Kamu İşçisi Naklen Atamada Sürekli Görev Yolluğu Alabilir mi?

Kamu İşçisi Naklen Atamada Sürekli Görev Yolluğu alabilir mi?4/D statüsünde çalışan kamu işçileri iller arası atamada sürekli görev yolluğu yada harcırah alabilir mi?

Mevzuat 08.03.2020, 20:10 Güler Sağlam
Kamu İşçisi Naklen Atamada Sürekli Görev Yolluğu Alabilir mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrolarında çalışan işçiler ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron işçi iken 696 sayılı KHK ile 4 D sürekli işçi kadrolarına geçen taşeron işçilerin tereddüt yaşadıkları konulardan birisi de çalışmış oldukları bir yerden başka bir yere naklen atanmaları durumunda sürekli görev yolluğu alıp alamayacakları alacaklar ise sürekli görev yolluğunda hangi ödemelerin kendilerine yapılacağı hususunda yaşanmaktadır.Bu yazımızda kamuda kadrolu olarak sürekli işçi pozisyonunda çalışan  işçilerin sürekli görev yolluğuna ilişkin açıklamalar yapacağız.

Kamu İşçileri 6245 Sayılı Harcırah Kanununa Tabi mi?

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun ‘’Harcırah verilecek kimseler’’ başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ‘’Bu kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertleri ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlar’’ harcırah verilecek kişiler arasında sayılmıştır.

Yine ilgili kanunun ‘’Tarifler’’ başlıklı 3 üncü maddesinin (d) bendinde de hizmetli; ‘’Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işleri ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseler’’ olarak tanımlanmıştır.

Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında iş kanununa göre görev yapan işçiler hizmetli tanımı içerisinde yer aldıklarından 6245 sayılı harcırah kanunu kapsamında yer almaktadırlar.

Kamu İşçileri Nakil Tayin Olduklarında Ne kadar Sürekli Görev Yolluğu Alırlar?

Kanun maddelerinden de anlaşılacağı üzere harcırah kanununda kamuda işçi kadrolarında çalışan kişiler hizmetli tanımı içinde yer almışlardır.Bu nedenle kamuda çalışan işçilerin harcırahı hesaplanırken yapılacak hesaplamalarında hizmetli olarak tanımlanan kişilere yapılan düzenlemelere bakmamız gerekecektir.

6245 sayılı harcırah kanununun Harcırah hesabında esas tutulacak aylıklar başlıklı 7. maddesinde

“Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez” hükmü yer almaktadır.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere kamuda işçi olarak çalışanlara ödenecek geçici ve sürekli  görev yolluklarında almış oldukları bir aylık maaşa karşılık gelen en yakın  memur maaşı üzerinden hesaplama yapılacak ve işçiye ödenecek geçici ve sürekli görev yolluğundaki günlük yevmiye tutarı hiçbir şekilde 4. derece de bulunan memura ödenecek yevmiye tutarını geçemeyecektir.İlgili açıklamaya göre;

2020  Yılında İşçi kadrosunda olanlara Harcırah Kanununa Göre Ödenebilecek Harcırah Tutarları

d)   Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 43,35
e)   Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 42,15


şeklinde olacaktır.

Buna göre işçilerin  sürekli ve geçici görevde alabilecekleri gündelik yevmiye tutarları maaşlarına  en yakın memur maaşına göre belirlenecek ancak her halükarda gündelik tutarı 43,35 TL yi aşamayacaktır.

Sürekli görev yolluğu, bir göreve naklen atanan işçilere  eski görev mahallinden yeni görev mahallerine kadar kendilerine ve aynı zamanda aile fertlerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ve diğer zorunlu giderlerine karşılık olarak verilmektedir. Bu nedenle sürekli görev yolluğu işçinin  fiilen evini ve aile fertlerini nakletmesi halinde ödenmesi gerekmektedir

Kamu İşçisi Örnek Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama

Harcırah kanununda geçen hizmetli deyimi kamu işçilerini de kapsadığına göre hizmetlilere ödenecek harcırah tutarlarına göre kamu işçisinin sürekli görev yolluğunun nasıl hesaplanacağı aşağıda ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Sürekli Görev Yolluğunun Unsurları


Yurt içinde görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışında bir göreve naklen atananlara, memuriyet merkezi değiştirilenlere, kadro dolayısıyla açıkta kalanlara veya vekâlet emrine atananlarla vekalet namı adında asaleten atanan ya da vekalet süresi belli olmayan personellere sürekli görev yolluğu ödenir.

