Döner Sermaye Dağılımına İlişkin Danıştay'dan İlginç Ret Kararı!

Danıştay İDDK, "döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunan öğretim elemanları dışındaki personele" ödemeye yapılmayacağına dair kararı onayladı.

Mevzuat 10.01.2022, 03:11 Zeynep Elmalı
Döner Sermaye Dağılımına İlişkin Danıştay'dan İlginç Ret Kararı!

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 4. maddesinin 2. fıkrasında; "Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan birimlerde çalışan personel ile diğer birimlerde döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunan öğretim elemanları dışındaki personele bu Yönetmelik kapsamında hiçbir şekilde ek ödeme yapılamaz." hükmü yer almaktadır.

Danıştay İDDK, bu fıkranın iptali işlemi için açılan davayı sonuçlandırdı. Davayı reddeden Danıştay Sekizinci Dairesi kararı onadı.

Sekizinci dairece, "dava konusu Yönetmelik maddesinin, idareye verilen takdir yetkisi kapsamında düzenlendiği ve maddede üst hukuk normlarına aykırılık bulunmadığı, bu düzenleme uyarınca tesis edilen bireysel işlemde de hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine" karar verilmiştir.

İDDK bu kararı onamıştır.

T.C. DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2020/2724 - Karar No: 2021/956

Karar tarihi: 18.05.2021

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVALILAR): 1- . Başkanlığı

VEKİLİ: Av. .

2- . Üniversitesi Rektörlüğü

VEKİLLERİ: Av. ., Av. . İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Sekizinci Dairesinin 26/02/2020 tarih ve E:2017/757, K:2020/1192 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün. tarih ve . sayılı işlemi ile bu işlemin dayanağı olarak gösterilen 18/02/2011 tarih ve 27850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 4. maddesinin 2. fıkrasının iptali ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. maddesinin (d) fıkrasında yer alan "personele" ibaresinin "öğretim elemanlarına" şeklinde değiştirilmesine ilişkin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 5. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Sekizinci Dairesinin 26/02/2020 tarih ve E:2017/757, K:2020/1192 sayılı kararıyla;

Davalı idarelerden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının usule ilişkin itirazı kabul edilmeyerek ve davacının Anayasa'ya aykırılık iddiasının ciddi görülmediği belirtilerek;

  # Personel Sağlık'ın Whatsapp Haber Bültenine abone olmak için tıklayın. Detaylı Bilgi için tıklayın.

2547 sayılı Kanun'un 58. maddesinde; personel unvanı, görev çeşidi, çalışma koşulu, faaliyeti ile ilgili performansı, riskli birimlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurlarını esas alması gerektiği kurala bağlanmak ve döner sermaye gelirinden kimlere ve hangi oranlarda ödeme yapılacağına ilişkin temel esaslar belirlenmek suretiyle, döner sermaye işletmelerinin hasılat paylaşımına ilişkin olarak yapılacak ek ödeme oranları ile bu ödemelerin esas ve usullerinin, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesi öngörülerek bu konuda idareye yetki verildiği;

Anılan maddenin (c) ve (f) bentlerinde, tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde gelir getiren görevlerde çalışan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, diğer öğretim üyeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personel ve bu Kanun'un 4/B maddesi uyarınca çalışan sözleşmeli personel ile rektör, rektör yardımcıları ve genel sekreterlere ek ödeme yapılacağı hükmü yer almasına rağmen, (g) bendinde, 657 sayılı Kanun'a tabi memurlar ile aynı Kanun'un 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan personele ayrıca bu madde kapsamında ek ödeme yapılmayacağının hükme bağlanmış olması karşısında, dava konusu Yönetmelik maddesinin, idareye verilen takdir yetkisi kapsamında düzenlendiği ve maddede üst hukuk normlarına aykırılık bulunmadığı, bu düzenleme uyarınca tesis edilen bireysel işlemde de hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine doğrudan katkısının bulunduğu, 2547 sayılı Kanun'un 58. maddesinin (c) bendi kapsamında bulunmadığından döner sermaye gelirlerinden mahrum kaldığı, dava konusu Yönetmeliğin eşitlik ilkesine ve angarya yasağına aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMALARI:

Davalı idareler tarafından, Danıştay Sekizinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Sekizinci Dairesinin 26/02/2020 tarih ve E:2017/757, K:2020/1192 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 18/05/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (7)
SADECE HEKİM ALMALI 2 hafta önce
PUANI YAPAN KİŞİ HEKİM. SADECE HEKİMİN ALMASI GEREKİR.
Kadir 2 hafta önce
Bencillige gerek yok herkes eğitim durumuna göre alması gerekir
Herkes hakketigini 2 hafta önce
Bende hekimlerimize katılıyorum herkes yaptığı kadar performans alsın performansı ben yapıyorum 300-500 alıyorum komutadaki hekim hiçbir performans yapmadığı halde 3bin 5bin aliyo
gerçek 2 hafta önce
hocam ameliyat mı yapıyorsunuz, polikinlik mi yapıyorsunuz anlamadım. Yoksa sadece hekimin order yaptığı ilaçları mı uyguluyorsunuz ya da kan alıp serum takarak mı kendinizi hekimden daha çok iş yaptığınıza inandırdınız kafam karıştı.
Ysp 2 hafta önce
İğne yapmayı performans sayıyoruz ama yaptığımız enjeksiyonun her şeyini hekim belirliyor. Adamlar koca koca ameliyatlar yaparken bizim yaptığımız işlem çok uyduruk kalıyor. Bana 300 lira veriyorlarsa hekime 30.000 verilmesi lazım.
Anestezi Teknikeri 2 hafta önce
Gün boyu ortalama 10 hastaya anestezi uyguluyorum, bazı günler hocayı bile görmüyorum ama benim döner hakkım yok öyle mi?
-4
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?