Memur, Amirine Sözlü Saygısızlık Ederse Ne Olur: Danıştay Kararı!

Memurun amirine sözle saygısızlık etmesi durumunda memura verilecek disiplin cezası nedir?, Memur amire saygısızlık disiplin soruşturma danıştay kararı

Mevzuat 30.09.2020, 17:26 Güler Sağlam
Memur, Amirine Sözlü Saygısızlık Ederse Ne Olur: Danıştay Kararı!

Memurun amirine sözle saygısızlık etmesi hakkında danıştay kararı 

Memurların amirlerine karşı sözlü olarak yapacakları saygısızlıklar sonucunda disiplin cezaları ile karşılaşmaları mümkündür. Konuya ilişkin olarak daha önce verilmiş olan danıştay kararlarını örnek olması açısından yazımız ekinde yayımlıyoruz.

DANIŞTAY

12. DAİRE

Esas No : 2011 / 9785

Karar No : 2015 / 4867

Karar Tarihi : 29.09.2015

İlgili Mevzuat :

657        DEVLET MEMURLARI KANUNU ( Madde 125 )

İstemin Özeti : ... İlköğretim Okulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacı tarafından 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının ( C ) bendinin ( e ) alt bendi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına dair 13.9.2010 tarihli ve 5492 sayılın işlemin iptali istemiyle açılan davada; çalıştığı okulun müdürü tarafından göreve başlamasının gerektiğine dair yazının tebliğ edilmesinden sonra, davacı tarafından, anılan tebligat yazısının buruşturularak, müdüre doğru atıldığı, ayrıca, ... şeklinde cümleler safedildiğinin sabit olduğu, davacının bu eyleminin de, görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek fiili kapsamında olduğu, bir diğer ifade ile davaya konu disiplin cezası verilmesine dayanak alınan eylemin sabit olduğu gerekçesiyle davanın reddi yolunda Konya 1. İdare Mahkemesince verilen 29.7.2011 tarihli ve E:2010/1678, K:2011/1064 Sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

TIKLAYIN

KARAR : İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından,

SONUÇ : Temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 ( onbeş ) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 29.09.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

DANIŞTAY 12. DAİRE Esas No : 2013 / 6861 Karar No : 2016 / 4586 Karar Tarihi : 13.10.2016

İlgili Mevzuat :

