Öğretmen ve Sağlıkçılara Her Yıl İkramiye Verilmesi TBMM'de!

Her yıl 24 Kasım gününde öğretmenlere, 14 Mart Tıp Bayramında da Sağlık Çalışanlarına ikramiye verilmesi hakkında kanun teklifi.

Gündem 25.03.2021, 11:00 25.03.2021, 17:57 Güler Sağlam
Öğretmen ve Sağlıkçılara Her Yıl İkramiye Verilmesi TBMM'de!

Teklif ile, Devlet Memurları Kanunu kapsamında öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapanlar ile statü ayrımı gözetilmeksizin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak istihdam edilen personele, her yıl 24 Kasım gününde, Öğretmenler Günü ikramiyesi verilmesi amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Saygılarımızla arz ederiz. 
Ednan ARSLAN /İzmir Milletvekili
Veli AĞBABA/ Malatya Milletvekili
Hüseyin YILDIZ /Aydın Milletvekili

GEREKÇE 

Eğitim, bireylerin günün koşullarına uygun bilgi ve becerileri kazanmasının yanı sıra bir ülkenin sosyal ve ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınmasında önemli bir rol üslenir. Bu nedenle ülke bütçelerinde de eğitime ayrılan kaynaklar en önemli kalemler arasında yer almaktadır. 

Özellikle öğretmelerin ücretleri, kamuda çalışan diğer meslek mensuplarının bir hayli gerisinde kalmıştır. Bununla birlikte kadrolu öğretmenler dışında istihdam güvencesi olmayan, emsallerine göre daha düşük ücret alan, sözleşmeli, ücretli gibi yeni öğretmen istihdam statüleri yaratılmıştır. 

Sözleşmeli öğretmenler; öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fikrası kapsamında çalışmaktadır. Bu öğretmenler ile bir yıllık sözleşme yapılmaktadır. İlk atandıkları yerde 3 yıl sözleşmeli ve çakılı olarak çalışmak zorundadırlar. 3 yıldan sonra kadroya geçirilen bu öğretmenler, çalıştıkları yerde 1 yıl daha kalmak zorunda bırakılmaktadır. Eş ya da mazeret tayin hakları, iş garantileri yoktur. Sayıları ise 120 bin civarındadır. 

Ücretli öğretmenler ise girdikleri ders saatine göre ücret alan öğretmenlerdir. Genel olarak kadrolu ve sözleşmeli öğretmen eksiğinin bulunduğu yerlerde ya da izinli öğretmenlerin yerine çalıştırılmaktadırlar. İş garantileri yoktur. İlçe milli eğitim müdürleri istedikleri zaman bu öğretmenlerin görevine son verebilmektedir. Ücretli öğretmenler haftalık en fazla 30 saat derse girerken ders saati karşılığında ücret almaktadırlar. Yaklaşık 90 bin dolayında ücretli öğretmen görev yapmaktadır. 

Öğretmenlerin farklı özlük haklarına sahip olması ve farklı maaş almaları çalışma verimi ve çalışma barışını olumsuz yönde etkilediği gibi, öğretmenlik mesleğinin sağlığının korunması konusunda da bir olumsuzluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu farlılıkların giderilerek bütün öğretmenlerin aynı statüye getirilmesi gerekmektedir. 

Eğitim İş Sendikası tarafından yapılan bir araştırma öğretmenlerin ekonomik, sosyal durumlarında yaşanan gerilemeyi göstermesi açısından çarpıcı bir tabloyu ortaya koymaktadır. Araştırmaya göre öğretmenlerin yüzde 43'ü daha iyi maddi imkânlar sağlayan bir iş bulması halinde mesleği bırakacağını, yüzde 26'sı ek iş yaptığını, yüzde 86'sı çocuğunun öğretmen olmasını istemediğini, yüze 46'sı annesi, babası ya da arkadaşlarından yardım aldığını, yüzde 46'sı görevden alınma korkusu yaşadığını, yüzde 59'u ise gelecekten ümitli olmadığını ortaya koymuştur 

Vermiş olduğumuz Kanun teklifi hangi statüde çalışıyor olurlarsa olsunlar bütün öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Gününde bir maaş ikramiye verilmesini öngörmektedir. Bu ikramiyenin, bütün öğretmenler için aynı tutarda ve ez az 1. derece kadroda görev yapan öğretmene her yılın ocak ayında ödenen net maaş tutarı kadar olması teklif edilmiştir. Bu teklifin kabul edilmesi halinde öğretmenlerimiz bir nebze de olsa maddi açıdan rahatlatılacak ayrıca öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ve önemine yönelik olumlu bir adımda atılmış olacaktır. 

