Hırsızlık suçundan ceza alının memuriyeti sona erer mi?

Devlet Personel Başkanlığının, memurun hırsızlık suçundan 1 gün dahi olsa ceza alması durumuna dair verdiği görüşlerine göre, ceza kesinleştikten sonra, memuriyete son verilmesi gerekmektedir.

Mevzuat 05.06.2019, 15:34 06.06.2019, 11:53
Hırsızlık suçundan ceza alının memuriyeti sona erer mi?

Devlet Personel Başkanlığının, memurun hırsızlık suçundan 1 gün dahi olsa ceza alması durumuna dair verdiği görüşlerine göre, ceza kesinleştikten sonra, memuriyete son verilmesi gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel şartları düzenleyen 48. maddesinin (A) bendinin 4. ve 5. maddeleri aşağıdaki şekildedir.

"4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak."

Söz konusu madde metnine göre hırsızlık suçundan alınacak her hangi bir mahkümiyet kararı memuriyete engeldir.

Yeniden memuriyete dönebilmek için ilgili mahkeme nezdinde yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna başvurulabilir. Yasaklanmış hakların geri verilmesi yolu 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 13/A maddesinde düzenlenmiştir. Mahkemenin yasaklanmış hakların geri verilmesi talebini kabul etmesi durumunda mahkümiyete bağlanan hak yoksunlukları ortadan kalkar. Söz konusu maddeye göre yasaklanmış hakların geri verilmesi için, mahküm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geçmiş olması ve kişinin bu süre zarfında yeni bir suç işlememiş olması ve hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda mahkemede bir kanaat oluşması gerekir.

Ancak Devlet Personel Başkanlığının 14/7/2015 tarihli ve 4842 sayılı görüşünde; adli sicilde yer alan mahkümiyetin,657 sayılı Kanunun 48/A5 inci maddesinde sayılan nitelikli suçlar bakımından memuriyete engel teşkil edeceği, adli sicil kayıtlarında yer alan ve devlet memurluğuna alınmaya ya da devlet memurluğunu sürdürmeye engel teşkil eden diğer suçlar bakımından (kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmak) ise affa uğramış olmaları veya memnu hakların iadesi kararının alınmış olması kaydıyla atanılacak görev için aranan niteliklerin göz ününde bulundurulması suretiyle değerlendirilmesinin başvuruda bulunulacak kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde olduğu yönünde görüş bildirmiştir. Bu görüşün dayanağı ise Danıştay İdari Dava Dairelerinin 17/11/2011 tarihli ve E:2007/2368, K:2011/1214 sayılı kararıdır. Söz konusu Danıştay kararında "Türk Ceza Kanunu karşısında özel bir kanun olan 657 sayılı Kanunun 48/A5 inci maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun aksine belli suçlar açısından, bu suçlar affa uğramış olsalar bile, süresiz hak yoksunluğu getirecek bir düzenleme yapıldığından, adli sicil kaydının silinmesi, yüz kızartıcı suçtan dolayı ortaya çıkan hak yoksunluğunu ortadan kaldıracak nitelikte bulunmamaktadır" hükmüne yer verilmiştir.

 Sonuç olarak;  hırsızlık suçundan alınan mahkümiyet kararı memuriyete engeldir. Devlet Personel Başkanlığı yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı verilse dahi hırsızlık suçunun memuriyete engel oluşturmaya devam edeceği görüşündedir.

KONUYLA İLGİLİ DPB GÖRÜŞÜ;

Kaynak:Memurlar.Net

Yorumlar (0)
5
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?