Kurum Dışı Geçici Görevlendirmede Memurun Onayı Gerekir mi?

Kurum Dışı Geçici Görevlendirme işleminde Memurun Onayı Gerekiyor mu? Memur, idarenin takdiri ile başka kurumda doğrudan geçici olarak görevlendirilebilir mi?

Mevzuat 23.11.2020, 13:14 Güler Sağlam
Kurum Dışı Geçici Görevlendirmede Memurun Onayı Gerekir mi?

Kurum Dışı Geçici Görevlendirmede Memurun Onayı Gerekli mi?

Bazı durumlarda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar çeşitli nedenlerle  çalıştığı kurum dışındaki  kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilmektedirler.Memurların kurum dışı idarelerde görevlendirilmelerine ilişkin mevzuat düzenlemesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8. maddesinde yapılmıştır.İlgili maddeye göre kurumlar arası yapılacak geçici görevlendirmelerde uyulacak esaslar belirlenmiştir.İlgili maddenin f fıkrasında " Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır" hükmü yer almaktadır.İlgili kanun maddesine göre kurumlar arası geçici görevlendirmelerde memurun onayının alınması şarttır.Memurun onayı alınmadan kurumlar arası yapılan geçici görevlendirmeler mahkeme kararı ile iptal edilmektedir.Konuya ilişkin olarak  Danıştay 5. Daire,sinin 2006/636 Esas nolu yazımız ekinde yer almaktadır.İlgili mahkeme kararında Devlet Memurları kanununun mülga Ek 9 maddesine atıfta bulunulmuş ise de halen yürürlülükte olan Devlet Memurları kanununun Ek 8. maddesine göre yapılacak olan kurumlar arası görevlendirmelerde de memurun onayının alınması şartı halen geçerlidir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı'nda şef kadrosunda olup Eğitim Daire Başkanlığında geçici olarak görev yapan davacının, altı ay süreyle Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü'nde görevlendirilmesine ilişkin 19.1.2004 günlü işlemin iptali ve işlemden kaynaklanan parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesi istemiyle açılmıştır.

Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin 27.10.2004 günlü, E:2004/433, K:2004/1386(kararda yanlışlıkla 20045/1386 yazıldığı görülmüştür.) sayılı kararıyla; Başbakanlığa bağlı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü'nün 12.1.2004 tarih ve 0028 sayılı yazıları ile kurumdan çeşitli sebeplerle ayrılan personelin yerine yeni personel alımı yapılamadığından, özellikle idari ve mali işler gibi destek hizmeti veren birimlerde mevcut personel sayısının azalması nedeniyle hizmetlerin sürdürülmesinde güçlük yaşandığı ileri sürülerek, şef ve memur düzeyinde üç personelin görevlendirilmesinin istenilmesi üzerine davacının altı ay süreyle anılan Genel Müdürlükte görevlendirilmesine ilişkin dava konusu işlemin hizmet ihtiyacına dayanarak kurulduğundan hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir. 

Davacı, görevlendirme işlemini kabul ettiğine ilişkin irade beyanı olmadan dava konusu işlemin kurulduğunu, bu durumun Devlet memurlarının görevlendirilmesine ilişkin yönetmeliğe aykırı olduğunu ileri sürerek İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 9. maddesinde geçici süreli görevlendirmenin şartları düzenlenmiş ve; "Geçici süreli görevlendirme yolu ile başka bir görevde çalışan memurlar hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Ek madde 1'e göre görevlendirilen memur, hem kendi sınıf ve mesleğinin hem de geçici süreli olarak görevlendirildiği işin mevzuatına uymakla yükümlüdür.

TIKLAYIN


b) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar aylıklarını görevlendirildikleri kadrodan alırlar ve bu kadronun diğer haklarından yararlanırlar.

c)  Geçici görevlendirilme memurun muvafakatı ile olur ve 2 yılı geçemez. Ancak, yurt dışına atanan koruma görevlileri için bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

d) Geçici süreli görevlendirme yalnız 7 nci ve daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görevler hakkında uygulanır. Geçici süreli görevlendirmenin memurun mesleği ile ilgili olması şarttır.

e) Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine ilgili Bakanlıkların müşterek kararı ile yapılır. Geçici süreli görevlendirmenin uygulanabileceği haller, şartlar, süresi, sicil ve sair hususlar yönetmelikle belirtilir." hükmüne yer verilmiş, sözkonusu Kanun maddesinin uygulanmasına paralel bir düzenleme olan 31.1.1974 tarihli Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği'nin 4. Maddesinde de aynı yönde düzenlemeler yapılmıştır.

Olayda, 19.1.2004 günlü işlemle, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı'nda şef kadrosunda olup Eğitim Daire Başkanlığında geçici olarak görev yapan davacının, altı ay süreyle Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü'nde görevlendirildiği, kurumlararası geçici süreli görevlendirme yapıldığı halde davacının muvafakatının alınmadığı anlaşıldığından, kurulan işlemde yukarıda yer verilen düzenlemelere uyarlık, İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle, Ankara 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 27.10.2004 günlü, E:2004/433, K:2004/1386(kararda yanlışlıkla 20045/1386 yazıldığı görülmüştür.) sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 16.6.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Mevzuatın Yeri

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
1
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?