4/B’li Sözleşmeli Personelin Kadroya Alınması İçin Kanun Teklifi Verildi

Kamuda 4/B statüsünde çalışan tüm sözleşmeli personelin kadroya alınması için hazırlanan kanun teklifi Meclis Başkanlığına verildi.

Gündem 21.05.2021, 22:29 Zeynep Elmalı
4/B’li Sözleşmeli Personelin Kadroya Alınması İçin Kanun Teklifi Verildi

Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesi Kanun Teklifi TBMM’de. Kamuda 4/B statüsünde çalışan tüm sözleşmeli personelin kadroya alınması için hazırlanan kanun teklifi Meclis Başkanlığına verildi. CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR 4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personelin kadroya alınması için hazırladığı kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Meclise sunuldu. Teklif ile, kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan personelin memur kadrolarına kurumlarınca atanmaları amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim.05.05.2021 Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR /İzmir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

14/07/1965 tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrası uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında 480 bin kişi "sözleşmeli personel", diğer bir deyişle mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen, işçi sayılmayan fakat kamu hizmeti gören "kamu çalişanı" bulunmaktadır. Oysa ki söz konusu personelin yaptıkları işin niteliği, yükü ve sorumlulukları itibariyle söz konusu kamu çalışanlarının, aynı Kanunun 4. Maddesinin (A) fıkrasında tanımlanan "memur"lardan hiçbir farkı bulunmamaktadır. Bu durum, aynı kurum içerisinde aynı görevi yapan ve aynı eğitimleri almış personeller arasında adaletsizlikler, işyerinde çalışma huzuru ve şevki konusunda olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Dolayısıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun (4/B) maddesine tabi personel ile (4/A) personel arasında 4/B'li personel aleyhine bir çok açıdan farklılıklar bulunmaktadır. 

Örneğin; 

- kadrolu memur (4/A) görevde yükselme sınavına girebilirken, sözleşmeli personel (4/B) bu sinava girememekte, 

- kadrolu memurun (4/A) eşi özel sektörde olsa dahi eş durumu mazereti ile tayin hakkı varken, sözleşmeli personelin (4/B) bu haktan faydalanabilmesi için eşlerden ikisinin de 
sözleşmeli personel olması ve bakanlıklara bağlı kurumlarda olması gerekmekte, 

- kadrolu memurun (4/A) kullanılmayan yıllık izni bir sonraki yıla aktarılabilirken, (4/B) sözleşmeli personelin izinleri bir sonraki yıla aktarılamamakta, 

- kadrolu memur (4/A) yurtdışı eğitimlerine gidebilirken sözleşmeli personel (4/B) gidememekte, 

- kadrolu memura (4/A) tayinlerde harcırah verilirken, sözleşmeli personele (4/B) verilmemekte, 

- sözleşmeli personel (4/B) çalıştığı süre boyunca Kademe/Derece ilerlemesi alamamakta, 

-sözleşmeli personelin (4/B) çalıştığı sürede yeşil pasaport hakkı bulunmamakta, 

- sözleşmeli personel (4/B) çalışma hayatı boyunca kadroya girememektedir. 

- sözleşmeli personelin (4/B) fazla mesailerinde prim kesintisi yapılmakta, 

- sözleşmeli personel (4/B) her yıl sözleşme imzalamakta 

- kadrolu memur(4/A) kurumlar arası geçiş yapabilirken, sözleşmeli personelin (4/B) memur sağlık özrü, eş mazereti, can güvenliği gibi mazeretleri olsa bile kurumlar arası geçiş 

Yukarıda bahsedilen bu durumun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın "eşitlik ilkesine" ve "eşit işe eşit ücret ilkesine" aykırı nitelikte olduğu görülmektedir. Anayasa'nın 10. Maddesi; "Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar." hükmünü ortaya koymakta ve bu konuda idareye ve devlet organlarına sorumluluk yüklemektedir. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın bu uygulamaların eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dair bazı tespitlerinin ve alınmış bazı kararlarının da bulunduğu bilinmektedir. Ancak tüm bu kararların 4/A ve 4/B'ye tabi personel arasındaki söz konusu eşitsizliği tam anlamıyla gideremediği ortadadır. 

Bu Kanun Teklifi ile söz konusu eşitsizliğin ve adaletsizliğin giderilmesi yanı sıra, 4/B'ye tabi sözleşmeli statüdeki yaklaşık 480.000 personelin mağduriyetlerinin ve kamu iş yerlerindeki çalışma huzurunun sağlanmasına da katkıda bulunulacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1- Teklif edilen bu madde ile kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fikrası uyarınca, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 49. Maddesi uyarınca ve 22/02/2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 36. Maddesi uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve 657 sayılı Kanun'un 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan personelin memur kadrolarına kurumlarınca atamalarının yapılması ve buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Madde 2- Yürürlük maddesidir. 
Madde 3- Yürütme maddesidir. 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 14/07/1965 tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"Geçici Madde 47- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında, bu Kanunun 4. Maddesinin (B) fikrası, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesi ve 22/02/2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 36. Maddesi uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartlan taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvurmaları hâlinde pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bu kamu kurum ve kuruluşlarının mülga kanunlara göre düzenlenmiş kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına; pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise ilgisine göre kamu kurum ve kuruluşlarının kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca atanırlar. 

(2) Birinci fikrada belirtilen mevzuat hükümlerine göre çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alinma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar. 

(3) Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. 

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten en az altı ay önce bu madde kapsamdaki, vizeli sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilam verilmiş ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personel hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fikrada belirtilen süreler, göreve başladıkları tarihten itibaren başlar. 

(5) Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. 

(6) Bu madde kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, söz konusu kamu kurum ve kuruluşları açısından daha önce mülga kanunlarla ihdas edilmiş kadrolarda yer alan sinif, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fikrada belirtilen otuz günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Hazine ve Maliye - Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na bildirilir. 

(7) Geçici 37 veya Geçici 41 nci maddeler kapsamında memur kadrolarına atanamayan sözleşmeli personelden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce idari yargı mercilerine başvuran ve açtıkları idari davalarda verilen yargı kararları sonucu memur kadrolarına atanmış olup davaları henüz bitmemiş olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde kurumlarına başvuranlar, halen bulundukları memur kadrolarına bu madde kapsamında atanmış ve açmış oldukları idari davalardan vazgeçmiş sayılırlar. Söz konusu davalar için ayrıca vekalet ücretine hükmedilmez. 

(8) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmesi kurumlarınca feshedilmiş olup buna karşı idari yargı mercilerine başvuranlardan, açtıkları idari davalarda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra haklarında idari yargı kararı sonucu sözleşmeli kadrolarına geri dönme karan verilecek olanlar, yargı kararının tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde kurumlarına başvurdukları takdirde, memur kadrolarına bu madde kapsamında atanmış 
sayılırla.

(9) Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yetkilidir

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (2)
Adsız 5 ay önce
Sonuç...REDDEDİLDİ
Yavuz selim 5 ay önce
Reddedilmiş olsada zulmü ifşa etmiştir.
Taşeron Temizlik işçisine kamu işçisi olarak kadro ve 6000-7000 TL veren ak parti üniversite mezunu memurada 3,5 ile 4000 TL maaş vermiştir. Mamursen devam edin siz hala
14
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?