Yüzde 50 Artırımlı Nöbet Ücreti Alan Sağlık Personelinden Geriye Dönük Tahsilat Başladı!

"Özellik Arz Eden Birimlere Hizmet Verenlerin Nöbet Ücreti" maddesinin Danıştay 12. Dairesi’nin 18/04/2019 tarihli ve E:2018/4576- K:2019/2960 sayılı kararıyla, diyaliz, ameliyathane, yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı nöbet ücreti ödeneceği, bu ücretin ödenebilmesi için bu birimlerde görevlendirilmiş olma koşulunun aranmadığı ve mevzuatta birimlere hizmet verecek şekilde nöbet tutulmasının yeterli olduğu, artırımlı nöbet ücreti ödenmesinde nöbet hizmetinin verildiği birime bakılarak, bu birimlere hizmet veren sağlık personeline yüzde elli oranında artırımlı nöbet ücreti ödenmesi gerektiği gerekçesiyle iptali üzerine Konya başta olmak üzere bir çok şehirde sağlık personellerinden geçmiş aylara yönelik geri ödeme bordrolarının hazırlanmaya başlandığı öğrenildi.

Ekonomi 14.04.2021, 02:51 15.04.2021, 11:21 Güler Sağlam
Yüzde 50 Artırımlı Nöbet Ücreti Alan Sağlık Personelinden Geriye Dönük Tahsilat Başladı!

Geçtiğimiz hafta ; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, toplu sözleşme ile getirilen ve diyaliz, ameliyathane, yoğun bakım, acil servis, 112 acil sağlık hizmetleri birimlerinde çalışan personele %50 artırımlı nöbet ücreti verilmesine dair uygulamada önemli bir karar vermişti. Danıştay İDDK, bahsi geçen birimlerde görev yapmayan personele bu birimlere hizmet verdikleri gerekçesiyle %50 artırımlı nöbet ücreti verilmeyeceğine karar vermesi üzerine Konya başta olmak üzere bir çok şehirde sağlık personellerinden geçmiş aylara yönelik geri ödeme bordrolarının hazırlanmaya başlandığı öğrenildi.

Laboratuvar ve Röntgen Çalışanları Tedirgin: Artırımlı Nöbet Ücretleri Geri İade Edilecek! haberi için tıklayınız

Karar sonrası Sağlık Bakanlığınca genel bir yazı yayınlandı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 11045126/045.02/52
Konu : Artırımlı Nöbet Ücretine İlişkin Yargı Kararı Uygulaması

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞINA

İlgi : a) 05/03/2021 tarihli ve 11045126-641.04-9139 sayılı yazımız.
b) 17/03/2021 tarihli ve 43553240-869-175 sayılı yazınız.

Mülga Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun 23/06/2014 tarih ve 869 sayılı “Nöbet ücretleri” konulu Genel Yazısının “Özellik Arz Eden Birimlere Hizmet Verenlerin Nöbet Ücreti” başlıklı 2 nci maddesinin Danıştay 12. Dairesi’nin 18/04/2019 tarihli ve E:2018/4576- K:2019/2960 sayılı kararıyla, diyaliz, ameliyathane, yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı nöbet ücreti ödeneceği, bu ücretin ödenebilmesi için bu birimlerde görevlendirilmiş olma koşulunun aranmadığı ve mevzuatta birimlere hizmet verecek şekilde nöbet tutulmasının yeterli olduğu, artırımlı nöbet ücreti ödenmesinde nöbet hizmetinin verildiği birime bakılarak, bu birimlere hizmet veren sağlık personeline yüzde elli oranında artırımlı nöbet ücreti ödenmesi gerektiği gerekçesiyle iptali üzerine, anılan kararın uygulanmasını teminen, kararın Bakanlığımıza tebliğ edildiği 17/09/2019 tarihinden itibaren, ayrı bir acil laboratuvar/röntgen birimi bulunmayan sağlık tesislerinde, nöbet görevini ifa etmekte iken mesai saatleri dışında acil servis hastalarına da hizmet veren laboratuvar/röntgen biriminde görevli personele bu şekilde çalıştıkları süreler için yüzde elli oranında artırımlı nöbet ücreti ödemesinin yapılması hususu, Başkanlıklarınca Bakanlığımız teşkilatına tamim edilmiş idi.saglikpersonelihaber.net

Danıştay 12. Dairesi’nce verilen iptal kararının, Genel Müdürlüğümüz temyiz başvurusu üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 08/10/2020 tarihli ve E:2019/2897-K:2020/1771 sayılı kararıyla “…Söz konusu düzenleme hizmet bazında değil birim bazında yapıldığından personelin bu birimler için öngörülen katsayıdan faydalanabilmesi için görev yapılan kurumda bu birimin bulunması ve hizmetin fiilen bu birimde verilmiş olması gerekmektedir.

