Temmuz Zammıyla Memur Ölüm Yardımı Ne Kadar Oldu? Memurun Ölmesi Durumunda Yakınlarına Ne Kadar Ödeme Yapılacak!

Memurların ölmesi halinde yakınlarına ne kadar ölüm yardımı yapılmaktadır? Temmuz sonrasında ölüm yardımı tutarı ne kadar oldu? gibi sorular temmuz 2021 zammının ardından gündemde. Konuyla ilgili soruların cevabını merak eden memurlar ölüm yardımı tutarı ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki Memurlar zamla birlikte ne kadar ölüm yardımı alacak?

Ekonomi 25.07.2021, 15:55 25.07.2021, 16:04 Güler Sağlam
Temmuz Zammıyla Memur Ölüm Yardımı Ne Kadar Oldu? Memurun Ölmesi Durumunda Yakınlarına Ne Kadar Ödeme Yapılacak!

Yeni Şafak Gazetesinde yıllardır memurların mali ve sosyal hakları üzerine oldukça aydınlatıcı makaleler yazan Ahmet Ünlü, maaş katsayısındaki artışların ölüm yardımı tutarını ne kadar artırdığını, bu yardım tutarını ölen kişinin statüsünün ne kadar değiştirdiğini bu pazar ki köşe yazısına taşıdı.

Temmuz sonrasında ölüm yardımı tutarı 20.497 TL ila 918 TL arasında ödenecek

Maaş katsayısındaki artışlar birçok ödemeyi arttırdığı gibi ölüm yardımını da arttırmıştır. Elbette ölüm yardımı arttı diye hiç kimse koşa koşa ölüme gitmek istemez. Ancak geride kalanlara da geçim derdi düştüğü için az da olsa bir katkı sağlandığını ifade etmek isteriz.

Bu köşede yıllardır ölüm yardımının ölen kişinin statüsüne göre farklı ödendiğini yazıp duruyoruz ama bir türlü sonuç değişmiyor. Ağızların tadını bozan ölüm her faninin tadacağı hayatın en acı gerçeklerinden birisidir. Ölen kişilerin geride kalanlarına bazen az, bazen ise çok ödeme yapılmaktadır. Bu çerçevede, ölen kişilerin tamamı sigortalı olsa da ölüm nedeniyle yapılan yardımlar ölen kişinin statüsüne göre değişmektedir.

Bazılarının ölüm yardımı maaş katsayısındaki artışa göre belirlenmekteyken, maaş katsayısındaki artıştan etkilenmeyen büyük bir kesim de bulunmaktadır.

En yüksek ölüm yardımı milletvekillerinin yakınlarına yapılmaktadır?

3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun'un Ölüm Yardımı başlıklı 7'nci maddesinde; "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ölümleri halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylığın (ek gösterge dahil) on iki aylık tutarı ölüm yardımı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden usulü dairesinde ve re'sen ödenir.

Yasama organı üyeliği sona erenler için bu yardım ölüm tarihi itibariyle birinci fıkraya göre hesaplanacak miktarın yarısı tutarında olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden ödenir. Bu madde uyarınca ölüm yardımı yapılanlara diğer mevzuat hükümleri ile öngörülen ölüm yardımları yapılmaz. Bu maddenin tatbikinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 208'inci maddesi hükümleri uygulanır" hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre milletvekili iken vefat edenler için 9500 * 0,179797 =1.708,07 *12 = 20.496,84 TL ölüm yardımı yapılacaktır. Ancak, milletvekilliği sona erenlerin ölmesi halinde ise 20.496,84/2 = 10.248,42 TL'dir.

Bu ödemeden herhangi bir kesinti yapılmamakta olup, ödeme talebe göre yapılmaktadır. Yani bu ödemeler talep olmadan yapılmaz ve zamanaşımı süresinde talep olmazsa hazineye kalmaktadır.

Memurların ölmesi halinde yakınlarına ne kadar ölüm yardımı yapılmaktadır?

657 sayılı Kanun'un ölüm yardımı ödeneğini düzenleyen 208'inci maddesinde; "Devlet memurlarından; memur olmayan eşi ile [ikiden fazla dahi olsa] aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir. Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haciz edilemez" hükmüne yer verilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için En Yüksek Devlet Memuru ifadesi kullanılmaktadır. Buna ödenen gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara ise En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ifadesi kullanılmaktadır.

