Disiplin Soruşturması Sırasında Tayini Çıkan Memura Cezayı Kim Verir?

Disiplin Soruşturması esnasında tayini çıkan bir memura Cezayı Kim Verir? sorusunun cevabını vereceğiz. Disiplin soruşturması devam ederken naklen tayin olan memura ceza verme işlemlerini hangi kurum yürütür?

Disiplin Soruşturması Sırasında Tayini Çıkan Memura Cezayı Kim Verir?

Disiplin Soruşturması Sırasında Tayin Olan Memura Cezayı Kim Verir

Disiplin soruşturması yapılırken kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılaşılan durumlardan biriside memurun eski görev yerinde işlemiş olduğu suçtan dolayı ilgili memura disiplin cezasının eski çalışmış olduğu kurumdaki disiplin amirince mi yoksa yeni atandığı kurumdaki disiplin amirince mi verileceği hususunda yaşanmaktadır.Konuya ilişkin mevzuata bakıldığında konuya ilişkin net bir açıklamanın olmadığı görülmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında; "Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir." hükmü yer almakta olup, bahse konu olan maddede, disiplin cezalarının hangi disiplin amirleri, disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurulları tarafından verileceği cezanın nevine göre sayma yoluyla belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümlerde, disipline aykırı fiil ve hal işlendikten sonra asaleten, geçici görevle, ikinci görevle, vekâleten veya başka bir sebeple kurum içinde aynı veya başka yerdeki ya da başka kurumlardaki kadro veya görevlerde görevlendirilen veya atananlar hakkında disiplin soruşturmasının açılması ve sonuçlandırılması hususunda hangi disiplin amirleri, disiplin kurulları veya yüksek disiplin kurullarının yetkili ve sorumlu olacağı hususunda mevzuatta bir açıklık bulunmamakta olup, mezkur 126 ncı maddenin ikinci fıkrasında geçen "…bağlı olduğu kurum…" ibaresinden kişinin halen çalışmakta olduğu kurumun da, cezaya konu fiilin işlendiği tarihte bağlı olduğu kurumun da anlaşılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

TIKLAYIN

Yapılan açıklamalara göre memurun eski kurumunda işlemiş olduğu suçtan dolayı disiplin soruşturmasının sonuçlandırılması en son görev yaptığı kurum tarafından yapılmalıdır.Daha önceki yıllarda verilmiş olan bir danıştay kararınında da daha önceki kurumunda işlemiş olduğu suçtan dolayı hakkında eski kurumunca  disiplin soruşturması yapılan bir memura verilecek olan disiplin cezasının en son görev yaptığı kurumundaki disiplin amirine ait olduğu kararı verilmiştir.

DANIŞTAY Onikinci Daire Esas No : 2012/8023 Karar No : 2013/8802

Dosyanın incelenmesinden, ... Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde konaklama ve seyahat hizmetleri alanı öğretmeni olarak görev yapan davacının,... Kız Meslek Lisesi'nde görev yaptığı dönemde ... Ticaret Meslek ve Otelcilik Turizm Meslek Lisesi'ne müdür yardımcısı olarak atandığı, bu atama sırasında evini taşımadığı halde ev taşıma giderini görev yolluğu bildirimine dahil ederek harcırah aldığı iddiası ile soruşturma başlatıldığı, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 03.03.2011 gün ve 13 sayılı soruşturma raporunda davacıya atfedilen bu eylemin sübuta erdiğinin tespit edildiğinden bahisle cezalandırılmasının teklif edildiği, davacının soruşturma esnasında görev yerinin değişmesinden dolayı soruşturma raporunun halen görev yaptığı ... Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'ne gönderildiği, anılan okul müdürlüğü tarafından dava konusu disiplin cezasının tesis edilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, disiplin cezasının verildiği tarihteki disiplin amiri veya disiplin kurulu disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amiri veya disiplin kurulu olup, olayda dava konusu işleme dayanak olan Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde aksi yönde bir hüküm bulunmadığından, kınama cezasının verildiği tarihte davacının görev yaptığı yerdeki disiplin amiri tarafından işlem tesis edilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

YORUM EKLE
YORUMLAR
İbrahim
İbrahim - 3 ay Önce

Bu mu soru yani; fiilin işlendiği kurumdaki disiplin amiri konumunda olan kişi verir.

SIRADAKİ HABER