Başhekimler Sorumluluklarının Ne Kadar Farkında?

Başhekimler gerçekten sorumluluklarının farkındalar mı? Yasal mevzuata bakılır ise hastanelerde olan tüm aksaklıklardan başhekimlerin sorumlu olduğu görülecektir. Mesela bir doktor endikasyonsuz ilaç yazıyor veya ilaç raporu çıkarıyor diyelim. Bu doktorun raporu yazmış olması SGK’nın bu ilacı ödemesi için yeterli görülmüyor. Muhakkak Başhekimin onayını istiyor.

Gündem 24.02.2020, 11:44 04.03.2020, 22:42 Güler Sağlam
Başhekimler Sorumluluklarının Ne Kadar Farkında?

Yine yasal mevzuata bakılır ise bu ilacın fenne usule uygun olduğunu denetleyip ondan sonra onaylamak başhekimin görevi olduğunu biliyor muydunuz? Kısaca doktor ilaç raporu yazıyor, müfettiş geliyor bu rapor usulsüzdür diyor, suç sadece doktora kalıyor. Halbuki o usulsüz rapordan doktor kadar Başhekim sorumlu de. Usulsüz raporu Başhekim onaylamayacak. Akıllı ilaç uygulamasına uymayan doktoru denetleyip, gerekli uyarıları yapmak ve eğitimi verme görevi de yasal mevzuat maddelerince Başhekime görev olarak verilmiş.

(YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ TIBBİ HİZMETLERDE ÇALIŞANLARIN GÖREV VE YETKİLERİ – Baştabibin Görev ve Yetkileri : Madde 110 a) Kurumun tıbbi,idari ve eğitim hizmetlerinin görevlilerce en iyi şekilde yürütülmesini sağlar. Bu hizmetlerin yapılmasını izler,en az haftada bir defa denetler. c)Kanun,tüzük,yönetmelik, kararname, resmi emirler hükümlerine uyarak iş görür, ş) Baştabib veya görevlendireceği yardımcısı, tabiblerin veya sağlık kurulunun düzenlendiği raporların usulüne uygun olduğunu,okunaklı bir şekilde yazıldığını, herhangi bir yanlışlık olmadığını kontrol edip, varsa düzeltirerek tasdik eder. Bu raporlarda sevk usulüne ve fenne uygunsuzluk gördüğü takdirde dikkatini çekmek suretiyle ilgiliye veya kurula iade eder. Tek tabib raporlarında hastayı, varsa aynı dalda başka bir uzmana havale edebilir. TÜRKİYE KAMU HASTANELERKURUMU TAŞRA TEŞKİLATIÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Başhekim MADDE 17- (1) Hasta ve Çalışan hakları ile güvenliği mevzuatı doğrultusunda, kanıta dayalı tıp, akılcı ilaç kullanımı, tıp etiği ilkeleri esas olmak üzere tıbbi hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olan Başhekimin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:1) Teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak.2) Tedavinin etkinliği ve hizmetlerin verimliliğine yönelik izleme, değerlendirme yapıp faaliyet raporu düzenlemek.3) Tıbbi hizmetlere yönelik kurul, konsey, komite ve komisyonların çalışma düzen ve usullerini belirlemek.5) Tıbbi hizmet sunumu kapsamındaki uygulamaları izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, gerektiğinde müdahale etmek ve sağlık hizmet sunumu için gerekli olan malzeme ve cihazların planlama ve ihtiyaç tespitini yaparak hastane yöneticisine bildirmek.6) Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerle ilgili verilerin, aylık performans ve faaliyet raporlarının usulüne uygun olarak zamanında, doğru ve noksansız olarak hastane yöneticisine aktarılmasını sağlamak.11) Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerin hasta ve çalışan hakları ile güvenliği, tıbbi etik ilke ve esaslarına göre yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

