İdari İzinli Sayılanlara Nöbet Ücreti Tam Ödenecek!

2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre idarî izinli sayılanlara nöbet ücreti ödemesine ilişkin taşrada oluşan tereddüt üzerine görüş istenmişti. Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü idari izinli sayılanlara yönelik görüş yazısını yayınladı. İşte detaylar..

Mevzuat 07.05.2020, 00:47 10.05.2020, 07:59
İdari İzinli Sayılanlara Nöbet Ücreti Tam Ödenecek!

Özetle; .Yazı incelenildiğinde Esnek çalışmadan dolayı mesai eksiği çıkmadığı görüş olarak bildiriliyor. Yani 08:00- 16:00 saatleri arasında esnek çalışmadan dolayı mesaide olmayan personel, aynı gün 16:00 – 08:00 nöbetine gelmişse, o gün 08:00 – 16:00 arasında tam çalışmış kabul edilir. Kaynağı ise 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi. Bu nedenle tutulan nöbetin parasının 168 saatin dışında kalıyorsa ödenmesi gerekmektedir.

Şöyle de denilebilir. A isimli memur aylık 80 saat mesaiye geldi. Diğer saatleri esnek mesai kapsamında değerlendirildi ve evinde geçirdi bu süreyi. A isimli memur aynı zamanda 16:00 – 24:00 ya da 16:00 – 08:00 saatlerinde nöbet tutarak 100 saat fazla çalışması çıktı. A isimli memur nöbet tuttuğu 100 saatin ödemesini alacaktır.

B isimli memur ise; 08:00 – 16:00 mesai saatlerinin tamamına geldi ve artı olarak 100 saat’de nöbet tuttu. Toplamda: 168 saat + 100 saat = 268 saat çalıştı. Nöbet ücreti olarak B isimli memur sadece 100 saatin ücretini alabilecek.

A isimli memur ise toplam 180 saat çalışmasına rağmen, esnek çalıştığı 80 saati, tam çalışmış yani aylık karşılığı 168 saat çalışmış gibi kabul edildiğinden oda 100 saatlik nöbet ücreti alacak.

Aradaki fark ise; B isimli memur toplamda 268 saat çalışmış iken, A isimli memur 180 saat çalışmış olmasına rağmen, esnek çalışmadan dolayı ikisi de aynı saat üzerinden nöbet ücreti almış olacaklardır.

Kısaca; 168 saatin üstü fazla mesai ödenir. 24 Nisan idari izin sayıldığı için aylık çalışma saatinden düşülmüyor.

İdari İzinli Sayılanlara Nöbet Ücreti Ödenip Ödenmeyeceği Hakkında Bakanlık Yazısı haberi için tıklayınız

İŞTE O YAZI;

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞINA
İlgi:    08.04.2020 tarihli ve 93377465-869-E.334 sayılı yazınız.

Bakanlık taşra teşkilatından COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler hakkındaki 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre idarî izinli sayılanlara nöbet ücreti ödemesine ilişkin tereddüt yaşandığının bildirildiği, bu kapsamda, Genelge öncesinde hafta içi günlük mesaisine devam etmekte ve ihtiyaç duyulduğunda da mesai sonrası ya da hafta sonu nöbet tutmakta olan personelin, Genelge sonrasında haftada üç gün idarî izinli sayıldığı, yine hafta içi idarî izinli olduğu bir mesai gününde 16.00-08.00 nöbetine gelerek 16 saat nöbet tuttuğu, bu durumda tutulan bu nöbetin fazla çalışma kapsamında değerlendirilerek ücret ödenip ödenmeyeceği ve 2020 Nisan ayında 24 saat nöbet esasına göre çalışmakta ve ayda 7 adet nöbet tutmakta, diğer günlerde istirahat etmekte olan ve 168 saat olan mesai süresini de bu şekilde tamamlayan personelin ilgili mevzuatı gereği nöbet sonrası kullanılan istirahat izin süresinin tamamının veya bir kısmının, 2020/4 sayılı Genelge ile yapılan düzenleme çerçevesinde idari izinli sayılan günler kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususlarında Genel Müdürlüğümüz görüşünün bildirilmesini talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

