İşletme bölümü lisans programı, sağlık kurumları işletmeciliği önlisans programının üst öğrenimi mi?

İşletme bölümü lisans programı, sağlık kurumları işletmeciliği önlisans programının üst öğrenimi mi?

Mevzuat 03.01.2021, 16:57 Güler Sağlam
İşletme bölümü lisans programı, sağlık kurumları işletmeciliği önlisans programının üst öğrenimi mi?

İşletme bölümü lisans programı, sağlık kurumları işletmeciliği önlisans programının üst öğrenimi mi?

Danıştay 12. Dairesi; işletme bölümü lisans programının, sağlık kurumları işletmeciliği önlisans programının üst öğrenimi olmadığı yönündeki ilk derece mahkemesi kararını onadı.

T.C. D A N I Ş T A Y ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/2312 Karar No : 2020/3295

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …'ı temsilen ...Sendikası
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : Eskişehir Valiliği
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … ili, … ilçesi, … Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda acil tıp teknisyeni olarak görev yapmakta iken Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Proramından mezun olan ve devamında Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Lisans Programını bitiren davacı tarafından, lisans mezuniyeti nedeniyle mali haklarının tarafına ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ve yoksun kalınan parasal hakların başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; Danıştay Onikinci Dairesinin 11/06/2019 tarih ve E:2018/8052, K:2019/4237 sayılı bozma kararına uyularak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 43. maddesinin (b) bendinde, aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususunun Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca düzenleneceği kuralına yer verildiği, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 18/08/2010 tarihli toplantısında, üniversiteler bünyesinde yer alan İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans programlarının ebe, hemşire, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, laboratuvar, laboratuvar teknisyeni, anestezi, anestezi teknisyeni, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni, diş teknisyeni, çevre, çevre kirlenmesi ve kontrolü, sağlık memuru (toplum sağlığı), anestezi teknikeri, röntgen teknisyeni veya teknikerliğinin üst öğrenimi olmadığına karar verildiği, bu durumda, "Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında" görev yapan davacının, bitirmiş olduğu Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümünün mesleğiyle ilgili bir üst öğrenim olmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, Yükseköğretim Kurulu kararı ile, İşletme Bölümü Lisans Programının Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programının üst öğrenimi sayıldığı, dava konusu işlemin Anayasa'ya da aykırı olduğu, yine Mahkeme tarafından davalı idare lehine vekâlet ücretine hükmedilmesinin de Anayasa'ya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, dava konusu işlemde ve İdare Mahkemesi kararında hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

TIKLAYIN


DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1.Davacının temyiz isteminin reddine,
2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki …İdare Mahkemesinin …tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3.Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4.Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5.2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 20/10/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (1)
Sağlıkçılar 5 ay önce
Değil
17
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?