Peki, sürekli görev yolluğu almayı hak eden kişilere harcırahın unsurlarından hangileri ödenir? Harcırahın unsurları yazımının girişinde yaptığımız tanıma göre;1- Yevmiye 2- Yol Masrafı 3- Aile Masrafı 4- Yer Değiştirme Masrafı’dır. Sürekli görev yolluğunda memur ve hizmetli ile aile fertleri için verilecek unsurlar farklıdır.

1-Yevmiye

Yevmiye kelimesi memur ya da hizmetliye verilecek gündelik miktarını ifade eder. Bu tutar her yıl ilgili olduğu yılın bütçe kanununun  yer alır.

2-Yol Masrafı

Yol masrafı kısaca muayyen tarifeli araçlarla yapılan seyahatler için ödenen bilet parasını ifade eder.

3- Aile Masrafı

Aile fertlerinden her birisi için memur ya da hizmetlinin müstehak olduğu yevmiye ve yol masrafından oluşur. Aile masrafı, harcırah kanunu kapsamında harcırah almaya müstehak tüm aile fertlerinin tamamına ödenir.

4-Yer Değiştirme Masrafı

Kanunun “ Yurtiçinde Yer Değiştirme Masrafı” başlıklı 45. Maddesinde;

“Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;


  1. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,

  2. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),

  3. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi olarak hesaplanır.


(…) (1) 13, 15, 16 ve 17 nci maddelerde yazılı olup aile fertlerinin memur veya hizmetli ile birlikte olmaksızın başka bir mahalle gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri dolayısıyla harcırah verilmesi kabul edilen hallerde, aile fertlerine verilecek yer değiştirme masrafı, bunlardan birisinin memur veya hizmetli olarak nazarı itibara alınması suretiyle hesaplanır.

(Ek: 16/6/1983 – 2851/4 md.) Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.” Hükmü yer almaktadır.

Bu unsuru ise iki ana başlığa ayırıyoruz.

a-)Sabit Unsur

İşçi =Gündelik*20

Aile Fertleri=İşçinin  Gündeliği*10(Gündeliğin 40 Katını Aşamaz)

 b)Km Tazminatı

 Gündelik*%5*Km

1-Bu sadece işçi  için ödenir.

Kamu İşçisi Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama Örnek
Örnek:
Kayseri’den Kırıkkale’ye tayini çıkan bir işçinin  yolluğunu hesaplayalım.

 Veriler:

Evli ve eşi çalışmıyor

Anne, Baba,Kayınvalide ve  4 çocuğu ile birlikte yeni görev  mahalline gidiliyor.


Kayseri-Kırıkkale Mesafe:272 Km

TIKLAYIN

Bilet Ücreti=35-TL

2017 yılı 1. Derece Gündelik=39,85 -TL

Çözüm:

1-Yevmiye= 39,85-TL

İşçi  için aylık aldığı kadroya ödenen gündelik tutarında ödeme yapılır.Yevmiye yolda geçen süreler için ödenmektedir.24 saate kadar süren yolculuklar için 1 yevmiye 24 saati aşan sürelerde ise yolculuk süresine göre gündelik ödenir.

2-Yol Masrafı= 35-TL

İşçi  için mutat taşıt masrafı ödenir.

3-Aile Masrafı:

Eşi=74,85 (39,85+35) (Yevmiye+Yol Masrafı)

Anne=74,85

Baba=74,85

Çocuk (4 Kişi) =299,40 (74,85*4)

Aile fertlerine işçinin  yevmiyesi ve yol masrafları tutarında ödeme yapılır.  Harcırah Kanunu’nda sayılan aile fertleri arasında kayınvalide yer almadığı için örneğimizde  bir tek işçinin  kayınvalidesine aile masrafı ödenmemiştir.

4-Yerdeğiştirme Masrafı

 A-SABİT UNSUR

İşçinin  Kendisi İçin=797=20*39,85

Eşi=392,50= 10*39,25

Anne=392,50= 10*39,25

Baba=392,50= 10*39,25

Çocuklar (4 Kişi) =392,50 = 10*37,25

(Aile efradı için yer değiştirme masrafı toplamda 40 katı geçemeyeceği içinçocuklardan sadece birisi adına hesaplama yapıldı)

B-KM TAZMİNATI

(39,25*%5)*272=533,80-TL

Yer Değiştirme Masrafı Toplam=2,980,80(2367+533,80) (Sabit Unsur Toplamı+Km Tazminatı Toplamı)

Kişiye Ödenecek Tutar=1+2+3+4

39,85+35+523,95+2.980,80=5.544,60-TL (Vergi hariç)

Yurt içi Sürekli Görev Yolluğu’nda taksi ve kargo ücreti ödenmez.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (1)
Yoldan Geçen 11 ay önce
Haber mevzuatinyeri.com sitesinin hbaeri. Defalarca okudum. Emek hırsızlığı yapmayın. Ayıptır. En azından link verin
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?