PERSONEL SAĞLIĞIN YENİ TWİTTER HESABINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Sağlıkçı Özlük Hakları Kanun Teklifi Komisyondan Geçti! Kanun Sağlıkçıları Nasıl Etkileyecek?

Ak Parti tarafından Meclis Başkanlığına sunulan sağlık çalışanlarının özlük haklarında yapılacak değişikliği ile ilgili teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Peki teklif hekim ve hekim harici personeli nasıl etkileyecek? Teklifin yasalaşması ile beraber döner sermaye başta olmak üzere sağlık çalışanlarına nasıl yansıyacak? Tüm detaylar haberimizde…

Ekonomi 11.06.2022, 02:08 13.06.2022, 02:23 Cansu Polat
Sağlıkçı Özlük Hakları Kanun Teklifi Komisyondan Geçti! Kanun Sağlıkçıları Nasıl Etkileyecek?

Plan ve Bütçe Komisyonunda AK Parti, MHP ve CHP milletvekillerinin "evet" oyu kullandığı teklife göre, Meclis Genel Kurulundan geçmesi durumunda sağlık çalışanlarının özlük haklarında hangi değişiklikler yaşanacak? Madde 4’te tabip ve diş tabipleri için ödemeler genel bütçeye aktarılıp mahsup edilmeyecek diyor. Tabip dışı personel ibaresinin bulunmaması dikkat çekti.

Yasa açıklandı. İlk izlenim olarak maalesef hekimler için çok az bir iyileştirme olmaktan öteye geçemeyen yasa teklifinde hekim dışı personel için için bir düzenleme bulunulmadi.

Sabitlerin emeklilige yansıması yönünde de bir düzenleme teklifte yer almıyor. Yasa her kesim için hayal kırıklığı olmakla beraber hekimler için küçük düzenlemeler içermekte. Onlar açısından da tatmin edici olduğu söylenemez.

Hekim emekli maaşlarinda 2008 öncesi ile sonrası arasındaki fark eritilmeye çalışılmış, ek ödeme tavanları artırılmış. Bakan Koca'nın ilk günden beri savunduğu sabit dışı ek ödemenin daha etkin hale getirileceği yönündeki beyanı yönunde reaktif düzenleme yoluna gidilmiş diyebiliriz.

1) Emekli Uzman Tabiplerin ilave ek ödemesi 6121,57 TL oldu. Emekli Pratisyenlerin 4708.90 tl oldu.Daha önce bu haktan 2008 sonrası hekimler faydalanamıyordu artık 2008 sonrası da faydalanacak artık hekimlerde 2008 öncesi ve sonrası mağduriyeti yarı oranda çözüldü.

2) Sabit ek ödemeler artık genel bütçeden ödenecek ama mahsup edilmeye devam edecek buda çok fazla bir getirisi olmayacak.Ayrıca Sabit ek ödemeler genel bütçeden ödense bile prim yine kesilmeyecek prim kesilmeyince emeklilikte anlamı olmayacak

3) Pratisyen ve diş hekimlerinin 375 KHK ödemesi 5800 TL oldu

4) Tabip dışı çalışan diğer sağlık personelleri için bir gelişme yok. Anladığım kadarı ile sadece sabitler genel bütçe maaş tarafına geçirildi.

5) 2,5 sayfa kanun teklifi 100 kere oku anlamazsın. Tam anlamak için yine detaylara ihtiyaç kanun kabul edilsin sonra bakanlık yeniden iç yönetmelik yayınlar o zaman her şey daha net olur ama emekli hekimler dışında öyle bir ahım şahım kazanım göremedim ben. (Uzman Mutemet)

EK ÖDEME İNCELEME HEYETİ KURULACAK

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerinde ek ödeme işlemlerini denetlemek üzere inceleme heyetlerinin oluşturulması teklifte yer alıyor. 

SAĞLIK BAKANLIĞINA EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ YETKİSİ

Performansa dayalı ödemeyle ilgili sağlık kuruluşlarında bakanlığın belirlediği hizmet sunum şartları ve kriterleri, görev yapan personelin ünvanı, disiplin durumu, çalışma şartları ve çalışma süresi, verilen hizmete katkısı, performans, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat gibi özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma unsurlarının dikkate alınması suretiyle sağlık Bakanlığınca ek ödemenin oranı çıkarılacak olan yönetmelikle belirlenecek teklifte yer alan bir diğer husus olarak karşımıza çıkıyor.