657        DEVLET MEMURLARI KANUNU ( Madde 125 )

İstemin Özeti : Devlet Hastanesinde Hemşire olarak görev yapan davacı tarafından, bir önceki görev yerinde amirinin görevlendirmesine itiraz ederek sözle saygısızlık ettiğinden bahisle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-e maddesi uyarınca 1/30 oranında Aylıktan Kesme Cezasıyla cezalandırılmasına dair işlemin iptali istemiyle açılan davada, davacının İlçe Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı 20.05.2011 günü Başhekimlik odasında ve hastane koridorunda başhekim M.D ile karşılıklı olarak yüksek sesle tartıştıkları, başhekimin davacıya söylediği sözlerin ( terbiyesizsin,terbiyesizlik yapıyorsun, terbiyesizlik yapma, defol, seni bu hastanede istemiyorum anlamıyor musun? defol git,… ) hakaret teşkil ettiğinin Sapanca Sulh Ceza Mahkemesi'nin 05.10.2011 gün ve E:2011/125, K:2011/227 kararıyla saptanarak ve ceza indirim maddeleri uygulanmak suretiyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğinin görülmesi ile olayın gelişimi ve karşılıklı cereyan etmesi birlikte dikkate alındığında görev yeri değişikliğini bir ceza soruşturmasına bağlayarak itiraz eden davacının kusurlu olduğu açık olmakla birlikte isnat edilen fiilinin kasıtla işlenen ve aylıktan kesme cezası gerektiren “Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek” disiplin suçu kapsamında değerlendirilemeyeceği sonuç ve kanaatine varılarak davacının kusurlu fiili sebebiyle cezalandırılmasına dair 29.11.2011 gün ve 323330 Sayılı işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptali yolunda Ordu İdare Mahkemesince verilen 15/02/2013 tarihli ve E:2011/2162; K:2013/177 Sayılı kararın, dilekçede yazılı sebeplerle 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava; Devlet Hastanesinde Hemşire olarak görev yapan davacı tarafından, bir önceki görev yerinde amirinin görevlendirmesine itiraz ederek sözle saygısızlık ettiğinden bahisle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-e maddesi uyarınca 1/30 oranında Aylıktan Kesme Cezasıyla cezalandırılmasına dair 29.11.2011 tarih ve 323330 Sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davacının ... İlçe Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı 20.05.2011 günü Başhekimlik odasında ve hastane koridorunda başhekim M.D ile karşılıklı olarak yüksek sesle tartıştıkları, başhekimin davacıya söylediği sözlerin ( terbiyesizsin,terbiyesizlik yapıyorsun,terbiyesizlik yapma,defol,seni bu hastanede istemiyorum anlamıyor musun? defol git,… ) hakaret teşkil ettiğinin Sapanca Sulh Ceza Mahkemesi'nin 05.10.2011 gün ve E:2011/125, K:2011/227 kararıyla saptanarak ve ceza indirim maddeleri uygulanmak suretiyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğinin görülmesi ile olayın gelişimi ve karşılıklı cereyan etmesi birlikte dikkate alındığında görev yeri değişikliğini bir ceza soruşturmasına bağlayarak itiraz eden davacının kusurlu olduğu açık olmakla birlikte isnat edilen fiilinin kasıtla işlenen ve aylıktan kesme cezası gerektiren “Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek” disiplin suçu kapsamında değerlendirilemeyeceği sonuç ve kanaatine varılarak işlemin iptali yolunda karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, davacı hakkındaki disiplin cezasının usul ve hukuka uygun olarak verildiği, temyizi istenen mahkeme kararının gerekçesinde de davacının kusurlu olduğunun kabul edildiği, hukuka uygun olarak tesis edilen söz konusu işlemin iptali yolundaki mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-e maddesinde; görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek ''Aylıktan Kesme Cezasını'' gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının İlçe Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı dönemde kendisi ile başhekim M.D hakkında 20.05.2011 günü Başhekimlik odasında ve hastane koridorunda yüksek sesle tartıştıkları, başhekimin davacıya hakaret ettiği, davacının amirine sözle saygısızlık ettiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma neticesinde düzenlenen 25.08.2011 gün ve 9 Sayılı disiplin soruşturma raporunda davacıya dair olarak özetle;...davacının amirinin görevlendirmesine ''... suya torpil yapmak için mi beni depoda çalıştırıyorsunuz, depo görevlendirmemin ... suya torpil olsun diye yapıldığını biliyorum'' sözleriyle itiraz ederek sözle saygısızlık ettiğinin sübuta erdiği sebebiyle eylemi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-e maddesi kapsamında değerlendirilerek 1/30 oranında Aylıktan Kesme Cezasıyla tecziyesinin teklif edildiği, anılan teklif doğrultusunda 29.11.2011 gün ve 323330 Sayılı işlemle 1/30 oranında Aylıktan Kesme Cezasıyla cezalandırılarak davacıya tebliği üzerine 1/30 oranında Aylıktan Kesme Cezası verilmesine dair işlemin iptali istemiyle davanın açıldığı görülmektedir.

Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacının amirine söz konusu görevlendirme işlemiyle ilgili aralarında geçen tartışma sırasında ''... suya torpil yapmak için mi beni depoda çalıştırıyorsunuz, depo görevlendirmemin ... suya torpil olsun diye yapıldığını biliyorum'' diyerek itiraz ettiği, kendi ifadesinde de bu ifadeleri kullandığını kabul ettiği, kullanılan ifadelerin amirine saygısızlık mahiyetinde sözler olduğu açık olduğundan sübuta eren eylemi sebebiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-e maddesi kapsamında cezalandırılması işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Bu durumda; davacının eylemine uygun disiplin cezasıyla cezalandırılması işleminde hukuka aykırılık bulunmadığından aksi yönde verilen İdare Mahkemesi karında hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davalının temyiz isteminin kabulüyle Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 ( onbeş ) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 13.10.2016 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?