Cumhurbaşkanına 'katil, hırsız' Diyen Doktor Memurluktan Atıldı: Danıştay Kararı Onayladı!

Sağlık Bakanlığına bağlı bir devlet hastanesinde doktor olarak görev yapan bir devlet memuru hakkında İdare, Cumhurbaşkanına karşı 'katil, hırsız' sloganı attığı fiili nedeniyle doktora memuriyetten çıkarma cezası verdi. Yapılan disiplin soruşturmasında ifade özgürlüğü içerisinde yer almayan bur ifadelerin "Memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" fiili kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiş ve ilgili memurun görevine son verilmiştir. Danıştay da bu işlemi onamıştır.

Mevzuat 17.09.2020, 01:25 17.09.2020, 04:15 Güler Sağlam
Cumhurbaşkanına 'katil, hırsız' Diyen Doktor Memurluktan Atıldı: Danıştay Kararı Onayladı!

Devlet Hastanesi'nde uzman doktor olarak görev yapan davacının, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 03.11.2016 tarihli ve 2016/V-5 Sayılı kararın iptali ve bu işlem nedeniyle mahrum kaldığı özlük ve parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi istenilmiştir.

Yerel mahkeme ilgilinin memuriyetten çıkartılması işlemini onamıştır.

Bölge İdare mahkemesi ise istinaf başvurusunu kabul ederek kişi lehine karar vermiştir.

Danıştay ise bu kararı bozmuştur:

Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan disiplin soruşturması sonucu düzenlenen soruşturma raporunda, davacının slogan atarak Cumhurbaşkanına hakaret ettiğinin somut delillerle sübut bulduğu ve bu fiilin "Memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" fiili kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

Sanıkların "hırsız, katil" şeklinde, ifade özgürlüğü kapsamında bulunmayan ve eleştiri sınırları içerisinde değerlendirilmesi mümkün olmayan sözlerinin; incitici, küçük düşürücü ve katılanın toplum içindeki saygınlığını zedeleyici mahiyette olması nedeniyle hakaret niteliği taşıdığı gözetilmeden mahkumiyetleri yerine beraatlerine karar verilmesinin kanuna aykırıdır.

TIKLAYIN

T.C.
DANIŞTAY
12. DAİRE
E. 2018/2558
K. 2019/79
T. 7.2.2019

İSTEMİN KONUSU: İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 29/06/2018 tarih ve E:2017/9044, K:2018/2045 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: .....a Devlet Hastanesi'nde uzman doktor olarak görev yapan davacının, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 03.11.2016 tarihli ve 2016/V-5 Sayılı kararın iptali ve bu işlem nedeniyle mahrum kaldığı özlük ve parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Bursa 3. İdare Mahkemesince verilen 08/06/2017 tarih ve E:2017/166, K:2017/1044 Sayılı kararda; davacının "Memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" fiilini işlediğinden bahisle hakkında başlatılan soruşturma sonucu 657 Sayılı Kanun'un 125/E-(g) maddesi uyarınca "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası verilmesine neden olan fiilin Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek fiili olduğu, davacının Yalova Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce 17.06.2015 tarihinde alınan şüpheli ifade tutanağında ve Mahkeme huzurunda "Hırsız Katil ...", sloganı attığının kendi beyanları ile sabit olduğu anlaşıldığından, davacının 657 Sayılı Kanun'un 125/E-(g) maddesi uyarınca "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği, öte yandan, bir fiilin ceza hukuku anlamında suç teşkil etmemesi bu fiilin disiplin hukukunda disiplin suçu olarak kabulüne engel oluşturmadığından, davacı hakkında aynı fiili nedeniyle adli yargıda beraat kararı verilmesinin işlemi sakatlar nitelikte bulunmadığı" gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge Mahkemesi kararının özeti: İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesince; davacıya isnat edilen aynı fiili nedeniyle hakkında yapılan ceza yargılaması sonucunda suç işlediğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildiği hususu da dikkate alındığında, bu fiilin "memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" suçu kapsamında değerlendirilemeyeceği, bu haliyle davacının fiilinin, anılan Kanun hükmündeki suç tanımına uymadığı, diğer bir ifadeyle, 657 Sayılı Kanun'un 125/E-(g) maddesiyle örtüşmediği ve disiplin hukukunda yer alan "tipiklik" şartının somut olayda gerçekleşmediği anlaşıldığından dava konusu işlemde ve bu işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yönündeki mahkeme kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle davacının istinaf başvurusunun KABULÜNE; İdare Mahkemesi kararının KALDIRILMASINA; dava konusu işlemin İPTALİNE, tazmin talebinin kabulüyle işlem nedeniyle mahrum kalınan özlük ve parasal hakların 18.01.2017 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalı idarece hesaplanarak davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından, davacının U.G. isimli şahıs tarafından megafonla yapılan yönlendirme doğrultusunda "hırsız, katil Erdoğan" şeklinde sayın Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan'ı kastederek hakaret içerikli sloganlar atmış olduğu hususu dosya kapsamından, davacının samimi ikrarından ve emniyet kayıtlarından sabit olduğundan Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasının hukuka uygun olduğu, beraat kararının 657 Sayılı Kanun'un 131. maddesi uyarınca disiplin cezasını engellemeyeceği, beraat kararını veren hakimin FETÖ/PDY Örgütü ile irtibat ve iltisakı bulunduğu değerlendirilerek meslekten çıkarılmasına karar verildiği, üstelik ceza mahkemesi kararının da kesinleşmediği ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

Yorumlar (3)
Vatansever 3 ay önce
Dr olmuş adam olamamış zübük
Yuh olsun 3 ay önce
Danıştay kararı ne diyor dizme doyorsunuz
Anne 3 ay önce
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabır diliyorum
3
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?