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDADEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ek 32'nci maddesine aşağıdaki fikra eklenmiştir. 
"Bu Kanuna göre öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapanlar ile Milli Eğitim Bakanlığında farklı statüde öğretmen olarak istihdam edilen personele, her yıl 24 Kasım Öğretmenler Gününde, Öğretmenler Günü ikramiyesi ödenir. Bu ikramiye tutarı, bu Kanuna görel. Dereceli kadroda görev yapan öğretmene ocak ayında ödenen net maaşı tutarından az olamaz." 
MADDE 2-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

TIKLAYIN

Teklif ile, sağlık hizmetleri sınıfına ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dâhil olan sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı ikramiyesi olarak, 14 Mart 2021 tarihinden itibaren her yıl mart ayı brüt maaş tutarında, 2 maaş ikramiye ödenmesi öngörülmektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. Fahrettin YOKUŞ/ Konya Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Sağlık çalışanlarımızın tamamı, ırk, renk, dil, din gözetmeksizin vatandaşın sağlıkla ilgili her türlü problemlerinde yasalar çerçevesinde ve kendilerine tanımlanan görev tanımları kapsamında, sağlık hizmetlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi ile görevlendirilmiş kamu görevlisidir. Küresel salgın COVİD 19'un 10.03.2020 tarihinde ülkemizde görülmesiyle birlikte; sağlık çalışanlarımız büyük bir özveri ile milletimizin bireysel ve toplumsal sağlığı ve devletin güvenliği için çalışmaktadır. 

10.03.2020 tarihinden itibaren COVİD 19 salgını mücadelesi kapsamında alınan tedbirler gereğince; sağlık hizmetleri, hizmet sınıfında fiili olarak görev yapan sağlık çalışanlarımız, salgın nedeniyle görevlerini zorlu şartlar altında yerine getirmek adına yoğun çaba sarf etmektedir. 

Sağlıklı bir toplum olarak, milletimizin, yurdumuzun ve devletimizin geleceği, ekonomik yönden kalkınması her şeyden önce sağlık çalışanlarımızın mesleklerinde göstereceği başarıya bağlıdır. Sağlık çalışanlarımızın önemli bir kısmı ekonomik ve sosyal durumları ve çalışma koşullarında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle, yaşadıkları maddi zorlukların yanı sıra, toplumdaki itibarlarının azaldığını düşünmektedir. Bununla birlikte bir kısmı ailelerinden ayrı kalmakta bir kısmı da ayrı şehirlerde görev yapmaktadır. 

Sağlık çalışanlarımıza bugün itibariyle verilen reel ücret gündelik hayatlarındaki zorunlu harcamaları dahi karşılamaktan uzakken, ülkemizi ve milletimizi tehdit eden COVİD 19 salgınıyla birlikte, çalışma şartları öngörülemez bir şekilde daha da ağırlaşmıştır. Vatandaşların sağlığını korumakla ve bu alanda her türlü destek ve tedavi hizmetlerinde görev almakla yükümlü olan sağlık çalışanlarımız, gece gündüz ayrımı yapmadan, izin kullanmadan salgının yayılmasına karşı büyük çaba sarf etmekte, bu doğrultuda kendi sağlıklarını da tehlikeye atmaktadırlar. 

Yaşanan pandemi sürecinde, tepeden tirnağa bütün sağlık meslek mensuplarımıza zor dönemden geçtiğimiz bugünlerde ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu doğrultuda milletimizin sağlığını emanet ettiğimiz Sağlık Hizmetleri Sınıfındaki sağlık çalışanlarımızın maddi sorunlarının giderilmesi hususunda Gazi Meclisimiz üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. 

