Bakanlık, Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergede Değişiklik Yaptı!

Sağlık Bakanlığı, 663 sayılı KHK kapsamında görevlendirilen sözleşmeli personellere yapılan ek ödemenin dayanağını oluşturan yönergede 26 eylül 2019 itibariyle değişiklik yapıldığını resmi yazı ile dağıtım yerlerine gönderdi.

Mevzuat 29.09.2019, 11:19 29.09.2019, 21:14
Bakanlık, Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergede Değişiklik Yaptı!

81 İlin Valiliğine gönderilen yazıda, İl Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Tesislerinde 663 sayılı KHK’nın 42 nci maddesine göre sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılan ek ödemenin dayanağını oluşturan, “663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Sağlık Bakanlığında Görev Yapan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge’de  26/09/2019 tarih ve 49022165-518 sayılı Makam Onayı ile 01/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişikliğe gidildiği bildirildi.

663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINDA GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE DEĞİŞİKLİK ÖZETİ

MADDE 1 – 29/03/2019 tarihli ve 122 sayılı Makam Onayı ile 01/04/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan “663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Sağlık Bakanlığında Görev Yapan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge”nin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan; “meslek hastalıkları hastaneleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastaneleri, lepra, deri ve zührevi hastalıklar hastaneleri ile göz hastaneleri dışındaki” ibaresi çıkarılmış; üçüncü cümlesindeki “mevcut” ibaresi “ilgili başhekimin sözleşme yaptığı sağlık tesisindeki en son yapılan sözleşmeli yönetici” şeklinde; dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bir yılın sonunda yeni bir performans değerlendirme sonucu yayınlanmayan başhekimler ile ilk performans değerlendirme sonucu henüz yayımlanmamış olan başhekimler ve bu madde uyarınca acil servis etkinlik katsayısı hesaplanması öngörülmeyen başhekimler için bu katsayı bir (1) olarak kabul edilir.

“(10) Aynı yerleşke içinde birden fazla hastanenin müşterek yönetimini üstlenen koordinatör başhekimler (Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi-Hekim) için 0,92; koordinatör başhekimlikte görev yapan başhekim yardımcıları (uzman hekim) için 1.00; koordinatör başhekimlikte görev yapan idari ve mali müdür için ise 0,59 unvan katsayıları uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönergenin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7– Acil Servis Etkinlik Katsayısı, Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Yönergesi kapsamında acil servislerde etkin hizmet sunumunu sağlamak ve memnuniyet düzeyini artırmak amacı ile oluşturulan gösterge kartlarından alınan puanların, değerlendirilen kartların gösterge puanlarının toplamına oranı esas alınarak aşağıdaki tabloya göre hesaplanır.”

Yürürlük
MADDE 3 – Bu Yönerge, Bakan Onayı tarihini takip eden ayın başında yürürlüğe girer.

TIKLAYIN

……….. VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

Bakanlığımıza bağlı İl Sağlık Müdürlükleri ve Sağlık Tesislerinde 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı KHK’nın 42 nci maddesi uyarınca sözleşmeli statüde istihdam edilen personele 29/03/2019 tarihli ve 122 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Sağlık Bakanlığında Görev Yapan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge” usul ve esaslarınca ek ödeme yapılmaktadır.

Mezkur Yönergede değişiklik yapılmış olup “663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Sağlık Bakanlığında Görev Yapan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge” 26/09/2019 tarih ve 49022165-518 sayılı Makam Onayı ile 01/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu Yönerge değişikliği ile;

1.) Acil servis etkinlik katsayısı hesaplamasında, Başhekimler için sağlık tesisinin mevcut performans değerlendirme sonucu yerine, ilgili başhekimin sözleşme yaptığı sağlık tesisindeki en son performans değerlendirmesi esas alınacaktır.

2.) Koordinatör başhekimlik kurulan şehir hastanelerinde, koordinatör başhekim olarak görev yapan Profesör, Doçent, Eğitim görevlisi başhekimler için unvan katsayısı 0,92; koordinatör başhekimlikte görev yapan Başhekim yardımcısı olan Profesör, Doçent, Eğitim görevlisi, Doktor Öğretim Üyesi ve uzman hekimlerin unvan katsayıları 1,00; koordinatör başhekimlikte görev yapan idari ve mali hizmetler müdürün unvan katsayısı ise 0,59 olarak uygulanacaktır.

3.) Acil servis etkinlik katsayısı, mevcut Yönergede adı geçen gösterge kartları yerine, Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Yönergesi kapsamında acil servislerde etkin hizmet sunumunu sağlamak ve memnuniyet düzeyini artırmak amacı ile oluşturulan gösterge kartlarının tümü esas alınarak değerlendirilecektir. Bu katsayı ilgili başhekim için değerlendirmeye alınan kartlardan alınan puanın, değerlendirmeye alınan kartların tam puan toplamlarına oranı esas alınarak hesaplanacaktır.

Bu çerçevede, 01/10/2019 tarihinden itibaren söz konusu Yönerge değişikliği ile belirlenen esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Av. Erol GÖKDÖL
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Yorumlar (0)
24
açık
Günün Anketi Tümü
Çalıştığınız birimden memnun musunuz?