MHP'den tüm sözleşmeli personele kadro kanun teklifi (7 Temmuz 2020)

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde çalışan ve Belediyelerde sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olan personellerin memur kadrolarına atamalarının yapılması için kanun teklifi verdi.

Gündem 08.07.2020, 11:42 08.07.2020, 11:53
MHP'den tüm sözleşmeli personele kadro kanun teklifi (7 Temmuz 2020)

Daha öncede MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan sözleşmeli personele kadro ve ek gösterge konusunu TBMM gündemine getirmişti. Haber için tıklayınız.

Teklifimizin 1. Maddesi ile 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na Geçici 47. Madde eklenerek kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fikrasına göre çalışan personellerin ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre Belediyelerde sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olan personellerin memur kadrolarına atamalarının yapılması ile buna ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

Teklif ile; kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası ve belediyelerde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin, memur kadrolarına atanmaları amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurlari Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. Olcay KILAVUZ/ MHP Mersin Milletvekili 

GENEL GEREKÇE

TIKLAYIN

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesi ile ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 - B maddesine göre Belediyeler ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında norm kadro karşılığı tam zamanlı calısmakta olan sözleşmeli personeller, kamu isçisi sayılmayan kamu görevlisi ve benzeri isimlendirmelerle çalışmaktadır. Bu durum da aynı kurumda, aynı işi yapan ve fakat tabi oldukları yasal mevzuat hükümlerinin farklı olması nedeniyle maaş, emeklilik, iş güvencesi, atama - tayin ve terfi ile sosyal ve özlük hakları açısından birbirinden tamamen farklı imkânlara sahip kamu görevlileri bulunması gibi bir durumun ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Mevcut itibariyle bu ahval, Anayasamızın 10. Maddesinde ifadesini bulan Eşitlik ilkesine ve ayrıyeten hakkaniyete de aykırılık teşkil etmektedir. 

02.06.2011 tarih ve 632 sayılı KHK ile 12.07.2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri uyarınca kamuda sözleşmeli olarak çalışan personel kadroya geçirilmiştir. Ne var ki mezkûr tarihlerden sonra da 657 sayılı Kanunun 4 - B maddesi uyarınca personel istihdamı devam ettiği ve bahsedilen düzenlemeler yeni personeli kapsamadığı için kamu personelleri arasında eşitsizlik ve adalete aykırı durum sona erdirilememiştir. 

Bu yasa teklifi ile mevcut yasal düzenlemelerimiz anlamında işçi veya memur statüsünde sayılmayan mezkûr kamu personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memur kadrolarına atamalarının yapılarak iş güvencesinin sağlanması, çalışanlar arasındaki adaletin tesisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesi ile ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Maddesine göre sözleşmeli statüde çalışan personellerin yaşamakta oldukları tüm sıkıntıların yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde halli ile teminat altına alınması amaçlanmıştır.. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1-) Teklifimizin 1. Maddesi ile 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na Geçici 47. Madde eklenerek kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fikrasına göre çalışan personellerin ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre Belediyelerde sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olan personellerin memur kadrolarına atamalarının yapılması ile buna ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 47-(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fikrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin üçüncü fikrası hükümleri uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48. maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı Genel Kadro ve Usulüne' İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla, aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, Genel Kadro ve Usulüne İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kuramlarınca atanırlar. 

(2) Söz konusu mevzuat uyarınca çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fikrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar. 

(3) Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananlarin, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

(4) Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. 
(5) Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananlardan, 15/10/2008 tarihinden önce sözleşmeli personel pozisyonlarına ataması yapılmış olanların sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri atandıkları memur kadrolarında geçmiş kabul edilir ve intibakları 5434 sayılı Kanunun mülga ek 18. maddesi hükümlerine göre gerçekleştirilir. 
(6) Bu madde kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, Genel Kadro ve Usulüne İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerde yer alan sinif, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibariyle ihdas edilerek kurumların Genel Kadro ve Usulüne İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sinifi, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fikrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı. İdari İşler Başkanlığı'na bildirilir. 

(7) Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yetkilidir.” 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Yorumlar (11)
Muhammet alli 4 ay önce
İnşAllah bu defa umutluyuz MHP sözünde duracak ve bizi mutlu edecek 500 bin sözleşmeli güzel haberi bekliyor ayrımcılık bitsin adalet bakanlığındayım aynı ünvandayız ama o kadrolu o sözleşmeli ayrımcılık yapılıyor bıktık yorulduk
Kamu Dışı ASÇ 4 ay önce
Kamu Dışı ASÇ, Vekil Ebeler vs kapsama alınmamış. Hayırlısı olsun inşAllah.
Vay be 4 ay önce
Tam bir gaz alma durumu. Sonuç şimdiden belli, "gardaş dedik olmadı görüyorsunuz." "Bizde yalan yok, hilafta yok" muhabbeti...
Oğuz 4 ay önce
Kadro = Oy Kadro yoksa oy da yok. Bu sefer son.
Akıl Sağlığı Önemli 4 ay önce
Oyunu satılığa mı çıkardın... Zaten sen reyini dünyalık yapıyorsan hiç verme daha iyi ...
Oğuz 3 ay önce
@Akıl sağlığı önemli Oy benim oyum ister atarım ister satarım mesele dünyalık ahiretlik değil adalet istiyorum aynı işi yapıyoruz farklı muamele görüyoruz bizden sonra atananlara kadro var bize yok bu mu adalet gurbette sürünüyoruz kaç senedir sesimiz çıkmıyor bırakta hakkımızı savunalım. Hemen dunya ahirete bağlama benim dinimi bana öğretmeye kalkma!
Flaş tv 2 ay önce
Ya yeter artık verecekseniz verin kadroyu kardeşim. Oyuncak ettiniz. 81,72 puanla 4/B Li olarak atandım yükselmek istiyorum o yok ünvanımı değiştirmek istiyorum o yok yer değiştirmek isterim o yok. Böyle berbat bir durum yok. Sen sözleşmelisin diye göz dağı verenlerden de tutulmayan sözlerden de bıktık. Emeğimle atandım yıllarca oku KPSSye çalış yüksek aldım de atan atandık bırakında bi yaşayalım be sabah işime gidip kaygısızca aileme yuvama döneyim. Yeter artık
Hakan Doğan 2 ay önce
Abi kadro gelirse tayin olabiliomuyuz onu açıklayabilecek biri varmı ben sade onu merak ediyorum.
Orhan dağtekin 1 ay önce
Orhan dağtekin
Sayın hükümet yetkilileri ailevi sorunları n içinden çıkamıyoruz lutfen tayin hakkimizi verin yoksa ya ailemiz yikilacak ya israfa edip üniversite okumuş biri olarsk gidip inşaat lar da çalışmak zorunda kalırım biz den sonra 3+1 sistemi getirildi biz arada kslmissiz hiç bir hskkimiz yok en küçük sorunda başhekim tarafından sözleşme mız i feshetme tehtidi ile karşılaşıyor uz bu bizi işten soğutuyor zaten hiç bir verim alamıyoruz yaptığımız işten en azından bir tayin hakkımız olsa başka bir yere gideriz hem aile vi sıkıntılar imi hal etmiş olurum hem yeni iş ortamı olunca başka bir şevkle çalışırım şimdi çok kötü durumda yiz lütfen sesimizi duyun yoksa ailemiz yıkılırsa verdiğiniz işin de bir kıymeti kalmış diğer dünyada iki elimiz yskanizda olur...
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
16
açık
Günün Anketi Tümü
Çalıştığınız birimden memnun musunuz?