Bu nedenle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 33. maddesi ve yukarıda anılan Toplu Sözleşme hükümlerinde tahdidi olarak sayılan diyaliz, ameliyathane, yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetleri birimlerinde çalışan personelin görevinin sürekli özen ve dikkat gerektirmesi, öte yandan bu birimlerde görevli personelin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi hususlar dikkate alındığında, %50 artırımlı nöbet ücretinden yararlanma koşulunun hizmet değil birim bazında değerlendirilmesi gerektiği ve bahsi geçen birimlerde görev yapmayan personele nöbet ücretinin %50 artırımlı ödenmesine hukuken imkan bulunmadığı görülmektedir.” gerekçesiyle bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar verildiğinin bildirimi üzerine, bundan sonraki uygulamanın Temyiz Mahkemesi kararı doğrultusunda yapılıp yapılamayacağı, Danıştay 12. Dairesi’nce verilen iptal kararı uyarınca personele yapılan ödemelerin iadesinin, bu ödemelerin geri alınması yükümlülüğünün çok sayıda personeli ilgilendirmesi nedeniyle karar kesinleşinceye kadar bekletilip bekletilemeyeceği hususlarında ilgi yazı ile Genel Müdürlüğümüz görüşü istenilmekle konu incelenmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 52 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre, kararın bozulması, bozulan kararın yürütülmesini kendiliğinden durdurduğundan, bozmanın yargı kararına dayalı işlemler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

İptal kararları icabı tesis edilen işlemlerin hukuki sebebi ilgili iptal kararıdır ve dolayısıyla söz konusu karar bozulduğunda bu karara göre yapılan işlem hukuki sebepten yoksun hale gelmektedir. Bu hale göre bozma kararıyla ortaya çıkan yeni hukuki duruma uygun işlemler tesis edilmesi ve iptal kararını uygulamak üzere tesis edilen işlemlerin etkisinin giderilmesi gerekecektir.

Bu itibarla, Danıştay 12. Dairesi’nin 18/04/2019 tarihli ve E:2018/4576-K:2019/2960 sayılı iptal kararının, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 08/10/2020 tarihli ve E:2019/2897-K:2020/1771 sayılı kararıyla bozulması sebebiyle,saglikpersonelihaber.net

1) Daire kararı gereği tesis edilen işlemlerin geri alınması ve İdari Dava Daireleri Kurulu’nun bozma kararı gerekçesi doğrultusunda yeniden işlem/düzenleme yapılması gerektiği,

2) Danıştay 12. Dairesi’nce verilen iptal kararının yarattığı hukuki sonuç, bozma üzerine ortadan kalktığından ve dolayısıyla karar gereği yapılan ödemeler hukuken sebepsiz hale geldiğinden, yapılan ödemelerin geri alınmasının iktiza ettiği değerlendirilmektedir.

659 sayılı KHK uyarınca Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görüşü olarak bilgilerine arz ederim.

Av. Adem KESKİN
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (17)
Radyoloji tek 4 ay önce
Konunun ne olduğunu bilmeden haberin içeriğini okumadan yorum yapan beyinsizler dolmuş etraf ben kendim hem poliklinik hem acil hasta çekiyorum 24 saat acile hizmet veriyorm ekstradanda mesai saatlerinde polikliniktende yaklaşık 80 hasta çekiyorm yani verdiğimiz hizmet ortada cihazımız acilin içinde olmadığı için ve sadece acile hizmet vermediğinden yüzde 50 artırrımlı nöbet ücreti alamayacağız böyle bir saçmalık olamaz.Bizde acilden gelen hastaları hiç çekmeyelim o zaman.Allah hakkımızı bırakmasın
Zafer DERELI 4 ay önce
Virüsten ölmeyen saglikcilari, Saglik Bakanligi öldürüyor.
sağlık personeli 06 4 ay önce
pandemi sürecinde yiğitçe mücadele eden sağlıkçıya darbe vurmaya devam desenize... vurun vurabildiğiniz kadar, size yakışan bu zaten...
Cengizhan 07 4 ay önce
Adamlar her tarafın yoğunluğunu alıyor, iş yükleri daha fazla. Bu adamların yükünü hafifleteceğine yüküne yük katıyorsun maddi manevi...Sizlerden gelen bu olmamalıydı bu süreçte, yazıklar olsun emeği geçenlere...
Yeter yeter 4 ay önce
Bu ramazan ayı bize zehir ettiler haklarımızı vermeyip ve hakkımız olan hakları elimizde almaları çok acı birşey hele böyle canla başla bu mücadele İÇİNDE iken
Yunus 4 ay önce
Bu da bi alkış çeşidi mi ??
Laborant 4 ay önce
Allah hakkımızı koymasın servislere ekstra hizmet verdiğimiz için cezalandırılıyoruz.yazıklar olsun.
labarant 4 ay önce
Biz mutemetmiyiz lan öküz diyaliz.servis.poliklinik.acil aile hekimliği özel hastanelerin bütün tahlillerine bakıyoruz.sadece acile baksam benim iş yüküm neredeyse sıfıra iner rahat ederim Bilip bilmeden konuşuyrsun
bakanlık personeli 3 ay önce
senin öyle bir lüksün varmı o zaman kimse acilden gelen işlere bakmasın. sen sağlık personelisin birim hastamı seçeceksin. sen tahlil bakmakla yükümlüsün. acilin hastasına bakmıyorum deme lüksün yok. özlükte acilin personeline bakmasın. acilden gelen hastaya polk.doktoru bakmasın. birader ülke yönetiyoruz
mat ogrt 4 ay önce
en dogrusu bu, adam mutemet gelmis acilde nobet tutuyor ki indirakandi yapa,tebrikler danistay,
Rad. Tek. 4 ay önce
Danıştay tam da bu matematik öğretmenlerinden müteşekkil anlaşılan
Labarant 4 ay önce
Lan o mutemet acilde tuttuğu nöbetin parasını yine tam alacak sığır.. Sen olayın ne olduğunu biliyormusun? Röntgen ve labaratuvar teknisyenlerinin hakkını gasp ediyorlar anladın.
labarant 4 ay önce
beyin özürlü mutemetten bize ne ..sen sağlıkçımısın yoksa eşantiyoncumu
Akrep 4 ay önce
Mesleginin kisiligi e uygun olmadigini nasil ispat ediyosun bu konusmanla Sen yatarak maasini alsana bosver gelip anlamadigin konularda yorum yapma
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
33
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?