DÖNER SERMAYE GELİR KALEMLERİ SIRALANDI

Faiz başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı’na yapılan bağış, kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri ile SGK’dan elde edilen tüm kaynaklar ve diğer nakit kaynakları personele dağıtılacak olan ek ödeme tutarında kullanılabilmesi kanunda yer alan bir diğer madde.

EK ÖDEME MERKEZİ BÜTÇEDEN SAĞLANACAK

Teklifte yer alan ek ödemeyle ilgili en önemli madde ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı personelin Merkezi Yönetim Bütçesinden ek ödeme almasının önü açılıyor. Sağlık personeline dağıtılacak ek ödeme tutarının belirlenmesi aşamasında sağlık kurum ve kuruluşlarının tahakkukları veya gelirlerinin yerine Sağlık Bakanlığının toplam geliri ve nakit imkanları esas alınmak suretiyle personele ek ödeme yapılabilecek.

Teklife göre, 1 Ocak 2029’a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek.

DİŞ TABİPLERİ GÖSTERGESİ DEĞİŞİYOR

Tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara, 26.000 gösterge rakamının, uzman olmayanlara 20.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak.

AYLIK GAYRİ SAFI GELİRİN BAKANLIĞA YÜZDE 6'SI AKTARILACAK

Bakanlık döner sermaye işletmeleri, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkanlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi; eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi amacıyla yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 6’sını geçmemek üzere bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktaracak.


İşte Sağlıkçıların 14 Maddelik Yasa Teklifi! - TIKLAYINIZ


DOKTORLARA GENEL BÜTÇEDEN EK ÖDEME YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanan ve döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine yüzde 335’i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise yüzde 265’i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın, merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılacak.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONDA GÖREV YAPANLAR DA KAPSAM İÇİNDE

İl sağlık müdürlüğünün ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen tabipler ile bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrosunda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılanlar için de bu hüküm uygulanacak.

ALACAK TAHSİLATI

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerince, sağlık sigortasından yararlanamayanlara sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının yüzde 50’sinin, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde defaten veya taksitle ödenmesi halinde, geri kalan kısmı ferileriyle birlikte terkin edilecek. 

Alacak tutarı 5 bin lira ve altında ise tamamı resen, alacak tutarının yarısının 5 bin liranın altında olması halinde 5 bin lira terkin edilerek bakiye kısım tahsil edilecek.

Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişikle, üniversite hastanelerinde görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile paralel düzenleme yapılması öngörülüyor.

GENEL BÜTÇEDEN EK ÖDEME DAĞITILMASI

Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme alması sağlanacak. Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığının toplam gelirleri ve nakit imkanları esas alınarak personele ek ödeme yapılabilecek.

Teklifle öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetlerinden dolayı aldıkları ilave ücretler için belirlenen tavan yükseltilecek.

Adli Tıp Kurumu personelinin sabit ek ödemeleri de merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak.

Teklifle, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak ilk defa veya yeniden atamalar ile yer değiştirmeye ve kuraya ilişkin şartlar da düzenleniyor.

Kuraya ilişkin usul ve esaslar ile bunların Sağlık Bakanlığındaki atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi, ilgili dalda tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, eğitim görevlisi ve başasistanlar tarafından verilecek. Doktor öğretim üyesi ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitim verebilmeleri için uzmanı oldukları alanda fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şart olacak.

Teklifle, Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da değişiklik yapılıyor.

Buna göre, ilgili kanun kapsamında devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, bulundukları ilde ilgili kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışabilecek.

Pozisyon yetersizliği sebebiyle sözleşmeli personel istihdamında güçlük yaşandığında, bu güçlüğü aşmak üzere pozisyon sayısı artırılacak.

Teklifle, eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri ve eğitim görevlilerine asıl kurumlarında da ödeme yapılacak.