1- İdarî izinli sayılan ve hafta içi idarî izinli olduğu bir mesai gününde 16.00-08.00  nöbetine gelerek  16  saat  nöbet  tutan personelin  bu nöbetinin  fazla  çalışma  kapsamında değerlendirilerek ücret ödenip ödenmeyeceği:

TIKLAYIN

22.03.2020 tarihli ve 31076 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Covid 19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerine yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ihtiyacı karşılayacak kadar asgarî seviyede personelin bulundurulması kaydıyla; çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği, bu kapsamda dönüşümlü çalışanların fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idarî izinli sayılacakları, bu Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idarî izinli sayılanların bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanların hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit oldukları, uzaktan veya  dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı olduğu, idari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanların amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacakları ve hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları anda görevine dönmek zorunda oldukları belirtilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Çalışma saatleri başlıklı 99 uncu maddesinde, memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saat olarak belirlenmiş, bu sürenin cumartesi ve pazar günleri tatil olmak üzere düzenleneceği, kurumlar ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma sürelerinin tespit edilebileceği öngörülmüştür.

Aynı Kanunun “Günlük çalışma saatlerinin tespiti başlıklı 100 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında da, “Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür . Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Cumhurbaşkanınca belirlenir.” hükmü getirilmiştir.

Yine aynı Kanunun Ek 33 üncü maddesinde, “Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde  haftalık  çalışma  süresi  dışında  normal,  acil  veya  branş  nöbeti  tutarak, bu  nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), nöbet ücreti ödenir.” hükmü öngörülmüştür. Bu hükme göre nöbet ücreti ödenebilmesi için diğer şartlar yanında, çalışmanın “haftalık çalışma süresi dışında”  olması ve “bu nöbet karşılığında” kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmemesi gerekmektedir.

2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ise Covid 19 salgınıyla mücadele kapsamında, salgının yayılımının azaltılması gayesiyle istihdam biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlara esnek çalışma imkânı tanımış olup, esnek çalışanlar ile görev yerinde çalışanların hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit oldukları ve esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idarî izinli sayılanların bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları, malî ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı olduğu ve aynı zamanda amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacakları ve hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları anda görevine dönmek zorunda oldukları açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla dönüşümlü veya uzaktan çalışma sebebiyle görev yerinde bulunmadıklarından idarî izinli sayılanların idarî izinli sayıldıkları bu süreler, fiilen çalışılmış sayılan ve haftalık çalışma süresine dâhil olan sürelerdir. Genelge kapsamında idarî izinli olunan günde, günlük çalışma süresinin bitimini takiben tutulan nöbet süresi de aynı gün fiilen çalışılmış gibi 657 sayılı Kanunun Ek 33 üncü maddesi kapsamında, haftalık çalışma süresine ilâveten yapılan çalışma olmaktadır.

Ek 33 üncü maddeye göre, asıl olan nöbet karşılığında izin kullandırılmasıdır. Nöbet tutan personel de Genelge kapsamında idarî izinli olmakla birlikte, bu izin tutulan nöbetten kaynaklanmadığından dönüşümlü çalışma yoluyla haftalık çalışma süresini tamamlayan personele, tuttuğu nöbetler karşılığında nöbet ücreti ödenmesine devam edilmesi gerekecektir.

2- 2020 Nisan ayında 24 saat nöbet esasına göre çalışmakta ve ayda 7 adet nöbet  tutmakta, diğer günlerde istirahat etmekte ve 168 saat olan mesai süresini de bu şekilde tamamlayan personelin ilgili mevzuatı gereği nöbet sonrası kullanılan istirahat izin süresinin  tamamının veya bir kısmının, 2020/4 sayılı Genelge ile yapılan düzenleme çerçevesinde idari izinli sayılan günler kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği :

2020 Ocak Zamlı Nöbet Ücretleri Belli Oldu haberi için tıklayınız

Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin amacı, salgının yayılımının azaltılması olduğu için normal günlük ve haftalık çalışma düzenine ilişkin tanzim getirmektedir. İlgi yazıda nöbet esası denilen çalışma, teknik anlamda karşılığında izin verilmesini veya ücret ödenmesini gerektiren nöbet olmayıp, esnek çalışma gibi, aylığın karşılığı olan çalışma süresine tetabuk eden bir çalışma yöntemidir. Ayda (7) gün (24) saat çalışma ile aylık mesai süresi tamamlandığına göre çalışılmayan günlerden ve dolayısıyla Genelge kapsamında idari izinli sayılmasından bahsedilemeyeceği, esasen böyle değerlendirmeye ihtiyaç bulunmadığı ve pratik bir sonucunun da bulunmadığı mütalaa edilmiştir.