Bu kanun teklifimiz ile tüm sağlık çalışanlarımızın ekonomik sorunlarına bir nebze çözüm üretilmesi amacıyla 14 Mart Tip Bayramlarında iki maaş tutarında ikramiye verilmesi öngörülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan Sağlık Hizmetleri Sınıfına ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dâhil olan sağlık çalışanlarına 14 Mart 2921 tarihinden itibaren, her yıl 14 Mart Tip Bayramı münasebetiyle iki maaş ikramiye verilmesi. 
MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 47-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan, Sağlık Hizmetleri Sınıfına ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dâhil olan sağlık çalışanlarına, 14 Mart Tıp Bayramı ikramiyesi olarak, 14 Mart 2021 tarihinden itibaren, her yılın Mart ayı brüt maaşı tutarı kadar, iki maaş ikramiye ödenir.” 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (31)
Sağlıkçılar 3 hafta önce
Öğretmenler zaten alıyor ya her yıl eğitim öğretim ödeneği adı altında 1500 TL ye yakın para alıyorlar
mağdur sağlıkçı 3 hafta önce
sözüm öğretmen nickli arkdasa ; sen evinde fosur fosur yatarken ben cocugumu komsulara bırakıp hasta bakmaya geldim izinlerimiz iptal edildi istifalar iptal edildi sen havadan evinden maaşını alırken ben koştur koştur pisliğin virusun içindeydim sağlıkçılara versinler zaten öğretmenlere değil herşeyiniz bedava
Adam 3 hafta önce
Öğretmen takipedip cevap veriyor ne çin insanlar var ne işi gücü yok tabi evde yatar ders arası
alim 3 hafta önce
Ekonomi dip yapmış,nerden para bulup da verecekler.450 milyar dolar ödeme var,hayal kurmayın.hele ki muhalaefet partileri vermiş önergeyi,mümkün değil verilmez. SİZLER BUNLARI,İLERDE KARŞINIZA SANDIK GELDİĞİNDE DEĞERLENDİRİN.
öğretmen 3 hafta önce
siz de ayda 3 maaş ek ödeme aldınız inşAllah almazsanız da görürsünz
sağlıkçı 3 hafta önce
teklifi veren akp değilse haber değeri yok. kabul edilmeyecek
Ycuf 3 hafta önce
Aynen
Mehmet 3 hafta önce
Sağlıkçılara versinler de, öğretmenlere niye verecek. Daha çok yatsınlar diye mi
öğretmen 3 hafta önce
bizler sizleri yerleştirdik inşAllah almazsınızamin
the muhalefet 3 hafta önce
akape ve mhp oyları ile red
SAĞLIKÇI 3 hafta önce
SAĞLIKÇIYI ANLATIKTA ÖĞRETMEN NİYE. DİREK SÖYLEYİM RED. SAĞLIKÇILAR KURUMLARARASI EN DÜŞÜK ÜCRET ALAN KURUM. 3600 VERİLMEDİ. SEYYANEN İYLEŞTİRME YAPILMADI. YIPRANMA VERİLMEYEN UNVANLAR VAR. SABİTLER SİGORTAYA YANSIMADI. DÖNERLER KALKMADI. TEK MAAŞ SİSTEMİNE GEÇİLMEDİ. DR. DIŞI SAĞLIKÇILAR YILLARDIR MUTSUZ EV UMUTSUZ.
hakan 3 hafta önce
vekillerin nasıl gereksiz işle uğraştığı anlaşılıyor.
sağlıkçılar ek ödeme alıyor diye diğer memurlardan az maaş alıyor. son 3 yıldır ek ödemede alamıyorlar. covit parası vereceğiz diye nöbet parasını kesiyorlar. öğretmenler eğitim desteği alıyor covidtte utanmadan ak ders alıyor.
xxlrc 3 hafta önce
Hazinede para yok ki siz neyin kafasını yaşıyoonuz. dalga geçiyorlar. maaşlarımız ödeyecek para yok neredeyse..
Sağlıkçı 3 hafta önce
Oylar bu teklifi verenlere o zaman..
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
11
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?