Yorumlar (72)
Nihat 3 hafta önce
Beklediğimize değdi tam müjde oldu 2023 te de bizden size müjde gelecek
Fandi 3 hafta önce
Karmakarışık kanun maddeleri çıkarmışlar, aralıkta olduğu gibi. Tabi tesadüf değil itirazlar gelecek belli böylece kanunlaşmasın işler uzasın zam falan da temmuzdan sonraya kalsın stratejisi. Diğer sağlık personeli de mevcut torpilci, yalama sendikalardan istifa edip grev yapabilecek sendikalara geçsinler, hekimlerle beraber iş bıraksınlar. El birliği ile süresiz grev olmadan bunlar hak falan vermez
sağlık personeli 3 hafta önce
https://www.saglikpersonelihaber.net/ekonomi/bakan-koca-sabit-ek-odemeler-emeklilige-yansiyacak-h17560.html
bakanım bu haberde söyledikleriniz ne olacak şimdi. haber 13 mayıs
sağlıkçı 3 hafta önce
13 mayıs tarihli bu haber sitesinin haberinde sağlık bakanı diyor ki sabitler emekliliğe yansıyacak. ne oldu da bir ay geçmeden vazgeçtiniz. yeter be imam öğretmen polis olsaydık bu kadar işkence görmezdik
salıncak 3 hafta önce
yazıklar olsun diyorum ve başka bir şey demiyorum. yeminle yatacak yeriniz yok. cehennem bile kabul etmek istemeyecek sizi. tulumlar içinde ter döken insanların haklarının hesabını veremeyeceksiniz
hemşire derya 3 hafta önce
Kabul etmiyorum hekimlerle birlikte bizlerde çalıştık. tabiki hekimlerede bizlerede hakkımızın böyle sürüncemede olmasını kabul etmiyorum
HEMŞİRE ADAM 3 hafta önce
BU SEÇİMDE ÇOK İNCE AYARLI OY KULLANACAĞIM.
SAĞLIKÇILARA SEYYANEN ZAM ????????
Ephe 3 hafta önce
Eeee şimdi sağlık sen nasıl bir yol izleyecek tabi ki susarak. Arkadaşlar bu sendikaya üye olanlar hakkımı helal etmiyorum sizlere, sizin yüzünüzden hem şu an hem emekliliğimiz yerlerde. Hepiniz kul hakkına giriyorsunuz
Vov 3 hafta önce
Ne güzel dünya Doktorlarda 2008 sonrası emekli maaşta mağdur edilmeyecek bizde edilecek. Demekki 5510 sayılı kanunda değişiklik olabiliyorlar bizlerin günahı ne.
realist 3 hafta önce
nihat bey size tek sorum şu bunca mağduriyete rağmen sağlık sene üye olmaya devam eden sağlık personeli sızce 2023 müjde getirir mi?:D
Medcezir 3 hafta önce
Tabip dışı personele bişey çıkmaz demek ki burdan.
Realite 3 hafta önce
Yasayı 209 sayılı kanun ile birlikte 2 saattir okudum ve yasayı bir hekim olarak beğendim
Sağlık bakanlığı yönetmelik ile tercih edilmeyen kanser ve cerrahi bölüm katsayılarını ve işlem puanlarını % 50 civarı artırır ise
Süt fiyatları en az % 50 artırıl ise yasa mükemmel olur
Tabip odaları ve sendikaların istekleri yapılmaması isabet olmuş
Bu yasa ile Temmuz sa aktif çalışan özellikli bir hekim 100 bin TL alabilecek iken ( hele akademik turizm hekimi vs nakil vs 250-300 bin vs ) az çalışan hekim aylık 20 bin TL alacak ( Temmuz enflasyon farkı ile )
Uzman hekimlerin maaşı 20 bin ile 300 bin arası değişecek
Tabip odası istediği olsa idi 30 bin ile 40 bin arasında olacak idi ki ( performans sistemi ve tam gün yasası ruhuna el Fatiha okunur idi )
Hekim olarak mahsuplaşmanın kalkmasına dehşet karşıyım
Zaten çalışmadan sabit ek ödeme alan personel parasını merkez bütçe karşılayacak
Birde dönüp hastane dönerini paylaşmasın
Günde 3 hasta bakan çocuk genetik uzmanı 30 bin TL alacak kanser hekimi 100 lerce hasta bakıp 40 bin alacak adalet değilll
Şu an nakil yapan hekim 200 bin alacak çocuk genetik uzmanı 20 bin alacak
Katsayı değişikliği ile bu fark artırılmalı
Herkes eşit alır ise şehir hastaneleri batar idi
Yasa bu şekilde çıkmalı bence mahsuplaşma adla kalkmamalı
Diğer yardımcı sağlık personeli neden ek zam vs bekliyor idi çözemedim hala
Sorun şu idi çalışan hekim sabit ek ödeme döner sermayenin büyük kısmını işgal ettiği için döner payı düşmüş idi
Şu an merkez bütçeye aktarma ile sorun çözüldü
Birde sut % 100 artar ise uzman hekimler ( çalışanlar ) devlete geri döner ( çalışmayan hekimler zaten devletten gidemez ( kimse almaz özelde )
Yönetmelikler ile mutlaka yandal , kanser , kalp ve beyin cerrahi bölümlerine en +1 puan verilmeli
Hastanelerde mhrs sorunu ve tedavi sorunu çözülür
Mesai dışı da aktifleşir ise
Özelden devlete ciddi geçiş olur
dr 3 hafta önce
asistana 800 tl zam uzamn hekime hemşireye teknikere 0 tl zam
üstelik televizyonlarda sabit emekliliğe yansıyacak diyor ama sgkdan kesinti olmayacak yani emekliliğe yansımıyor
mahsuplaşma da kalkmıyor

