Danıştay: Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bitiren Sağlık Personelinin Zam ve Tazminatı Artar!

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun verdiği kararla birlikte Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümünü bitiren sağlık personellerinin zam ve tazminat kalemlerinin artacağı öğrenildi.

Mevzuat 29.06.2021, 12:16 Güler Sağlam
Danıştay: Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bitiren Sağlık Personelinin Zam ve Tazminatı Artar!

Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda sağlık memuru olarak görev yapan davacı tarafından, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümünü bitirmiştir.

Üst öğrenim görmüş sağlık personeline verilen zam ve tazminatlardan yararlanmak istemiyle başvurmuş ama istem reddedilmiştir.

İstemin reddine ilişkin gerekçe gösterilen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05/04/2013 tarih ve 2317 sayılı işlemi Danıştay'ca hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Bu minvalde üst öğrenim görmüş sağlık personeline verilen zam ve tazminatlardan yararlanmak için davacı tarafından yapılan başvurunun reddedilmesi hukuka aykırı bulunmuştur.

İDDK bu kararı onamıştır.

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2019/1979 - Karar No: 2020/2404 - Karar tarihi: 12.11.2020

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Sekizinci ve Onikinci Daireleri Müşterek Kurulunun 29/01/2019 tarih veE:2013/8119, K:2019/509 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

DAVA KONUSU İSTEM:

İstanbul-A1 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda sağlık memuru olarak görev yapan davacı tarafından, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümünü bitirmesi nedeniyle, üst öğrenim görmüş sağlık personeline verilen zam ve tazminatlardan yararlanmak istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin İstanbul Valiliğinin 25/06/2013 tarih ve 34130 sayılı işlemi ile bu işlemin dayanağı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05/04/2013 tarih ve 2317 sayılı işleminin iptali ile yoksun kalınan mali hakların yasal faizi ile birlikte tazminine karar verilmesi istenilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay Sekizinci ve Onikinci Daireleri Müşterek Kurulunun 29/01/2019 tarih veE:2013/8119, K:2019/509 sayılı kararıyla;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152. maddesinde; sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranlarının esas alınacağının belirtildiği;

657 sayılı Kanun'un 152. maddesine dayanılarak çıkarılan ve 05/05/2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nın "Bazı Özel Durumlara İlişkin Esaslar" başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde ise, kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödeneceği; kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmeyeceği kuralına yer verildiği;

Aktarılan mevzuat hükümlerine göre, özel hizmet tazminatı ve yan ödeme zammı ödenecek sağlık personelinin, hizmet sınıfı ve mesleği ile ilgili yüksek öğrenim görmüş olması gerektiği;

Diğer yandan, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 160 seri numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği çıkarılmış olup, söz konusu bu Tebliğ'in "Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar" başlıklı (E) bölümünün 3. maddesinde, sağlık ve teknik hizmetler sınıflarında yer alan personelin bitirdiği üst öğrenimin mesleki bir üst öğrenim olup olmadığı hususunun, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 43. maddesinin (b) bendi uyarınca alınan Yükseköğretim Kurulu Kararlarına istinaden tespit edileceğinin belirtildiği;

Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü mezunu olan ve İstanbul-A1 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda sağlık memuru olarak görev yapan davacının, 2009 ÖSYS'de ek puanla yerleştiği lisans programı olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümünden 2012 yılında mezun olarak aldığı eğitimin üst öğrenim olarak kabul edilerek intibakının yapılması ve yeni öğrenim düzeyinden ücretinin belirlenmesi istemiyle İstanbul Valiliği'ne başvurduğu, Valilikçe Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümünde görülen öğrenimin Acil Tıp Teknisyenleri için üst öğrenim sayılmayacağına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05/04/2013 tarih ve 2317 sayılı işlemi gerekçe gösterilerek davacıya sağlık lisansiyeri olarak zam ve tazminat ödenmesinin mümkün olmadığı yönünde 25/06/2013 tarih ve 34130 sayılı işlemin tesis edilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı;

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05/04/2013 tarih ve 2317 sayılı işlemi yönünden;

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 43. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde, aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususunun Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; Yükseköğretim Kurulunca düzenleneceğinin belirtildiği;

2547 sayılı Kanun'un "Yükseköğretime Giriş" başlıklı 45. maddesinin 30/03/2012 tarih ve 6287 sayılı Kanun'un 14. maddesi ile değiştirilmeden önceki halinde; bir mesleğe yönelik programlar uygulayan liselerin mezunlarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda bir yükseköğretim kurumuna girerken, başarı notlarının ayrıca tespit edilecek bir katsayı ile çarpılmak suretiyle değerlendirilerek giriş sınavı puanlarına ekleneceği hükmünün yer aldığı;

2547 sayılı Kanun'un 7/h, 10 ve 45. maddeleri uyarınca yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme esaslarını belirlemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan ve basımı, dağıtımı ve uygulanması da, Yükseköğretim Genel Kurulunun 29/01/2009 tarihli toplantısında kabul edilen, 2009-ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu'nun "Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları ile Aynı Alanlardaki Lisans Programları" başlıklı 6 Nolu Tablosu'nda, Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü mezunlarının Sağlık Kurumları Yöneticiliği Lisans Programını tercih edebileceklerinin belirtildiğinin görüldüğü;

  # Personel Sağlık'ın Whatsapp Haber Bültenine abone olmak için tıklayın. Detaylı Bilgi için tıklayın.

Bu durumda, davacının bitirmiş olduğu Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümünün devamı olarak nitelendirilen Sağlık Yüksekokulu Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümüne 2547 sayılı Kanun'un 45. maddesinde belirtilen şekilde ek puanla yerleştirilmesi karşısında, yerleştirildiği programın, bitirmiş olduğu Acil Tıp Teknisyenliği Bölümünün üst öğrenimi olarak kabulü zorunlu olduğundan, aksi yönde tesis edilen Yükseköğretim Kurulu işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı;

Davacının üst öğrenim görmüş sağlık personeline verilen zam ve tazminatlardan yararlanmak istemiyle başvurunun reddine ilişkin İstanbul Valiliğinin 25/06/2013 tarih ve 34130 sayılı işlemi ile yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle tazmini istemi yönünden;

Sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan davacının bitirdiği Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sağlık Kurumları Yöneticiliği Programının, Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü için bir üst öğrenim sayılamayacağına ilişkin Yükseköğretim Kurulu kararının hukuka aykırılığının saptanmış olması karşısında, üst öğrenim görmüş sağlık personeline verilen zam ve tazminatlardan yararlanmak için davacı tarafından yapılan başvurunun Yükseköğretim Kurulu kararı gerekçe gösterilmek suretiyle reddedilmesine ilişkin Valilik işleminin de hukuki dayanağının bulunmadığı;

Öte yandan, Anayasa'nın 125. maddesinin son fıkrasında, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu şeklinde yer alan hüküm karşısında, hukuka aykırılıkları saptanan işlemler nedeniyle yoksun kalınan özel hizmet tazminatı ile yan ödeme farklarının davacıya ödenmesi gerektiği gerekçesiyle,

Dava konusu işlemlerin iptali ile bu işlemler nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların idareye başvuru tarihi olan 29/11/2012 tarihinden itibaren hesaplanarak aynı tarih itibarıyla işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI:

Davalı idarelerden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığıtarafından,2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 43. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca, yükseköğrenim görenlerin kazandıkları unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususunda Yükseköğretim Kurulunun yetkili kılındığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının görüşü doğrultusunda Sağlık Yüksekokulu Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümünde görülen öğrenimin Acil tıp Teknisyenliğinin bir üst öğrenimi sayılmadığına karar verildiği belirtilerek, Müşterek Kurul kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

Davalı idarelerden İstanbul Valiliği tarafından, 657 sayılı Kanun'un 152. maddesi uyarınca, sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranlarının esas alınacağı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05/04/2013 tarih ve 2317 sayılı yazılarında Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümünde görülen öğrenimin, Acil Tıp Teknisyenleri için bir üst öğrenim sayılmadığına karar verildiğinin belirtildiği, buna dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, belirtilerek, Müşterek Kurul kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİNDÜŞÜNCESİ:

Temyiz istemlerinin reddi ile Müşterek Kurul kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçelerinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davalı idarelerin temyiz istemlerinin reddine,

2.Dava konusu işlemlerin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ile yoksun kalınan mali hakların ödenmesine ilişkin Danıştay Sekizinci ve Onikinci Daireleri Müşterek Kurulunun temyize konu 29/01/2019 tarih ve E:2013/8119, K:2019/509 sayılı kararının ONANMASINA,

3.Kesin olarak, 12/11/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
9
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?