İhale İle Alınması Gereken İşi Doğrudan Temin İle Yapan Memura Ceza Verilir mi?

Kamu İhale Kanununda kurumların yapacakları alımların usul ve esaslar belirlenmiş, bu kanun kapsamının dışına çıkılan durumlarla ilgili kanunun temel ilkeler başlığında değinilmiştir.

Mevzuat 03.08.2019, 11:03 08.09.2019, 18:56
İhale İle Alınması Gereken İşi Doğrudan Temin İle Yapan Memura Ceza Verilir mi?

İhale kanununun temel ilkeler maddesinde yer alan düzenlemelere aykırı olarak alım yapılması durumunda kamu görevlisi memurun idari ve adli yönden sorumluluğu doğar. Haberimizde Danıştay'ın 2012/3590 esas nolu kararıyla ihale ile yapılması gereken işi doğrudan temin ile yapan memura ne ceza verildiğini açıklayacağız.

Danıştay'ın 2012/3590 Esas ve 2015/6594 kararında da ihale yöntemi ile alımı yapılması gereken bir alımın, yapılan ihalenin iptal edilerek, alım işleminin doğrudan temin usulü ile alınması işlemini yapan devlet memuruna verilmiş olan aylıktan kesme cezası Danıştay Başkanlığınca onaylanmıştır.

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2012/3590
Karar No : 2015/6594

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :

TIKLAYIN

Vekili :

Karşı Taraf (Davalı) :
Vekili :
İstemin Özeti : … başhekim olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (a) alt bendi uyarınca 1/10 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 28/03/2011 tarihli ve 73025 sayılı işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; söz konusu Hastanenin merkezi oksijen sisteminin yapılması için ………Başkanlığınca uygun görülen proje bulunmasına ve bu projeye uygun sistemin yapımı için ihale yapılmasına rağmen, bu ihaleyi iptal ederek doğrudan temin usulüyle merkezi oksijen sistemi yaptıran, işi yapan firmayla sistemin bakım ve onarımına ilişkin sözleşme yapmayan ve daha sonra ikinci bir firmaya herhangi bir teknik araştırma yapmaksızın merkezi oksijen sisteminin hastane içerisinde bodrum katta küçük bir alana taşınması işini doğrudan temin usulüyle veren davacının, tarafına isnat edilen fiili işlediğinin sabit olduğu anlaşıldığından, bu sebeple verilen disiplin cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda … İdare Mahkemesince verilen … tarihli ve E:…, K:…sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 08/12/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?