İzinde Olan Memur Çağrıldığında Göreve Dönmezse Hakkında İşlem Yapılır mı?

Memur yıllık izinde iken hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle göreve çağrıldığı halde gelmemesi üzerine Danıştay 5. Dairesi İdareyi haklı bularak, memurun çağrılmasının mevzuata uygun olduğu, böyle bir çağrı üzerine personelin göreve başlaması gerektiği, göreve dönmeme halinin on günü aşması halinde memurun çekilmiş sayılacağı belirtilmiştir.

Mevzuat 25.08.2020, 14:14 25.08.2020, 14:21 Güler Sağlam
İzinde Olan Memur Çağrıldığında Göreve Dönmezse Hakkında İşlem Yapılır mı?

Soru: Yıllık iznim onaylandıktan sonra bir ay süreyle il içi görevlendirmem yapıldı. Yıllık iznimle görevlendirme süresinin bir kısmı çakışıyor. İdare ile yaptığım görüşmede izin tarihine kadar görevlendirme kapsamındaki görevime gitmem gerektiği, izin başlangıcında ayrılabileceğim söylendi. Bu şekilde iznimin başladığı tarihe kadar çalışıp iznin başladığı tarihte izne ayrıldım. Bu süreçte göreve gelmedi denilerek tutanak tutulabilir mi?

Cevap: Anayasanın 50. maddesine göre dinlenme hakkı Anayasal bir hak olup, ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartlarının kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. Bu hükme uygun olarak 657 sayılı Kanunun 102. maddesinde, Devlet memurlarının yıllık izin süresinin, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gün olduğu, zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebileceği hüküm altına alınmış, 103. maddesinde ise yıllık izinlerin, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabileceği ifade edilmiştir.

TIKLAYIN

Çok sıklıkla uygulanmasa bile bazı olağanüstü durumlarda yıllık izindeki memurların göreve çağrılması mümkün bulunmaktadır. Örneğin 15 Temmuzu takip eden süreçte 18 Temmuz 2016 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2016/16 sayılı Genelge ile ülke genelinde tüm kamu çalışanlarının yıllık izinleri kaldırılmış, izinde bulunanların ise en kısa sürede görevlerine dönmeleri talimatlandırılmıştır. Bu genel uygulama dışında kurumlarda acil ve olağanüstü durumlarda bireysel bazda hizmetine ihtiyaç duyulan izindeki memur göreve çağrılabilmektedir.

Danıştay 5. Dairesinin K.1984/569 sayılı Kararında yıllık iznini kullandığı sırada hizmetine ihtiyaç duyulan personelin göreve çağrılmasında mevzuata aykırılık olmadığı, böyle bir çağrı üzerine personelin göreve başlaması gerektiği, göreve dönmeme halinin on günü aşması halinde memurun çekilmiş sayılacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan kamu personelinin il içinde ve il dışında geçici görevlendirilmesi yaygın bir uygulamadır. Yıllık izni onaylanmış bir memurun sonraki tarihli bir onayla kurum içi geçici görevlendirilmesi yıllık izni iptal eder mi? Kural olarak geçici görevlendirme yapılırken memurun yıllık izin durumuna bakılmalı ve acil durumlar yoksa yıllık izin döneminde memur görevlendirilmemelidir. Geçici görevlendirme sürecindeki memura izin verilemeyeceğine ilişkin olarak mevzuatta bir kural bulunmamaktadır. Dolayısıyla geçici görevlendirme döneminde amirlerince uygun görülmesi halinde memur yıllık izin kullanabilecektir. Ayrıca, usulde paralellik ilkesi gereği izni veren makamın izni iptal etmesi ve personeli göreve çağırması gerekmektedir. İzin veren amirin farklı, görevlendirmeyi yapan amirin farklı olması durumunda memurun hizmetine ihtiyaç duyulacak ise bu durumda izin vermeye yetkili amir tarafından izin iptal edilmeli ve personel görev başına çağrılmalıdır.

Sonuç olarak 657 sayılı Kanunda göreve gelmeyen memurlar hakkında işlem yapılabilmesinin ön koşulu görevin terkinin özürsüz ve mazeretsiz olarak gerçekleşmesidir. Yıllık izin onayı verilen, izin döneminde yeni bir onay alınarak hizmetine duyulan ihtiyaca binaen göreve çağrılmayan bir personelin geçici görevlendirme süresi içinde yıllık izin kullanması sebebiyle göreve gelmemesinin özürsüz ve mazeretsiz göreve gelmeme olarak değerlendirilemeyeceğini, bu durumdaki memur hakkında bir işlem yapılamayacağını değerlendirmekteyiz. Ancak idareler her türlü yetkiye haiz olup hakkınızda disiplin işlemi uygulayabilir, bu halde siz de yargı yoluna başvurabilirsiniz.

Kaynak: Kaynak: Memurlar.Net
Yorumlar (0)
-3
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?