bunu kim düzenlediyse hekim düşmanından başka bir şey değil
Sağlıkçı 3 hafta önce
Ne yaptıklarını onlarda bilmiyor
EcakAcak 3 hafta önce
Yahu sağlık çalışanı demek, sadece tabip ve diş tabibi demek değil! Ben yazılanların hiç birinde ysp ile ilgili bir madde bulamadım…..
S sen ysp 3 hafta önce
Hemen eylem yapın iptal ettirin. Seversiniz eylemleri siz.
diren ysp ! 3 hafta önce
Haydi ysp , aralıkta bu hekimlerin iyileştirmeni iptal ettirdik şimdi çok daha gerisinde bir düzenleme gelmiş , bunu da iptal ettirelim ki bizimle aynı maaşı almaya devam etsinler !
Mustafa 3 hafta önce
Ya bi sus be!
tahsin fatih 3 hafta önce
SIDDET UYGULAYAN GURUHTAN BIR FARKINIZ YOK ANLASILAN
BİOLOG 3 hafta önce
bence sen dr sun. burda yazıp sonra alta yorumuda yapıyosun. verdin gazı yine
realite 3 hafta önce
''' kininden gebereceksin.leşin yine hekimlerin elinden geçecek ''''' dr bey adlı yorumcunun bu sözünü hekim olarak kınıyorum. Bir hekim bir insan ölüsüne leş vs diye asla hitap etmemeli.
sonuçta hekim , diğer sağlık personeli bugün , yarın vs bir şekilde az çok zam alır alamaz vs vs
ama asla etik çizgiden çıkmamalı
editörden ricamız bu tür yorumları onaylamamalı
drMK 3 hafta önce
onurlu ol biraz da herkes için mücadele etmeye çalış..
Teknisyen 3 hafta önce
Hekim, YSP ağzı ile kışkırtıyor. Hekimi de diğeri de cevap yazıyor. Trollendiğinizin farkında değil misiniz?
doktor bey 3 hafta önce
kininden gebereceksin.leşin yine hekimlerin elinden geçecek
Ne diyon la 3 hafta önce
Kardeş eğer yap direnerek öyle bir güce sahip olsaydı zaten doktorluk diye birşey kalmazdı. Hala anlamıyorsun değil mi onu bizim iptal ettirmedigimizi. Bizi görmezden gelen bakanlığa haklı isyanimizi aslında bu haberle yine anlamalisin, ne yapsak ne etsek muhatap alinmiyoruz size verilmesi umurumuzda değil hastane temizlikcisinden az maaş alıyoruz lisans mezunuyuz denklerimizin yanından geçmiyor maaslarimiz ama sen yine suçu bize at kıt akıllı
Sağlıkçı 3 hafta önce
Neden sağlıkçılara iyileştirme başlıkları ile sağlık çalışanı hemşire,ebe, sağlık memuru vs hiçbir şey verilmezken toplumda sağlıkçılara olağanüstü mali haklar veriliyormuş gibi bir algı bizler için ger ekten çok iç acitici bir durum.Keşke böyle sahipsiz bir mesleğin mensubu olmasaydım.Saglik çalışanları deyip sadece doktora iyileştirme yapmak diğer çalışanları hiçe saymaktır.pandeminin yükünü çeken sağlıkçılar oldu ama tüm iyileştirmeler Dr ve öğretmenlere yapılıyor.Emeklerimize yazık oldu.
Muhsin 3 hafta önce
Bir yığın boş kelime... Önce bu yazı düzenlenmeli
doktor cerrah 3 hafta önce
Yspliler hekimlerin maaşına düzgün zam gelmedikçe size de istediğiniz zammı vermezler, aklınız çalışsaydı anlardınız ama sanmıyorum
mtmt 3 hafta önce
Allah Islah etsin. Kibriniz sizi yiyip bitirecek
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
17
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?