659 sayılı KHK uyarınca bilgilerine arz ederim.

Av.Adem KESKİN Genel Müdür

Kaynak: SaglikPersoneliHaber.Net/ÖZEL HABER
Yorumlar (10)
Yasemin Durna 6 ay önce
İdari izinli sayılıp aylık 100 saat çalışan artı mesai de görünmesi gereken günlerin parasını tam aldığı gibi üste fazla mesai de çıkan adaletsiz bir sistemin ta kendisidir bu uygulama! Herkese eşit şekilde idari izin verilmeyip bi kesim tam çalışıp aynı ücreti hatta daha azını alırken evde oturana fazla mesai çıkaran bir sistemdir evet tebrik ediyorum bu sistemi????????!!
Nuray Dede 6 ay önce
Nöbet paramızın kesilmesi eşitlik ilkesine aykırı .Öğretmenler daha çok tatil yaparak her hakkını alıyor.
Süleyman 6 ay önce
Yazı yorumunuz yanlış birinci madde ile ikinci madde sizin açıklamaları niza uymuyor.sizin basluginiza göre göreve gelinen her saat nöbet 657.33 maddesi diğerleri suçu ne . cumhurbaşkanlığı kararnamesi maaş hükümlerini kapsar.strsteji bir kaç görüşü birlsrstrip tek yazıda çıkarmış.bir tam de görevli olan personelin idari izinli olduğu bir zamanda akşam noneti yazılırsa bu yetki il sağlık müdürlüğü ne verildi ozman idari izinli olduğu günler i say diyor . hastaneler yataklı hizmetleri yönergesi ne göre 7 gün 24 saat esasına göre çalıyor orda sayamazsin diyor
Yorumcus 6 ay önce
Herbokologlardan birisi daha gelmiş, 3 defa okudum adamın yorumunu, ne anlatmak istediği değil, laf sokmak istediği için düzgün bir cümlen yok. Yorum yazmaktan aciz, gelmiş haberdeki metne kafa tutuyor.
Madur 6 ay önce
Sağlık çalışanının mağduriyete yönelik hiçbirşey yok laf kalabalığından başka bir şey değil mağduriyetinizi gayet iyi biliniyor bi günde bizler düşünülerek iş yapın laf salatası yapmayin ek ödeme sabitlensin 3600 verilsin çokmu zor yapmak anlamadım bi türlü
ali 6 ay önce
Allah sorsun adaletsizliğinizin hesabını...Allah'a havale ediyorum..
Abc 6 ay önce
Covit 19 nedeni ile çalışmak için hastanee içinde görevlendirme yazısı gelen varmı yoksa sadece sözlümü görevlendirildiniz
Hüseyin HENDEK 6 ay önce
Sayın yetkili toplum sağlığı merkezinde ŞOFÖR olarak çalışmaktayım mart 15 ten beri hafta içi hafta sonu tam gün ve gece 12 lere kadar aralıksız çalıştım ek ödemeden yararlanamadım fazla çalışma ücreti alamadım şimdi ben fazla çalışma ücreti ala bilirmiyim alamazmıyım bilgilendirirseniz sevinirim
caglanur 6 ay önce
Arkadaslar biri bana $unu anlatabilir mi? Bu yazida diyorki cumhurbaskanligi genelgesi uyarinca idari izinliler fiilen calismis sayilacaktir ve nobet ucreti alacaktir.$imdi benim sorum $u:madem fiilen calismis sayiliyor idari izinliler peki neden ek pdeme verilmiyor.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
10
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Çalıştığınız birimden memnun musunuz?