Buna göre ölen devlet memuruna 9500 * 0,179797 = 1.708 * 2 = 3.416 TL tutarında ölüm yardımı ödenecektir. Bu ödemeden herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanun'un 37'nci maddesi gereğince gerekli şartlar yerine getirilmişse yukarıda belirtilen 3.416 TL'nin yanında ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2021 yılı için belirlenen 918 TL tutarındaki cenaze ödeneği de verilecektir.

Yine memur olmayan eş ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere ise 1.708 TL tutarında ölüm yardımı ödenecektir. Sigortalıların eş ve çocuklarının ölümü halinde ise herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Sigortalının ölmesi halinde yakınlarına ne kadar ölüm yardımı yapılmaktadır?

5510 sayılı Kanun'un evlenme ve cenaze ödeneği başlıklı 37'nci maddesinde; "İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malüllük, vazife malüllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulu'nca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenaze ödeneğinin üçüncü fıkrada sayılanlara ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, üçüncü fıkrada belirtilen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir. 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan ölenlerin hak sahiplerine kendi kurumları tarafından ilgili mevzuat gereği ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri ödeneği veya bu mahiyette bir ödemenin yapılması halinde, kurum tarafından cenaze ödeneği ödenmez" hükmüne yer verilmiştir.

  # Personel Sağlık'ın Whatsapp Haber Bültenine abone olmak için tıklayın. Detaylı Bilgi için tıklayın.

Konu ile ilgili olarak SGK Yönetim Kurulu'nca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile onanmıştır. Bu tarihten sonra da TÜFE oranında arttırılmıştır. 2020 yılı TÜFE oranı % 14,6 olarak açıklanmıştı.

Bu hüküm çerçevesinde; 2021 yılı için Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu'nca belirlenen ve Bakan tarafından da onaylanan cenaze ödeneği 918 TL'dir. Bu tutar yılda bir defa belirlenir ve maaş katsayısındaki artıştan etkilenmez.

Ancak, 5434 sayılı Kanun kapsamında olan emekliler için ödenecek ölüm yardımı tutarı ise 5434 sayılı Kanun'un ek 4'üncü maddesi gereğince emeklinin bir aylık tutarı kadardır. Bu tutar ise her emekli için farklıdır. Görüleceği üzere, ölüm yardımı ölen sigortalıdan sigortalıya değişmekte ve kimine 20.496,84 TL veya 10.248 TL, kimine 3.416 TL, kimine de 918 TL ödenmektedir. Bu işin adil olup olmadığını hiçbir yorum yapmadan okuyucuların takdirine bırakıyoruz.

Ahmet ÜNLÜ / YENİŞAFAK

Memura yapılan ölüm yardımı ödemesinde hangi belgeler istenir

Memurların kendilerinin ölmesi halinde kanunda belirlenen yakınlarına memurun eş ve bakmakla yükümlü çocuklarının ölmesi halinde memura yapılacak olan ölüm yardımı ödemesi için istenen belgelerin ne olduğu merkezi harcama belgeleri yönetmeliğinin sosyal yardımlar başlıklı kısmında açıklanmıştır. ilgili yönetmeliğin sosyal yardımlar başlıklı 12 maddesinin d bendinde

"d) Ölüm yardımı : Ölüm olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi ödeme belgesine bağlanır. Normal süresinde ölü olarak doğan çocuklar için ödenecek ölüm yardımında, buna ilişkin raporun da aranması gerekir." şeklinde açıklama yapılmıştır.

Buna göre memura veya memur yakınlarına yapılacak olan ölüm yardımı ödemesinde yardımı alacak kişinin dilekçesi yeterlidir.Normal süresinde ölü olarak doğan çocuklar için ödenecek ölüm yardımında, buna ilişkin raporun da aranması gerekir

Ölüm Yardımı Ödeneği Dilekçe Örneği indir

Ölüm Yardımı Ödeneği Dilekçe Örneği

..........................................Müdürlüğüne/Başkanlığına

…../…../20…… tarihinde Eşimin/Çocuğumun vefat ettiğini beyan eder, gerekli yardımın yapılarak, ………….. Bankası ……………………………………. nolu hesabıma aktarılması hususunda;

Gereğini arz ederim.

İmza:………

Adı Soyadı:…

Sicil No:

TC Kimlik No:

EKLER:

1-Ölüm belgesi (2 Adet)

2-Veraset intikal belgesi (2 Adet)

3-Nüfus kayıt örneği (2 Adet)

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (1)
Ankarali 5 ay önce
MEMURU YASARKEN OLDURDUNUZ ZATEN MEMUR YOK OLDU BİRGUN HERKES YOK OLUR AZ KALDİ
10
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?