TIKLAYIN

Çok tartışılan döner sermaye inceleme komisyonuna gelir isek ; bu komisyona Bakanlık %20 ek döner ödenmesini yönetmelik ile sağlamış durumda. Bu komisyon hastanede çalışan doktorların yaptığı ameliyatları, tıbbi işlemleri ve puanları sut kurallarına ve tıbbi etik kurallarına göre denetlemek ile görevlendirilmiştir. Komisyon bu kurallara uymayan işlemleri siler. Komisyon işlemini bitirince silinmeyene her işlemin gerçekten yapıldığını sut ve etik kurallara uygun olduğunu beyan eden anlama gelen komisyon raporunu imza altına alır ve başhekime sunar. Kurulun yaptığı işin mevzuata uygun olup olmadığını, SGK’ya faturalandırılacak doktor işlem puanlamalarının doğru olup olmadığını, inceleme komisyonunca iptal edilen puanların faturalarının sgk gönderilmeden düzeltilmesinin denetleme görevi de yönetmelik gereğince Başhekimlerin görevidir. Yani doktor yanlış, haksız puanlama yapması durumunda yapılacak bir soruşturmada inceleme komisyonu ve başhekim de doktor kadar sorumluluğu olduğu yasal mevzuatta açıkça yazılmıştır. Eğer kamu zararı var ise bu kişilerin de sorumluluğu ortadadır. Tabip muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığının takibi ile bu konudaki gerekli düzenlemelerin yapılmasından İl Sağlık Müdürü sorumludur şeklindeki yönetmelik ibaresine istinaden Sağlık Müdürüne de sorumluluk verilmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKİKİNCİ BÖLÜM Döner Sermaye Ek Ödemelerinde Uygulanacak Temel Esaslar Temel esaslar MADDE 5 ç) Kurumlarda, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına esas olan, tabip muayene ve girişimsel işlemleri yapmadığı halde yapmış gibi gösterenler ve tıbben gerekmediği halde girişimsel işlemleri artıranlar hakkında başhekim tarafından idari soruşturma başlatılır. Muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığının takibi ile bu konudaki gerekli düzenlemelerin yapılmasından başhekim sorumludur. Başhekimce, hastanede yapılan hizmetlerin düzenli kayıt altına alınması ve kurumlara gönderilen faturaların hatasız düzenlenmesini sağlamak amacıyla, girişimsel işlemlerin, bütçe uygulama talimatı ilkelerine uygunluğu ile bu işlemlerin nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi ve denetlenmesi için inceleme heyeti oluşturulur. Heyet, girişimsel işlemlerin yapılmasından tahakkuk ve faturalanmasına kadar geçen süreçte, tıp etiği ve kayıtlara uygunluğunu denetler. Ayrıca, heyet, girişimsel işlemlerle ilgili itiraz ve şikayetleri değerlendirir. Heyet, o dönem içinde yapacağı incelemeler sonucunda hazırlayacağı raporu döner sermaye komisyonunun toplantısı öncesinde başhekime sunar. Heyetin sekreteryasını hastane müdürü yapar. İnceleme heyeti kararları başhekimce uygulanır. Başhekim, inceleme heyeti kararlarına istinaden ek ödemeye esas olacak işlemleri sonuçlandırarak kesin karara bağlar. Başhekimce, önceki ödeme dönemleri için inceleme yaptırılabilir. d) Kuruluşlarda, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına esas olan, tabip muayene ve girişimsel işlemleri yapmadığı halde yapmış gibi gösterenler hakkında, idari soruşturma başlatılır. Tabip muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığının takibi ile bu konudaki gerekli düzenlemelerin yapılmasından İl Sağlık Müdürü sorumludur.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı GENELGE 2014/ 0531/10/2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergede Başhekimlerin görev tanımları aşağıdaki şekilde yapılmıştır. “

Başhekim: MADDE 17- (1) Hasta ve Çalışan hakları ile güvenliği mevzuatı doğrultusunda, kanıta dayalı tıp, akılcı ilaç kullanımı, tıp etiği ilkeleri esas olmak üzere tıbbi hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olan Başhekimin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:- Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerin hasta ve çalışan hakları ile güvenliği, tıbbi etik ilke ve esaslarına göre yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.” Anılan hükümler uyarınca Başhekimler; tıbbi hizmet sunumuna ilişkin düzenlemeler yapmak, hizmetin verimliliğine yönelik izleme ve değerlendirme yapmak, tıbbi hizmetlerin tıbbi etik ilke ve esaslarına göre yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, bunun için kurul, konsey, komite ve komisyonların çalışma düzen ve usullerini belirlemekle görevlidir. Bu nedenle inceleme heyetlerinin görevleri arasında yer alan; a) Tabiplerce gerçekleştirilen muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığının, bu işlemlerin 03/06/2013 tarih ve 2391 sayılı Makam Onayı ile 01/05/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Girişimsel İşlemler Yönergesine ekli Girişimsel İşlemler Listesi ve Kamu Kurumları için Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Tıbbi ve Cerrahi İşlemler Listesindeki açıklama ve hükümler ile tıp etiğine uygunluğunun denetlenmesine, işlemlerin yerindelik, nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesine yönelik iş ve işlemler,

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
-4
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?