarelerce yukarıda yer alan şartları taşıyan sağlık raporu istenerek işlem yapılmalıdır.

Refakat izni için alınacak olan rapor yurt dışından alınmış ise alınan raporun o ülke mevzuatına uygun olup olmadığı ile ilgili ülke mevzuatında hastalık durumunda sağlık kurulu raporu tanzim edilip edilmediği hususlarında dış temsilciliğin onayının alınması gerekmektedir.Refakat izni için alınacak olan sağlık raporlarında refakat edecek kişinin isminin yazılmasına gerek bulunmamaktadır.Ancak hasta olan kişinin birden fazla memur çocuğu bulunmakta ise aynı dönemde aynı hasta için birden fazla kişinin refakat izni kullanması mümkün değildir.Ayrıca refakat izni için alınacak raporun sağlık raporu şeklinde olması gerekmekte olup tek hekimden alınacak olan raporlar refakat izninde geçerli olmayacaktır.Kanunda sağlık raporundan bahsedildiği için kamu kurum ve kuruluşlarının bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.Eğer memurun kanunda sayılan yakınları için kullanacağı 3 aylık ilk refakat izninden sonra tekrardan refakat izni kullanması gerekirse ikinci 3 aylık refakat izni içinde memurun aynı usul ile sağlık raporu alarak kurumuna ibraz etmesi gerekecektir.

Refakat İzni Raporu Alan Memur Raporu Kurumuna Ne Zaman Vermelidir ?

TIKLAYIN

Refakat izni verilmesine esas teşkil eden sağlık kurulu raporunun en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar kuruma intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Refakat İznine İlişkin Sağlık Raporunda Memur Ad ve Soyadının Yazılması Zorunlu mu?

Refakat iznine ilişkin raporda yer alması gereken zorunlu hususlar kanun ve yönetmelikte sayılmıştır. Mevzuat hükümlerine göre refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda refakatçinin adı ve soyadının yazılmasına gerek yoktur.

Amirin Memura Refakat İzni Verilmesinde Takdir Hakkı Var mı ?

Memura verilecek olan refakat izninde memurun takdir hakkı bulunmamaktadır. Usülune  uygun olarak alınmış olan sağlık raporuna istinaden memurun talebi halinde idarece refakat izni verilmesi gerekmektedir.

Memur Refakat İzni  Süresince Maaş Alabilir mi?

Refakat izni süresince memurun özlük hakları ödenmeye devam eder.Ancak fiilen çalışmaya bağlı olarak ödenmesi gereken fazla mesai ücreti ek ders ücreti döner sermaye ücreti v.b ödemeler memur çalışmadığı için ödenmez.

Refakat Edilecek Yakının Hastanede Yatma Zorunluluğu Var mı?

Refakat izninin verilmesi refakat edilecek  kişinin tedavisinin evde veya hastanede olması hususlarına bağlı değildir.Bu nedenle memurun bakmakla yükümlü olduğu kişi evde kalıyor olsa bile sağlık raporu olması kaydı ile bu izin memura verilir.

Refakat İzni Sırasında Refakat Edilen Kişi İyileşirse veya Ölürse İzin Devam Eder mi?

Memurun refakat ettiği kişinin iyileşerek refakate gerek kalmaması durumunda veya ilgili kişinin ölmesi durumlarında memurun refakat izni sona erer. Bu nedenle memur bu gibi durumlarda derhal işe dönmelidir.Refakat iznini gerektirir durumlar sona erdiği halde göreve başlamayan memur hakkında devamsızlık sürelerine göre 657 sayılı yasada yer alan hükümler doğrultusunda disiplin cezası verilmesi gerekir.

Memuriyet Mahalli Dışında Yaşayan Yakınlar İçin Refakat İzni Alınabilir mi?

Memurun refakat izni kullanacağı yakınının memuriyet mahallinde veya memuriyet mahalli dışında olmasında her hangi bir fark yoktur.Bu nedenle memuriyet mahalli dışında olan memur yakınları içinde refakat izni verilir.Ancak memuriyet mahalli dışındaki yakınlar için refakat izni alan memura bu mahallere gidip gelmesinden dolayı herhangi bir yol parası harcırah v.b ödeme yapılmaz.

Aynı Anda Birden Fazla Memur Aynı Hasta İçin Refakat İzni Alabilir mi?

Aynı dönemde aynı hasta için birden fazla memurun refakat izni alması mümkün değildir.Örneğin her ikiside memur olan kardeşlerin babalarının rahatsızlanması halinde aynı anda refakat izni alamazlar.Ancak bir memur kardeşin izni bittikten sonra eğer hastalık devam ediyor ise diğer memur kardeşte sonradan refakat izni alabilir.

Refakat İzni Hafta da  1 Gün 3 gün v.b  veya Ayda Bir Hafta v.b Şekilde Bölünerek Kullanılabilir mi?

Devlet memurlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin son fıkrasına göre refakat izninin üç aya kadar verileceği, gerekli görülmesi hâlinde üç aylık sürenin aynı koşullarda bir katına kadar uzatılacağı  hükmüne göre  söz konusu iznin haftada bir gün veya ayda dört gün gibi parça parça kullanılması mümkün bulunmamaktadır.

Refakat İzni Süresinin Uzatılması İçin Sağlık Kurulu Raporunun Yenilenmesi Gerekir mi?

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında; “Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katma kadar uzatılır.” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105’ inci maddesine göre 3 aya kadar verilen refakat izninin gerekli görülmesi halinde aynı koşullarda bir katına kadar uzatılması sebebiyle, refakat izni süresinin uzatılması için sağlık kurulu raporunun yenilenmesi gerekmektedir.

Yorumlar (0)
-2
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?