Memura Verilen Disiplin Cezası Affa Uğramış İse Tekerrürde Dikkate Alınmaz

Affa Uğrayan Disiplin Cezaları Tekerrürde Dikkate Alınmaz afla kaldırılan disiplin cezalarından dolayı memura tekerrür uygulaması yapılabilir mi

Memura Verilen Disiplin Cezası Affa Uğramış İse Tekerrürde Dikkate Alınmaz

Memura Verilen Disiplin Cezası Affa Uğramış İse Tekerrürde Dikkate Alınmaz

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda "Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir." hükmü yer almaktadır.İlgili hüküm gereğince işlemiş olduğu fiil nedeniyle disiplin cezası almış olan memur aynı fiili tekrar işlerse ilgili memura verilecek olan ceza bir ağır olarak uygulanmak zorundadır.

Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse; özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek fiilleri uyarma cezasını gerektirmektedir.Bu fiilden dolayı uyarma cezası alan memur cezadan sonra aynı fiili işlerse bu sefer ilgili memura tekerrürden dolayı uyarma cezası değil kınama cezası verilmek zorundadır.Aşağıda yayınlamış olduğumuz danıştay kararında ise memurun almış olduğu disiplin cezası af kanunu ile kaldırılmış ise kaldırılan cezanın tekerrürde dikkate alınmayacağı yönündedir.Afla kaldırılan cezalar kanunla birlikte hükmünü yitirdiğinden ilgili ceza işlenmemiş gibi işlem yapılmak zorundadır.Yukarıda vermiş olduğumuz örneğe dönersek işe geç gelen memurun almış olduğu uyarma cezası af kanunu ile kaldırıldığı takdirde daha sonraki dönemde işe geç gelen memur bir üst ceza değil işlemiş olduğu fiilin cezası olan uyarma cezasını alacaktır.

Affa Uğrayan Disiplin Cezası Tekerrür Danıştay Kararı

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2010/1420 Karar No : 2013/3394

Anahtar Kelimeler : Affa Uğramış Ceza Tekerrüre Esas Olmaz, İşlem Tarihli Hukuksal Denetim, Israr

TIKLAYIN

Kararı Özeti : Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun uyarınca, tüm sonuçları ile affedilen bir disiplin cezasına konu olan fiilin, bir başka eylem nedeniyle disiplin cezası tesis edilirken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca tekerrüre esas alınmasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

TÜRK MİLLETİ ADINA

............ 04/07/2006 günlü, 26218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun'un 1. maddesinde; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlarına fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 68. maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69. maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 23/04/1999 tarihinden 14/02/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile affedildiği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; 2003 yılı içinde özürsüz ve kesintisiz olarak 5 gün göreve gelmemesi nedeniyle, Ankara Valiliği İl Disiplin Kurulu'nun 24/02/2004 günlü, 5/K-5 sayılı işlemiyle bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılan davacının, 12/8/2005 ile 18/8/2005 tarihleri arasında özürsüz ve kesintisiz görevine devam etmediğinden bahisle, 24/02/2004 günlü işleme esas olan devamsızlık fiilinin de tekerrüre esas alınması suretiyle 657 sayılı Kanun'un 125. maddesi uyarınca eylemin karşılığı olan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının bir derece ağırı olan Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırıldığı anlaşılmaktadır.  Bu durumda; davacıya, 657 sayılı Kanun'un 125. maddesi uyarınca eylemine karşılık gelen disiplin cezasının bir derece ağırı olan devlet memurluğundan çıkarma cezasının verilmesine sebep olan ve tekerrüre temel teşkil eden 2003 yılı içerisindeki devamsızlığı sonucu verilen disiplin cezası, 5525 sayılı Kanun uyarınca tüm sonuçları ile affedildiğinden ve tüm sonuçları ile affedilen bir disiplin cezasına konu olan bu fiilin tekerrüre esas alınması mümkün olmadığından, hukuki dayanağı ortadan kalkmış bulunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamakta olup, davacının bu hukuka aykırı işlem nedeniyle oluşan maddi zararının tazmini isteminin de kabulü gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; Ankara 5. İdare Mahkemesince verilen kararın sonucu itibariyle usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddine, Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 25/03/2010 günlü, E:2010/433, K:2010/421 sayılı ısrar kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 31/10/2013 gününde oyçokluğu ile karar verildi

İdari Dava Daireleri Kararları İdari Dava Daireleri Kurulu  D a n ışt a y D e r g is i Y ı l : 2 0 1 4 S a y ı : 1 3 5

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2020, 15:05
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER