Danıştay, AÖF İşletmeyi Sağlık Personelinin Üst Öğrenimi Saymadı!

Danıştay 11. Dairesi tarafından verilen kararda, AÖF İşletme Fakültesi İşletme Bölümünün sağlık hizmetleri sınıfına ( SHS ) atanmaya imkan tanıyan üst öğrenim olmadığına karar verdi.

Mevzuat 19.10.2020, 12:23 Güler Sağlam
Danıştay, AÖF İşletmeyi Sağlık Personelinin Üst Öğrenimi Saymadı!

Danıştay 11. Dairesi, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünün sağlık hizmetleri sınıfına atanmaya imkan veren bir üst öğrenim olmadığına karar verdi.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C.
DANIŞTAY
11. DAİRE
E. 2015/1225
K. 2018/1835
T. 5.4.2018

İNTİBAKIN LİSANS DÜZEYİNDE YAPILMASI İSTEMİ

( Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Görev Yapan Davacının Bitirmiş Olduğu Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesiİşletme Bölümünün Mesleğiyle İlgili Bir Üst Öğrenim Olmadığı Açık Olduğundan Başvurunun Reddine Dair İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/İşlemi İptal Eden Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği )

BİTİRİLEN BÖLÜMÜN ÜST ÖĞRENİM SAYILMAMASI ( Yükseköğretim Yürütme Kurulunca Üniversiteler Bünyesinde Yer Alan İşletme İktisat Kamu Yönetimi Maliye Lisans Programlarının Ebe Hemşire Sağlık Teknisyeni Sağlık Memuru Anestezi Teknikeri Röntgen Teknisyeni veya Teknikerliğinin Üst Öğrenimi Olmadığına Karar Verildiği - İşletme Bölümünü Bitiren Davacının İntibakının Lisans Düzeyinde Yapılmasına Dair Başvurunun Reddi İşleminde Hukuka Aykırılık Görülmediği )

YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ( Sağlık Meslek Lisesi Mezunlarının Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sağlık Görevlisi Olarak İstihdam Edildiği - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Sağlık Meslek Liselerinin Devamı Niteliğinde Olduğundan Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programının Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Çalışan Sağlık Görevlileri Açısından Üst Öğrenim Olduğunun Kabul Edildiği )

MESLEĞE DAİR KABUL EDİLECEK ÜST ÖĞRENİM ( Üniversitelerin İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden Mezun Olanların Salt Anılan Bölümden Mezun Olmaları Nedeniyle Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında İstihdam Edilmelerinin Mümkün Olmadığı - Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programından Dikey Geçiş Yapmak Suretiyle İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü Bitiren Sağlık Görevlilerinin Bitirmiş Oldukları Bu Bölümün Sağlık Çalışanlarının Mesleğiyle İlgili Bir Üst Öğrenim Olarak Kabul Edilemeyeceği )
2547/m.45
ÖZET : Dava, Devlet Hastanesinde ebe kadrosunda hastane müdür yardımcısı olan davacının, Açıköğretim Fakültesi, iki yıllık Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünü bitirdikten sonra İşletme Fakültesi 4 yıl süreli İşletme Bölümünden mezun olması sonrasında intibakının lisans düzeyinde yapılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine dair işlemin iptaline karar verilmesi istemine ilişkindir.

"Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında" görev yapan davacının, bitirmiş olduğu Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümünün mesleğiyle ilgili bir üst öğrenim olmadığı açık olduğundan, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmış olup, aksi yönde verilen Mahkeme kararında hukuka uygunluk bulunmamıştır.

İstemin Özeti : Çanakkale İdare Mahkemesince verilen 08.12.2010 tarihli ve E:2010/396; K:2010/810 Sayılı kararın; davalı İdare tarafından, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

TIKLAYIN

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi :Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.8.2010 tarihli toplantısında, üniversiteler bünyesinde yer alan İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans programlarının Ebe, Hemşire, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Laboratuvar, Laboratuvar Teknisyeni, Anestezi, Anestezi Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni, Diş Teknisyeni, Çevre, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Sağlık Memuru ( toplum sağlığı ), Anestezi Teknikeri, Röntgen Teknisyeni veya Teknikerliğinin üst öğrenimi olmadığına karar verilmesi karşısında; Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan davacının, bitirmiş olduğu Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünün mesleğiyle ilgili bir üst öğrenim olmadığı açık olduğundan, idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince Danıştay Başkanlık Kurulu'nun 22.12.2014 günlü, K:2014/17 Sayılı kararı uyarınca Dairemize devredilen dosya incelenerek, işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, Çanakkale İli, Yenice Devlet Hastanesinde ebe kadrosunda hastane müdür yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, iki yıllık Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünü bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi 4 yıl süreli İşletme Bölümünden mezun olması sonrasında intibakının lisans düzeyinde yapılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; ebe olarak sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan davacının, mezun olduğu İşletme Bölümünün 04.11.2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararına göre; sağlık meslek lisesi mezunları için üst öğrenim sayılmamasına rağmen, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans programının devamı niteliğinde kabul edilerek anılan programın bir üst öğrenimi olarak kabul edildiğinin anlaşılması karşısında; davacının bitirmiş olduğu İşletme Bölümünün, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans programının bir üst öğrenimi kabul edilerek lisans düzeyinde intibakının yapılması gerekirken, bitirmiş olduğu bölümün üst öğrenim olarak kabul edilmediğinden bahisle, davacının başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek, Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, yükseköğretime nasıl girileceğini düzenleyen ve bu düzenleme çerçevesinde esaslarını belirlemede Yükseköğretim Kurulu'na yetki veren, "Yükseköğretime Giriş" başlıklı ve 18.8.1983 günlü, 2880 Sayılı Kanun'un 26. maddesiyle değişik 45. maddesinin ( a ) fıkrasının 3. paragrafında, bir mesleğe yönelik programlar uygulayan liselerin mezunlarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda bir yükseköğretim kurumuna girerken, başarı notlarının ayrıca tespit edilecek bir katsayı ile çarpılmak suretiyle değerlendirilerek giriş sınavı puanlarına ekleneceğinin belirtildiği; aynı maddeye 4207 Sayılı Kanun'un 2. maddesiyle eklenen ( e ) fıkrasında ise; mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan veya bölgesi dışındaki meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilecekleri kuralına yer verilmiş olup, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından hazırlanan ve basımı, dağıtımı ve uygulanması da, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun kararları ile kabul edilen ve muhtelif yıllara ait Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzlarında, sağlık meslek lisesi mezunlarının söz konusu kural çerçevesinde Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programına yerleştirilirken belirtilen kolaylıklardan yararlandırılmaları konusunda düzenlemelere yer verildiği görülmektedir.

Buna göre, sağlık meslek lisesi mezunlarının Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında sağlık görevlisi olarak istihdam edildiği, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği programının da sağlık meslek liselerinin devamı niteliğinde olduğu, bu nedenle Sağlık Kurumları İşletmeciliği programının Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışan sağlık görevlileri açısından üst öğrenim olduğu konusunda kuşku bulunmamaktadır.

Ancak, üniversitelerin İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olanların, salt anılan bölümden mezun olmaları nedeniyle Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında istihdam edilmeleri mümkün olmadığından; Sağlık Kurumları İşletmeciliği programından dikey geçiş yapmak suretiyle İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü bitiren sağlık görevlilerinin bitirmiş oldukları bu bölümün sağlık çalışanlarının mesleğiyle ilgili bir üst öğrenim olarak kabul edilmesine olanak yoktur.

Nitekim, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.8.2010 tarihli toplantısında da, üniversiteler bünyesinde yer alan İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans programlarının Ebe, Hemşire, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Laboratuvar, Laboratuvar Teknisyeni, Anestezi, Anestezi Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni, Diş Teknisyeni, Çevre, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Sağlık Memuru ( toplum sağlığı ), Anestezi Teknikeri, Röntgen Teknisyeni veya Teknikerliğinin üst öğrenimi olmadığına karar verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, ebe kadrosunda hastane müdür yardımcısı olarak görev yapan davacının, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği programından mezun olduğu, daha sonra ise, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdiği, intibakının lisans düzeyinde yapılması talebiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine de görülmekte olan davayı açtığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, "Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında" görev yapan davacının, bitirmiş olduğu Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümünün mesleğiyle ilgili bir üst öğrenim olmadığı açık olduğundan, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmış olup, aksi yönde verilen Mahkeme kararında hukuka uygunluk bulunmamıştır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davalı İdarenin temyiz isteminin kabulüyle Mahkeme kararının BOZULMASINA; dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere Mahkemeye gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 ( onbeş ) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.04.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak: Kaynak: Memurlar.Net

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (2)
Seyfi Kartalkuşunu 7 ay önce
Gereksiz mahkeme meşgul etme işi. Mahkemeye verende biliyor ki işletmenin sağlıkla hiç bir zaman kendi mesleğinin üst öğrenimi olmadığını. Yöneticilik ayrı bir olay konu. Oku sağlım il ilgili üst öğrenim
memur 7 ay önce
Veterinerlikten daha fazla ilgili diye düşünüyorum.Sağlığın tanımına bir bakarsanız..
24
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?